Arbetsgivarens skyldighet att utreda orsakerna till arbetsskada

2020-01-15 i Arbetsskada
FRÅGA
Vem är skyldig att utreda en arbetssjukdom ( inte arbetskada)? Och vilken lag bestämmer det? Mvh
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arbetsmiljöns beskaffenhet återfinns, bland annat, i Arbetsmiljölagen (AML).

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Det åligger arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, 3 kap 2 § AML. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, 3 kap 2 a § 1 st AML. Vidare är arbetsgivaren är skyldig att utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta, 3 kap 2 a § 2 st AML. Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagare har god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagare upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet, 3 kap 3 § AML. Det åligger samtidigt arbetstagaren att följa de föreskrifter och använda de skyddsanordningar som arbetsgivaren tillhandahåller samt iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall 3 kap 4 § AML.

En arbetssjukdom är en arbetsskada, vilken kan vara både fysisk och psykisk. Det är en sjukdom som uppkommit på grund av att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet under en längre tid. Det måste finnas övervägande skäl som talar för att det finns ett samband mellan arbetets skadliga inverkan och sjukdomen. En arbetssjukdom kan, bland annat, vara tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär samt farliga ämnen som kan orsaka allergier, hudutslag, besvär i luftvägarna eller cancer.

Om man som anställd råkar ut för en arbetsskada ska man anmäla det till arbetsgivaren, varpå arbetsgivaren ska göra en anmälan till Försäkringskassan och eventuellt skyddsombud. Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet samt att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att nya arbetsskador uppkommer på arbetsplatsen.

Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen eller lämna en kommentar nedan om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (93177)