Arvsrätt vid gränsöverskridande förhållanden - behövs testamente?

Hejsan, jag är gift med en Sydafrikan. Vårt giftemål är registerat både i Sverige och i Sydafrika. Jag är fortfarande skriven i Sverige, men vi bor i Sydafrika. Min man är inte svensk medborgare eller skriven i Sverige. Vi har investerat en hel del pengar i Sverige, så nu undrar vi vad som händer med pengarna om jag går bort för min man? Vi har investerat i fonder på Nordnet bla. Ärver han ändå allt automatiskt? Vem ska han kontakta i så fall? Eller behöver vi ett testamente?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar dig som att du och din man båda bor i Sydafrika, men att ni har tillgångar i Sverige och att du undrar vad som händer med dessa tillgångar i förhållande till arvsrätten, om du avlider.


Först: vilket lands lag gäller?

Innan jag kan gå in på att förklara hur arvsreglerna ser ut, måste vi först utreda om det är svensk eller sydafrikans lag som reglerar arvsfrågorna, eftersom det finns gränsöverskridande omständigheter som påverkar flera olika länders rättsordningar. Oavsett om Sydafrika är med i EU eller inte (se artikel 20), så gäller Europaparlamentet och rådets förordning 650/2012 (successionsförordningen) som styr vilket lands domstol och lag som ska tillämpas när en gränsöverskridande situation uppstår.

Utgångspunkten är att den lag i det landet där den avlidne hade sin hemvist när denne avled, ska gälla (artikel 21.1). Hemvistbegreppet kan utgå från folkbokföring, men man ser till en helhetsbild av den avlidnes tillvaro, så som dygnsvila, var man främst spenderade sin tid, varaktigheten, regelbundenheten och skälen till vistelsen. Som jag förstår det bor ni både två i Sydafrika. Om ni fortfarande gör det vid tiden för när någon av er skulle avlida, är det sydafrikans arvsrätt som ska tillämpas. Men undantagsvis gäller, om det mot bakgrund av alla omständigheter i fallet är uppenbart att den avlidne hade närmre anknytning till en annan stat än hemviststaten, ska lagen i det landet gälla i stället (artikel 21.2). Man tittar då på alla omständigheter och ser om det är uppenbart att det egentligen finns en närmre anknytning till annat land än Sydafrika, men det är en ganska stark presumtion för att hemviststatens lag ska gälla. Omständigheter man ser till då är om man egentligen har hela sitt liv någon annanstans, fastigheter, familj, jobb och liknande, exempelvis om man endast tillfälligt bor utomlands för studier eller arbete.


Enbart mot bakgrund av det du skrivit här, låter det som att det kommer presumeras vara sydafrikans arvsrätt som ska tillämpas på arvsfrågor när någon av er går bort. Det finns dock en möjlighet för personer som är medborgare i ett annat land, att välja att det landets lag ska gälla i stället (artikel 22.1). Du som då är svensk medborgare, får lov att välja att svensk arvsrätt ska gälla för arvet efter dig. Då måste du föreskriva detta i ett testamente, som måste uppfylla formkraven för ett testamente enligt svensk arvsrätt (artikel 22.2).


Oavsett vilket lands lag som blir gällande, gäller det landets lag på alla tillgångar oavsett var i världen de befinner sig, och oavsett var ens arvingar bor (artikel 23).


Vad gäller enligt svensk arvsrätt?

Enligt ovan resonemang, torde du behöva reglera i testamente att arvet efter dig ska hanteras utifrån svensk arvsrätt, om det är det du vill. Annars kommer sannolikt sydafrikans arvsrätt tillämpas på ditt arv, även din mans arv, och då även på alla tillgångar ni har i Sverige.


Inom ramen för denna tjänst kan jag tyvärr inte svara på hur sydafrikans arvsrätt ser ut, och hur makar och liknande ärver. För den delen torde ni behöver prata med en jurist i Sydafrika.

För det fall du genom lagval skulle göra svensk arvsrätt gällande för arvet efter dig, kan jag dock förklara hur svensk arvsrätt regleras.


Utgångspunkten för arvsrätten i Sverige är den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken). Däri framgår att det är i första hand (enligt den första arvsklassen) den avlidnes barn som ärver (2 kap. 1§ ärvdabalken). Finns det inga barn eller barnbarn i livet, går arvet till den avlidnes föräldrar, eller syskon om någon av eller båda föräldrarna är avlidna (den andra arvsklassen, 2 kap. 2§ ärvdabalken). Finns det inte heller någon i denna arvsklass i livet, går arvet till eventuella mor- och farföräldrar, eller mostrar/fastrar/morbröder/farbröder om mor- och farföräldrar inte är i livet (den tredje arvsklassen, 2 kap. 3§ ärvdabalken). När det finns en arvinge i en arvsklass, slutar ordningen, det vill säga denne/dessa ärver allt. En förälder ärver alltså inte om det finns ett barn i livet o.s.v.


Är man dock gift, ärver den efterlevande maken allt först, och när denne sen avlider går allt vidare till arvingarna enligt ovan ordning till arvsklasserna ett och 2 (3 kap. 1-2§ ärvdabalken). Undantagen från denna regel är dock barn som den avlidne haft från ett annat förhållande (särkullbarn), dessa har rätt att få ut sitt arv direkt före den efterlevande maken.


Om ert giftermål är registrerat i Sverige, anses ni som gifta i svensk rätt och ovan regler om att din make ärver allt efter dig gäller, och så länge du inte har något barn sedan tidigare förhållande behöver du inte skriva ett testamente för enbart den sakens skull. Även om äktenskapet inte är registrerat i Sverige, gäller enligt svensk lag att äktenskap som är ingångna utomlands som utgångspunkt är giltiga i Sverige om de är giltigt i landet äktenskapet ingicks i (1 kap. 7§ IÄL).


Behöver ni ett testamente?

Sammantaget, torde du behöva skriva ett testamente om du vill att svensk arvsrätt ska gälla på arvet efter dig, då sydafrikansk arvsrätt annars kommer gälla. Din man, om han inte är svensk medborgare, kan han inte välja svensk arvsrätt, utan där torde enbart sydafrikans arvsrätt kunna gälla.


Utöver detta syfte, skadar det inte att skriva ett testamente för att tydliggöra hur man önskar att arvet efter en ska hanteras, och särskilt om det finns särkullbarn eller liknande, eller om det finns särskilda tillgångar som man vill ska hanteras på ett visst sätt. För denna del behövs det dock inte, om du inte har särkullbarn. Om du väljer svensk arvsrätt, så kommer din man ärva allt av dig, oavsett var i världen tillgångarna finns. Men som sagt så skadar det inte att förtydliga detta i ett testamente om du ändå ska skriva ett för att kunna välja svensk lag.


Slutligen, kan det också vara en idé med ett testamente om ni vill avvika från arvsreglerna som är utgångspunkten i Sydafrika, och då skriva ett testamente i enlighet med sydafrikanska regler. Jag kan tyvärr inte svara på hur sydafrikansk arvsrätt fungerar eller vilka formkrav som finns för testamente där, men enligt internationella överenskommelser torde i alla fall sydafrikansk arvsrätt gälla för alla tillgångar i hela världen, även de du har i Sverige, om du inte väljer annat i testamente.


För att ditt testamente och lagval ska vara giltigt, krävs att det är giltigt enligt svensk arvsrätt. Ett testamente ska enligt svensk arvsrätt vara skriftligt, och bevittnas av två vittnen som inte är släktingar eller arvtagare till den avlidne. Vittnena ska bevittna när testatorn (den som upprättar testamentet) skriver under testamentet, och sen ska vittnena skriva under var för sig att de bevittnat testatorns underteckning (10 kap. 1§ ärvdabalken). Vittnena bör även vid sina namn skriva adress. Läs mer om vem man får ha som vittnen i 10 kap. 4§ ärvdabalken. Testamentet sparar du sedan på en säker plats, det ska inte registreras i Sverige.


Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis, kommer troligtvis sydafrikansk arvsrätt gälla på arvet efter er båda, och vad denne säger kan jag tyvärr inte svara på. Om sydafrikansk arvsrätt gäller, gäller det som utgångspunkt för alla tillgångar, även de i Sverige. Du som dock är medborgare i Sverige kan i testamente välja att svensk arvsrätt ska gälla på alla dina tillgångar i stället. Du behöver då upprätta ett testamente som till formen är giltigt enligt svensk arvsrätt. I ett sådant kan du också förtydliga hur du vill att arvet ska fördelas efter dig.


Det är alltid en fördel att skriva ett testamente, även om man vill följa lagen, då det inte lär bli någon tvist om vad den avlidne egentligen hade velat. Om du ändå ska upprätta ett testamente för att kunna välja svensk arvsrätt, skadar det alltså inte, att även där förtydliga hur du vill att arvet efter dig ska fördelas.


För det fall du vill att svensk rätt ska gälla, kan vår juristbyrå vara behjälplig med att upprätta ett testamente till dig och få ner de omständigheter som behövs i ditt fall. Önskar du vidare vägledning eller hjälp med ett testamente, kan du återkomma till mig så sätter jag dig i kontakt med en av våra jurister! Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se .


I övrigt är det Skatteverket i Sverige som hanterar registrering av dödsfall, och kan utfärda eventuella arvsintyg för medborgare inom EU. För det fall du väljer svensk arvsrätt, ska även som utgångspunkt svenska regler om bouppteckning och bodelning gälla. Din man borde då kontakta en jurist i Sverige för att få hjälp med att göra detta, och kan även ansöka om boutrednings- och skiftesman vid svensk domstol om hjälper till att göra bodelningen och skifta arvet.


Om ni vill att sydafrikans rätt ska gälla, rekommenderar jag er att kontakta en jurist, företrädesvis i Sydafrika, som kan hjälp er att se hur sydafrikans arvsrätt regleras, och om ni utifrån detta behöver upprätta ett testamente enligt sydafrikansk rätt.


I övrigt hoppas jag att du fått någon vägledning i dina frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”