Kan den efterlevande makan testamentera bort den döde makens kvarlåtenskap?

2020-06-11 i Make
FRÅGA |Ett gift par där mannen går bort först och sedan kvinnan.De har inga barn, äger en bostadsrättMannen har syskonbarn som närmsta anhörig, kvinnan har ingen.När mannen går bort finns det inget testamenteKvinnan skriver sedan ett testamente. där hon testamenterar lägenheten till en och pengarna till några andra än mankens släkt.gäller testamentet fullt ut? Efterarv? vad händer med lägenheten?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Gällande rätt:Regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv hittar du in Ärvdabalken (ÄB). Ett äktenskap kan upplösas genom att ena maken dör (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas mellan makarna genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt de ägt och köpt under äktenskapet ska delas lika när de går skilda vägar. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods, och ska delas lika vid bodelningen, om inte den gjorts till enskild genom exempelvis avtal (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den tillfaller endast den ena maken vid en bodelning.Om den avlidne maken/makan inte har några särkullbarn ärver dennes efterlevande make/maka all egendom vid dödstillfället (3 kap. 1 § ÄB). Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande. Efterlevande make/maka ärver både den döde makens giftorättsgods och enskilda egendom (kvarlåtenskapen). Den avlidnes arvingar får vänta på sitt arv till dess att den kvarlevande maken/makan avlidit. De är vad man kallar efterarvingar. Det innebär att den efterlevande ärver den dödes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Han eller hon har då inte rätt att testamentera bort egendomen, men kan fritt konsumera, ge bort eller sälja den (3 kap 2 § ÄB) (3 kap 3 § ÄB). Vid den efterlevande makens död tillfaller den först dödes kvarlåtenskap till efterarvingarna. Syskonbarn får arvsrätt om den döde inte har några barn, inga föräldrar eller syskon kvar i livet (2 kap 2 § ÄB).Är kvinnans testamente giltigt? När mannen dog skedde en bodelning. Både mannens giftorättsgods och hans enskilda egendom har kvinnan fått bruka med fri förfoganderätt till sin död. Kvinnan har däremot inte lagligt kunna testamentera bort den del av hennes kvarlåtenskap som hör till mannen, alltså den del av egendomen som är mannens giftorättsgods eller enskilda egendom. Den delen ska tillfalla mannens arvingar vid kvinnans död, alltså syskonbarnen i det här fallet. Den del av testamentet som gäller mannens kvarlåtenskap är alltså ogiltig. Kvinnan kan dock ha spenderat delar av mannens egendom lagligt, så det kan vara så att mannens kvarlåtenskap är väsentligt mycket mindre vid kvinnans död än vad den var vid mannens död. Vad händer med bostadsrätten? För att veta vad som händer med just bostadsrätten måste jag veta hur bodelningen gick till vid mannens död. Om hela bostadsrätten var mannens enskilda egendom har syskonbarnen rätt till bostadsrätten. Det kan dock vara så att mannen blev utköpt från bostadsrätten vid bodelningen och att han fick en summa motsvarande hälften av bostadsrätten av kvinnan och kvinnan fick i sin tur bostadsrätten. Jag behöver alltså mer information för att svara på vad som händer exakt. Om du vill ha ett mer detaljerat och konkret svar så kan du söka vidare rådgivning hos oss på info@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer med arvet om make dör efter skilsmässoansökan?

2020-06-01 i Make
FRÅGA |Vad händer om en av parterna avlider efter att gemensam ansökan om skilsmässa utan betänketid är inlämnad till tingsrätten men beslutet har inte kommit? Hur blir det med bodelning och arv. Båda makarna har särkullsbarn.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När det finns ett pågående mål om skilsmässa ska arvet fördelas som om personen inte var gift 3 kap. 10 § ÄB. Överlevande make har fortfarande rätt till en bodelning 9 kap. 11 § ÄktB, men sen ska arvet fördelas som om personen inte var gift. Eftersom personen har barn innebär det att barnen ärver allt 2 kap. 1 § ÄB, förutsatt att det inte finns ett testamente som säger något annat. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Kan man testamentera bort makes arvsrätt?

2020-05-28 i Make
FRÅGA |Hej ! Kan man skriva att giftorätten som enskild egendom?Om man skriver i testamente att våra gemensamma barn ska ärva den enskilde egendom och inte maken?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, genom ett äktenskapsförord kan man bestämma att egendom ska vara enskild och inte giftorättsgods (7 kap. 1 § första punkten äktenskapsbalken, ÄktB). Giftorättsgods ingår i en bodelning medan enskild egendom inte ingår i en bodelning, (10 kap. 1 § ÄktB).Både giftorättsgods och enskild egendom kan genom makes arvsrätt ärvas med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Fri förfoganderätt betyder att man får göra vad man vill med arvet men man kan inte testamentera bort det till någon annan, (3 kap. 2 § ÄB). Jag förstår frågan som att du vill att era gemensamma barn ska ärva den enskilda egendomen direkt och inte maken. Detta kan du göra genom att skriva ett testamente. En makes arvsrätt kan alltså testamenteras bort men det finns en begränsning. Enligt den s.k. basbeloppsregeln har en make rätt att få ut minst fyra prisbasbelopp ur sin avlidne makes kvarlåtenskap eller så långt som kvarlåtenskapen räcker om den värderats till mindre än fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Fyra prisbasbelopp år 2020 är 47 300 x 4 = 189 200 kr. Detta betyder att om den avlidne makens kvarlåtenskap (tillgångarna som den lämnar efter sig minus skulderna) överstiger 189 200 kr kan man genom testamente göra så att det överstigande beloppet inte går till den efterlevande maken, utan direkt till barnen. Upp till 189 200 kr kommer alltså att ärvas av den efterlevande maken och sedan när denne går bort kan barnen genom s.k. efterarv ärva efter båda föräldrarna.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas arvsordningen av att två makar har ansökt om äktenskapsskillnad innan en av makarna avlider?

2020-05-23 i Make
FRÅGA |En gift person har avlidit. Särkullbarn finns. Troligen har paret ansökt om skilsmässa, Hur ser arvssituationen ut i detta fall
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns att hitta i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer att utgå från dessa regler i mitt svar.Om en avliden person var gift är huvudregeln att dennes tillgångar tillfaller den efterlevande maken, ÄB 3 kap 1 §. Detta gäller dock inte alltid om det finns särkullbarn med i bilden. Då ska istället särkullbarnet ärva sin förälder, om denne inte avstår sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken vill säga. Om särkullbarnet avstår arvet ska hen istället ta del av dödsboet efter den efterlevande maken vid dennes död, ÄB 3 kap 1-2 §. Vidare har den efterlevande maken dock alltid rätt att erhålla tillgångar som efter bodelningen uppgår till totalt fyra prisbasbelopp, vilket år 2020 motsvarar 189 200 kr. Om den efterlevande makens tillgångar inte uppgår till detta belopp har hen rätt att få ta del av kvarlåtenskapen till så stor del att beloppet uppnås, ÄB 3 kap 1 §.Men om det var så att paret hade ansökt om äktenskapsskillnad innan dödsfallet inträffade kan du bortse från allt jag skrivit ovan, ÄB 3 kap 10 §. I det fallet kommer nämligen särkullbarnet att ärva all kvarlåtenskap efter sin förälder (under förutsättning att det inte finns något testamente som säger annat), ÄB 2 kap 1 §. Maken kommer däremot att lämnas lottlös.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan jag göra min make arvslös?

2020-06-04 i Make
FRÅGA |Hej, jag är omgift sedan ett par år och eftersom jag äger en liten fastighet till 100% och har en del besparingar så har vi upprättat ett äktenskapsförord om enskild egendom. Det finns också ett upprättat testamente där det står att mina barn ärver mig och att det är deras enskilda egendom. Nu till min fråga. Jag vill inte att min man ärver mig alls utan allt ska gå till mina barn. Hur ska jag göra för att det ska bli rätt? Om vi gör bodelning under äktenskap där allt finns reglerat, hur påverkar det ett arv?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att dina barn inte är din mans barn, d.v.s. att de är så kallade särkullbarn. Jag kommer därför utgå ifrån det i mitt svar.BodelningNär du avlider kommer först en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Då kommer allt ert giftorättsgods fördelas mellan er (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Värdet av giftorättsgodset räknas först samman och sedan dras eventuella skulder av (11 kap. 1 och 2 § ÄktB). Det som återstår efter att skulderna dragits av ska sedan delas lika mellan dig och din man (11 kap. 3 § ÄktB).ArvsfördelningDin halva av giftorättsgodset efter bodelningen och din enskilda egendom utgör arvet efter dig. Som huvudregel är det den efterlevande maken som ärver. Det blir dock lite annorlunda i ditt fall eftersom du har särkullbarn. Särkullbarnen kan kräva ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Det finns dock ett undantag från undantaget, och det är den så kallade basbeloppsregeln. Den innebär att din man har rätt att efter bodelningen tillsammans med arvet behålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Din man har därför rätt att efter bodelning och arvsfördelning behålla egendom till ett värde av 189 200 kr. För att göra det tydligt visar jag med ett exempel med fiktiva siffror.Total summa giftorättsgods: 300 000 krLikadelning mellan makarna: 300 000 kr/2 = 150 000 kr varFör att din man ska behålla fyra prisbasbelopp kommer hans andel öka med 39 200 kr och arvslotten efter dig kommer därför minska med 39 200 kr.Din mans andel: 150 000 kr + 39 200 kr = 189 200 krDin andel/arvslotten: 150 000 kr - 39 200 kr = 110 800 krDet dina barn kommer dela på är därför 110 800 kr.Det enda sättet att undkomma basbeloppsregeln är genom att skilja er. Observera att basbeloppsregeln dock endast blir tillämplig om din mans andel efter bodelningen är mindre än 189 200 kr. Skulle hans andel efter bodelningen däremot vara exempelvis 200 000 kr kommer dina barn ärva hela din kvarlåtenskap.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Bodelning sker före arvsskifte

2020-05-31 i Make
FRÅGA |Maken äger fastigheten sedan 2004Gifta sedan 2008. Vid dödsfall äger jag då hälften av fastigheten? Särkullar har vi båda.
Sanna Warnemyr |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till frågor om arv hittar vi oftast svaren i Ärvdabalken (ÄB). Men då en make går bort ska en bodelning ske innan arvsskiftet. För att få svar på frågor om bodelning ska vi titta på Äktenskapsbalken (ÄktB).ÄganderättOm två personer gifter sig utan att skriva äktenskapsförord påverkas inte personernas äganderätt till sin egendom. Däremot utgör egendomen giftorättsgods om den inte utgör enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Enskild egendom är exempelvis egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make ärvt och som enligt testamente ska vara mottagarens enskilda egendom och egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Att egendomen utgör giftorättsgods innebär att den ska ingå i bodelningen vid skilsmässa eller den ena makens bortgång. Om fastigheten inte är din makes enskilda egendom kommer den alltså ingå i er bodelning vid hans eller ditt dödsfall.BodelningBodelning går huvudsakligen till på följande sätt. Först sker en andelsberäkning och skulder avräknas på giftorättsgodset (11 kap. 1-2 §§ ÄktB). Om din make exempelvis har belånat fastigheten ska lånen räknas av innan egendomen delas upp. Det som återstår av giftorättsgodset efter skuldavräkningen delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om du får en del av fastigheten eller inte beror på hur mycket giftorättsgods du har. Exempel: Om fastigheten är all egendom din make äger och du äger egendom som är värd lika mycket som fastigheten kommer du inte få en del av fastigheten i bodelningen.ArvOm din make går bort ärver du hans kvarlåtenskap (hans enskilda egendom samt hans andel av giftorättsgodset efter bodelning) med fri förfoganderätt. Det innebär att du får förbruka kapital, avyttra och ge bort hans egendom helt utan redovisningsplikt. Du får dock inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). När du går bort har din makes arvingar rätt till efterarv efter honom. Huvudregeln är att hans arvingar ska ärva en lika stor kvotdel av din kvarlåtenskap som arvet efter din make utgjorde i hela din förmögenhetsmassa när han gick bort (3 kap 2 § ÄB). Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag genom mitt gåvobrev se till så att min fru får hela bostaden om jag skulle avlida?

2020-05-25 i Make
FRÅGA |Vi är ett gift par sedan 20 år tillbaks och bor i en bostadsrätt som vi äger 50-50 vardera.Nu vill jag ge min fru genom gåvobrev min andel 50% så hon kommer att äga 100%Eftersom vi har vars två barn från tidigare äktenskap och inga gemensamma är min fråga om jag skulle avlida kan mina barn kräva något för lägenheten eftersom min fru äger hela d v s 100%
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om det går att ge din fru hela er bostad så att inga av dina barn skall ärva bostaden efter du har avlidit. I mitt svar till dig kommer jag förklara hur det går till om du skulle avlida och vad som händer med egendomen. Slutligen i svaret kommer även en sammanfattning.Vad sker med bostaden om du skulle avlida? Eftersom ni inte har några gemensamma barn så skall först och främst en bodelning mellan dig och din fru genomföras ifall du skulle avlida (23 kap. 1 § Ärvdabalken).Vid denna bodelning kommer all er egendom som inte är er enskilda delas upp mellan din fru och dödsboet (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Därav kommer barnen kunna få delar av bostaden som arv från dig trots att du gett den i gåva till din fru. Undantag: Däremot innebär det att ifall du ger bostaden i gåva till din fru och skriver i gåvobrevet att detta skall vara hennes enskilda egendom, så kommer dina barn inte kunna ärva lägenheten (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken).Eftersom det då inte kommer ingå i bodelningen utan din fru kommer ensam få bostaden. Ett annat sätt som hon blir berättigad hela bostaden är om du gett henne den i gåva och hon begär att en bodelning inte skall ske (12 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Vilket då innebär att hon kommer behålla all egendom som är hennes, och all egendom som är din kommer tillfalla dödsboet. På detta sätt kommer hon också att bli berättigad hela bostaden. SammanfattningsvisDina barn kan inte kräva att få en del i lägenheten om du skulle ge bort den till din fru i gåva med ett förbehåll om att den är hennes enskilda egendom. De kommer inte heller få rätt till en del i den om hon skulle äga 100 % av lägenheten och sedan begär att det inte skall ske någon bodelning om du avlider. RådMitt råd till dig är däremot att du skall skriva i gåvobrevet till din fru, att lägenheten är hennes enskilda egendom. Just på grund av att det lätt blir tokigheter när ett arv skall delas ut. Då är det lättare om det finns ett dokument som beskriver precis vad som är din frus och inte. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor så tveka inte på att höra av dig till oss igen! Vänliga hälsningar,

Arvsrätt vid äktenskap

2020-05-23 i Make
FRÅGA |Hej! Jag har två barn av mitt första äktenskap. vi har skilt oss och båda har gift oss. jag bor med mina barn och min fru nu. Hur ska mina tillgången fördelas mellan mina barn och min fru? Jag och min fru har inge barn, men hur det går tillväga med arvet om vi hade barn! Mvh
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler för att besvara dina frågor finns i Ärvdabalken(ÄB) samt i Äktenskapsbalken(ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller vid äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. När en person är gift vid sin bortgång går makes/makas arvsrätt som huvudregel före barns arvsrätt, 3 kap. 1 § ÄB. Den efterlevande kommer ärva med fri förfoganderätt. Detta innebär att personen kan använda pengarna som hen önskar men har inte rätt att testamentera bort pengarna utan de kommer att tillfalla den bortgångnes arvingar vid den efterlevande makens bortgång, 3 kap. 2 § ÄB. För att beräkna den avlidne makens kvarlåtenskap ska först en bodelning mellan makarna förrättas när den ena maken avlider, 9 kap. 1 § Äktb. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vad som enligt äktenskapsförord är enskild egendom eller vad en make erhållit som enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, anses vara enskild egendom mellan makar. Observera att avkastning av enskild egendom anses vara giftorättsgods om det inte föreskrivits annat i ett testamente 11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits av delas värdet lika mellan makarna. Hela den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller sedan den efterlevande maken före gemensamma barn 3 kap. 1 § ÄB. Nu har ni inga gemensamma barn, men hade ni haft det hade din fru ärvt före dessa med fri förfoganderätt.Särkullbarns rätt till arv De barnen som du har sedan ett tidigare äktenskap är så kallade särkullbarn. Detta är barn som inte är makarnas gemensamma. Huvudregeln är att arvet efter dig kommer tillfalla efterlevande make. Eftersom dina barn inte är barn till din fru, s.k. bröstarvinge, har dock barnen rätt att få ut sin arvslott direkt från dig vid din bortgång, 3 kap. 1 § ÄB. De kan även även välja att invänta sitt arv tills dess att din nuvarande fru går bort. Sammanfattningsvis - Huvudregeln är att efterlevande makes arvsrätt går först- Särkullbarn har möjligheten att begära ut sitt arv direkt - Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda föräldrarna gått bort