Gäller ett inbördes testamente framför makes arvsrätt?

Min man och jag vill att hälften av vår kvarlåtenskap, dvs det som inte kommer att tillfalla våra döttrar som laglott, ska tillfalla barnbarnen och har därför för avsikt att skriva ett inbördes testamente. Eftersom efterlevande make ärver allt undrar vi om detta testamente kommer att vara giltigt när en av oss avlidit eller om det då är upp till den efterlevande att bestämma om barnbarnen ska få del av det arv som han/hon kommer att efterlämna, dvs antingen skriva ett nytt testamente eller avstå från att göra det och därmed låta barnen ärva allt. Min man tror att det inbördes testamentet inte längre gäller när en av oss avlidit medan jag tror att det gör det. Om det inte gjorde det, skulle det såvitt jag kan förstå vara meningslöst att upprätta ett inbördes testamente. Vem av oss har rätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är fullt möjligt att i ett inbördes testamente välja bort makes arvsrätt till förmån för barn och barnbarn. Denna rätt gäller dock med en begränsning som kan bli aktuell när den efterlevande maken har begränsade tillgångar. Begränsningen kallas för basbeloppsregeln, och jag ska förklara den i det följande. Regler om arv finns i ärvdabalken, och regler om makars förmögenhetsförhållanden i äktenskapsbalken.

"Basbeloppsregeln" kan hindra testamentet från att få fullt genomslag

Om ni upprättar ett inbördes testamente med innebörden att hälften av kvarlåtenskapen efter er ska tillfalla era barn, och den andra hälften era barnbarn, förlorar ni i princip rätten att ärva varandra. Innan en makes arv fördelas ska dock bodelning ske, där det gemensamma giftorättsgodset fördelas (9 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Om värdet av den efterlevande makens egendom efter en sådan bodelning understiger fyra prisbasbelopp (cirka 200.000 kr i skrivande stund), har den efterlevande maken rätt att ärva trots att arvsrätten testamenterats bort. Detta kallas för basbeloppsregeln (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Den efterlevande maken har alltså i nu nämnda fall rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna, och framför både arvingars och testamentstagares rätt, utfå så mycket egendom att det sammanlagt med den enskilda egendomen och (i regel) hälften av det gemensamma giftorättsgodset når värde av fyra prisbasbelopp.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis har du alltså rätt i att man kan testamentera bort sin makes arvsrätt. En efterlevande make har dock alltid rätt till fyra prisbasbelopp, och om värdet av hans/hennes egendom efter bodelningen understiger det, har den efterlevande rätt att få ut mellanskillnaden ur den avlidnes kvarlåtenskap. 

Upplysningsvis kan det vara bra att ta juristhjälp vid upprättande av testamente. Våra jurister kan hjälpa er att upprätta ett giltigt och säkert testamente. Med tanke på att ni inte önskar ärva varandra kan det exempelvis vara förnuftigt att ta in villkor i testamentet om vad som ska hända med eventuell gemensam bostad och bohag (ska den efterlevande maken få bo kvar i orubbat bo?).

Ni kan få hjälp av oss med ert testamente mot ett fastpris via följande länk: https://lawline.se/fixed_price

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning