FrågaARBETSRÄTTArbetsskada 25/03/2015

Rehabiliteringsansvar och omplaceringsskyldighet

Min man har fått diagnos lungfibros. Han arbetar som betongare på ett känt byggföretag. Har varit anställd sedan 70 talet i företaget och enligt läkaren på lungmottagningen har hans sjukdom troligen orsakats av damm och andra partiklar genom arbetet. Han är inte sjukskriven men mår sämre och sämre och hostar mycket av det damm han utsätts dagligen av. Ett läkarintyg säger att han inte kan arbeta med damm och bör få andra arbetsuppgifter. Det svar han fått av sin chef är att han inte kan få andra arbetsuppgifter då fler kan komma och kräva det. Chefen hänvisar till försäkringskassan. Vilket ansvar har företaget att se över möjligheten till omplacering?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Till att börja med så kan jag informera om att regler om arbetsmiljön, samt både arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter i förhållande till arbetsmiljön, finns i arbetsmiljölagen.

Om det skulle vara så att arbetstagaren inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter, eller har nedsatt arbetsförmåga, pga. sjukdom så har arbetstagaren ett visst förstärkt anställningsskydd. Detta innebär att de brister som uppstår pga. sjukdomen inte kan anses vara saklig grund för uppsägning. Istället träder arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsskyldighet in. Först när arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, och uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, kan saklig grund för uppsägning föreligga. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren ska göra en egen utredning av rehabiliteringsbehovet, arbetsgivaren ska planlägga rehabiliteringsarbetet, samt genomföra de stöd- och anpassningsåtgärder som behövs.

Arbetstagaren måste och sin sida medverka vid rehabiliteringen. Hur långtgående rehabiliteringsansvar som krävs är olika från fall till fall; för större företag är ansvaret mer långtgående.

Även möjligheterna till en omplacering, ev. efter en rehabilitering, måste beaktas av arbetsgivaren. Omplaceringsskyldigheten återfinns i 7 § 2st lag om anställningsskydd (LAS). För att en uppsägning ska vara sakligt grundad krävs att arbetsgivaren först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

En omplacering ska dels vara skälig, och dels möjlig. Att det ska vara möjligt innebär att det ska finnas ledigt arbete inom arbetsgivarens verksamhet; arbetsgivaren är med andra ord inte skyldig att skapa ett nytt arbete. Att det ska vara skäligt innebär att arbetstagaren efter en normal inskolning ska kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, det ska alltså inte krävas en omskolning för att arbetstagaren ska vara kvalificerad för det nya arbetet. Även här görs en bedömning i det enskilda fallet om hur långtgående omplaceringsskyldigheten är, och ett större företag anses ha fler möjligheter till omplacering än ett mindre företag.

Om det är möjligt ska omplaceringen avse ett arbete som är likvärdigt med det tidigare arbetet. Arbetstagaren kan dock behöva gå med på längre avstånd mellan hem och arbetsplats, lägre sysselsättningsgrad och lägre lön. Har arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet arbete så har i allmänhet inte arbetsgivaren någon skyldighet att lämna några ytterligare erbjudanden.

Det är arbetstagaren som måste bevisa sin sjukdom, t.ex. i form av ett läkarintyg och en arbetsförmågebedömning.

Hos försäkringskassan kan din man dels få hjälp med ersättning från arbetsskadeförsäkringen, och dels, om din man inte kan fortsätta sitt arbete, så kan han få hjälp med rehabilitering för att kunna arbeta igen. Rehabiliteringen kan t.ex. vara arbetslivsinriktad (arbetsgivarens ansvar) eller så kan rehabiliteringen bestå i omskolning och byte av arbete. Ta gärna kontakt med försäkringskassan om ni vill veta mer.

Ni kan även få ytterligare information och hjälp från arbetstagarorganisation på din mans arbetsplats.

Med vänliga hälsningar
Anna BerglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Arbetsskada ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000