Ersättning för inkomstförlust vid sjukskrivning på grund av arbetsskada som är felaktig beräknad

2019-10-22 i Arbetsskada
FRÅGA |Lönekontoret på mitt tidigare arbete har lämnat fel löneuppgifter till både Försäkringskassan och Försäkringsbolaget under 18 år. På grund av att en på lönekontoret inte ändrat mina uppgifter, bl.a. jobbade jag skift med obekväm arbetstid m.m. Som inte hon tog med. Har klagat på detta alla år men hon har inte brytt sig. Dokumentation finns på mejl m.m. på alla gånger jag klagat. Nu har dem ändrat efter jag haft kontakt med chefer på min tidigare arbetsgivare. Jag har förlorat ca 1,5 miljoner kronor på dessa 18 år exklusive ränta. Försäkringsbolaget har tagit beslut innan på de tidigare löneuppgifterna, att jag ej var berättigad till ersättning, p.g.a. att jag ej var under 90%, är nu nere på 80-85%. Trots detta vill Försäkringsbolaget inte ersätta min inkomstförlust. De har tagit beslut menar dem. Har 100% sjukersättning med 100% samordning då jag krossa min högerarm i en maskin. Vem bär ansvaret för att min tidigare arbetsgivare satt mig i denna situation? Det är en kollektivavtalsförsäkring. Vilka lagar och regler i sådana fall. Vad kan jag göra mot Försäkringsbolaget eller min tidigare arbetsgivare? Vad gäller handläggare/skadereglerare på Försäkringsbolaget undanhåller ett inlämnat dokument som gjort att vissa år blivit preskriberade, 14år. Jag har skickat dessa rekommenderat, och upplyst i mejl att dessa var skickade, samt att de fanns med i min akt som jag beställt ut. Är detta ett brott? Försäkringsbolaget svarar inte på detta utan har lagt locket på.
Derya Kulbay |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din tidigare arbetsgivare är ansvarig för att ha lämnat fel löneuppgifter till Försäkringskassan och Försäkringsbolaget. Vid heltidssjukskrivning vid arbetsskada har du rätt till ersättning från Försäkringskassan. Om du inte har fått ut rätt ersättning på grund av felaktiga löneuppgifter som har lämnats av din arbetsgivare kan du få rätt ersättning genom att styrka det till exempel via dina lönespecifikationer. Då kan du bevisa rätta löneuppgifter. När ersättning för inkomstförlust ska beräknas är vidare skadeståndslagens utgångspunkt att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Full ersättning ska därmed utgå med de restriktioner som följer av 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Bestämmelserna om sjukersättning finns främst i socialförsäkringsbalkens 33 kapitel. Du kan begära omprövning av ersättningsbeslutet enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen. En ersättningsfråga gällande den som tillfogats personskada och omfattas av en inkomstförlust kan omprövas om de förhållanden som låg till grund för ersättningen väsentligt ändrats. Undanhållande av dokument hos Försäkringsbolaget är inte brottsligt däremot kan det vara skadeståndsgrundande enligt skadeståndslagen.Behöver du mer kvalificerad hjälp för att hantera de praktiska juridiska delarna kan du boka tid med en erfaren jurist. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Du kan maila mig på derya.kulbay@lawline.se.

Är arbetsgivaren skyldig att betala för mina progressiva skyddsglasögon?

2019-05-24 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej!Jag arbetar som resemontör/mekaniker och jobbar ofta i miljöer där det ställs krav att man använder skyddsglasögon. Problemet är att jag har i allt högre grad drabbats av försämrad syn och behöver exempelvis läsglasögon för att kunna se mindre detaljer och för att kunna läsa normalt.Efter att jag varit hos en optiker så konstaterades det också att jag ser sämre på längre håll och att man därför rekommenderade progressiva glasögon.Min fråga är: Måste jag betala dessa slipade skyddsglasögon själv, eller är arbetsgivaren skyldig att stå för den kostnaden? Kan säga att min arbetsgivare har sagt att dom betalar 1500kr som ska täcka kostnaden, men dom pengarna täcker mindre än hälften av det faktiska priset på dessa glasögon. Vad säger lagen?Mvh
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkt för svaretJag förstår det som att en säkerhetsmässig förutsättning för arbetets utförande är att du har skyddsglasögon. I det följande ska jag klargöra bedömningen av vem som ansvarar för kostnaden av behövlig skyddsutrustning.Vem bär kostnadsansvaret för personlig skyddsutrustning?Enligt 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen (AML) ställs krav på arbetsgivarens tillhandahållande av personlig skyddsutrustning om en säker arbetsmiljö inte kan uppnås på annat sätt. Arbetsmiljöverket har upprättat rättsligt bindande föreskrifter i frågan (AFS 2001:3, jfr 18 § arbetsmiljöförordningen och 4 kap. AML). Det ankommer på arbetsgivaren att bekosta den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet (4 § AFS 2001:3). Något entydigt och slutgiltigt svar finns alltså inte på din fråga. I det följande kommer jag redogöra för innebörden av att den personliga skyddsutrustningen "behövs".Användning i arbetetArbetsmiljöverket anger följande i sina allmänna råd till 4 § AFS 2001:3: "Kravet att den personliga skyddsutrustningen skall tillhandahållas utan kostnad för arbetstagaren gäller när utrustningen används i arbetet. Det finns inget som hindrar att överenskommelse träffas om att arbetstagaren bidrar till kostnaden för viss personlig skyddsutrustning mot att denna får användas även på fritiden eller blir arbetstagarens personliga egendom." Det som torde kunna framtolkas är att arbetsgivaren inte har en skyldighet att fullt ut bekosta sådant som du har nytta av även privat. Anledningen är relativt självklar. Till arbetet kopplade skyddsglasögon skulle jag påstå inte faller utanför arbetsgivarens kostnadsansvar enbart på grund av denna anledning.Behövlighet i arbetetVid riskbedömning och val av personlig skyddsutrustning bör enligt arbetsmiljöverket en bedömning göras utifrån följande punkter: arbetsrutiner, arbetsutrustning, arbetsplatsens utformning, arbetets varaktighet, vilken fysisk och psykisk belastning som uppstår av arbetet, termiskt klimat, riskens omfattning och frekvens, de särskilda förhållanden som råder på arbetsplatsen, individuella faktorer hos användaren (5 § AFS 2001:3 och allmänna råd därtill; se även Arbetsmiljöverkets broschyr "Att välja personlig skyddsutrustning" s. 4). Sistnämnda är i detta fall av störst relevans.Vad som avses med beaktande av individuella faktorer hos användaren framstår vara att utrustningen ska ha en tydlig personlig anpassning för att uppnå bästa skyddsresultat utifrån den enskilda individen. Det är endast i undantagsfall som samma skyddsutrustning bör få delas av flera (7 § AFS 2001:3). Kravet förtydligas att vikten av "att ta hänsyn till människors individuella förutsättningar och begränsningar, t.ex. kvinnors och mäns olika förutsättningar beroende på olikheter i kroppsmått och kroppsstyrka. Det är också viktigt att vid behov anpassa utrustningen och dess användning till anställda med funktionshinder." (allmänna råden till 6 § AFS 2001:3). Synnedsättning utgör funktionshinder och ska således beaktas i den mån det har relevans för säkerheten i arbetet.Sammanfattning och återkoppling till ditt fallArbetsgivaren ska bära hela kostnaden för den behövliga skyddsutrustningen. Utrustning som säkerställer ett säkert arbetsutförande för den enskilde arbetstagare med hänsyn till dennes personliga behov är behövlig. Arbetsgivaren torde inte kunna underlåta bekostande om det medför ökad risk, oaktat om det beror på personliga omständigheter hos arbetstagaren förutsatt dess koppling till arbetets utförande. Slutsatsen är således att arbetsgivaren bör bära hela kostnaden om du behöver progressiva glasögon för att inte öka din skaderisk. Även om utrustningens bekvämlighet beaktas utgör detta inte grund i sig för arbetsgivarens ansvar om bekvämligheten saknar koppling till ökad säkerhet. Kan du utföra arbetet utan problem även utan progressiva glasögon lär kostnaden anses vara personlig och således för dig att bära själv. Eftersom skyddsglasögon i sig är en nödvändighet kommer i sistnämnda scenario kostnadsansvaret bli delat, de exakta proportionerna förblir i detta osagt.Svaret kan inte i detta läge bli mer specifikt men jag hoppas att du fått den kunskap som krävs för att själv utvärdera dina rättigheter. Finner du behov av vidare hjälp kan du kontakta våra anställda jurister här. Vänlig hälsning,

Ersättning för sveda och värk pga. arbetsskada

2018-06-12 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej hur mkt ca kan jag begära i sveda o värk för en arbetsskada som jag har sedan oktober förra året till augusti i år?
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Sveda och värk är en ersättning som lämnas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. Ersättningen kan ges både från försäkringskassan, dina privata försäkringar eller från dina försäkringar via arbetet. För att veta vad försäkringarna ersätter behöver du kontrollera dina egna försäkringsvillkor samt om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal eftersom du då med största sannolikhet är försäkrad för arbetsskador. Hur mycket ersättning du kan begära beror på hur mycket lidande du har fått utså, ju större lidande desto högre blir ersättningen för sveda och värk. Du får ersättning under den perioden som försäkringsbolaget bedömer att den akuta sjuktiden pågått. Bedömer försäkringsbolaget att din akuta sjukdomstid varat från augusti förra året till i år kommer du få ersättning för det. Nivån på ersättningen bestäms efter försäkringsbolagets tabellverk. Eftersom jag inte vet hur mycket lidande du har fått utså pga. arbetsskadan eller hur tabellen som ditt försäkringsbolag använder så har jag svårt att räkna ut hur mycket du kan kräva i ersättning för den skada du lidit. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen! Vänligen,

Kan arbetsgivare säga upp provanställd när denne skadat sig på jobbet?

2018-04-14 i Arbetsskada
FRÅGA |I mitten utav Mars föll ja ( halka på is belagd kullersten ) i backe när jag klev ut ur bilen på jobbet landade på ryggen - skuldran . Sa till dagen efter detta skett till förmannen om detta finns på svart och vitt , han i samtal ber mig jobba på pga rådande omständigheter dåligt väder personalbrist + att ledningen inte gillar sjukskrivning ja e ju trottsallt Provanställd osv , finns svart på vitt där jag och han bekräftar att jag kämpar på med hans hjälp - runt månadsskiftet gav jag upp då axeln inte vart bättre .... nu sjukskriven pga detta och inväntar röntgen svar / efter de inkommit kan vi ta ställning till hur framtiden ska se ut Enligt läkare och sjukgymnasten ( båda nämnda misstänker ruptur i muskel-sena ) . Har skickat sjukintyg Redan från första dagen fast de ej bett om det / och all den information jag själv har till personalansvariges Mail & info om hur kroppen mår och att jag och läkarna avvaktar tills vi vet mer + annan information han frågat efter fått bla printscren från min mobil ang sms till förmannen . Nu skickar personalansvarige att de vill avsluta min provanställning i förväg att han "vagt " hört mig nämna nått om arbets skada !? Skojar han det är ju anledningen till att jag är hemma !? & lagom till f-kassan har tagit tag i ärendet också .Så min fråga är det verkligen rätt från arbetet - hade inte vart hemma om ja ej skadat mig .... är chokad och helt förvirrad .
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid provanställning har du inte samma skydd mot uppsägning som vid tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har alltså mycket större frihet att kunna säga upp dig än om din anställning inte skulle vara tidsbegränsad (6 § 3 stycket LAS). Enda undantaget är om uppsägningen bryter mot lagen om förbud mot diskriminering eller föreningsrätten, vilket inte har hänt i det här fallet. I annat fall går det inte att få en prövning i domstol. Arbetsgivaren har alltså tyvärr haft rätt att säga upp dig i det här fallet. Du har dock i sin tur rätt till till så kallad överläggning, om du är med i ett fackförbund (31 § LAS). Vid överläggning kan du få information om varför provanställningen avbröts, men däremot kommer det inte leda till att du får behålla jobbet.Du kan få sjukersättning ändåOm du är arbetslös men inte kan söka jobb pga arbetsskada, kan du ändå söka sjukpenning hos försäkringskassan.Vänligen

Arbetsskada när arbetsgivaren brustit i sitt ansvar

2019-07-11 i Arbetsskada
FRÅGA |Min dotter har fått en allvarlig fingerskada, amputation, då hon gjorde rent en maskin. Hon hade inte fått någon som helst utbildning i hur man gör rent den farliga maskinen. Kan vi stämma arbetsgivaren?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst beklagar jag det inträffade. Jag kommer här nedan redogöra för rättsläget och hur din dotter nu kan gå vidare.Arbetsgivaren har ansvaret för en god arbetsmiljöDen lag som reglerar arbetsmiljön på en arbetsplats är arbetsmiljölagen (AML). Lagen föreskriver att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är god på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren har ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller skadar sig i samband med arbetet (3 kap 2 § AML). För att arbetsgivaren ska anses uppfylla kraven på en tillräckligt god arbetsmiljö måste arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. I arbetsgivarens ansvar för den goda miljön ingår också att se till att arbetstagaren har tillräckligt god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs. I ditt fall har din dotter inte fått den utbildning hon behövt, vilket lett till att hon skadat sig. Det låter därför som att arbetsgivaren brustit i sitt ansvar för en god arbetsmiljö. Om det har skett en svårare personskada så ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om detta, 3 kap. 3 a § AML. Om inte arbetsgivaren själv gör detta kan din dotter vända dig till Arbetsmiljöverket på egen hand och rapportera skadan.Arbetsgivaren kan dömas för arbetsmiljöbrottDet låter som att den olycka du beskriver har skett som en följd av att arbetsgivaren åsidosatt AML och vad som därmed ålegat honom i form av att förebygga olycksfall och ohälsa. För detta kan arbetsgivaren dömas till arbetsmiljöbrott. Det som krävs för att arbetsgivaren ska kunna dömas är att det finns ett orsakssamband mellan åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och skadan. Det låter det som att det finns i din dotters fall eftersom skadan skett till följd av att hon inte fått någon utbildning i hur maskinen ska rengöras. I de flesta fall är det Arbetsmiljöverket som gör en utredning om brott och sedan anmäler fallet till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Därefter tar polisen över.Din dotter har rätt till ersättning för sin skadaArbetsskadeersättningEftersom din dotter råkat ut för en arbetsskada har hon rätt till ersättning. Den typ av ersättning hon har rätt till är arbetsskadeersättning, vilken är en typ av socialförsäkring som betalas ut av Försäkringskassan. Det är arbetsgivaren som ska vända sig till försäkringskassan och anmäla skadan, varpå din dotter sedan vänder sig dit och begär ersättning.TrygghetsförsäkringUtöver arbetsskadeersättningen kan din dotter eventuellt ha rätt till ytterligare ersättning genom en så kallad trygghetsförsäkring vid arbetsskador. För att sådan ersättning ska bli aktuell måste arbetsgivaren ha tecknat en trygghetsförsäkring. Majoriteten av alla arbetsgivare har det, och jag skulle därför rekommendera din dotter att höra detta med sin arbetsgivare. Finns det en trygghetsförsäkring täcker den skadan, och i så fall går det inte att därutöver stämma arbetsgivaren och kräva allmänt skadestånd. Om det däremot inte finns någon trygghetsförsäkring på din dotters arbetsplats kan hon stämma arbetsgivaren på allmänt skadestånd. Detta görs enligt skadeståndslagens regler och ger henne möjlighet att kräva skadestånd för ersättning av sjukvårdskostnader, inkomstförlust, eventuellt psykiskt lidande m.m.Hur ska din dotter gå vidare?Din dotter bör först och främst anmäla sin skada till arbetsgivaren om inte detta redan gjorts. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Din dotter kan därefter vända sig till Försäkringskassan och få ut ersättning därifrån. Har hennes arbetsgivare också en trygghetsförsäkring kan hon få ytterligare ersättning därifrån. Skulle en trygghetsförsäkring saknas kan det bli aktuellt att stämma arbetsgivaren och kräva allmänt skadestånd.Hoppas att du fått svar på din fråga!Eftersom du har valt till telefonrådgivning kommer jag att kontakta dig på fredag kl. 16:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se, så kommer vi överens om en ny.Vänligen,

Är sjukskrivning på grund av arbetsplatsolycka semestergrundande?

2019-02-26 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej. har varit sjukskriven pga en arbetsplatsolycka 2018-02-14 till 2019-01-18. Har jag rätt till semesterlön under denna period. Mvh
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall sjukskrivningen ger dig rätt till betald semester efter du kommer tillbaka från sjukskrivningen.Regler om semester finns i semesterlagen (SemL). Hur mycket betald semester du får beror på hur stor del av föregående år du jobbat hos arbetsgivaren under året (SemL 4§ och 7§). Om du varit ifrån jobbet på grund av arbetsskada så räknas den in när du beräknar hur mycket betald semester du får efteråt (SemL 7§ och 17§ första stycket). När det gäller sjukskrivning på grund av just arbetsskada är det oavsett hur mycket du varit sjukskriven under året (se proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag m.m. s. 82). Tiden du är sjukskriven på grund av arbetsskada är alltså "semesterlönegrundande" frånvaro, det vill säga den ger dig rätt att få ut semesterdagar när du sedan kommer tillbaka till jobbet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Pedagoger som skadas av barnen kan anmäla detta som arbetsskada.

2018-05-21 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på förskola och vi har fått ett nytt barn som är väldigt aggressiv utav sig. Jag har fått utstå sparkar och slag, men det kan jag ta då barn agerar ut på olika sätt. Dock har jag nu blivit riven i ansiktet och undrar om man kan begära skadestånd på något sätt? Inte för att jag kommer göra det utan är mest nyfiken på vad det finns för möjligheter och vad som gäller för oss pedagoger som ibland blir bitna osv. Självklart vet vi vad vi ger oss in på men hoppas du förstår!
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din mycket viktiga fråga.Ni är många tappra inom vård och omsorg i samhället som kämpar med människors liv, hälsa och leverne. Såväl barnomsorg som sjukvård i alla former. I yrken att arbeta med människan uppstår det ibland situationer som kräver en hantering av andra där skador på en annan uppstår. Det kan vara olycka men också av medvetet vållande. Psykiatrin är förmodligen den mest utsatta instansen i samhället som har detta som sin vardag, där många vuxna och framför allt starka personer får våldsamma utlopp och ska hanteras av personal på plats. Många gånger orsakas därför personalen skador av detta.Skador som uppstår under arbetet kan anmälas som arbetsskada till arbetsmiljöverket som samarbetar med försäkringskassan i dessa frågor. I ditt fall skulle dina skador komma klassificeras som arbetsolycka.Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall, som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse. Även lindrigare skador till följd av hot och överfall där såväl skador av fysisk som psykisk natur räknas in. Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid, högst några få dagar, anses också ha uppkommit genom olycksfall. Se mer information på https://anmalarbetsskada.se/Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade enligt socialförsäkringsbalken 42 kap 10 §. Vi får dock hoppas att det inte kommer uppstå några allt för allvarliga situationer för er men barn kan absolut komma att orsaka skador på pedagoger.Lycka till på förskolan.

Upprättelse för kränkande behandling av chefen

2018-03-25 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för kränkande särbehandling/ tyst mobbning/jäv och förtal av min chef.enl.arbetsmiljöverket, psykiatrin, psykolog. Jag gick tillslut från mitt arbete i till arbets.givaren (kommun) fick träffa min chefs högre chef som är hennes man. Idag har jag varit sjukskriven 1.5 år.Alla har lagt locket på. Ingen kommer ihåg riktigt att jag varit in och anmält.Ingen förstod att det var en anmälan jag ville göra. Inget stöd av facket, arb.givareföretagshälsovård. vad gör jag?.Har skickat in arbetssjukdoms.anmälan
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Innan jag besvarar dig fråga ska jag försöka redogöra för hur jag uppfattat din situation. Min uppfattning om din situation Jag har uppfattat det som att du, under din tid i arbete, upplevde kontinuerliga kränkningar från din chef. När du skriver att "Jag gick tillslut från mitt arbete" har jag svårt att förstå om du menar att du: 1) sa upp dig med anledning av kränkningarna eller 2) vidgade dina kontakter och inte enbart talade med närmsta chefen på din arbetsplats utan hörde av dig till högsta chefen för att få stopp på kränkningarna. Jag uppfattar det som att du hört av dig till alla möjliga personer i försök att få stopp på kränkningarna. Jag uppfattar det som att du upplevt din situation så pass besvärande att skyddsombudet på din arbetsplats och din närmsta chef alternativt din högsta chef borde tillsammans med dig ha skickat in en arbetssjukdomsanmälan till Försäkringskassan - men att så inte skett, dels på grund av att cheferna på din arbetsplats är gifta, se 42 kap. 10 § socialförsäkringsbalken (SFB). Du har kontaktat din högsta chef, fackliga företrädare, representanter från företagshälsovården och även Arbetsmiljöverket. Dina kontakter har inte lett till några åtgärder och idag är du – med anledning av kränkningarna – sjukskriven, vilket du varit sedan 1,5 år tillbaka. Jag uppfattar det som att du har vänt dig till oss för att du vill veta vilja möjligheter till upprättelse du har med anledning av din historia. Främst vill du veta om du har möjlighet att bli ekonomiskt kompenserad för den skada du lidit med anledning av kränkningarna. Du skriver att "Ingen förstod att det var en anmälan jag ville göra". Jag uppfattar det som att den anmälan du velat göra är en anmälan mot din arbetsgivare för att denne brutit mot arbetsmiljölagen (AML) och tillhörande föreskrifter. Har du avslutat din anställning med anledning av kränkningarna har din anmälan eventuellt även gällt en anmälan om att din arbetsgivare brutit mot lagen om anställningsskydd (LAS). Du skriver inte att du blivit kränkt på någon av diskrimineringsgrunderna. Jag kommer ändå redogöra för dig vilka möjligheter till upprättelse du har ifall din arbetsgivare har brutit mot diskrimineringslagen. Har arbetsgivaren inte kränkt dig med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna, anser du ändå att arbetsgivaren har kränkt dig på ett sätt som inte kan anses vara acceptabelt i arbetssammanhang. Inom juridiken kallar vi detta för att arbetsgivaren handlat i strid med "god sed på arbetsmarknaden" och därmed handlat i strid med ditt kollektivavtal. Jag kommer även berätta för dig vilka möjligheter du har att bli ekonomiskt kompenserad när arbetsgivaren handlat i strid med ditt kollektivavtal. Det korta svaret på din fråga Du kan bli ekonomiskt kompenserad på två sätt med anledning av chefens trakasserier på jobbet. För det första kan du ha rätt till arbetsskadeersättning från Försäkringskassan som är en kompensation för uppkommen inkomstförlust (livränta). När en arbetsskada inträffat är din arbetsgivare skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan så att Försäkringskassan kan gå vidare i ärendet och se om du har rätt till livränta, se 42 kap. 10 § SFB. I ditt fall har din/a arbetsgivare och skyddsombud inte förstått din situation alternativt inte velat anmäla. Du måste då ansöka själv om livränta hos Försäkringskassan. Du måste bl.a. ha läkarintyg som styrker att trakasserierna lett till en "arbetsskada" för att få rätt till livränta. Det är svårt att få denna ersättning från Försäkringskassan. Uppkommen inkomstförlust kan annars din arbetsgivare vara tvungen att ersätta dig för om trakasserierna är på någon av diskrimineringsgrunderna, se 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (DL). För det andra kan du ha rätt till kränkningsersättning. Det är jättesvårt att argumentera för rätt till kränkningsersättning när kränkningen inte är med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna. På vilken grund du än vill hävda din rätt till kränkningsersättning kan en sådan ersättning inte ges dig via t.ex. Försäkringskassan. Du måste driva saken till domstol. Vill/kan inte diskrimineringsombudsmannen eller facket företräda dig måste du väcka talan själv i närmsta tingsrätt mot din arbetsgivare. Om du vill väcka talan mot din arbetsgivare måste du beakta att det kan finnas preskriptionstider som leder till att din rätt att kräva skadestånd snart går förlorad eller redan har gått förlorad. Preskriptionstiden för arbetstvister är normalt några månader, från det att den påtalade handlingen inträffade, men kan variera från två veckor upp till två år, se t.ex. 6 kap. 6 § DL, 41 § lagen om anställningsskydd (LAS) och 64 § medbestämmandelagen (MBL). Preskriptionstiden för att ansöka om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan är sex år, se 42 kap. 6 § SFB. Arbetsskadeersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) Om din arbetsförmåga, med anledning av kränkningen, har blivit nedsatt med minst 1/15 (en femtondel) kan du ha rätt till arbetsskadeersättning. Det är en ekonomisk kompensation för den inkomstförlust du lidit på grund av arbetsskadan. Du ansöker om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan. Ersättning (i form av livränta) kan du bara få om din skada av Försäkringskassan definieras som en arbetsskada. För att styrka att det är en arbetsskada, vilket ryms inom lagens begrepp "annan skadlig inverkan i arbetet" kan du, till den utredning som Försäkringskassan inleder, bifoga journalanteckningar från psykologer och psykiatriker. Ett ytterligare krav för rätt till arbetsskadeersättning är att det av läkare finns dokumenterat att arbetsskadan från dagen intyget utfärdas kommer påverka reducera dina möjligheter att arbeta med minst 1/15 för minst ett år framåt. Har du inget intyg från läkare nu kan du inte få ersättning för de dagar du redan gått miste om arbetsinkomst. Rätten till ersättning räknas från det datum läkaren utfärdar intyget. Du ansöker som sagt om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan. Mer information och den blankett du ska skicka in hittar du via denna länk: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/om-du-har-skadat-dig-i-arbetet/livranta-ersattning-for-forlorad-arbetsinkomst-vid-arbetsskadaJag bör observera dig om att det är mycket få personer som tillerkänns arbetsskadeersättning när arbetsskadan uppstått genom trakasserier - men det utgör såklart inget hinder för dig att ändå skicka in en ansökan. Kränkningsersättning Livränta från Försäkringskassan ska kompensera den utsatte för förlorad arbetsinkomst med anledning av trakasserierna. Kränkningsersättning är något annat: en symbolisk summa som en kränkt person ibland kan ha rätt till för att få känna upprättelse för de trakasserier denne varit med om. Rätten till kränkningsersättning när arbetsgivaren brutit mot diskrimineringslagen Upplever du att du att arbetsgivaren trakasserat dig på grund av ditt kön, din eventuella könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder (diskrimineringsgrunderna) kan du ha rätt till kränkningsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst av din arbetsgivare, se 2 kap. 1 § första stycket första punkten och 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (DL). Rätten till ersättning från arbetsgivaren tillkommer dig först när domstolen har slagit fast att du har rätt till ersättning. Möjligheten till ersättning bortfaller två år efter det att trakasserierna skedde – du bör alltså försöka få till en rättegång snart om du tycker det är värt att driva saken vidare i domstol, se 6 kap. 6 § DL. Upplever du att du att kränkningarna har grundat sig i någon av diskrimineringsgrunderna bör du i första hand kontakta ditt fackförbund. Du har skrivit att du inte fått något "stöd av facket". Du kan då göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen kan föra din talan om att få kränkningsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst av din arbetsgivare. Diskrimineringsmannen väcker då talan direkt i Arbetsdomstolen och Arbetsdomstolens dom går sedan inte att överklaga, se 6 kap. 2 § DL. För att Diskrimineringsombudsmannen ska föra talan åt dig krävs att du först hört av dig till facket och bett dem företräda dig. Diskrimineringsombudsmannen för bara talan i undantagsfall. När du skickar in din ansökan är det viktigt att du skickar in all dokumentation du har som kan styrka att du blivit utsatt för trakasserier i strid med diskrimineringslagen av din arbetsgivare som ger dig rätt till ersättning. Sådana bevis kan vara mail, sms, journalanteckningar m.m. För diskrimineringsombudsmannen inte din talan får du själv bedriva processen mot din arbetsgivare. Du skickar då in en stämningsansökan till närmsta tingsrätt. Är du osäker på hur man gör kan du alltid ringa till tingsrätten först och be om råd. När du blivit kränkt på någon av diskrimineringsgrunderna råder en bevislättnad för dig och det är arbetsgivaren som måste bevisa att dina ord och din bevisning inte stämmer, se 6 kap. 3 § DL. Tingsrättens dom går att överklaga till Arbetsdomstolen. Som du märker är Arbetsdomstolen alltid sista instans i arbetstvister. För mer information om diskrimineringsombudsmannen och hur du gör en anmälan, klicka in på denna länk: http://www.do.se/att-anmala/gor-en-anmalan/#1Rätten till kränkningsersättning när arbetsgivaren generellt trakasserat digTyvärr så är lagstiftningen bristfällig när det gäller rätten till skadestånd från en arbetsgivare som trakasserat sina anställda på andra grunder än de som anges i diskrimineringslagen. Arbetsdomstolen har ändå i vissa fall varit innovativ för att värna om arbetstagarna. När diskrimineringen inte skett med anledning av diskrimineringslagen får du, om din fackliga organisation inte vill föra din talan, själv väcka talan mot din arbetsgivare i närmsta tingsrätt. Tingsrättens dom kan sedan överklagas av dig till Arbetsdomstolen om domen går dig emot. Den juridiska grunden för din rätt till skadestånd kan du argumentera finns enligt lagen om anställningsskydd (LAS) alternativt enligt ditt kollektivavtal. Att Arbetsmiljöverket anser att din arbetsgivare har gjort sig skyldig till kränkande särbehandling och liknande är inte en omständighet som i sig ger dig rätt till ersättning. Jag kommer i det följande förklara varför. Jag kommer även redogöra för vad jag menar med att du kan – om Arbetsdomstolen väljer att vara flexibel i sin tolkning av lagen – även ha rätt till ersättning genom en argumentation om brott mot LAS alternativt mot ditt kollektivavtal. Varför du inte per automatik har rätt till ersättning när Arbetsmiljöverket sagt att din chef gjort sig skyldig till kränkande särbehandling Arbetsmiljöverket kontrollerar att din chef följer lagarna i arbetsmiljölagen (AML) med tillhörande föreskrifter. Arbetsmiljölagen finns för att förebygga ohälsa och för att det på arbetsplats ska råda en god arbetsmiljö, se 1 kap. 1 § AML. Med ohälsa avses även psykisk ohälsa och med god arbetsmiljö menas en miljö utan trakasserier där arbetstagarna bl.a. har det bra socialt och psykiskt. I 2 kapitlet och 3 kapitlet finns regler om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när det gäller att förebygga bl.a. ohälsa och trakasserier på arbetsplatsen och vilka åtgärder som arbetsgivaren måste vidta om sådana omständigheter uppdagas. Självklart innebär detta också att arbetsgivaren själv inte får trakassera sina arbetstagare. Bryter arbetsgivaren mot dessa regler kan du som anställd anmäla detta till arbetsplatsens skyddsombud (facklig företrädare) som i sin tur kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. (Det rör sig främst om när arbetsgivaren bryter mot sin skyldighet att se till så att det på arbetsplatsen finns en fungerande handlingsplan över hur man tillsammans på arbetsplatsen kontinuerligt ska verka för en god arbetsmiljö och återanpassning i arbete för de som varit utanför jobbet en tid, se 3 kap. 2 a § och 6 kap. 6 a § AML.) Arbetsmiljöverket genomför då en utredning. Du kan också själv direkt vända dig till Arbetsmiljöverket och göra en anmälan eller vända dig till en annan facklig förtroendeman som gör anmälan – vilket du kanske redan gjort – om skyddsombudet inte stödjer dig. Arbetsmiljöverkets utredning är framåtblickande. De påföljder Arbetsmiljöverket kan påföra arbetsgivaren är främst förelägganden d.v.s. ett beslut där Arbetsmiljöverket listar upp vilka åtgärder arbetsgivaren inom en viss tid måste vidta för att i fortsättningen agera regelrätt, se 7 kap. 7 § AML. Uppfyller arbetsgivaren inte kraven i föreläggandet inom den angivna tiden måste arbetsgivaren betala ett högt skadestånd (vite) till staten. Skadeståndet tillkommer alltså inte dig. Skadestånd kan du istället ha rätt till enligt ovan nämnda regler om arbetsskadeersättning i socialförsäkringsbalken (ersättning för inkomstförlust), enligt diskrimineringslagen (kränkningsersättning och ersättning för inkomstförlust) eller eventuellt med stöd av LAS eller ditt kollektivavtal (kränkningsersättning i form av ett allmänt skadestånd). Om det av Arbetsmiljöverkets utredning framgår att arbetsgivaren brutit mot arbetsmiljölagen kan du använda utredningen som bevis när du ansöker om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan alternativt när du väcker talan i domstol mot din arbetsgivare. Du kan även använda journalanteckningar från dina besök hos psykiatrin och psykolog som bevis för din rätt till skadestånd. Rätt till kränkningsersättning enligt LAS Du kan även ha rätt till skadestånd om arbetsgivaren kränkt dig på ett sätt som fått dig sluta din anställning. Ett sådant beteende kan tolkas som att arbetsgivaren tvingat dig till uppsägning. En arbetstagare som blivit uppsagd utan giltiga skäl har rätt till ett allmänt skadestånd enligt regler i LAS, se t.ex. AD 1991 nr 93 och AD 1993 nr 30.Rätt till kränkningsersättning enligt ditt kollektivavtal Eftersom din arbetsgivare är kommunen förutsätter jag att din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. En arbetsgivare med kollektivavtal förutsätts respektera och förhålla sig till en "god sed på arbetsmarknaden". Har det konstaterats att arbetsgivaren har utsatt någon anställd för trakasserier som utgör kränkande särbehandling är detta helt i strid med en god sed på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren har då, genom att kränka dig, begått ett avtalsbrott d.v.s. handlat i strid med "en dold klausul" i ditt kollektivavtal. När arbetsgivaren bryter mot en bestämmelse i det kollektivavtal som gäller er sinsemellan kan du ha rätt till ett allmänt skadestånd (kränkningsersättning) enligt 54–55 §§ medbestämmandelagen (MBL). (För mer information om denna argumentationslinje hänvisar jag dig till Henric Ask och Bo Ericsons artikel "Kränkande särbehandling i arbetslivet – hur hantering sker och kan ske inom det rättsliga systemet", Ny Juridik 3:17 s. 71–79, utskrivet s. 38–42). Hoppas du fått svar på dina frågor!Du har även begärt 30 minuters uppföljning via telefon. Jag kommer att ringa dig på måndag (den 26 mars) klockan 14.30. Jag ringer via dolt nummer. Om tiden inte passar får du gärna maila mig: vega.schortz@lawline.se Ha en fortsatt trevlig helg!