FrågaARBETSRÄTTArbetsskada 01/11/2020

Arbetsskada och ersättning

Hej!

Jag fick en permanent hudskada på tummen i januari 2019 på arbetet. Jag är inte längre anställd. Är arbetsgivaren skadeståndsskyldig? Vad krävs för att arbetsgivaren ska betala ut skadestånd, måste det kunna bevisas i rätten att jag fick skadan av en kemikalie på arbetet, och hur ska det i så fall kunna bevisas? Det var en kemikalie jag hanterade som de inte hade gett någon information om att den var skadlig för hud.

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har fått en permanent arbetsskada. Skadan uppstod på grund av ett ämne som du hanterade på arbetsplatsen och du hade inte fått några säkerhetsinstruktioner av din arbetsgivare om att ämnet var farligt. Det framgår inte av din fråga om du hade skyddsutrustning medans du hanterade ämnet, jag utgår från att du inte använde någon sådan utrustning.

Arbetsgivarens skyldigheter

Lagen som är tillämplig i ditt fall är arbetsmiljölagen (AML). Det framgår av den nämnda lagen att ämnen som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet, (2 kap 6 § AML.)

Personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas av arbetsgivaren och användas av arbetstagaren om betryggande skydd mot ohälsa inte kan nås på annat sätt enligt (2 kap 7 § stycke 1 AML).

En arbetsgivare ska tillgodose alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, (3 kap 2 § st. 1 AML).

Arbetsgivaren har skyldighet att informera arbetstagaren om de risker som är förknippade med arbetet och se till att arbetstagaren fått tillräckligt med information som behövs för att arbetstagaren ska undgå riskerna som finns, se (3 kap 3 § AML).

Det framgår av din fråga att du inte hade fått information av din arbetsgivare kring ämnet som du hanterade på jobbet. Såvitt jag förstår har din arbetsgivare inte heller tillhandahållit skyddsutrustning för att skydda dig från olycksfall. Det innebär att arbetsgivaren möjligtvis har brustit i sina förpliktelser som är nödvändiga för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivarens ansvar

Det låter som att skadan du fick grundar sig på att din arbetsgivare inte har uppfyllt sina skyldigheter som framgår av AML. Om övriga förutsättningar är uppfyllda kan arbetsgivaren ha gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott, se 3 kap 10 § Brottsbalken (BrB). Det framgår av den nyssnämnda paragrafen att om brott enligt 3 kap 7–9 §§ BrB begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet av någon som åsidosatt reglerna i AML, gäller det som sägs i de enskilda paragraferna. (3 kap 8 § BrB) reglerar brottet vållande till kroppsskada, det krävs dock att kroppsskadan inte är ringa, dvs. inte är en lindrig skada. Du nämner i din fråga att din skada är permanent. Det kan tala för att skadan inte är ringa.

Det krävs dock att det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens åsidosättande av AML och skadan som du har fått. Som du beskrev så fick du skadan på grund av att du inte hade fått information om att ämnet du hanterade var skadlig för huden. Vilket enligt mig tyder på att det finns ett orsakssamband mellan skadan och åsidosättandet av lagen.

Bevisfrågan

Som jag nämnde ovan, måste skadan som uppstått ha ett samband med arbetsgivarens åsidosättande av lagen. Det innebär att det faktum att din arbetsgivare underlät att informera om riskerna som är förknippade med ämnet och eventuellt inte tillhandahöll skyddsutrustning ska ha ett samband med att skadan uppstått.

Det ska kunna bevisas att om arbetsgivaren vidtog de skyddsåtgärder som åligger denne enligt lagen, skulle din skada inte uppstått. Det behövs alltså utredas att din skada orsakades av ämnet som du hanterade på din arbetsplats. Detta kan bevisas av ett läkarintyg som beskriver vad skadan beror på och när det inträffades.

Ersättning

I och med att du råkat ut för en arbetsskada så har du rätt till arbetsskadeersättning, vilken är en typ av socialförsäkring som betalas ut av Försäkringskassan. Du behöver informera din arbetsgivare att du har råkat ut för en arbetsskada, se 42 kap 7 § Socialförsäkringsbalken (SFB). Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäkringskassan, (42 kap 10 § SFB). Därefter kan du vända dig till Försäkringskassan och begära ut ersättningen. Mer information av vad som ska framgå av din ansökan till Försäkringskassan finner du på Försäkringskassans hemsida.

Skadestånd

Du kan rikta skadeståndsanspråk mot din före detta arbetsgivare, trots att du kan vara berättigad till arbetsskadeersättning, se (107 kap 17 § SFB). Det innebär att skadeståndslagen (SkL) blir tillämplig. Den som orsakar en personskada är skyldig att ersätta skadan. Det krävs att din arbetsgivare agerat med uppsåt (med mening) eller av vårdslöshet, (2 kap 1 § SkL).

I ditt fall kan det argumenteras för att arbetsgivaren varit vårdslös, dvs. oaktsam när hen åsidosatt sina skyldigheter enligt AML. Om de övriga förutsättningarna är uppfyllda, kan du begära skadestånd.

Hur ska du gå vidare?

Du måste anmäla skadan till din före detta arbetsgivare om du inte redan har gjort det. Arbetsgivaren ska då anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Du ska därefter vända dig till Försäkringskassan för att begära ut ersättningen. Du kan även rikta skadeståndsanspråk mot din före detta arbetsgivare.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad GararRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Arbetsskada ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000