Kan min mor ge bort stugan hon ärvt av far till mig?

2018-08-08 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min undran, min far har gått bort och han ägde en fastighet ett fritidshus, är det dödsboet som äger den nu eller är det min mor(dem var gifta)?Nu vill hon ge den fastigheten som gåva till mig, jag har även en syster men som går med på detta.Är det då min mor som ska skriva den som gåva med ett gåvobrev till mig? Eller ska även min syster skriva den, tänker om det är dödsboet som äger den nu? Å vi alla är väl som ägare av dödsboet.Det finns inga skulder på den fastigheten.Tacksam för svar
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Förutsatt att din far inte hade några barn utanför äktenskapet med din mor är det bara hon som ärver honom, men med fri förfoganderätt (3 kap 1 § Ärvdabalk). Det innebär att hon får göra vad hon vill med det hon ärvt av din far, utom att testamentera över det (3 kap 2 § Ärvdabalk). Den dagen din mor går bort ärver ni det hon ärvde av din far efter honom, och det som var hennes efter henne. Det är alltså din mor som är dödsbodelägare, och hon som kan ge bort sommarhuset. När en förälder ger en gåva till sitt barn så presumeras det vara ett förskott på arv om inget annat är sagt, det vill säga att du kommer att få mindre än din syster den dagen som din mor går bort, eftersom du redan fått stugan (6 kap 1 § Ärvdabalk). Ni kan bestämma att stugan inte ska vara förskott på arv om ni vill det, då kan ni skriva det i gåvobrevet. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Kan den ena dottern ärva mer än den andra?

2018-07-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Min mormor har två döttrar. Den dagen hon inte finns längre vill hon att en av döttrarna ska få lite mer pengar som tack för all hjälp. Hur ska hon gå tillväga så det blir rätt gjort. Kan hon skriva ett gåvo brev som inte påverkar hennes del i arvet?
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga korrekt undrar du om den ena dottern kan ärva mer än den andra då din mormors arv ska fördelas.Svaret på detta finner man i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § ÄB ska arvlåtarens bröstarvingar (barn) ärva en lika stor del, så om arvlåtaren har två barn ska dessa ärva 50 % var. Observera att om din mormor är gift så ska all kvarlåtenskap som huvudregel tillfalla den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB, som ärver allt med fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken inte får testamentera bort egendomen. I sådana fall får din mormors döttrar sin del av kvarlåtenskapen först efter att den efterlevande maken har avlidit enligt 3 kap. 2 § ÄB.Det är emellertid möjligt att göra undantag från dessa regler genom att upprätta ett testamente. Där kan man t.ex. fastslå att det ena barnet ska värva en större andel än det andra. Testamentet ska uppfylla vissa formkrav, dessa framgår i 10 kap. ÄB. Observera även att en bröstarvinge alltid har rätt att jämka testamentet och få ut sin laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB. Laglotten utgör enligt 7 kap. 1 § ÄB ½ av bröstarvingens arvslott, alltså 25 % av kvarlåtenskapen om arvlåtaren har två barn. Sammanfattningsvis: Om din mormor vill att hennes ena barn ska ärva mer än den lagstadgade arvslotten får hon skriva ett testamente. Det går naturligtvis också bra att skänka en summa pengar redan nu, i sådana fall bör man skriva i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv, om man inte vill att dotterns arvslott ska minskas p.g.a. gåvan, se 6 kap. 1 § ÄB.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till arv efter förälder med tyskt medborgarskap

2018-07-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |Har jag rätt att ärva min biologiske far som är tysk medborgare och bosatt i Tyskland. Han är gift men utan barn i det äktenskapet men har två barn ifrån sitt första äktenskap, mina halvsyskon också de tyska medborgare bosatta i Tyskland. Med vänlig hälsning, Lotta
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din biologiska far har avlidit. Han var bosatt i Tyskland. Han var gift och hade två barn från ett tidigare äktenskap. Du undrar nu om du har rätt till arv efter din far. För dödsfall som inträffat efter den 17 aug 2015 tillämpas den europeiska arvsrättsordningen. Det innebär i praktiken att det är den arvsordning i det land som den avlidne hade sin hemvist som gäller. I det här fallet tillämpas alltså tysk arvsrätt, vilket gör det lite komplicerat att besvara din fråga.Hur är arvsordningen enligt tysk arvsrätt? Enligt tysk rätt ärver en maka/make ¼ av dödsboet, resten ärvs av barnen. Bröstarvingar har inte rätt till laglott som i Sverige, utan en fordran (civilrättsligt anspråk) utanför arvsordningen måste göras gällande gentemot arvingen/arvingarna. Även skulder (inte bara tillgångar) ärvs enligt tysk rätt. Vad kan du göra?Du har rätt till arv efter din far, mot förmodan att du kan uppvisa ett arvsintyg. Utan arvsintyget kan man som arvstagare inte förfoga över kvarlåtenskapen. Arvsintyget utställs av en tingsrätt i Tyskland på arvingarnas ansökan. För att förbereda en arvsintygsansökan finns det ett frågeformulär på ambassadens hemsida. Jag hoppas att svaret har varit till någon nytta! Mer info finns att läsa här:https://stockholm.diplo.de/blob/1682690/a4bfb0a36cb57b3dfefaf234feae8034/fb-arvsraett-data.pdf

i vilken ordning delas pengarna ut, kommer barn eller testamente först?

2018-07-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag och min syster ärver nu vår mor.Det finns ett testamente där mina föräldrar testamenterar en summa till var och ett av barnbarnen.Jag har två barn och min syster har tre.Innebär testamentet att barnbarnen får pengarna först och min syster och jag delar på det som blir över?
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Kort svarBarn har rätt till hälften av arvet även om mer har testamenterats bort så länge de kräver det, se förtydligande nedan.Tillämplig lagEftersom din fråga handlar om arv så är det Ärvdabalken (ÄB) som jag kommer använda mig av i svaret.Lite begreppHela arvet som finns brukar kallas arvslott. Barn eller andra i rakt nedstigande släktled (exempelvis barnbarn) kallas bröstarvingar, 2 kap. 1 § ÄB. Dessa arvingar har en särskild rätt till hälften av arvslotten, deras andel kallas laglott, 7 kap. 1 § ÄB.Laglott går före testamenteDu och din syster är bröstarvingar till er mor och ni har därför rätt till hälften av arvet då det är er laglott, 2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB. Om barnbarnens testamenterade arv tillsamman är mer än hälften så kan ni kräva att få ut er del som är 50 % (ni skulle då få 25 % var), 7 kap. 3 § ÄB. Barnbarnen får då mindre än vad som är testamenterat. Men ni kan också välja att avstå och låta barnbarnen få även en del av er laglott genom att inte begära en jämkning av testamentet. Förtydligande exempelFör att du lite enklare ska förstå reglerna så gör jag två exempel.Förutsättningar: det finns 2 barn och 5 barnbarn Hela arvet är 200 000 kr Det är testamenterat 25 000 kr till vardera barnbarn Eftersom hela arvet är 200 000 så är laglotten 100 000 då den är hälften av arvet. Barnbarnen har tillsammans fått 125 000 testamenterat till sig, det återstår då mindre än hälften (75 000 av 200 000). Barnen till den avlidne har rätt till 100 000 på grund av deras laglott om de jämkar testamentet. Om de inte jämkar så får de dela på de 75 000 som är kvar. Förutsättningar:det finns 2 barn och 5 barnbarnHela arvet är 200 000 krDet är testamenterat 10 000 kr till vardera barnbarnBarnbarnen har i det här exemplet tillsammans fått 50 000, då kvarstår det 150 000 vilket är mer än hälften. 150 000 går till de 2 barnen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!Vänliga hälsningar,

Bröstarvinges rätt till arv efter omgift förälder

2018-08-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, min mamma har gift om sig. Nu undrar vi vad som händer med bostadsrätten och arvet om hon avlider. Ärver min styvpappa allt och jag och min syster blir arvlösa? Bostaden köpte min mamma innan de gifte sig om det har någon betydlese.
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Då din mamma är gift med sin nya man är samtliga av deras tillgångar giftorättsgods, bortsett från enskild egendom (7:1 ÄktB). Enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7:2 första stycket 1 p. ÄktB). Det framgår inte av din fråga om din mamma samt hennes nya man har ett sådant, men om så är fallet där din mamma exempelvis undantaget bostadsrätten som enskild egendom, kommer denna inte att ingå i bodelning. Om makarna inte har upprättat ett äktenskapsförord kommer bostadsrätten däremot att ingå i bodelning, förutsatt att din mamma inte tagit emot bostadsrätten som gåva eller arv med villkoret att den ska förbli hennes enskilda (7:2 ÄktB). Bodelning mellan makarna sker om de skiljer sig eller då en av de avlider. Vid en bodelning delas det sammanlagda värdet av allt giftorättsgods lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). I din fråga framgår inte om din mamma har skrivit ett giltigt testamente eller ej. Jag kommer därför att utgå från båda scenarier.Inget testamente finnsFör de fall din mamma inte har ett giltigt testamente kommer du och din syster, förutsatt att ni är de enda barnen till din mamma, att dela lika på arvet (2:1 ÄB). Detta eftersom att ni är bröstarvingar till er mamma. Hennes arv utgörs då av den egendom som tilldelades henne efter bodelningen, alltså häften av giftorättsgodset, förutsatt att hon inte har någon enskild egendom som ska undantas bodelningen.Testamente finnsFör det fall din mamma har ett testamente som anger att hennes nya man ska ärva hela kvarlåtenskapen, kommer detta delvis att gälla. Du och din syster kan dock inte göras helt arvlösa, detta är nämligen inte möjligt enligt svensk rätt.Arvet kan dock minskas till den så kallade laglotten, vilket utgör hälften av arvslotten (7:1 ÄB). Då ni är två syskon är alltså varderas arvslott 50 % av er mammas arv och laglotten 25 %. Om er mamma har skrivit ett testamente till fördel för hennes nya man kan ni begära jämkning av testamentet för att få ut er laglott direkt (7:3 ÄB).Sammanfattning För det fall att er mamma går bort kommer en bodelning ske mellan er mamma och hennes man enligt äktenskapsbalkens bestämmelser. Vad som tilldelas er mamma i denna bodelning är hennes arv. Bostadsrätten kan bli föremål för bodelning och den kan även undantas, beroende på om den utgör enskild egendom eller ej. Efter bodelning är det vardera makes bröstarvinge (i din mammas fall du och din syster) som ärver efter vardera make, förutsatt att inte annat anges i ett testamente. Ni har dock alltid rätt att få ut er laglott.

Fråga om arvsrätt

2018-07-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far, som var boende och Österrikisk medborgare, avled. Jag hans son boende i Sverige. Har jag arvsrätt efter min far ?
Hanna Mustafa |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan här bli vilket lands lag som ska tillämpas. Eftersom både Sverige och Österrike är med i EU finns det gemensamma regler som reglerar en sådan situation. EU:s successionsförordning reglerar vilket lands lag som ska tillämpas på arv när det är mer än ett EU-land inblandat, förordningen kan du se här. Huvudregeln är att lagen i det land som den avlidne hade sin hemvist vid sin död ska tillämpas på arvet (art. 21). Om din pappa bodde i Österrike vid sin död ska alltså enligt art. 22 österrikisk lag tillämpas på arvet. Det är alltså den österrikiska arvsrätten som reglerar hur arvet ska fördelas. Även i Österrike ärver den avlidnes barn och fru. För att sammanfatta din fråga, oavsett om det är svensk lag eller österrikisk lag som gäller har du som son arvsrätt efter din pappa. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan man göra sitt barn arvslös?

2018-07-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag har en Son.Jag vill INTE att han ska ärva något när jag dör!Alltså INGET!Går det att skriva ett papper som han godkänner och pappret bevittnas och skriver under?En kopia till mig.En kopia till honom.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och arvsavsägelse finns stadgade i Ärvdabalken (ÄB). Kan man göra sitt barn arvslöst?I svensk rätt kan man som huvudregel inte göra sina barn arvslösa. Ett barn har alltid rätt till minst sin laglott vilket är hälften av vad som skulle tillfallit honom enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom du har ett barn skulle han enligt lag ärvt 100% av din kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Laglotten utgör hälften av det, dvs 50 %. Du kan alltså testamentera bort 50 % av din egendom hur som helst, men din son har enligt lag alltid rätt att få ut 50 % av din kvarlåtenskap. Kan min son skriva på en arvsavsägelse?Generellt sätt kan man avsäga sig ett arv. Detta görs skriftligen hos arvlåtaren under dennes livstid. Barn är dock extra skyddade enligt lagen. Ett barn kan inte avsäga sig ett helt arv, utan de har rätt att få ut sin laglott även här, eller annat skäligt vederlag eller egendom som kan motsvara laglotten (17 kap. 2 § första stycket ÄB).Viktigt att poängtera är att en underårig inte kan avsäga sig från arv. En arvsavsägelse gäller även för arvinges avkomlingar (17 kap. 2 § andra samt tredje stycket ÄB). Finns det något annat sätt?Om du testamenterar bort all din kvarlåtenskap till en eller flera personer eller föreningar krävs att din son påkallar jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Om sonen inte påkallar jämkning inom sex månader från det att han delgavs testamentet går hans rätt förlorad och testamentet kommer att verkställas så som det är skrivet och sonen kommer inte få något arv (7 kap. 3 § ÄB). Vad kan vi göra?Eftersom barns arvsrätt är skyddat enligt svensk lag är det svårt att undgå att de får ärva. Det går att skriva en arvsavsägelse, men sonen har då fortfarande rätt att få ut sin laglott eller en motsvarande del egendom som exempelvis skulle kunna avräknas som förskott på arv. Om du testamenterar bort all din kvarlåtenskap till någon eller några andra än din son krävs det att han påkallar jämkning för att få ut sin laglott. Om detta inte görs inom sex månader fördelas din kvarlåtenskap till testamentstagarna och därmed inte till din son. Detta är alltså beroende av din sons agerande efter din bortgång. Han har rätt att få ut sin laglott, men om han väljer att inte påkalla jämkning av testamentet kommer han bli utan arv. Om du inte skriver något testamente kommer hela din kvarlåtenskap att tillfalla din son. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har bortadopterade barn rätt att ärva från sin biologiska pappa?

2018-06-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min halvsysters pappa har gått bort - ( vi hade endast samma mamma )Min syster är född -69Innan dess hade pappan ett barn I ett äktenskap - född -64 I Sverige.Detta barnet återvände till Österrike med sin mor och blev där adopterad av den nye mannen till mamman.Hon är därmed österrikisk medborgare.Pappan hade också skrivit ett "testamente" att endast min syster skulle ärva och den adopterade dottern skulle inte få någonting alls.Bouppteckningen är gjord och min syster är enda arvtagare enligt svensk lag.Nu hävdar den bortadopterade dottern att hon har rätt till arv från sin biologiska pappa.Finns det någon förordning mellan Österrrike och Sverige som skulle kunna styrka detta ?Tack för hjälpen
Alexander Garin Folkegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående frågan om det finns någon förordning som skulle vara tillämplig mellan Sverige och Österrike så är det svensk lag som ska tillämpas eftersom den avlidne var bosatt i Sverige. Ett bortadopterad barn ska anses vara adoptantens barn och inte barn till den biologiska föräldern (4 kapitlet 8 § föräldrabalken). Detta betyder att barnet som nu är i Österrike inte har rätt till arv från sin biologiska fader eftersom hon inte är att betraktas som barn till din halvsysters pappa enligt lagens mening. Det finns inte heller något som tyder på att hon ska få något genom testamente. Hon skulle endast ha rätt att ärva om din halvsyskons far hade testamenterat något till henne. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,