Kan arbetsgivare säga upp provanställd när denne skadat sig på jobbet?

2018-04-14 i Arbetsskada
FRÅGA |I mitten utav Mars föll ja ( halka på is belagd kullersten ) i backe när jag klev ut ur bilen på jobbet landade på ryggen - skuldran . Sa till dagen efter detta skett till förmannen om detta finns på svart och vitt , han i samtal ber mig jobba på pga rådande omständigheter dåligt väder personalbrist + att ledningen inte gillar sjukskrivning ja e ju trottsallt Provanställd osv , finns svart på vitt där jag och han bekräftar att jag kämpar på med hans hjälp - runt månadsskiftet gav jag upp då axeln inte vart bättre .... nu sjukskriven pga detta och inväntar röntgen svar / efter de inkommit kan vi ta ställning till hur framtiden ska se ut Enligt läkare och sjukgymnasten ( båda nämnda misstänker ruptur i muskel-sena ) . Har skickat sjukintyg Redan från första dagen fast de ej bett om det / och all den information jag själv har till personalansvariges Mail & info om hur kroppen mår och att jag och läkarna avvaktar tills vi vet mer + annan information han frågat efter fått bla printscren från min mobil ang sms till förmannen . Nu skickar personalansvarige att de vill avsluta min provanställning i förväg att han "vagt " hört mig nämna nått om arbets skada !? Skojar han det är ju anledningen till att jag är hemma !? & lagom till f-kassan har tagit tag i ärendet också .Så min fråga är det verkligen rätt från arbetet - hade inte vart hemma om ja ej skadat mig .... är chokad och helt förvirrad .
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid provanställning har du inte samma skydd mot uppsägning som vid tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har alltså mycket större frihet att kunna säga upp dig än om din anställning inte skulle vara tidsbegränsad (6 § 3 stycket LAS). Enda undantaget är om uppsägningen bryter mot lagen om förbud mot diskriminering eller föreningsrätten, vilket inte har hänt i det här fallet. I annat fall går det inte att få en prövning i domstol. Arbetsgivaren har alltså tyvärr haft rätt att säga upp dig i det här fallet. Du har dock i sin tur rätt till till så kallad överläggning, om du är med i ett fackförbund (31 § LAS). Vid överläggning kan du få information om varför provanställningen avbröts, men däremot kommer det inte leda till att du får behålla jobbet.Du kan få sjukersättning ändåOm du är arbetslös men inte kan söka jobb pga arbetsskada, kan du ändå söka sjukpenning hos försäkringskassan.Vänligen

Utebliven ersättning pga arbetsskada

2018-02-15 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag rakade på olycka på arbetsplatsen bygg men enligt afa försäkring min ärende var avslutad och jag fick ingen skadestånd och sved och verk ersättning. Jag vill få nån rådgivning innan jag överklagar på beslutet.
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Först och främst skulle jag rekommendera dig att vända dig till försäkringskassan för att göra en skadeanmälan. Beträffande AFA-försäkring kan man i vissa fall få ersättning men det ska då bero på yttre omständigheter på arbetsplatsen, dvs förutom orsaken av sedvanliga arbetsuppgifter borde skadan uppstå. Om arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra försäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning ( bara upp till 7,5 basbelopp) för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.Annars det är lite svårt för mig att besvara i ditt fall om du ha rätt till någon form av ersättning genom skadestånd eftersom det inte anges detaljer i din situation, därför rekommenderar jag dig att anlita våra jurister för att få uttömmande rådgivning.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arbetsgivarens skyldighet att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatsen

2017-11-13 i Arbetsskada
FRÅGA |HejMn dotter har en provanställning t.o.m 13/12 2017.Hon var först inhyrd via ett bemanningsföretag, men kunden ville ha över henne till sig så dom löste ut henne.Hon är mycket omtyckt på jobbet och fått höra att hon gör ett kanon jobb.Dessvärre har hon varit sjuk en del, viket beror på arbetsmiljön (dålig luft och gammal AC m.m och hon är inte ensam om symptomen)Finns det något man kan göra?Tack på förhand
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om miljöer på arbetsplatser finner vi bland annat i arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). 2 kap. 4 § AML säger att arbetshygieniska förhållanden (luft, ljud, ljus och vibrationer och annat liknande) på arbetsplatser skall vara tillfredställande. Enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Upptäcker arbetsgivaren att någonting kan leda till ohälsa ska detta åtgärdas. I AFS 2009:2 stadgas det bland annat hur ventilation och dylikt ska kontrolleras och underhållas. En god luftkvalitet ska garanteras med stöd av bestämmelserna. En luftkvalitet som påverkar arbetstagarnas hälsa negativt är inte en god luftkvalitet.I din fråga framgår det att din dotter blivit sjuk med anledning av den dåliga luften på arbetsplatsen. Vidare framgår det att även andra medarbetare drabbats. Jag rekommenderar därför din dotter att ta kontakt med sin arbetsgivare för att informera om problemet. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om problemet mot förmodan inte åtgärdas kan din dotter istället ta kontakt med företagets skyddsombud (om detta finns på arbetsplatsen) som i sin tur får föra talan med arbetsgivaren eller Arbetsmiljöverket (tillsynsmyndigheten). Din dotter kan själv anmäla arbetsförhållandena till Arbetsmiljöverket. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du vill veta mer! Med vänlig hälsning,

Arbetsgivarens ansvar vid arbetsskada

2017-10-23 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej ja råkade ut för en olycka i mitt arbete o undrar vad min arbetsgivare har för skyldigheter till mig. Mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens skyldigheterSom utgångspunkt är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagens (AML) 3 kap. 2 § ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, 3 kap. 2 a § AML. Om det sker en arbetsskada så ska arbetsgivaren utreda denna och undersöka risker i verksamheten samt vidta de åtgärder som föranleds av olyckan. Vidare så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetets bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet, 3 kap. 3 § AML. Exempelvis om en arbetstagare arbetar med en maskin som är farlig så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren får tillbörlig utbildning i hur denne ska hantera maskinen utan att riskera skador. Om det har skett en svårare personskada så ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om detta, 3 kap. 3 a §. Arbetstagarens skyldigheterArbetstagaren ska följa de föreskrifter och använda de skyddsanordningar som arbetsgivaren tillhandahåller. Arbetstagaren ska även iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall, 3 kap. 4 § AML.ArbetsmiljöombudOm arbetsplatsen sysselsätter minst fem arbetstagare regelbunden så ska det utses ett eller flera skyddsombud, 6 kap. 2 § AML. Skyddsombudet företräder arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, 6 kap. 4 § AML. Skyddsombudet i sig har dock inget formellt arbetsmiljöansvar om det händer något.Delegation av ansvarArbetsgivaren har som sagt det yttersta ansvaret. Dock kan arbetsgivaren i vissa fall delegera ansvaret till någon annan, exempelvis en förman på en industri. För att en sådan delegation ska vara giltig så krävs det en tydlig, skriftlig delegation på uppgiften och att förmannen har både kompetens och befogenheter för att klara ansvaret. Om det sker en olycka under förmannens område så kan förmannen således bli ansvarig. AnsvarOm det skett en olycka så kan brottsligt ansvar bli aktuellt. Enligt 3 kap. 10 § brottsbalken (BrB) så kan den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, vid åsidosättande vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, dömas för arbetsmiljöbrott.Dock måste det föreligga ett orsakssamband mellan åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och effekten för att arbetsmiljöbrott ska bli aktuellt. Om det inte finns något sådant orsakssamband kan vederbörande ändå dömas för exempelvis vållande till kroppsskada eller sjukdom enligt 3 kap. 8 § BrB om rekvisiten i övrigt är uppfyllda. ArbetsskadeförsäkringArbetsskadeförsäkring är en socialförsäkring som ersätter personer som insjuknat eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete. I Sverige administreras denna socialförsäkring av Försäkringskassan. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så finns det ofta kompletterande arbetsskadeförsäkringar som regleras av AFA Försäkring.Sammanfattning och rekommendationer Först och främst måste du anmäla din skada till arbetsgivaren. Han eller hon ska då i sin tur göra en anmälan till Försäkringskassan och till ett ev. skyddsombud. Om det rör sig om en svårare skada ska arbetsgivaren även anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är vidare skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan och vidta tillbörliga åtgärder för att förhindra att liknande skador uppkommer i framtiden. För att du ska få ersättning så måste du ansöka om detta till Försäkringskassan. Om du omfattas av ett kollektivavtal med separat försäkring så måste du göra en separat ansökan för att få ersättning från den försäkringen. Om du tror att din arbetsgivare har varit försumlig i sitt arbetsmiljöansvar som lett till din skada så bör du kontakta ditt skyddsombud som i sin tur kan upprätta en anmälan till Arbetsmiljöverket. Om det inte finns något skyddsombud kan du kontakta ditt fackförbund. Om du inte är medlem i något fackförbund kan du vända dig direkt till Arbetsmiljöverket. Hoppas detta var svar på din fråga! Eftersom du tillvalt telefonrådgivning kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se för att boka en tid. Om du har några kompletterande frågor angående mitt svar kan du ställa dem i mailet.Med vänlig hälsning,

Upprättelse för kränkande behandling av chefen

2018-03-25 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för kränkande särbehandling/ tyst mobbning/jäv och förtal av min chef.enl.arbetsmiljöverket, psykiatrin, psykolog. Jag gick tillslut från mitt arbete i till arbets.givaren (kommun) fick träffa min chefs högre chef som är hennes man. Idag har jag varit sjukskriven 1.5 år.Alla har lagt locket på. Ingen kommer ihåg riktigt att jag varit in och anmält.Ingen förstod att det var en anmälan jag ville göra. Inget stöd av facket, arb.givareföretagshälsovård. vad gör jag?.Har skickat in arbetssjukdoms.anmälan
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Innan jag besvarar dig fråga ska jag försöka redogöra för hur jag uppfattat din situation. Min uppfattning om din situation Jag har uppfattat det som att du, under din tid i arbete, upplevde kontinuerliga kränkningar från din chef. När du skriver att "Jag gick tillslut från mitt arbete" har jag svårt att förstå om du menar att du: 1) sa upp dig med anledning av kränkningarna eller 2) vidgade dina kontakter och inte enbart talade med närmsta chefen på din arbetsplats utan hörde av dig till högsta chefen för att få stopp på kränkningarna. Jag uppfattar det som att du hört av dig till alla möjliga personer i försök att få stopp på kränkningarna. Jag uppfattar det som att du upplevt din situation så pass besvärande att skyddsombudet på din arbetsplats och din närmsta chef alternativt din högsta chef borde tillsammans med dig ha skickat in en arbetssjukdomsanmälan till Försäkringskassan - men att så inte skett, dels på grund av att cheferna på din arbetsplats är gifta, se 42 kap. 10 § socialförsäkringsbalken (SFB). Du har kontaktat din högsta chef, fackliga företrädare, representanter från företagshälsovården och även Arbetsmiljöverket. Dina kontakter har inte lett till några åtgärder och idag är du – med anledning av kränkningarna – sjukskriven, vilket du varit sedan 1,5 år tillbaka. Jag uppfattar det som att du har vänt dig till oss för att du vill veta vilja möjligheter till upprättelse du har med anledning av din historia. Främst vill du veta om du har möjlighet att bli ekonomiskt kompenserad för den skada du lidit med anledning av kränkningarna. Du skriver att "Ingen förstod att det var en anmälan jag ville göra". Jag uppfattar det som att den anmälan du velat göra är en anmälan mot din arbetsgivare för att denne brutit mot arbetsmiljölagen (AML) och tillhörande föreskrifter. Har du avslutat din anställning med anledning av kränkningarna har din anmälan eventuellt även gällt en anmälan om att din arbetsgivare brutit mot lagen om anställningsskydd (LAS). Du skriver inte att du blivit kränkt på någon av diskrimineringsgrunderna. Jag kommer ändå redogöra för dig vilka möjligheter till upprättelse du har ifall din arbetsgivare har brutit mot diskrimineringslagen. Har arbetsgivaren inte kränkt dig med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna, anser du ändå att arbetsgivaren har kränkt dig på ett sätt som inte kan anses vara acceptabelt i arbetssammanhang. Inom juridiken kallar vi detta för att arbetsgivaren handlat i strid med "god sed på arbetsmarknaden" och därmed handlat i strid med ditt kollektivavtal. Jag kommer även berätta för dig vilka möjligheter du har att bli ekonomiskt kompenserad när arbetsgivaren handlat i strid med ditt kollektivavtal. Det korta svaret på din fråga Du kan bli ekonomiskt kompenserad på två sätt med anledning av chefens trakasserier på jobbet. För det första kan du ha rätt till arbetsskadeersättning från Försäkringskassan som är en kompensation för uppkommen inkomstförlust (livränta). När en arbetsskada inträffat är din arbetsgivare skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan så att Försäkringskassan kan gå vidare i ärendet och se om du har rätt till livränta, se 42 kap. 10 § SFB. I ditt fall har din/a arbetsgivare och skyddsombud inte förstått din situation alternativt inte velat anmäla. Du måste då ansöka själv om livränta hos Försäkringskassan. Du måste bl.a. ha läkarintyg som styrker att trakasserierna lett till en "arbetsskada" för att få rätt till livränta. Det är svårt att få denna ersättning från Försäkringskassan. Uppkommen inkomstförlust kan annars din arbetsgivare vara tvungen att ersätta dig för om trakasserierna är på någon av diskrimineringsgrunderna, se 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (DL). För det andra kan du ha rätt till kränkningsersättning. Det är jättesvårt att argumentera för rätt till kränkningsersättning när kränkningen inte är med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna. På vilken grund du än vill hävda din rätt till kränkningsersättning kan en sådan ersättning inte ges dig via t.ex. Försäkringskassan. Du måste driva saken till domstol. Vill/kan inte diskrimineringsombudsmannen eller facket företräda dig måste du väcka talan själv i närmsta tingsrätt mot din arbetsgivare. Om du vill väcka talan mot din arbetsgivare måste du beakta att det kan finnas preskriptionstider som leder till att din rätt att kräva skadestånd snart går förlorad eller redan har gått förlorad. Preskriptionstiden för arbetstvister är normalt några månader, från det att den påtalade handlingen inträffade, men kan variera från två veckor upp till två år, se t.ex. 6 kap. 6 § DL, 41 § lagen om anställningsskydd (LAS) och 64 § medbestämmandelagen (MBL). Preskriptionstiden för att ansöka om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan är sex år, se 42 kap. 6 § SFB. Arbetsskadeersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) Om din arbetsförmåga, med anledning av kränkningen, har blivit nedsatt med minst 1/15 (en femtondel) kan du ha rätt till arbetsskadeersättning. Det är en ekonomisk kompensation för den inkomstförlust du lidit på grund av arbetsskadan. Du ansöker om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan. Ersättning (i form av livränta) kan du bara få om din skada av Försäkringskassan definieras som en arbetsskada. För att styrka att det är en arbetsskada, vilket ryms inom lagens begrepp "annan skadlig inverkan i arbetet" kan du, till den utredning som Försäkringskassan inleder, bifoga journalanteckningar från psykologer och psykiatriker. Ett ytterligare krav för rätt till arbetsskadeersättning är att det av läkare finns dokumenterat att arbetsskadan från dagen intyget utfärdas kommer påverka reducera dina möjligheter att arbeta med minst 1/15 för minst ett år framåt. Har du inget intyg från läkare nu kan du inte få ersättning för de dagar du redan gått miste om arbetsinkomst. Rätten till ersättning räknas från det datum läkaren utfärdar intyget. Du ansöker som sagt om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan. Mer information och den blankett du ska skicka in hittar du via denna länk: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/om-du-har-skadat-dig-i-arbetet/livranta-ersattning-for-forlorad-arbetsinkomst-vid-arbetsskadaJag bör observera dig om att det är mycket få personer som tillerkänns arbetsskadeersättning när arbetsskadan uppstått genom trakasserier - men det utgör såklart inget hinder för dig att ändå skicka in en ansökan. Kränkningsersättning Livränta från Försäkringskassan ska kompensera den utsatte för förlorad arbetsinkomst med anledning av trakasserierna. Kränkningsersättning är något annat: en symbolisk summa som en kränkt person ibland kan ha rätt till för att få känna upprättelse för de trakasserier denne varit med om. Rätten till kränkningsersättning när arbetsgivaren brutit mot diskrimineringslagen Upplever du att du att arbetsgivaren trakasserat dig på grund av ditt kön, din eventuella könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder (diskrimineringsgrunderna) kan du ha rätt till kränkningsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst av din arbetsgivare, se 2 kap. 1 § första stycket första punkten och 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (DL). Rätten till ersättning från arbetsgivaren tillkommer dig först när domstolen har slagit fast att du har rätt till ersättning. Möjligheten till ersättning bortfaller två år efter det att trakasserierna skedde – du bör alltså försöka få till en rättegång snart om du tycker det är värt att driva saken vidare i domstol, se 6 kap. 6 § DL. Upplever du att du att kränkningarna har grundat sig i någon av diskrimineringsgrunderna bör du i första hand kontakta ditt fackförbund. Du har skrivit att du inte fått något "stöd av facket". Du kan då göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen kan föra din talan om att få kränkningsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst av din arbetsgivare. Diskrimineringsmannen väcker då talan direkt i Arbetsdomstolen och Arbetsdomstolens dom går sedan inte att överklaga, se 6 kap. 2 § DL. För att Diskrimineringsombudsmannen ska föra talan åt dig krävs att du först hört av dig till facket och bett dem företräda dig. Diskrimineringsombudsmannen för bara talan i undantagsfall. När du skickar in din ansökan är det viktigt att du skickar in all dokumentation du har som kan styrka att du blivit utsatt för trakasserier i strid med diskrimineringslagen av din arbetsgivare som ger dig rätt till ersättning. Sådana bevis kan vara mail, sms, journalanteckningar m.m. För diskrimineringsombudsmannen inte din talan får du själv bedriva processen mot din arbetsgivare. Du skickar då in en stämningsansökan till närmsta tingsrätt. Är du osäker på hur man gör kan du alltid ringa till tingsrätten först och be om råd. När du blivit kränkt på någon av diskrimineringsgrunderna råder en bevislättnad för dig och det är arbetsgivaren som måste bevisa att dina ord och din bevisning inte stämmer, se 6 kap. 3 § DL. Tingsrättens dom går att överklaga till Arbetsdomstolen. Som du märker är Arbetsdomstolen alltid sista instans i arbetstvister. För mer information om diskrimineringsombudsmannen och hur du gör en anmälan, klicka in på denna länk: http://www.do.se/att-anmala/gor-en-anmalan/#1Rätten till kränkningsersättning när arbetsgivaren generellt trakasserat digTyvärr så är lagstiftningen bristfällig när det gäller rätten till skadestånd från en arbetsgivare som trakasserat sina anställda på andra grunder än de som anges i diskrimineringslagen. Arbetsdomstolen har ändå i vissa fall varit innovativ för att värna om arbetstagarna. När diskrimineringen inte skett med anledning av diskrimineringslagen får du, om din fackliga organisation inte vill föra din talan, själv väcka talan mot din arbetsgivare i närmsta tingsrätt. Tingsrättens dom kan sedan överklagas av dig till Arbetsdomstolen om domen går dig emot. Den juridiska grunden för din rätt till skadestånd kan du argumentera finns enligt lagen om anställningsskydd (LAS) alternativt enligt ditt kollektivavtal. Att Arbetsmiljöverket anser att din arbetsgivare har gjort sig skyldig till kränkande särbehandling och liknande är inte en omständighet som i sig ger dig rätt till ersättning. Jag kommer i det följande förklara varför. Jag kommer även redogöra för vad jag menar med att du kan – om Arbetsdomstolen väljer att vara flexibel i sin tolkning av lagen – även ha rätt till ersättning genom en argumentation om brott mot LAS alternativt mot ditt kollektivavtal. Varför du inte per automatik har rätt till ersättning när Arbetsmiljöverket sagt att din chef gjort sig skyldig till kränkande särbehandling Arbetsmiljöverket kontrollerar att din chef följer lagarna i arbetsmiljölagen (AML) med tillhörande föreskrifter. Arbetsmiljölagen finns för att förebygga ohälsa och för att det på arbetsplats ska råda en god arbetsmiljö, se 1 kap. 1 § AML. Med ohälsa avses även psykisk ohälsa och med god arbetsmiljö menas en miljö utan trakasserier där arbetstagarna bl.a. har det bra socialt och psykiskt. I 2 kapitlet och 3 kapitlet finns regler om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när det gäller att förebygga bl.a. ohälsa och trakasserier på arbetsplatsen och vilka åtgärder som arbetsgivaren måste vidta om sådana omständigheter uppdagas. Självklart innebär detta också att arbetsgivaren själv inte får trakassera sina arbetstagare. Bryter arbetsgivaren mot dessa regler kan du som anställd anmäla detta till arbetsplatsens skyddsombud (facklig företrädare) som i sin tur kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. (Det rör sig främst om när arbetsgivaren bryter mot sin skyldighet att se till så att det på arbetsplatsen finns en fungerande handlingsplan över hur man tillsammans på arbetsplatsen kontinuerligt ska verka för en god arbetsmiljö och återanpassning i arbete för de som varit utanför jobbet en tid, se 3 kap. 2 a § och 6 kap. 6 a § AML.) Arbetsmiljöverket genomför då en utredning. Du kan också själv direkt vända dig till Arbetsmiljöverket och göra en anmälan eller vända dig till en annan facklig förtroendeman som gör anmälan – vilket du kanske redan gjort – om skyddsombudet inte stödjer dig. Arbetsmiljöverkets utredning är framåtblickande. De påföljder Arbetsmiljöverket kan påföra arbetsgivaren är främst förelägganden d.v.s. ett beslut där Arbetsmiljöverket listar upp vilka åtgärder arbetsgivaren inom en viss tid måste vidta för att i fortsättningen agera regelrätt, se 7 kap. 7 § AML. Uppfyller arbetsgivaren inte kraven i föreläggandet inom den angivna tiden måste arbetsgivaren betala ett högt skadestånd (vite) till staten. Skadeståndet tillkommer alltså inte dig. Skadestånd kan du istället ha rätt till enligt ovan nämnda regler om arbetsskadeersättning i socialförsäkringsbalken (ersättning för inkomstförlust), enligt diskrimineringslagen (kränkningsersättning och ersättning för inkomstförlust) eller eventuellt med stöd av LAS eller ditt kollektivavtal (kränkningsersättning i form av ett allmänt skadestånd). Om det av Arbetsmiljöverkets utredning framgår att arbetsgivaren brutit mot arbetsmiljölagen kan du använda utredningen som bevis när du ansöker om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan alternativt när du väcker talan i domstol mot din arbetsgivare. Du kan även använda journalanteckningar från dina besök hos psykiatrin och psykolog som bevis för din rätt till skadestånd. Rätt till kränkningsersättning enligt LAS Du kan även ha rätt till skadestånd om arbetsgivaren kränkt dig på ett sätt som fått dig sluta din anställning. Ett sådant beteende kan tolkas som att arbetsgivaren tvingat dig till uppsägning. En arbetstagare som blivit uppsagd utan giltiga skäl har rätt till ett allmänt skadestånd enligt regler i LAS, se t.ex. AD 1991 nr 93 och AD 1993 nr 30.Rätt till kränkningsersättning enligt ditt kollektivavtal Eftersom din arbetsgivare är kommunen förutsätter jag att din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. En arbetsgivare med kollektivavtal förutsätts respektera och förhålla sig till en "god sed på arbetsmarknaden". Har det konstaterats att arbetsgivaren har utsatt någon anställd för trakasserier som utgör kränkande särbehandling är detta helt i strid med en god sed på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren har då, genom att kränka dig, begått ett avtalsbrott d.v.s. handlat i strid med "en dold klausul" i ditt kollektivavtal. När arbetsgivaren bryter mot en bestämmelse i det kollektivavtal som gäller er sinsemellan kan du ha rätt till ett allmänt skadestånd (kränkningsersättning) enligt 54–55 §§ medbestämmandelagen (MBL). (För mer information om denna argumentationslinje hänvisar jag dig till Henric Ask och Bo Ericsons artikel "Kränkande särbehandling i arbetslivet – hur hantering sker och kan ske inom det rättsliga systemet", Ny Juridik 3:17 s. 71–79, utskrivet s. 38–42). Hoppas du fått svar på dina frågor!Du har även begärt 30 minuters uppföljning via telefon. Jag kommer att ringa dig på måndag (den 26 mars) klockan 14.30. Jag ringer via dolt nummer. Om tiden inte passar får du gärna maila mig: vega.schortz@lawline.se Ha en fortsatt trevlig helg!

Arbetsgivarens försäkringar för anställda

2018-02-08 i Arbetsskada
FRÅGA |Kan jag som arbetstagare hos ett privat företag, kräva en olycksfallsförsäkring, eller någon annan försäkring?MVH Rolf Nilsson Helsingborg.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Arbetsgivaren ansvarar för att teckna och betala dessa försäkringar.Arbetsgivaren kan vara bundna genom att denne är med i en arbetsgivarorganisation, som i sin tur har kollektivavtal med en arbetstagarorganisation.Arbetsgivaren kan också vara bunden genom att direkt har slutit ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. För företag utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar för vissa företag i speciella branscher!Även om arbetsgivaren saknar försäkring så har du möjlighet till ersättning vid eventuell arbetsskada. Det är viktigt att du anmäler skadan till din arbetsgivare som i sin tur kan anmäla till Försäkringskassan.Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den anställda behöver bara berätta för sin chef vad som har hänt. Den som blivit skadad i arbetet ska därefter ansöka om arbetsskadeersättning hos försäkringskassan.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Är inte anställda inom psykiatrin skyddade av lagen?

2017-10-30 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej, jag blev misshandlad på arbetet, och jobbar som skötare på psykakut. Jag har blivit utsatt för både det ena och det andra här, men valde för första gången att polisanmäla en händelse nu i år. Jag fick ett sängbord (med hjul) inkört i knäet, ett knytenäveslag i ansiktet, och blev sedan spottad på. Eftersom både jag, och överläkare, bedömde att patienten visste precis vad hen gjorde så blev jag väldigt kränkt, och fick såklart ont också. Jag valde att polisanmäla. Jag har alltid tänkt, att när jag väl går vidare med en händelse och polisanmäler så kommer det tas på allvar. Så blev det inte. Polisanmälan lades ner fort. "Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken." Motivering: [Den misstänkte] får psykiatrisk vård.Det stod också att jag ändå kan ha rätt att få ersättning från Brottsoffermyndigheten så jag beslöt mig för att försöka kräva det. För sveda och värk, samt kränkning. Detta avslås.Med motivering att Polisen beslutade om förundersökningsbegränsning. Brott kan inte bevisas eftersom det inte står klart att den misstänkte hade insikt i sitt handlande.Ändå berättade jag i polisanmälan att bedömning från överläkare var att patienten gjorde som hen gjorde utifrån ren illvilja, inte på grund av sjukdomstillstånd. Jag berättade också att det fanns flera vittnen till händelsen.Har detta verkligen gått rätt till? Är inte vi inom psykiatrin skyddade av Sveriges lag??
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Du tar upp ett väldigt omdebatterat och aktuellt ämne då anmälningar om våld på arbetsplatsen har ökat. Svårt att säga utifrån statistiken om våldet har ökat men anmälningarna har gjort det iallafall. Självklart skyddas du av lagen och så gör även den som är psykiskt sjuk, vilket du i med den här händelsen erfor. Naturligtvis kan en person som är psykiskt sjuk begå brott mot person i ren illvilja och inte på grund av sjukdomstillståndet. Problemet blir bevisbördan då händelsen ägde rum på en psykiatrisk avdelning och personens utsaga därmed väger tungt.I ditt fall ska du genast rapportera detta till din arbetsgivare och göra en arbetsskadeanmälan. Att som anställd bli utsatt för misshandel av en patient är en arbetsskada. Många missar ekonomisk ersättning när incidenter på arbetsplatsen inte rapporteras. Anledningen är förmodligen att få känner till att de är försäkrade mot detta. Arbetsskadeförsäkringen AFA gäller för alla som är anställda med kollektivavtal. Läs mer om hur du gör en anmälan på www.afaforsakring.se. Där kan du läsa om hur du går till väga när du vill göra en anmälan och du kan naturligtvis även kontakta dem för hjälp.Hoppas verkligen du kan få rätt till ersättning för de skador som åsamkats dig i din utsatta yrkesroll. Hatten av till alla er med detta tunga uppdrag.Lycka till!

Är det en arbetsskada när företagets läkare säger att det inte är det?

2017-10-18 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej! Jag är 19 år jag skadade mig som rekryt under den militära grundutbildningen och har nu blivit tvungen att lämna, small till i knäet under tjänstgöringen och läkaren på regementet befarade meniskskada. Dock vägrar läkaren skriva en arbetsskada då han påstår att detta har varit en tidigare skada som legat i "vila". Har dock aldrig visat några problem på några tidigare tester. Hur ska jag gå vidare med detta om jag vill ha upprättning för min skada och ev ersättning.? Dom skickar trots allt hem mig i ett skick där jag kommer ha svårigheter att jobba. Vidare remisser har skickats vidare till sjukhuset men enligt Försvarsmakten själva kommer inte dom göra något mer.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar nedan kommer jag utgå ifrån att du är kvalificerad för att kunna få arbetsskadeersättning vilket regleras i socialförsäkringsbalken. Det kan finnas lite olika ersättningar du kan erhålla och jag kommer först och främst gå igenom den ersättning som finns lagstadgad. Det är arbetsgivarens, Försvarsmaktens i ditt fall, ansvar att anmäla till Försäkringskassan att du har skadats på arbetsplatsen. Denna skyldighet styrs i lagen och de kan bli bötfällda om de bryter mot upplysningsplikten. Det är din chef som ska ansvara för att en rapport görs till Försäkringskassan, inte din läkare. Du tar sedan kontakt med Försäkringskassan själv och det är från dem du kan ha rätt att få ersättning om det är en konstaterad skada. Bedömningen om det är en arbetsskada är något Försäkringskassan gör, inte din läkare. En arbetsgivare kan också ha en egen arbetsskadeförsäkring som går in och täcker ersättning för skada upp till den vanliga lönen. Den går alltså in efter att Försäkringskassan har konstaterat att det är en arbetsskada och täcker upp. Det som ingår i den försäkringen kan dock skilja sig åt mellan olika företag och det är därför svårt för mig att säga exakt om den täcker i just det här sammanhanget. .Sammanfattningsvis ska du gå till din chef och anmäla att du har skadat dig under arbetstid och han har sedan som skyldighet att anmäla detta vidare till Försäkringskassan. De kommer då utreda huruvida du har rätt till arbetsskadeersättning. Du kan i samband med att du anmäler skadan till din chef också fråga om Försvarsmakten har en arbetsskadeförsäkring dit du kan anmäla till för att få en full ersättning. De brukar basera sin bedömning på hur Försäkringskassan bedömer skadan. Hoppas du fick svar på din fråga!