Arbetsgivarens ansvar vid arbetsskada

2017-10-23 i Arbetsskada
FRÅGA
Hej ja råkade ut för en olycka i mitt arbete o undrar vad min arbetsgivare har för skyldigheter till mig. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens skyldigheter

Som utgångspunkt är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagens (AML) 3 kap. 2 § ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, 3 kap. 2 a § AML.

Om det sker en arbetsskada så ska arbetsgivaren utreda denna och undersöka risker i verksamheten samt vidta de åtgärder som föranleds av olyckan.

Vidare så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetets bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet, 3 kap. 3 § AML. Exempelvis om en arbetstagare arbetar med en maskin som är farlig så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren får tillbörlig utbildning i hur denne ska hantera maskinen utan att riskera skador.

Om det har skett en svårare personskada så ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om detta, 3 kap. 3 a §.

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren ska följa de föreskrifter och använda de skyddsanordningar som arbetsgivaren tillhandahåller. Arbetstagaren ska även iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall, 3 kap. 4 § AML.

Arbetsmiljöombud

Om arbetsplatsen sysselsätter minst fem arbetstagare regelbunden så ska det utses ett eller flera skyddsombud, 6 kap. 2 § AML. Skyddsombudet företräder arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, 6 kap. 4 § AML. Skyddsombudet i sig har dock inget formellt arbetsmiljöansvar om det händer något.

Delegation av ansvar

Arbetsgivaren har som sagt det yttersta ansvaret. Dock kan arbetsgivaren i vissa fall delegera ansvaret till någon annan, exempelvis en förman på en industri. För att en sådan delegation ska vara giltig så krävs det en tydlig, skriftlig delegation på uppgiften och att förmannen har både kompetens och befogenheter för att klara ansvaret. Om det sker en olycka under förmannens område så kan förmannen således bli ansvarig.

Ansvar

Om det skett en olycka så kan brottsligt ansvar bli aktuellt. Enligt 3 kap. 10 § brottsbalken (BrB) så kan den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, vid åsidosättande vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, dömas för arbetsmiljöbrott.

Dock måste det föreligga ett orsakssamband mellan åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och effekten för att arbetsmiljöbrott ska bli aktuellt. Om det inte finns något sådant orsakssamband kan vederbörande ändå dömas för exempelvis vållande till kroppsskada eller sjukdom enligt 3 kap. 8 § BrB om rekvisiten i övrigt är uppfyllda.

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkring är en socialförsäkring som ersätter personer som insjuknat eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete. I Sverige administreras denna socialförsäkring av Försäkringskassan.

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så finns det ofta kompletterande arbetsskadeförsäkringar som regleras av AFA Försäkring.

Sammanfattning och rekommendationer

Först och främst måste du anmäla din skada till arbetsgivaren. Han eller hon ska då i sin tur göra en anmälan till Försäkringskassan och till ett ev. skyddsombud. Om det rör sig om en svårare skada ska arbetsgivaren även anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är vidare skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan och vidta tillbörliga åtgärder för att förhindra att liknande skador uppkommer i framtiden.

För att du ska få ersättning så måste du ansöka om detta till Försäkringskassan. Om du omfattas av ett kollektivavtal med separat försäkring så måste du göra en separat ansökan för att få ersättning från den försäkringen.

Om du tror att din arbetsgivare har varit försumlig i sitt arbetsmiljöansvar som lett till din skada så bör du kontakta ditt skyddsombud som i sin tur kan upprätta en anmälan till Arbetsmiljöverket. Om det inte finns något skyddsombud kan du kontakta ditt fackförbund. Om du inte är medlem i något fackförbund kan du vända dig direkt till Arbetsmiljöverket.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Eftersom du tillvalt telefonrådgivning kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se för att boka en tid. Om du har några kompletterande frågor angående mitt svar kan du ställa dem i mailet.

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (95665)