Är arbetsgivaren skyldig att betala för mina progressiva skyddsglasögon?

2019-05-24 i Arbetsskada
FRÅGA
Hej!Jag arbetar som resemontör/mekaniker och jobbar ofta i miljöer där det ställs krav att man använder skyddsglasögon. Problemet är att jag har i allt högre grad drabbats av försämrad syn och behöver exempelvis läsglasögon för att kunna se mindre detaljer och för att kunna läsa normalt.Efter att jag varit hos en optiker så konstaterades det också att jag ser sämre på längre håll och att man därför rekommenderade progressiva glasögon.Min fråga är: Måste jag betala dessa slipade skyddsglasögon själv, eller är arbetsgivaren skyldig att stå för den kostnaden? Kan säga att min arbetsgivare har sagt att dom betalar 1500kr som ska täcka kostnaden, men dom pengarna täcker mindre än hälften av det faktiska priset på dessa glasögon. Vad säger lagen?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkt för svaret

Jag förstår det som att en säkerhetsmässig förutsättning för arbetets utförande är att du har skyddsglasögon. I det följande ska jag klargöra bedömningen av vem som ansvarar för kostnaden av behövlig skyddsutrustning.

Vem bär kostnadsansvaret för personlig skyddsutrustning?

Enligt 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen (AML) ställs krav på arbetsgivarens tillhandahållande av personlig skyddsutrustning om en säker arbetsmiljö inte kan uppnås på annat sätt. Arbetsmiljöverket har upprättat rättsligt bindande föreskrifter i frågan (AFS 2001:3, jfr 18 § arbetsmiljöförordningen och 4 kap. AML). Det ankommer på arbetsgivaren att bekosta den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet (4 § AFS 2001:3). Något entydigt och slutgiltigt svar finns alltså inte på din fråga. I det följande kommer jag redogöra för innebörden av att den personliga skyddsutrustningen "behövs".

Användning i arbetet

Arbetsmiljöverket anger följande i sina allmänna råd till 4 § AFS 2001:3: "Kravet att den personliga skyddsutrustningen skall tillhandahållas utan kostnad för arbetstagaren gäller när utrustningen används i arbetet. Det finns inget som hindrar att överenskommelse träffas om att arbetstagaren bidrar till kostnaden för viss personlig skyddsutrustning mot att denna får användas även på fritiden eller blir arbetstagarens personliga egendom." Det som torde kunna framtolkas är att arbetsgivaren inte har en skyldighet att fullt ut bekosta sådant som du har nytta av även privat. Anledningen är relativt självklar. Till arbetet kopplade skyddsglasögon skulle jag påstå inte faller utanför arbetsgivarens kostnadsansvar enbart på grund av denna anledning.

Behövlighet i arbetet

Vid riskbedömning och val av personlig skyddsutrustning bör enligt arbetsmiljöverket en bedömning göras utifrån följande punkter: arbetsrutiner, arbetsutrustning, arbetsplatsens utformning, arbetets varaktighet, vilken fysisk och psykisk belastning som uppstår av arbetet, termiskt klimat, riskens omfattning och frekvens, de särskilda förhållanden som råder på arbetsplatsen, individuella faktorer hos användaren (5 § AFS 2001:3 och allmänna råd därtill; se även Arbetsmiljöverkets broschyr "Att välja personlig skyddsutrustning" s. 4). Sistnämnda är i detta fall av störst relevans.

Vad som avses med beaktande av individuella faktorer hos användaren framstår vara att utrustningen ska ha en tydlig personlig anpassning för att uppnå bästa skyddsresultat utifrån den enskilda individen. Det är endast i undantagsfall som samma skyddsutrustning bör få delas av flera (7 § AFS 2001:3). Kravet förtydligas att vikten av "att ta hänsyn till människors individuella förutsättningar och begränsningar, t.ex. kvinnors och mäns olika förutsättningar beroende på olikheter i kroppsmått och kroppsstyrka. Det är också viktigt att vid behov anpassa utrustningen och dess användning till anställda med funktionshinder." (allmänna råden till 6 § AFS 2001:3). Synnedsättning utgör funktionshinder och ska således beaktas i den mån det har relevans för säkerheten i arbetet.

Sammanfattning och återkoppling till ditt fall

Arbetsgivaren ska bära hela kostnaden för den behövliga skyddsutrustningen. Utrustning som säkerställer ett säkert arbetsutförande för den enskilde arbetstagare med hänsyn till dennes personliga behov är behövlig. Arbetsgivaren torde inte kunna underlåta bekostande om det medför ökad risk, oaktat om det beror på personliga omständigheter hos arbetstagaren förutsatt dess koppling till arbetets utförande. Slutsatsen är således att arbetsgivaren bör bära hela kostnaden om du behöver progressiva glasögon för att inte öka din skaderisk. Även om utrustningens bekvämlighet beaktas utgör detta inte grund i sig för arbetsgivarens ansvar om bekvämligheten saknar koppling till ökad säkerhet. Kan du utföra arbetet utan problem även utan progressiva glasögon lär kostnaden anses vara personlig och således för dig att bära själv. Eftersom skyddsglasögon i sig är en nödvändighet kommer i sistnämnda scenario kostnadsansvaret bli delat, de exakta proportionerna förblir i detta osagt.

Svaret kan inte i detta läge bli mer specifikt men jag hoppas att du fått den kunskap som krävs för att själv utvärdera dina rättigheter. Finner du behov av vidare hjälp kan du kontakta våra anställda jurister här.

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll