Arbetsgivarens skyldighet att utreda orsakerna till arbetsskada

2020-01-15 i Arbetsskada
FRÅGA |Vem är skyldig att utreda en arbetssjukdom ( inte arbetskada)? Och vilken lag bestämmer det? Mvh
Amanda Keith |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arbetsmiljöns beskaffenhet återfinns, bland annat, i Arbetsmiljölagen (AML).Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Det åligger arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, 3 kap 2 § AML. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, 3 kap 2 a § 1 st AML. Vidare är arbetsgivaren är skyldig att utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta, 3 kap 2 a § 2 st AML. Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagare har god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagare upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet, 3 kap 3 § AML. Det åligger samtidigt arbetstagaren att följa de föreskrifter och använda de skyddsanordningar som arbetsgivaren tillhandahåller samt iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall 3 kap 4 § AML. En arbetssjukdom är en arbetsskada, vilken kan vara både fysisk och psykisk. Det är en sjukdom som uppkommit på grund av att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet under en längre tid. Det måste finnas övervägande skäl som talar för att det finns ett samband mellan arbetets skadliga inverkan och sjukdomen. En arbetssjukdom kan, bland annat, vara tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär samt farliga ämnen som kan orsaka allergier, hudutslag, besvär i luftvägarna eller cancer. Om man som anställd råkar ut för en arbetsskada ska man anmäla det till arbetsgivaren, varpå arbetsgivaren ska göra en anmälan till Försäkringskassan och eventuellt skyddsombud. Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet samt att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att nya arbetsskador uppkommer på arbetsplatsen.Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen eller lämna en kommentar nedan om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt!Med vänlig hälsning,

Ersättning för inkomstförlust vid sjukskrivning på grund av arbetsskada som är felaktig beräknad

2019-10-22 i Arbetsskada
FRÅGA |Lönekontoret på mitt tidigare arbete har lämnat fel löneuppgifter till både Försäkringskassan och Försäkringsbolaget under 18 år. På grund av att en på lönekontoret inte ändrat mina uppgifter, bl.a. jobbade jag skift med obekväm arbetstid m.m. Som inte hon tog med. Har klagat på detta alla år men hon har inte brytt sig. Dokumentation finns på mejl m.m. på alla gånger jag klagat. Nu har dem ändrat efter jag haft kontakt med chefer på min tidigare arbetsgivare. Jag har förlorat ca 1,5 miljoner kronor på dessa 18 år exklusive ränta. Försäkringsbolaget har tagit beslut innan på de tidigare löneuppgifterna, att jag ej var berättigad till ersättning, p.g.a. att jag ej var under 90%, är nu nere på 80-85%. Trots detta vill Försäkringsbolaget inte ersätta min inkomstförlust. De har tagit beslut menar dem. Har 100% sjukersättning med 100% samordning då jag krossa min högerarm i en maskin. Vem bär ansvaret för att min tidigare arbetsgivare satt mig i denna situation? Det är en kollektivavtalsförsäkring. Vilka lagar och regler i sådana fall. Vad kan jag göra mot Försäkringsbolaget eller min tidigare arbetsgivare? Vad gäller handläggare/skadereglerare på Försäkringsbolaget undanhåller ett inlämnat dokument som gjort att vissa år blivit preskriberade, 14år. Jag har skickat dessa rekommenderat, och upplyst i mejl att dessa var skickade, samt att de fanns med i min akt som jag beställt ut. Är detta ett brott? Försäkringsbolaget svarar inte på detta utan har lagt locket på.
Derya Kulbay |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din tidigare arbetsgivare är ansvarig för att ha lämnat fel löneuppgifter till Försäkringskassan och Försäkringsbolaget. Vid heltidssjukskrivning vid arbetsskada har du rätt till ersättning från Försäkringskassan. Om du inte har fått ut rätt ersättning på grund av felaktiga löneuppgifter som har lämnats av din arbetsgivare kan du få rätt ersättning genom att styrka det till exempel via dina lönespecifikationer. Då kan du bevisa rätta löneuppgifter. När ersättning för inkomstförlust ska beräknas är vidare skadeståndslagens utgångspunkt att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat. Full ersättning ska därmed utgå med de restriktioner som följer av 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Bestämmelserna om sjukersättning finns främst i socialförsäkringsbalkens 33 kapitel. Du kan begära omprövning av ersättningsbeslutet enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen. En ersättningsfråga gällande den som tillfogats personskada och omfattas av en inkomstförlust kan omprövas om de förhållanden som låg till grund för ersättningen väsentligt ändrats. Undanhållande av dokument hos Försäkringsbolaget är inte brottsligt däremot kan det vara skadeståndsgrundande enligt skadeståndslagen.Behöver du mer kvalificerad hjälp för att hantera de praktiska juridiska delarna kan du boka tid med en erfaren jurist. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Du kan maila mig på derya.kulbay@lawline.se.

Är arbetsgivaren skyldig att betala för mina progressiva skyddsglasögon?

2019-05-24 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej!Jag arbetar som resemontör/mekaniker och jobbar ofta i miljöer där det ställs krav att man använder skyddsglasögon. Problemet är att jag har i allt högre grad drabbats av försämrad syn och behöver exempelvis läsglasögon för att kunna se mindre detaljer och för att kunna läsa normalt.Efter att jag varit hos en optiker så konstaterades det också att jag ser sämre på längre håll och att man därför rekommenderade progressiva glasögon.Min fråga är: Måste jag betala dessa slipade skyddsglasögon själv, eller är arbetsgivaren skyldig att stå för den kostnaden? Kan säga att min arbetsgivare har sagt att dom betalar 1500kr som ska täcka kostnaden, men dom pengarna täcker mindre än hälften av det faktiska priset på dessa glasögon. Vad säger lagen?Mvh
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkt för svaretJag förstår det som att en säkerhetsmässig förutsättning för arbetets utförande är att du har skyddsglasögon. I det följande ska jag klargöra bedömningen av vem som ansvarar för kostnaden av behövlig skyddsutrustning.Vem bär kostnadsansvaret för personlig skyddsutrustning?Enligt 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen (AML) ställs krav på arbetsgivarens tillhandahållande av personlig skyddsutrustning om en säker arbetsmiljö inte kan uppnås på annat sätt. Arbetsmiljöverket har upprättat rättsligt bindande föreskrifter i frågan (AFS 2001:3, jfr 18 § arbetsmiljöförordningen och 4 kap. AML). Det ankommer på arbetsgivaren att bekosta den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet (4 § AFS 2001:3). Något entydigt och slutgiltigt svar finns alltså inte på din fråga. I det följande kommer jag redogöra för innebörden av att den personliga skyddsutrustningen "behövs".Användning i arbetetArbetsmiljöverket anger följande i sina allmänna råd till 4 § AFS 2001:3: "Kravet att den personliga skyddsutrustningen skall tillhandahållas utan kostnad för arbetstagaren gäller när utrustningen används i arbetet. Det finns inget som hindrar att överenskommelse träffas om att arbetstagaren bidrar till kostnaden för viss personlig skyddsutrustning mot att denna får användas även på fritiden eller blir arbetstagarens personliga egendom." Det som torde kunna framtolkas är att arbetsgivaren inte har en skyldighet att fullt ut bekosta sådant som du har nytta av även privat. Anledningen är relativt självklar. Till arbetet kopplade skyddsglasögon skulle jag påstå inte faller utanför arbetsgivarens kostnadsansvar enbart på grund av denna anledning.Behövlighet i arbetetVid riskbedömning och val av personlig skyddsutrustning bör enligt arbetsmiljöverket en bedömning göras utifrån följande punkter: arbetsrutiner, arbetsutrustning, arbetsplatsens utformning, arbetets varaktighet, vilken fysisk och psykisk belastning som uppstår av arbetet, termiskt klimat, riskens omfattning och frekvens, de särskilda förhållanden som råder på arbetsplatsen, individuella faktorer hos användaren (5 § AFS 2001:3 och allmänna råd därtill; se även Arbetsmiljöverkets broschyr "Att välja personlig skyddsutrustning" s. 4). Sistnämnda är i detta fall av störst relevans.Vad som avses med beaktande av individuella faktorer hos användaren framstår vara att utrustningen ska ha en tydlig personlig anpassning för att uppnå bästa skyddsresultat utifrån den enskilda individen. Det är endast i undantagsfall som samma skyddsutrustning bör få delas av flera (7 § AFS 2001:3). Kravet förtydligas att vikten av "att ta hänsyn till människors individuella förutsättningar och begränsningar, t.ex. kvinnors och mäns olika förutsättningar beroende på olikheter i kroppsmått och kroppsstyrka. Det är också viktigt att vid behov anpassa utrustningen och dess användning till anställda med funktionshinder." (allmänna råden till 6 § AFS 2001:3). Synnedsättning utgör funktionshinder och ska således beaktas i den mån det har relevans för säkerheten i arbetet.Sammanfattning och återkoppling till ditt fallArbetsgivaren ska bära hela kostnaden för den behövliga skyddsutrustningen. Utrustning som säkerställer ett säkert arbetsutförande för den enskilde arbetstagare med hänsyn till dennes personliga behov är behövlig. Arbetsgivaren torde inte kunna underlåta bekostande om det medför ökad risk, oaktat om det beror på personliga omständigheter hos arbetstagaren förutsatt dess koppling till arbetets utförande. Slutsatsen är således att arbetsgivaren bör bära hela kostnaden om du behöver progressiva glasögon för att inte öka din skaderisk. Även om utrustningens bekvämlighet beaktas utgör detta inte grund i sig för arbetsgivarens ansvar om bekvämligheten saknar koppling till ökad säkerhet. Kan du utföra arbetet utan problem även utan progressiva glasögon lär kostnaden anses vara personlig och således för dig att bära själv. Eftersom skyddsglasögon i sig är en nödvändighet kommer i sistnämnda scenario kostnadsansvaret bli delat, de exakta proportionerna förblir i detta osagt.Svaret kan inte i detta läge bli mer specifikt men jag hoppas att du fått den kunskap som krävs för att själv utvärdera dina rättigheter. Finner du behov av vidare hjälp kan du kontakta våra anställda jurister här. Vänlig hälsning,

Ersättning för sveda och värk pga. arbetsskada

2018-06-12 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej hur mkt ca kan jag begära i sveda o värk för en arbetsskada som jag har sedan oktober förra året till augusti i år?
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Sveda och värk är en ersättning som lämnas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. Ersättningen kan ges både från försäkringskassan, dina privata försäkringar eller från dina försäkringar via arbetet. För att veta vad försäkringarna ersätter behöver du kontrollera dina egna försäkringsvillkor samt om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal eftersom du då med största sannolikhet är försäkrad för arbetsskador. Hur mycket ersättning du kan begära beror på hur mycket lidande du har fått utså, ju större lidande desto högre blir ersättningen för sveda och värk. Du får ersättning under den perioden som försäkringsbolaget bedömer att den akuta sjuktiden pågått. Bedömer försäkringsbolaget att din akuta sjukdomstid varat från augusti förra året till i år kommer du få ersättning för det. Nivån på ersättningen bestäms efter försäkringsbolagets tabellverk. Eftersom jag inte vet hur mycket lidande du har fått utså pga. arbetsskadan eller hur tabellen som ditt försäkringsbolag använder så har jag svårt att räkna ut hur mycket du kan kräva i ersättning för den skada du lidit. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen! Vänligen,

Vart vänder jag mig när jag fått en arbetsskada?

2019-12-11 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej, undrar vart jag ska vända mig om jag fått arbetsskador i båda mina händer på grund av att arbetsgivaren inte tillgodosett mig med rätt arbets hjälpmedel?Nu måste jag operera båda mina händer.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga berör arbete och dess miljö blir Arbetsmiljölagen (AML) tillämplig för att utreda din fråga. AML ska användas i förebyggande syfte för att förhindra skador vid och på grund av arbete. Enligt lagen är arbetsgivaren ansvarig för att tillsammans med arbetstagarna samverka för att förhindra skada på arbetet, enlig arbetsgivarens allmänna skyldigheter. Således ska arbetsgivaren vidta alla de åtgärder som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö enligt lag och skrift. Dock har även arbetstagaren en skyldighet att få den information om vad arbetet innebär, dess risker och hur man förebygger dessa. Således ska även arbetstagaren följa AML:s regler och riktlinjer gällande dess arbetsmiljö. Om arbetstagare har skadats av arbetsplatsens arbetsmiljö, vilket ni verkar ha råkat ut för, ska ni ta kontakt med arbetsplatsens skyddsombud. Skyddsombud ska finnas på varje arbetsplats och har rätt att vara delaktig i arbetet och dess planering, stoppa arbetet om det skulle behövas (det vill säga om arbetet strider mot AML), men skyddsombudet har också rätt att ta kontakt med Arbetsmiljöverket om så skulle behövas. Ett skyddsombud är således en mellanhand mellan arbetstagare och arbetsgivare, och som har rätt att förmedla händelser på arbetsplatsen till arbetsmiljöverket opartiskt. Om det är så att du arbetar på en större arbetsplats kanske det inte finns ett skyddsombud, utan en skyddskommitté. Denna skyddskommitté har samma rättigheter och skyldigheter som ett skyddsombud. Om det skulle vara så att det inte finns ett skyddsombud eller en skyddskommitté på din arbetsplats, rekommenderar jag dig till att kontakta Arbetsmiljöverket själv direkt istället. Arbetsmiljöverket kan sedan utreda om din skada grundar sig i ett arbetsmiljöbrott och om detta har skett med oaktsamhet eller uppsåt. Om uppsåt eller oaktsamhet föreligger undersöker dem sedan om det finns ett samband mellan din skada/olycka och det arbetsmiljöbrott som har skett på arbetsplatsen. Om samband anses föreligga ska en person eller företaget anses ansvarig och således dömas för arbetsmiljöbrott. De sanktioner som kan bli relevanta för din arbetsgivare/företag är böter eller sanktionsavgift. En sådan sanktionsavgift som kan bli relevant måste dock godkännas av den som har blivit ansvarig för brottet. Om ett sådant godkännande inte kommer inom utsatt tid, får Arbetsmiljöverket ansöka att frågan ska utredas hos förvaltningsrätten. Sammanfattningsvis innebär det att du ska vända dig till din arbetsplats skyddsombud eller skyddskommitté i första hand för att lyfta ditt ärende. De tar sedan frågan vidare till Arbetsmiljöverket om de skulle anse det nödvändigt. Arbetsmiljöverket utreder sedan om den som är ansvarig för arbetsmiljöbrottet ska erlägga en sanktionsavgift som sanktion. Och om det inte skulle finnas ett skyddsombud eller skyddskommitté på din arbetsplats, kan du vända dig direkt till Arbetsmiljöverket istället. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Arbetsskada när arbetsgivaren brustit i sitt ansvar

2019-07-11 i Arbetsskada
FRÅGA |Min dotter har fått en allvarlig fingerskada, amputation, då hon gjorde rent en maskin. Hon hade inte fått någon som helst utbildning i hur man gör rent den farliga maskinen. Kan vi stämma arbetsgivaren?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst beklagar jag det inträffade. Jag kommer här nedan redogöra för rättsläget och hur din dotter nu kan gå vidare.Arbetsgivaren har ansvaret för en god arbetsmiljöDen lag som reglerar arbetsmiljön på en arbetsplats är arbetsmiljölagen (AML). Lagen föreskriver att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är god på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren har ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller skadar sig i samband med arbetet (3 kap 2 § AML). För att arbetsgivaren ska anses uppfylla kraven på en tillräckligt god arbetsmiljö måste arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. I arbetsgivarens ansvar för den goda miljön ingår också att se till att arbetstagaren har tillräckligt god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs. I ditt fall har din dotter inte fått den utbildning hon behövt, vilket lett till att hon skadat sig. Det låter därför som att arbetsgivaren brustit i sitt ansvar för en god arbetsmiljö. Om det har skett en svårare personskada så ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om detta, 3 kap. 3 a § AML. Om inte arbetsgivaren själv gör detta kan din dotter vända dig till Arbetsmiljöverket på egen hand och rapportera skadan.Arbetsgivaren kan dömas för arbetsmiljöbrottDet låter som att den olycka du beskriver har skett som en följd av att arbetsgivaren åsidosatt AML och vad som därmed ålegat honom i form av att förebygga olycksfall och ohälsa. För detta kan arbetsgivaren dömas till arbetsmiljöbrott. Det som krävs för att arbetsgivaren ska kunna dömas är att det finns ett orsakssamband mellan åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och skadan. Det låter det som att det finns i din dotters fall eftersom skadan skett till följd av att hon inte fått någon utbildning i hur maskinen ska rengöras. I de flesta fall är det Arbetsmiljöverket som gör en utredning om brott och sedan anmäler fallet till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Därefter tar polisen över.Din dotter har rätt till ersättning för sin skadaArbetsskadeersättningEftersom din dotter råkat ut för en arbetsskada har hon rätt till ersättning. Den typ av ersättning hon har rätt till är arbetsskadeersättning, vilken är en typ av socialförsäkring som betalas ut av Försäkringskassan. Det är arbetsgivaren som ska vända sig till försäkringskassan och anmäla skadan, varpå din dotter sedan vänder sig dit och begär ersättning.TrygghetsförsäkringUtöver arbetsskadeersättningen kan din dotter eventuellt ha rätt till ytterligare ersättning genom en så kallad trygghetsförsäkring vid arbetsskador. För att sådan ersättning ska bli aktuell måste arbetsgivaren ha tecknat en trygghetsförsäkring. Majoriteten av alla arbetsgivare har det, och jag skulle därför rekommendera din dotter att höra detta med sin arbetsgivare. Finns det en trygghetsförsäkring täcker den skadan, och i så fall går det inte att därutöver stämma arbetsgivaren och kräva allmänt skadestånd. Om det däremot inte finns någon trygghetsförsäkring på din dotters arbetsplats kan hon stämma arbetsgivaren på allmänt skadestånd. Detta görs enligt skadeståndslagens regler och ger henne möjlighet att kräva skadestånd för ersättning av sjukvårdskostnader, inkomstförlust, eventuellt psykiskt lidande m.m.Hur ska din dotter gå vidare?Din dotter bör först och främst anmäla sin skada till arbetsgivaren om inte detta redan gjorts. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Din dotter kan därefter vända sig till Försäkringskassan och få ut ersättning därifrån. Har hennes arbetsgivare också en trygghetsförsäkring kan hon få ytterligare ersättning därifrån. Skulle en trygghetsförsäkring saknas kan det bli aktuellt att stämma arbetsgivaren och kräva allmänt skadestånd.Hoppas att du fått svar på din fråga!Eftersom du har valt till telefonrådgivning kommer jag att kontakta dig på fredag kl. 16:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se, så kommer vi överens om en ny.Vänligen,

Är sjukskrivning på grund av arbetsplatsolycka semestergrundande?

2019-02-26 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej. har varit sjukskriven pga en arbetsplatsolycka 2018-02-14 till 2019-01-18. Har jag rätt till semesterlön under denna period. Mvh
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall sjukskrivningen ger dig rätt till betald semester efter du kommer tillbaka från sjukskrivningen.Regler om semester finns i semesterlagen (SemL). Hur mycket betald semester du får beror på hur stor del av föregående år du jobbat hos arbetsgivaren under året (SemL 4§ och 7§). Om du varit ifrån jobbet på grund av arbetsskada så räknas den in när du beräknar hur mycket betald semester du får efteråt (SemL 7§ och 17§ första stycket). När det gäller sjukskrivning på grund av just arbetsskada är det oavsett hur mycket du varit sjukskriven under året (se proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag m.m. s. 82). Tiden du är sjukskriven på grund av arbetsskada är alltså "semesterlönegrundande" frånvaro, det vill säga den ger dig rätt att få ut semesterdagar när du sedan kommer tillbaka till jobbet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Pedagoger som skadas av barnen kan anmäla detta som arbetsskada.

2018-05-21 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på förskola och vi har fått ett nytt barn som är väldigt aggressiv utav sig. Jag har fått utstå sparkar och slag, men det kan jag ta då barn agerar ut på olika sätt. Dock har jag nu blivit riven i ansiktet och undrar om man kan begära skadestånd på något sätt? Inte för att jag kommer göra det utan är mest nyfiken på vad det finns för möjligheter och vad som gäller för oss pedagoger som ibland blir bitna osv. Självklart vet vi vad vi ger oss in på men hoppas du förstår!
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din mycket viktiga fråga.Ni är många tappra inom vård och omsorg i samhället som kämpar med människors liv, hälsa och leverne. Såväl barnomsorg som sjukvård i alla former. I yrken att arbeta med människan uppstår det ibland situationer som kräver en hantering av andra där skador på en annan uppstår. Det kan vara olycka men också av medvetet vållande. Psykiatrin är förmodligen den mest utsatta instansen i samhället som har detta som sin vardag, där många vuxna och framför allt starka personer får våldsamma utlopp och ska hanteras av personal på plats. Många gånger orsakas därför personalen skador av detta.Skador som uppstår under arbetet kan anmälas som arbetsskada till arbetsmiljöverket som samarbetar med försäkringskassan i dessa frågor. I ditt fall skulle dina skador komma klassificeras som arbetsolycka.Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall, som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse. Även lindrigare skador till följd av hot och överfall där såväl skador av fysisk som psykisk natur räknas in. Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid, högst några få dagar, anses också ha uppkommit genom olycksfall. Se mer information på https://anmalarbetsskada.se/Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade enligt socialförsäkringsbalken 42 kap 10 §. Vi får dock hoppas att det inte kommer uppstå några allt för allvarliga situationer för er men barn kan absolut komma att orsaka skador på pedagoger.Lycka till på förskolan.