Ersättning för arbetsskada då arbetsgivare inte är försäkrad

2017-09-08 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag har fått en skada på min arbetsplats sågade mig två fingrar långfinger/pekfinger och fick amputera ena leden på pekfingret detta hände i maj 2017 kan inte böja pekfingret . Vem är ansvarig för denna skada min arbetsgivare har inte någon försäkring.Är inte med facket
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om arbetsgivaren saknar försäkring så har du möjlighet till ersättning. Det är viktigt att du anmäler skadan till din arbetsgivare som i sin tur kan anmäla till Försäkringskassan.Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den anställda behöver bara berätta för sin chef vad som har hänt. Den som blivit skadad i arbetet ska därefter ansöka om arbetsskadeersättning hos försäkringskassanDu kan få ersättning om du har en godkänd arbetsskada. Detta avgör försäkringskassan i samband med din ansökan om ersättning. Det krävs också att du har kostnader eller tjänar mindre pengar på grund av arbetsskadan. Du behöver också vara försäkrad i Sverige. Om man arbetar i Sverige är man försäkrad för arbetsskadeersättning enligt 6 kap 6 § 6 pt socialförsäkringsbalken. Alltså kan du ha rätt till arbetsskadeersättning från Försäkringskassan om de bedömer din skada som en godkänd arbetsskada.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Arbetsskada och ersättning

2016-05-23 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej min son råkade ut för en arbetsskada krossade tummen i arbetet. Nu visar det sig att arbetsgivaren ej hade några försäkringar. Hur går man till väga?
|Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om arbetsgivaren saknade försäkring så har din son ändå möjlighet till ersättning. I ert fall så kan din son ansöka om arbetsskadeersättning från försäkringskassan.För att få ut ersättning ska följande göras:Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den anställda (din son) behöver bara berätta för sin chef vad som har hänt. Den som blivit skadad i arbetet (din son) ska därefter ansöka om ersättning.Din son kan få ersättning för en arbetsskada om:Han har en godkänd arbetsskada. Detta avgör försäkringskassan i samband med hans ansökan om ersättning. Det krävs också att han har kostnader eller tjänar mindre pengar på grund av arbetsskadan. Han behöver också vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här.Nedan så bifogar jag en länk till försäkringskassan som kan vara till hjälp. Där finns även information om den ansökan om ersättning som er son ska skicka in.FörsäkringskassanOm skadan uppkom för att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen så kan ni även polisanmäla arbetsgivaren enligt 3 kap. 8 + 10 §§ brottsbalken. Det finns även möjlighet att föra ett skadeståndsanspråk mot arbetsgivaren för den personskada er son lidit enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Med hänsyn till er fråga så kan jag dock inte ge tydligare vägledning än så. Om ni önskar ytterligare rådgivning för att kunna föra en polisanmälan samt driva skadeståndsfrågan vidare så rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. För mer om detta så är du varmt välkommen att läsa mer via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Rehabiliteringsansvar och omplaceringsskyldighet

2015-03-25 i Arbetsskada
FRÅGA |Min man har fått diagnos lungfibros. Han arbetar som betongare på ett känt byggföretag. Har varit anställd sedan 70 talet i företaget och enligt läkaren på lungmottagningen har hans sjukdom troligen orsakats av damm och andra partiklar genom arbetet. Han är inte sjukskriven men mår sämre och sämre och hostar mycket av det damm han utsätts dagligen av. Ett läkarintyg säger att han inte kan arbeta med damm och bör få andra arbetsuppgifter. Det svar han fått av sin chef är att han inte kan få andra arbetsuppgifter då fler kan komma och kräva det. Chefen hänvisar till försäkringskassan. Vilket ansvar har företaget att se över möjligheten till omplacering?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Till att börja med så kan jag informera om att regler om arbetsmiljön, samt både arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter i förhållande till arbetsmiljön, finns i arbetsmiljölagen. Om det skulle vara så att arbetstagaren inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter, eller har nedsatt arbetsförmåga, pga. sjukdom så har arbetstagaren ett visst förstärkt anställningsskydd. Detta innebär att de brister som uppstår pga. sjukdomen inte kan anses vara saklig grund för uppsägning. Istället träder arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsskyldighet in. Först när arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, och uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, kan saklig grund för uppsägning föreligga. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren ska göra en egen utredning av rehabiliteringsbehovet, arbetsgivaren ska planlägga rehabiliteringsarbetet, samt genomföra de stöd- och anpassningsåtgärder som behövs. Arbetstagaren måste och sin sida medverka vid rehabiliteringen. Hur långtgående rehabiliteringsansvar som krävs är olika från fall till fall; för större företag är ansvaret mer långtgående. Även möjligheterna till en omplacering, ev. efter en rehabilitering, måste beaktas av arbetsgivaren. Omplaceringsskyldigheten återfinns i 7 § 2st lag om anställningsskydd (LAS). För att en uppsägning ska vara sakligt grundad krävs att arbetsgivaren först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. En omplacering ska dels vara skälig, och dels möjlig. Att det ska vara möjligt innebär att det ska finnas ledigt arbete inom arbetsgivarens verksamhet; arbetsgivaren är med andra ord inte skyldig att skapa ett nytt arbete. Att det ska vara skäligt innebär att arbetstagaren efter en normal inskolning ska kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, det ska alltså inte krävas en omskolning för att arbetstagaren ska vara kvalificerad för det nya arbetet. Även här görs en bedömning i det enskilda fallet om hur långtgående omplaceringsskyldigheten är, och ett större företag anses ha fler möjligheter till omplacering än ett mindre företag. Om det är möjligt ska omplaceringen avse ett arbete som är likvärdigt med det tidigare arbetet. Arbetstagaren kan dock behöva gå med på längre avstånd mellan hem och arbetsplats, lägre sysselsättningsgrad och lägre lön. Har arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet arbete så har i allmänhet inte arbetsgivaren någon skyldighet att lämna några ytterligare erbjudanden. Det är arbetstagaren som måste bevisa sin sjukdom, t.ex. i form av ett läkarintyg och en arbetsförmågebedömning. Hos försäkringskassan kan din man dels få hjälp med ersättning från arbetsskadeförsäkringen, och dels, om din man inte kan fortsätta sitt arbete, så kan han få hjälp med rehabilitering för att kunna arbeta igen. Rehabiliteringen kan t.ex. vara arbetslivsinriktad (arbetsgivarens ansvar) eller så kan rehabiliteringen bestå i omskolning och byte av arbete. Ta gärna kontakt med försäkringskassan om ni vill veta mer. Ni kan även få ytterligare information och hjälp från arbetstagarorganisation på din mans arbetsplats. Med vänliga hälsningar

Ersättning från arbetsgivaren pga arbetsskada

2014-11-01 i Arbetsskada
FRÅGA |Min flickvän har fått tinnitus genom att arbeta på en kommunal förskola i Göteborgs kommun. Arbetsförhållandena var så dåliga så att förskolan nu har lagts ner. Lokalen var inte anpassad efter verksamheten vilket ledde till många barn på liten yta och hög ljudnivå. Det fanns heller inga ljuddämpande skydd i lokalen. Hur går vi till väga för att söka skadestånd?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Eftersom jag inte har all relevant information om din flickväns situation så kan jag endast svara generellt.Det första din flickvän bör göra är att informera sin arbetsgivare, kommunen, som i sin tur gör en anmälan om arbetsskadan till Försäkringskassan. Eftersom det inte framgår om hon redan gjort detta eller om hon fortfarande är anställd så rekommenderar jag att hon samtidigt själv tar kontakt med Försäkringskassan.Om man har skadats i arbetet, antingen genom en olycka eller genom skadlig inverkan(arbetssjukdom) och pga detta inte kan arbeta så har man möjlighet att få högre ersättning via socialförsäkringen(SFB 39-42 kap). Det är Försäkringskassan som utreder om förutsättningarna till högre ersättning finns.Utöver detta så är flertalet arbetsgivare anslutna till en trygghetsförsäkring som ger den anställde eller den som varit anställd rätt till ersättning vid arbetsskada. Denna ersättning är likvärdig med skadeståndsnivåerna och utbetalas i ställer för skadestånd. Din flickvän behöver endast visa att hon fått en arbetsskada och någon oaktsamhet hos arbetsgivaren krävs inte. (Om arbetsgivaren inte skulle ha en trygghetsförsäkring så finns möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot kommunen).För att sammanfatta mitt svar så rekommenderar jag att ni tar kontakt med kommunen, Försäkringskassan och även din flickväns fackförbund om hon är ansluten till ett, för att få stöd i processen.Om ni vill ha ytterligare hjälp är ni välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se.Lycka till!Mvh

rehabiliteringsansvar vid tidsbegränsad anställning

2016-06-28 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag har en tidsbegränsad anställning och är pga en arbetsplatsolycka sjukskriven, beräknas bli återställd. När min sjukskrivning slutar har jag två veckor kvar på min anställning, är min arbetsgivare skyldig att hjälpa mig med rehabilitering under dessa två veckor eller kan jag få hjälp längre?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att arbetsgivaren ska utreda rehabiliteringsbehovet och ha en strategi för hur arbetstagaren ska komma tillbaka i arbetet. Arbetsgivaren måste också så långt som möjligt anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifter efter den skadade/sjuke arbetstagarens förmåga. Att arbetsgivaren skulle vara rehabiliteringsansvarig även efter anställningens slut stöds inte av lagen. Alltså är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar begränsad till anställningsförhållandets längd och arbetsgivaren ansvarar inte för din rehabilitering efter att anställningen upphört. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Ersättning vid arbetsskada

2015-12-12 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej, har fått tinnitus på jobbet men har inte anmält skadan, men har anmält till företag sköterskan samt har fått remiss inom tre månader för öronen. Och har privat försäkring kan man få ersättning för tinnitus? Mvh
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Jag rekommenderar att du anmäler skadan till din arbetsgivare. De flesta arbetsgivare är anslutna till ett försäkringssystem. Om din arbetsskada omfattas av en sådan försäkring kan du få ersättning på den vägen. Även om arbetsgivaren saknar sådan försäkring eller skadan inte omfattas av försäkringen bör du ändå anmäla skadan till din arbetsgivare som i sin tur anmäler skadan till försäkringskassan.Om skadan bedöms vara en arbetsskada har du har rätt till ersättning från försäkringskassan. Är du fackansluten bör du även kontakta ditt fackombud.Vad gäller din privata försäkring är svårt för mig att besvara, rekommenderar att du kontaktar dem för att få reda på om de ersätter din skada eller inte. I vilket fall som helst ska du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och med försäkringskassan.Lycka till och hör av dig igen om något är oklart.Med vänlig hälsning

Ersättning vid arbetsskada

2015-03-08 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej!Jag har stukad foten på jobbet. Det inträffade när jag gick ner från trapporna och jag föll ner. Jag jobbar inom kommun. Har jag rätt till en ersättning?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du är kvalificerad för arbetsbaserade förmåner i socialförsäkringsbalken, nedan kallad SFB.Reglerna för ersättning vid arbetsskada återfinns först och främst i socialförsäkringsbalken. Det svenska systemet för arbetsskadeersättning är uppbyggt som så att den skadelidande först och främst får ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen utgår då från reglerna i SFB. Till den del skadan inte täcks av ersättningen från Försäkringskassan går kollektivavtalsbaserade arbetsskadeförsäkringar (trygghetsförsäkring vid arbetsskada, nedan kallad TFA) in och täcker upp till 100%. Sådana arbetsskadeförsäkringar finns hos de flesta arbetsgivare, och helt säkert omfattas du som kommunalanställd av en TFA för kommuner och landsting. Villkoren i en TFA kan se lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag som tillhandahåller dem och i vilken sektor de gäller, men de flesta har som utgångspunkt att de bara faller ut om du också beviljas ersättning från Försäkringskassan. Det innebär att du, för full ersättning, först måste få skadan godkänd som arbetsskada av Försäkringskassan. Eftersom du stukat foten på jobbet kan din stukning generellt klassificeras som arbetsskada (SFB 39:3) och i så fall du har då samma rätt till ersättning som vid annan sjukdom, vilket innebär att du då har rätt till sjukpenning (SFB 40:2). För att du ska ha rätt till ersättning krävs dock att skadan orsakat arbetsoförmåga.Eftersom din rätt till ersättning beror på hur allvarlig din stukning är, dina TFA-villkor och Försäkringskassans bedömning av skadan kan jag tyvärr inte svara på din fråga mer precist. Vad du ska göra för att ta reda på om du har rätt till ersättning är först och främst att anmäla skadan till din arbetsgivare, det är du skyldig att göra enligt SFB 42:7. Din arbetsgivare är då i sin tur skyldig att anmäla din skada till Försäkringskassan (SFB 42:10). Det innebär inte att din arbetsgivare godkänner arbetsskadan, utan bara att han bekräftar att han känner till den. För att få ut ersättning från Försäkringskassan måste du därefter själv anmäla din skada till Försäkringskassan. Slutligen bör du skicka in en anmälan till det försäkringsbolag som har tecknat den TFA som gäller på din arbetsplats. De kommer då utreda din rätt till ersättning enligt deras villkor.Hoppas mitt svar är till hjälp!Vänliga hälsningar,

Arbetsskada

2013-05-08 i Arbetsskada
FRÅGA |Hejsan! Till vem ska man anmäla arbetsskador som man drar på sig på jobbet?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga. Om du skadar dig i arbetet ska du genast meddela det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska anmäla skador och allvarliga tillbud till Försäkringskassan. Anmäler arbetsgivaren inte allvarliga tillbud och olyckor kan han eller hon bli tvungen att betala böter enligt 2 § Arbetsmiljöförordningen. Är du egenföretagare ska du själv anmäla skadan till Försäkringskassan. Dock så måste du själv ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Vänliga hälsningar,