Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

2020-09-16 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej Har arbetat inom skolan i samma kommun i 24 år och lider nu av tinnitus. Började innan jag gick i pension och har fortsatt sedan. Undrar nu om jag kan yrka på en arbetsskada i efterhand. Jag har under tiden jag arbetade påkallat uppmärksamhet gällande hög volym i både idrottshall och övrigt men endast fått svar att köpa egna öronproppar. Har svårt att sova och när det är tyst runt omkring och min psykiska häls är inte så bra pga detta. Vad gör jag?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur läget ser ut för dig att yrka på en arbetsskada i efterhand.I din fråga har jag inte fått någon angiven tid för när arbetsskadan kan ha inträffat. Det finns ingen uttrycklig tidsgräns för hur långt tillbaka i tiden man kan göra anspråk på ersättning för en arbetsskada. Dock kan från Försäkringskassan inte ansöka om ersättning för arbetsskada längre än sex år bakåt i tiden. Det blir alltså väldigt svårt att bevisa arbetsskadan om det har gått längre än sex år och ifall man inte har läkarintyg/medicinska underlag som styrker arbetsskadan. Skulle det vara så att du inte har rätt till ersättning för arbetsskada från Försäkringskassan finns det en chans att vända sig till AFA Försäkring för att ansöka om ersättning för arbetsskada. Eftersom du inte angett något i frågan om något privat försäkringsbolag utgår jag ifrån att du inte har tecknat en privat försäkring om arbetsskada.Du kan läsa mer om arbetsskada på Försäkringskassan samt AFA Försäkring. Även arbetsskadeguiden kan vara till hjälp för att ge dig en övergripande bild av hur det kan se ut för just din situation.Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du tar kontakt med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering vid arbetsskada

2020-04-22 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej.Jag har fått 2 diskbråck i mitt jobb (det första för ungefär 2,5 år sen, och det andra för 1,5)Men min arbetsplats har inte gjort något för att varken hjälpa eller underlätta för mig. Jag har arbetsmoral och har gått till jobbet ändå. Men däremot så har jag under hela tiden dokumenterat i text att jag meddelat om mitt tillstånd och mina svårigheter och svaren jag fått. Men ingen förändring har skett.Nu, igår 19/4, så kom jag tillfreds med att min kropp inte håller längre och att jag måste sjukskriva mig och börja plugga till nytt jobb. Jag har fruktansvärt ont när jag rör mig och kan inte lyfta benen vissa dagar, och nu börjar andningen bli påverkad.Vad har egentligen min arbetsgivare för skyldigheter i detta läge?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Arbetsmiljölagen (AML) och hos Arbetsmiljöverket.Arbetsanpassning och rehabiliteringDet finns ett relativt långtgående ansvar för arbetsgivaren att rehabilitera och göra arbetsanpassningar så att du kan återgå till arbetet efter en arbetsskada, 3 kap. 2a § AML. Notera dock att rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för i detta fall är en arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga en rehabilitering som innebär åtgärder för att du ska få tillbaka till arbetsförmåga. Det handlar alltså inte om en medicinsk rehabilitering eftersom Hälso- och sjukvården ansvarar för denna. Jag förstår det som att du har arbetat under dåliga förhållanden för din skada och inte har fått någon arbetsanpassning alls.Arbetsanpassning kan ske på flera olika sätt såsom hjälp genom specifik utrustning, personliga stödinsatser, ändrade arbetsuppgifter eller arbetstider och så vidare. Den som ansvarar för att denna hjälp ska gå att få är arbetsgivaren, men hen kan även ha utsett någon särskild på företaget som arbetar med just detta. Finns inte kunskap eller arbetskraft på företaget till att se till denna typ av frågor har arbetsgivaren en skyldighet att ta in sådan hjälp utifrån av exempelvis företagshälsovården eller liknande. Arbetsmiljöverket har författat lagstadgade föreskrifter som arbetsgivaren ska följa i denna fråga. Om du vill läsa exakt vad som framgår kan du gå in här. SkyddsombudOm det är så att det finns minst fem arbetstagare på din arbetsplats är det lagstadgat att det ska finnas utsedda skyddsombud, 6 kap. 2 § AML. Det är i första hand skyddsombudet du kan tala med som är din företrädare på arbetsplatsen vad gäller frågor om arbetsgivarens ansvar för anpassning och arbetsrehabilitering. Ersättning för arbetsskadaDu har dessutom rätt att söka om arbetsskadeersättning. Mer information om det kan du läsa hos försäkringskassan. AvslutningMin slutsats är därmed att din arbetsgivare har ett ansvar att anpassa arbetsuppgifterna för dig med tanke på din arbetsskada. Finns det andra uppgifter på arbetet som du skulle vara bättre lämpad för bör hen förflytta dig dit om det är möjligt eller liknande. I första hand bör du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen. Annars kan du även vända dig till facket om du är medlem där, alternativt få vidare hjälp av oss här på Lawline om du skulle vara intresserad av det. I så fall, eller om du har några följdfrågor, är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen

Arbetsgivarens skyldighet att utreda orsakerna till arbetsskada

2020-01-15 i Arbetsskada
FRÅGA |Vem är skyldig att utreda en arbetssjukdom ( inte arbetskada)? Och vilken lag bestämmer det? Mvh
Amanda Keith |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arbetsmiljöns beskaffenhet återfinns, bland annat, i Arbetsmiljölagen (AML).Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Det åligger arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, 3 kap 2 § AML. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, 3 kap 2 a § 1 st AML. Vidare är arbetsgivaren är skyldig att utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta, 3 kap 2 a § 2 st AML. Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagare har god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagare upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet, 3 kap 3 § AML. Det åligger samtidigt arbetstagaren att följa de föreskrifter och använda de skyddsanordningar som arbetsgivaren tillhandahåller samt iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall 3 kap 4 § AML. En arbetssjukdom är en arbetsskada, vilken kan vara både fysisk och psykisk. Det är en sjukdom som uppkommit på grund av att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet under en längre tid. Det måste finnas övervägande skäl som talar för att det finns ett samband mellan arbetets skadliga inverkan och sjukdomen. En arbetssjukdom kan, bland annat, vara tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär samt farliga ämnen som kan orsaka allergier, hudutslag, besvär i luftvägarna eller cancer. Om man som anställd råkar ut för en arbetsskada ska man anmäla det till arbetsgivaren, varpå arbetsgivaren ska göra en anmälan till Försäkringskassan och eventuellt skyddsombud. Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet samt att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att nya arbetsskador uppkommer på arbetsplatsen.Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen eller lämna en kommentar nedan om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt!Med vänlig hälsning,

Ersättning för inkomstförlust vid sjukskrivning på grund av arbetsskada som är felaktig beräknad

2019-10-22 i Arbetsskada
FRÅGA |Lönekontoret på mitt tidigare arbete har lämnat fel löneuppgifter till både Försäkringskassan och Försäkringsbolaget under 18 år. På grund av att en på lönekontoret inte ändrat mina uppgifter, bl.a. jobbade jag skift med obekväm arbetstid m.m. Som inte hon tog med. Har klagat på detta alla år men hon har inte brytt sig. Dokumentation finns på mejl m.m. på alla gånger jag klagat. Nu har dem ändrat efter jag haft kontakt med chefer på min tidigare arbetsgivare. Jag har förlorat ca 1,5 miljoner kronor på dessa 18 år exklusive ränta. Försäkringsbolaget har tagit beslut innan på de tidigare löneuppgifterna, att jag ej var berättigad till ersättning, p.g.a. att jag ej var under 90%, är nu nere på 80-85%. Trots detta vill Försäkringsbolaget inte ersätta min inkomstförlust. De har tagit beslut menar dem. Har 100% sjukersättning med 100% samordning då jag krossa min högerarm i en maskin. Vem bär ansvaret för att min tidigare arbetsgivare satt mig i denna situation? Det är en kollektivavtalsförsäkring. Vilka lagar och regler i sådana fall. Vad kan jag göra mot Försäkringsbolaget eller min tidigare arbetsgivare? Vad gäller handläggare/skadereglerare på Försäkringsbolaget undanhåller ett inlämnat dokument som gjort att vissa år blivit preskriberade, 14år. Jag har skickat dessa rekommenderat, och upplyst i mejl att dessa var skickade, samt att de fanns med i min akt som jag beställt ut. Är detta ett brott? Försäkringsbolaget svarar inte på detta utan har lagt locket på.
Derya Kulbay |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din tidigare arbetsgivare är ansvarig för att ha lämnat fel löneuppgifter till Försäkringskassan och Försäkringsbolaget. Vid heltidssjukskrivning vid arbetsskada har du rätt till ersättning från Försäkringskassan. Om du inte har fått ut rätt ersättning på grund av felaktiga löneuppgifter som har lämnats av din arbetsgivare kan du få rätt ersättning genom att styrka det till exempel via dina lönespecifikationer. Då kan du bevisa rätta löneuppgifter. När ersättning för inkomstförlust ska beräknas är vidare skadeståndslagens utgångspunkt att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Full ersättning ska därmed utgå med de restriktioner som följer av 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Bestämmelserna om sjukersättning finns främst i socialförsäkringsbalkens 33 kapitel. Du kan begära omprövning av ersättningsbeslutet enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen. En ersättningsfråga gällande den som tillfogats personskada och omfattas av en inkomstförlust kan omprövas om de förhållanden som låg till grund för ersättningen väsentligt ändrats. Undanhållande av dokument hos Försäkringsbolaget är inte brottsligt däremot kan det vara skadeståndsgrundande enligt skadeståndslagen.Behöver du mer kvalificerad hjälp för att hantera de praktiska juridiska delarna kan du boka tid med en erfaren jurist. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Du kan maila mig på derya.kulbay@lawline.se.

Vad händer om arbetsmiljön underkänns vid en inspektion?

2020-09-09 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller rent juridiskt om lokalerna på ett äldreboende är utdömda av arbetsmiljöinspektionen. Måste man då stänga verksamheten?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din fråga och tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan hända med en arbetsplats som underkänts vid en inspektion av arbetsmiljöverket. Inspektion av arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen, som har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och säkerställa en god arbetsmiljö i övrigt. (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen) I lagen finns regler om hur arbetsmiljön ska vara utformad för att uppnå det ändamålet och vem som ska hållas ansvarig om det finns brister i arbetsmiljön. Inspektion av arbetsmiljöverket Det är arbetsmiljöverket som ska se till att arbetsmiljön på landets arbetsplatser lever upp till lagens krav. (7 kap. 1 § arbetsmiljölagen) Arbetsmiljöverket har rätt att fatta beslut om föreläggande eller förbud mot de som är ansvariga för arbetsmiljön om de upptäcker brister (7 kap. 7 § arbetsmiljölagen) Ett föreläggande innebär att den som fått det måste göra något, medan ett förbud innebär att personen inte får göra något. Både föreläggandet och förbudet kan förenas med ett vite (7 kap 7 § andra stycket arbetsmiljölagen). Ett vite innebär att den som inte följer ett myndighetsbeslut får betala en viss summa pengar. Om personen ändå inte följer beslutet kan arbetsmiljöverket besluta att personen ska rätta till problemet på egen bekostnad. (7 kap. 7 § tredje stycket arbetsmiljölagen) Andra påföljder vid bristande arbetsmiljö Om föreläggandet inte kombinerats med ett vite kan personen istället riskera böter eller fängelse om den inte följer beslutet. (8 kap. 1 § arbetsmiljölagen) Otillåtna anordningar eller ämnen som strider mot arbetsmiljölagen kan förverkas. (8 kap. 4 § arbetsmiljölagen). Regeringen kan i vissa särskilda fall besluta att de som är ansvariga för bristen i arbetsmiljön ska betala sanktionsavgifter. (8 kap. 5 § arbetsmiljölagen). Om arbetet på en arbetsplats innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv eller hälsa kan ett skyddsombud begära att arbetet stoppas i väntan på en bedömning av arbetsmiljöverket. (6 kap. 7 § arbetsmiljölagen) Sammanfattning Arbetsmiljöverket kan besluta om flera olika påföljder om en arbetsplats inte lever upp till arbetsmiljölagens krav. Det vanligaste är dock att de ansvariga på arbetsplatsen åläggs att rätta till problemet och att den ansvarige eventuellt får betala vite eller böter. Normalt kan verksamheten fortsätta medan förbättringsarbetet sker. Med vänliga hälsningar,

Är villaförening skadeståndsskyldig mot mig för arbetet jag utför för den?

2020-01-26 i Arbetsskada
FRÅGA |I egenskap av sommarstugeägare är jag medlem av en Villaägareförening, en ekonomisk förening. Av och till önskar föreningens styrelse att medlemmar kostnadsfritt och frivilligt utför vissa arbeten på föreningens mark eller anläggningar som att t ex med motorsåg ta hand om vindfällen, slyröjning, upptagning av badflottar etc. I höstas drog jag upp föreningens badflotte och gjorde mig illa på högerhanden. Såret utvecklades till en infektion som tog drygt två månader att behandla. I samband med detta har jag haft utlägg för resor, läkare. medicin etc. Dessvärre har jag ingen egen olycksfallsförsäkring. Styrelsen i föreningen har en ansvarsförsäkring, alltså inte olycksfallsförsäkring, men ansvarsförsäkringen täcker enligt försäkringsbolaget inte medlemmar utan bara tredje man. Jag räknas inte som tredje man eftersom jag är medlem i föreningen. Styrelsen har inte accepterat mina ersättningskrav för utläggen eller för sveda och värk. Hänvisar till att föreningen inte kan anses vara vållande. Hur går jag nu vidare med detta? Och hur skulle man juridiskt hantera en eventuell skada där någon utan motorsågskörkort fäller ett av föreningen ägt träd och som i samband med detta skadar, invalidiserar eller dödar någon medlem. Är inte föreningen att anse som arbetsmiljöansvarig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningArbetsmiljölagen har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt även uppnå en god arbetsmiljö (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Lagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning (1 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen). Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen gäller arbetsmiljölagen oavsett om verksamheten bedrivs i bolagsform, av förening eller stiftelse eller på annat sätt. Arbetsmiljölagens arbetstagarbegrepp är omfattande. För att börja med det du avslutade din fråga med; det är mycket troligt att styrelsen i villaföreningen får ett arbetsmiljöansvar och att en medlem som sågar ner träd med motorsåg ska ha ett motorsågskörkort. Den verksamhet som utförs är ofta av betydande ekonomisk omfattning, då det egna "ideella" arbetet i praktiken ersätts med en lägre avgift till föreningen. Det kan innebära att personerna i styrelsen kan dömas för arbetsmiljöbrott om den uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gäller enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöbrott kan dock endast aktualiseras vid vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan (jfr 3 kap. 10 § Brottsbalken). För att besvara hur man skulle hantera en eventuell skada där någon utan motorsågskörkort fäller ett av föreningen ägt träd och som i samband med detta skadar, invalidiserar eller dödar någon medlem; det kan argumenteras för att föreningen är arbetsmiljöansvarig och i praktiken kan ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott. Jag vill dock uppmärksamma dig på att det får göras en bedömning i det enskilda fallet.Frågan är då om du har rätt till ersättning för de skador du ådragit dig i samband med arbetet du utförde för föreningen och hur du ska gå vidare. För ersättning vid personskada enligt skadeståndslagen krävs det att annan uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det är tyvärr svårt att ge ett helt klart svar för huruvida du har rätt till ersättning eller inte. Å ena sidan kan det argumenteras för att det var en olycka och att föreningen varken handlat uppsåtligen eller oaktsamt (i förevarande fall är det i sådana fall oaktsamhet som aktualiseras). Har föreningen inte agerat oaktsamt föreligger det därför inte heller något skadeståndsansvar. Å andra sidan kan det argumenteras för att föreningen är arbetsmiljöansvarig och i sådana fall är skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddshandskar m.m). Har föreningen inte gjort så kan det ses som oaktsamt. Det kan vara så att föreningen är att anse som arbetsmiljöansvarig, även vid "ideellt arbete", eftersom arbetet i sig ger en lägre avgift till föreningen. Dock blir det en bedömning som får göras i det enskilda fallet, och beroende på hur omfattande arbete som utförs.Min rekommendation för att du ska gå vidare med ärendet är att en jurist går igenom det med dig. Juristen kan som ombud för dig sända föreningen ett brev med dina krav. Förhoppningen är att komma överens redan i ett sådant skede och att du får betalt. Vägrar föreningen att tillgodose dina krav är nästa alternativ att gå vidare till domstol och stämma den. Även det kan en jurist vara behjälplig med. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av att driva processer om skadestånd. Om du är intresserad av hjälp av oss, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vart vänder jag mig när jag fått en arbetsskada?

2019-12-11 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej, undrar vart jag ska vända mig om jag fått arbetsskador i båda mina händer på grund av att arbetsgivaren inte tillgodosett mig med rätt arbets hjälpmedel?Nu måste jag operera båda mina händer.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga berör arbete och dess miljö blir Arbetsmiljölagen (AML) tillämplig för att utreda din fråga. AML ska användas i förebyggande syfte för att förhindra skador vid och på grund av arbete. Enligt lagen är arbetsgivaren ansvarig för att tillsammans med arbetstagarna samverka för att förhindra skada på arbetet, enlig arbetsgivarens allmänna skyldigheter. Således ska arbetsgivaren vidta alla de åtgärder som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö enligt lag och skrift. Dock har även arbetstagaren en skyldighet att få den information om vad arbetet innebär, dess risker och hur man förebygger dessa. Således ska även arbetstagaren följa AML:s regler och riktlinjer gällande dess arbetsmiljö. Om arbetstagare har skadats av arbetsplatsens arbetsmiljö, vilket ni verkar ha råkat ut för, ska ni ta kontakt med arbetsplatsens skyddsombud. Skyddsombud ska finnas på varje arbetsplats och har rätt att vara delaktig i arbetet och dess planering, stoppa arbetet om det skulle behövas (det vill säga om arbetet strider mot AML), men skyddsombudet har också rätt att ta kontakt med Arbetsmiljöverket om så skulle behövas. Ett skyddsombud är således en mellanhand mellan arbetstagare och arbetsgivare, och som har rätt att förmedla händelser på arbetsplatsen till arbetsmiljöverket opartiskt. Om det är så att du arbetar på en större arbetsplats kanske det inte finns ett skyddsombud, utan en skyddskommitté. Denna skyddskommitté har samma rättigheter och skyldigheter som ett skyddsombud. Om det skulle vara så att det inte finns ett skyddsombud eller en skyddskommitté på din arbetsplats, rekommenderar jag dig till att kontakta Arbetsmiljöverket själv direkt istället. Arbetsmiljöverket kan sedan utreda om din skada grundar sig i ett arbetsmiljöbrott och om detta har skett med oaktsamhet eller uppsåt. Om uppsåt eller oaktsamhet föreligger undersöker dem sedan om det finns ett samband mellan din skada/olycka och det arbetsmiljöbrott som har skett på arbetsplatsen. Om samband anses föreligga ska en person eller företaget anses ansvarig och således dömas för arbetsmiljöbrott. De sanktioner som kan bli relevanta för din arbetsgivare/företag är böter eller sanktionsavgift. En sådan sanktionsavgift som kan bli relevant måste dock godkännas av den som har blivit ansvarig för brottet. Om ett sådant godkännande inte kommer inom utsatt tid, får Arbetsmiljöverket ansöka att frågan ska utredas hos förvaltningsrätten. Sammanfattningsvis innebär det att du ska vända dig till din arbetsplats skyddsombud eller skyddskommitté i första hand för att lyfta ditt ärende. De tar sedan frågan vidare till Arbetsmiljöverket om de skulle anse det nödvändigt. Arbetsmiljöverket utreder sedan om den som är ansvarig för arbetsmiljöbrottet ska erlägga en sanktionsavgift som sanktion. Och om det inte skulle finnas ett skyddsombud eller skyddskommitté på din arbetsplats, kan du vända dig direkt till Arbetsmiljöverket istället. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Arbetsskada när arbetsgivaren brustit i sitt ansvar

2019-07-11 i Arbetsskada
FRÅGA |Min dotter har fått en allvarlig fingerskada, amputation, då hon gjorde rent en maskin. Hon hade inte fått någon som helst utbildning i hur man gör rent den farliga maskinen. Kan vi stämma arbetsgivaren?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst beklagar jag det inträffade. Jag kommer här nedan redogöra för rättsläget och hur din dotter nu kan gå vidare.Arbetsgivaren har ansvaret för en god arbetsmiljöDen lag som reglerar arbetsmiljön på en arbetsplats är arbetsmiljölagen (AML). Lagen föreskriver att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är god på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren har ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller skadar sig i samband med arbetet (3 kap 2 § AML). För att arbetsgivaren ska anses uppfylla kraven på en tillräckligt god arbetsmiljö måste arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. I arbetsgivarens ansvar för den goda miljön ingår också att se till att arbetstagaren har tillräckligt god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs. I ditt fall har din dotter inte fått den utbildning hon behövt, vilket lett till att hon skadat sig. Det låter därför som att arbetsgivaren brustit i sitt ansvar för en god arbetsmiljö. Om det har skett en svårare personskada så ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om detta, 3 kap. 3 a § AML. Om inte arbetsgivaren själv gör detta kan din dotter vända dig till Arbetsmiljöverket på egen hand och rapportera skadan.Arbetsgivaren kan dömas för arbetsmiljöbrottDet låter som att den olycka du beskriver har skett som en följd av att arbetsgivaren åsidosatt AML och vad som därmed ålegat honom i form av att förebygga olycksfall och ohälsa. För detta kan arbetsgivaren dömas till arbetsmiljöbrott. Det som krävs för att arbetsgivaren ska kunna dömas är att det finns ett orsakssamband mellan åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och skadan. Det låter det som att det finns i din dotters fall eftersom skadan skett till följd av att hon inte fått någon utbildning i hur maskinen ska rengöras. I de flesta fall är det Arbetsmiljöverket som gör en utredning om brott och sedan anmäler fallet till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Därefter tar polisen över.Din dotter har rätt till ersättning för sin skadaArbetsskadeersättningEftersom din dotter råkat ut för en arbetsskada har hon rätt till ersättning. Den typ av ersättning hon har rätt till är arbetsskadeersättning, vilken är en typ av socialförsäkring som betalas ut av Försäkringskassan. Det är arbetsgivaren som ska vända sig till försäkringskassan och anmäla skadan, varpå din dotter sedan vänder sig dit och begär ersättning.TrygghetsförsäkringUtöver arbetsskadeersättningen kan din dotter eventuellt ha rätt till ytterligare ersättning genom en så kallad trygghetsförsäkring vid arbetsskador. För att sådan ersättning ska bli aktuell måste arbetsgivaren ha tecknat en trygghetsförsäkring. Majoriteten av alla arbetsgivare har det, och jag skulle därför rekommendera din dotter att höra detta med sin arbetsgivare. Finns det en trygghetsförsäkring täcker den skadan, och i så fall går det inte att därutöver stämma arbetsgivaren och kräva allmänt skadestånd. Om det däremot inte finns någon trygghetsförsäkring på din dotters arbetsplats kan hon stämma arbetsgivaren på allmänt skadestånd. Detta görs enligt skadeståndslagens regler och ger henne möjlighet att kräva skadestånd för ersättning av sjukvårdskostnader, inkomstförlust, eventuellt psykiskt lidande m.m.Hur ska din dotter gå vidare?Din dotter bör först och främst anmäla sin skada till arbetsgivaren om inte detta redan gjorts. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Din dotter kan därefter vända sig till Försäkringskassan och få ut ersättning därifrån. Har hennes arbetsgivare också en trygghetsförsäkring kan hon få ytterligare ersättning därifrån. Skulle en trygghetsförsäkring saknas kan det bli aktuellt att stämma arbetsgivaren och kräva allmänt skadestånd.Hoppas att du fått svar på din fråga!Eftersom du har valt till telefonrådgivning kommer jag att kontakta dig på fredag kl. 16:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se, så kommer vi överens om en ny.Vänligen,