Hur fungerar förskott på arv för bröstarvingar?

2021-06-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad händer om en förälder ger en egendom till ett högt värde, till exempel en fastighet eller båt? Påverkar det ens framtida arv?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att alla gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid, utgör förskott på dennes arv. Detta i enlighet med 6 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Detta innebär att gåvornas värde ska avräknas från bröstarvingens arvslott när arvsfördelningen ska ske. Bakgrunden till denna bestämmelse är att arvlåtaren presumeras vilja behandla sina barn lika. Avräkningen av förskottet ska enligt 6 kap. 3 § ÄB, ske efter egendomens värde vid mottagandet, såvida inte omständigheterna talar för annat. Det finns undantag från huvudregeln om förskott på arv. I 6 kap. 1 § ÄB anges att det som en arvlåtare gett en bröstarvinge under livstiden inte ska avräknas som förskott på dennes arv om det föreskrivits vid gåvotillfället. Vidare anges i 6 kap. 2 § ÄB att kostnader som en förälder lagt ned för att fullgöra sin underhållsskyldighet, exempelvis kostnader för barnets utbildning, inte ska anses utgöra förskott på dennes arv. Inte heller sedvanliga gåvor, vilkas värde inte står i missförhållande till givarens villkor, ska avräknas. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,