FrågaARBETSRÄTTArbetsskada 25/03/2018

Upprättelse för kränkande behandling av chefen

Jag har blivit utsatt för kränkande särbehandling/ tyst mobbning/jäv och förtal av min chef.enl.arbetsmiljöverket, psykiatrin, psykolog. Jag gick tillslut från mitt arbete i till arbets.givaren (kommun) fick träffa min chefs högre chef som är hennes man. Idag har jag varit sjukskriven 1.5 år.Alla har lagt locket på. Ingen kommer ihåg riktigt att jag varit in och anmält.Ingen förstod att det var en anmälan jag ville göra. Inget stöd av facket, arb.givareföretagshälsovård. vad gör jag?.Har skickat in arbetssjukdoms.anmälan

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Innan jag besvarar dig fråga ska jag försöka redogöra för hur jag uppfattat din situation.

Min uppfattning om din situation

Jag har uppfattat det som att du, under din tid i arbete, upplevde kontinuerliga kränkningar från din chef. När du skriver att "Jag gick tillslut från mitt arbete" har jag svårt att förstå om du menar att du: 1) sa upp dig med anledning av kränkningarna eller 2) vidgade dina kontakter och inte enbart talade med närmsta chefen på din arbetsplats utan hörde av dig till högsta chefen för att få stopp på kränkningarna. Jag uppfattar det som att du hört av dig till alla möjliga personer i försök att få stopp på kränkningarna. Jag uppfattar det som att du upplevt din situation så pass besvärande att skyddsombudet på din arbetsplats och din närmsta chef alternativt din högsta chef borde tillsammans med dig ha skickat in en arbetssjukdomsanmälan till Försäkringskassan - men att så inte skett, dels på grund av att cheferna på din arbetsplats är gifta, se 42 kap. 10 § socialförsäkringsbalken (SFB). Du har kontaktat din högsta chef, fackliga företrädare, representanter från företagshälsovården och även Arbetsmiljöverket. Dina kontakter har inte lett till några åtgärder och idag är du – med anledning av kränkningarna – sjukskriven, vilket du varit sedan 1,5 år tillbaka.

Jag uppfattar det som att du har vänt dig till oss för att du vill veta vilja möjligheter till upprättelse du har med anledning av din historia. Främst vill du veta om du har möjlighet att bli ekonomiskt kompenserad för den skada du lidit med anledning av kränkningarna. Du skriver att "Ingen förstod att det var en anmälan jag ville göra". Jag uppfattar det som att den anmälan du velat göra är en anmälan mot din arbetsgivare för att denne brutit mot arbetsmiljölagen (AML) och tillhörande föreskrifter. Har du avslutat din anställning med anledning av kränkningarna har din anmälan eventuellt även gällt en anmälan om att din arbetsgivare brutit mot lagen om anställningsskydd (LAS). Du skriver inte att du blivit kränkt på någon av diskrimineringsgrunderna. Jag kommer ändå redogöra för dig vilka möjligheter till upprättelse du har ifall din arbetsgivare har brutit mot diskrimineringslagen. Har arbetsgivaren inte kränkt dig med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna, anser du ändå att arbetsgivaren har kränkt dig på ett sätt som inte kan anses vara acceptabelt i arbetssammanhang. Inom juridiken kallar vi detta för att arbetsgivaren handlat i strid med "god sed på arbetsmarknaden" och därmed handlat i strid med ditt kollektivavtal. Jag kommer även berätta för dig vilka möjligheter du har att bli ekonomiskt kompenserad när arbetsgivaren handlat i strid med ditt kollektivavtal.

Det korta svaret på din fråga

Du kan bli ekonomiskt kompenserad på två sätt med anledning av chefens trakasserier på jobbet. För det första kan du ha rätt till arbetsskadeersättning från Försäkringskassan som är en kompensation för uppkommen inkomstförlust (livränta). När en arbetsskada inträffat är din arbetsgivare skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan så att Försäkringskassan kan gå vidare i ärendet och se om du har rätt till livränta, se 42 kap. 10 § SFB. I ditt fall har din/a arbetsgivare och skyddsombud inte förstått din situation alternativt inte velat anmäla. Du måste då ansöka själv om livränta hos Försäkringskassan. Du måste bl.a. ha läkarintyg som styrker att trakasserierna lett till en "arbetsskada" för att få rätt till livränta. Det är svårt att få denna ersättning från Försäkringskassan. Uppkommen inkomstförlust kan annars din arbetsgivare vara tvungen att ersätta dig för om trakasserierna är på någon av diskrimineringsgrunderna, se 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (DL). För det andra kan du ha rätt till kränkningsersättning. Det är jättesvårt att argumentera för rätt till kränkningsersättning när kränkningen inte är med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna. På vilken grund du än vill hävda din rätt till kränkningsersättning kan en sådan ersättning inte ges dig via t.ex. Försäkringskassan. Du måste driva saken till domstol. Vill/kan inte diskrimineringsombudsmannen eller facket företräda dig måste du väcka talan själv i närmsta tingsrätt mot din arbetsgivare. Om du vill väcka talan mot din arbetsgivare måste du beakta att det kan finnas preskriptionstider som leder till att din rätt att kräva skadestånd snart går förlorad eller redan har gått förlorad. Preskriptionstiden för arbetstvister är normalt några månader, från det att den påtalade handlingen inträffade, men kan variera från två veckor upp till två år, se t.ex. 6 kap. 6 § DL, 41 § lagen om anställningsskydd (LAS) och 64 § medbestämmandelagen (MBL). Preskriptionstiden för att ansöka om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan är sex år, se 42 kap. 6 § SFB.

Arbetsskadeersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB)

Om din arbetsförmåga, med anledning av kränkningen, har blivit nedsatt med minst 1/15 (en femtondel) kan du ha rätt till arbetsskadeersättning. Det är en ekonomisk kompensation för den inkomstförlust du lidit på grund av arbetsskadan. Du ansöker om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan. Ersättning (i form av livränta) kan du bara få om din skada av Försäkringskassan definieras som en arbetsskada. För att styrka att det är en arbetsskada, vilket ryms inom lagens begrepp "annan skadlig inverkan i arbetet" kan du, till den utredning som Försäkringskassan inleder, bifoga journalanteckningar från psykologer och psykiatriker. Ett ytterligare krav för rätt till arbetsskadeersättning är att det av läkare finns dokumenterat att arbetsskadan från dagen intyget utfärdas kommer påverka reducera dina möjligheter att arbeta med minst 1/15 för minst ett år framåt. Har du inget intyg från läkare nu kan du inte få ersättning för de dagar du redan gått miste om arbetsinkomst. Rätten till ersättning räknas från det datum läkaren utfärdar intyget.

Du ansöker som sagt om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan. Mer information och den blankett du ska skicka in hittar du via denna länk: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/om-du-har-skadat-dig-i-arbetet/livranta-ersattning-for-forlorad-arbetsinkomst-vid-arbetsskada

Jag bör observera dig om att det är mycket få personer som tillerkänns arbetsskadeersättning när arbetsskadan uppstått genom trakasserier - men det utgör såklart inget hinder för dig att ändå skicka in en ansökan.

Kränkningsersättning

Livränta från Försäkringskassan ska kompensera den utsatte för förlorad arbetsinkomst med anledning av trakasserierna. Kränkningsersättning är något annat: en symbolisk summa som en kränkt person ibland kan ha rätt till för att få känna upprättelse för de trakasserier denne varit med om.

Rätten till kränkningsersättning när arbetsgivaren brutit mot diskrimineringslagen

Upplever du att du att arbetsgivaren trakasserat dig på grund av ditt kön, din eventuella könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder (diskrimineringsgrunderna) kan du ha rätt till kränkningsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst av din arbetsgivare, se 2 kap. 1 § första stycket första punkten och 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (DL).

Rätten till ersättning från arbetsgivaren tillkommer dig först när domstolen har slagit fast att du har rätt till ersättning. Möjligheten till ersättning bortfaller två år efter det att trakasserierna skedde – du bör alltså försöka få till en rättegång snart om du tycker det är värt att driva saken vidare i domstol, se 6 kap. 6 § DL.

Upplever du att du att kränkningarna har grundat sig i någon av diskrimineringsgrunderna bör du i första hand kontakta ditt fackförbund. Du har skrivit att du inte fått något "stöd av facket". Du kan då göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen kan föra din talan om att få kränkningsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst av din arbetsgivare. Diskrimineringsmannen väcker då talan direkt i Arbetsdomstolen och Arbetsdomstolens dom går sedan inte att överklaga, se 6 kap. 2 § DL. För att Diskrimineringsombudsmannen ska föra talan åt dig krävs att du först hört av dig till facket och bett dem företräda dig. Diskrimineringsombudsmannen för bara talan i undantagsfall. När du skickar in din ansökan är det viktigt att du skickar in all dokumentation du har som kan styrka att du blivit utsatt för trakasserier i strid med diskrimineringslagen av din arbetsgivare som ger dig rätt till ersättning. Sådana bevis kan vara mail, sms, journalanteckningar m.m.

För diskrimineringsombudsmannen inte din talan får du själv bedriva processen mot din arbetsgivare. Du skickar då in en stämningsansökan till närmsta tingsrätt. Är du osäker på hur man gör kan du alltid ringa till tingsrätten först och be om råd. När du blivit kränkt på någon av diskrimineringsgrunderna råder en bevislättnad för dig och det är arbetsgivaren som måste bevisa att dina ord och din bevisning inte stämmer, se 6 kap. 3 § DL. Tingsrättens dom går att överklaga till Arbetsdomstolen. Som du märker är Arbetsdomstolen alltid sista instans i arbetstvister.

För mer information om diskrimineringsombudsmannen och hur du gör en anmälan, klicka in på denna länk: http://www.do.se/att-anmala/gor-en-anmalan/#1

Rätten till kränkningsersättning när arbetsgivaren generellt trakasserat dig

Tyvärr så är lagstiftningen bristfällig när det gäller rätten till skadestånd från en arbetsgivare som trakasserat sina anställda på andra grunder än de som anges i diskrimineringslagen. Arbetsdomstolen har ändå i vissa fall varit innovativ för att värna om arbetstagarna. När diskrimineringen inte skett med anledning av diskrimineringslagen får du, om din fackliga organisation inte vill föra din talan, själv väcka talan mot din arbetsgivare i närmsta tingsrätt. Tingsrättens dom kan sedan överklagas av dig till Arbetsdomstolen om domen går dig emot. Den juridiska grunden för din rätt till skadestånd kan du argumentera finns enligt lagen om anställningsskydd (LAS) alternativt enligt ditt kollektivavtal. Att Arbetsmiljöverket anser att din arbetsgivare har gjort sig skyldig till kränkande särbehandling och liknande är inte en omständighet som i sig ger dig rätt till ersättning.

Jag kommer i det följande förklara varför. Jag kommer även redogöra för vad jag menar med att du kan – om Arbetsdomstolen väljer att vara flexibel i sin tolkning av lagen – även ha rätt till ersättning genom en argumentation om brott mot LAS alternativt mot ditt kollektivavtal.

Varför du inte per automatik har rätt till ersättning när Arbetsmiljöverket sagt att din chef gjort sig skyldig till kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverket kontrollerar att din chef följer lagarna i arbetsmiljölagen (AML) med tillhörande föreskrifter. Arbetsmiljölagen finns för att förebygga ohälsa och för att det på arbetsplats ska råda en god arbetsmiljö, se 1 kap. 1 § AML. Med ohälsa avses även psykisk ohälsa och med god arbetsmiljö menas en miljö utan trakasserier där arbetstagarna bl.a. har det bra socialt och psykiskt. I 2 kapitlet och 3 kapitlet finns regler om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när det gäller att förebygga bl.a. ohälsa och trakasserier på arbetsplatsen och vilka åtgärder som arbetsgivaren måste vidta om sådana omständigheter uppdagas. Självklart innebär detta också att arbetsgivaren själv inte får trakassera sina arbetstagare. Bryter arbetsgivaren mot dessa regler kan du som anställd anmäla detta till arbetsplatsens skyddsombud (facklig företrädare) som i sin tur kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. (Det rör sig främst om när arbetsgivaren bryter mot sin skyldighet att se till så att det på arbetsplatsen finns en fungerande handlingsplan över hur man tillsammans på arbetsplatsen kontinuerligt ska verka för en god arbetsmiljö och återanpassning i arbete för de som varit utanför jobbet en tid, se 3 kap. 2 a § och 6 kap. 6 a § AML.) Arbetsmiljöverket genomför då en utredning. Du kan också själv direkt vända dig till Arbetsmiljöverket och göra en anmälan eller vända dig till en annan facklig förtroendeman som gör anmälan – vilket du kanske redan gjort – om skyddsombudet inte stödjer dig.

Arbetsmiljöverkets utredning är framåtblickande. De påföljder Arbetsmiljöverket kan påföra arbetsgivaren är främst förelägganden d.v.s. ett beslut där Arbetsmiljöverket listar upp vilka åtgärder arbetsgivaren inom en viss tid måste vidta för att i fortsättningen agera regelrätt, se 7 kap. 7 § AML. Uppfyller arbetsgivaren inte kraven i föreläggandet inom den angivna tiden måste arbetsgivaren betala ett högt skadestånd (vite) till staten. Skadeståndet tillkommer alltså inte dig. Skadestånd kan du istället ha rätt till enligt ovan nämnda regler om arbetsskadeersättning i socialförsäkringsbalken (ersättning för inkomstförlust), enligt diskrimineringslagen (kränkningsersättning och ersättning för inkomstförlust) eller eventuellt med stöd av LAS eller ditt kollektivavtal (kränkningsersättning i form av ett allmänt skadestånd).

Om det av Arbetsmiljöverkets utredning framgår att arbetsgivaren brutit mot arbetsmiljölagen kan du använda utredningen som bevis när du ansöker om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan alternativt när du väcker talan i domstol mot din arbetsgivare. Du kan även använda journalanteckningar från dina besök hos psykiatrin och psykolog som bevis för din rätt till skadestånd.

Rätt till kränkningsersättning enligt LAS

Du kan även ha rätt till skadestånd om arbetsgivaren kränkt dig på ett sätt som fått dig sluta din anställning. Ett sådant beteende kan tolkas som att arbetsgivaren tvingat dig till uppsägning. En arbetstagare som blivit uppsagd utan giltiga skäl har rätt till ett allmänt skadestånd enligt regler i LAS, se t.ex. AD 1991 nr 93 och AD 1993 nr 30.

Rätt till kränkningsersättning enligt ditt kollektivavtal

Eftersom din arbetsgivare är kommunen förutsätter jag att din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. En arbetsgivare med kollektivavtal förutsätts respektera och förhålla sig till en "god sed på arbetsmarknaden". Har det konstaterats att arbetsgivaren har utsatt någon anställd för trakasserier som utgör kränkande särbehandling är detta helt i strid med en god sed på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren har då, genom att kränka dig, begått ett avtalsbrott d.v.s. handlat i strid med "en dold klausul" i ditt kollektivavtal. När arbetsgivaren bryter mot en bestämmelse i det kollektivavtal som gäller er sinsemellan kan du ha rätt till ett allmänt skadestånd (kränkningsersättning) enligt 54–55 §§ medbestämmandelagen (MBL).

(För mer information om denna argumentationslinje hänvisar jag dig till Henric Ask och Bo Ericsons artikel "Kränkande särbehandling i arbetslivet – hur hantering sker och kan ske inom det rättsliga systemet", Ny Juridik 3:17 s. 71–79, utskrivet s. 38–42).

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Du har även begärt 30 minuters uppföljning via telefon. Jag kommer att ringa dig på måndag (den 26 mars) klockan 14.30. Jag ringer via dolt nummer. Om tiden inte passar får du gärna maila mig: vega.schortz@lawline.se

Ha en fortsatt trevlig helg!

Vega SchortzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?