När upphör en testamentsexekutors uppdrag?

2019-10-26 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |När upphör en testamentsexekutors uppdrag?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB)Jag tolkar din fråga som att en testamentsexekutator har blivit tillsedd och ska sköta förvaltningen av dödsboet samt bouppteckningen."När upphör en testamentexekutators uppdrag"?Har en testamentsexekutator utsetts, ska denne även utses till boutredningsman, om det inte finns särskilda skäl som talar emot (19 kap. 3 § tredje st ÄB.) Till uppdraget tillhör bl.a. förvaltning av dödsboet (19 kap. 20 § ÄB).När förvaltningen av dödsboet är färdigt, ska en bouppteckning som huvudregel upprättas inom tre månader efter det att den avlidne avled (20 kap 1 § första stycket ÄB).Bouppteckningen ska ges in till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats för registrering (20 kap 8 § första stycket ÄB).Ett bevis på att ett testamente vunnit laga kraft, är att bouppteckningen har upprättas och registrerats av Skatteverket (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Om man inte funnit några felaktigheter ska bouppteckningen registreras och då ska bouppteckningen förses med bevis om detta (20 kap. 9 § andra stycket ÄB)Uppdraget upphör med andra ord när dels, förvaltningen av dödsboet är färdigt, dels när bouppteckningen upprättas och skickas in till Skatteverket för registrering. Registreringen förutsätter således att Skatteverket inte funnit några felaktigheter i bouppteckningen (20 kap. 9 § tredje stycket ÄB)Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Ingår tillgångar i aktiebolaget i dödsboet?

2019-09-28 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej!Min bror hade ett eget Aktiebolag, han var ensam ägare. Han har gått bort, och vi vill likvidera bolaget. Ska eventuella pengar som finns i bolaget räknas med i dödsboets bouppteckning?
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det förenklade svaret är ja. När en person avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Ett aktiebolag kan däremot vara svårt att värdera på egen hand. Det är därför som du beskriver ofta fördelaktigt att likvidera bolaget, om inte verksamheten ska fortsättas. I likvidationen sker ett liknande förfarande där bolagets skulder avräknas mot tillgångarna. Ett eventuellt överskott fördelas därefter mellan aktieägarna och har en aktieägare avlidit ingår det i dödsboet.För att likvidera bolaget behöver man göra en anmälan till Bolagsverket, samt avregistrera det hos Skatteverket.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem kan utses till förrättningsman?

2019-09-25 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Jag är fosterson till den avlidna, är jag också dödsbodelägare? Får jag vara förrättningsman för bouppteckningen? Den avlidna har endast en syster kvar i livet, är hon dödsbodelägare?MVH
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!DödsbodelägareFosterbarn har ingen lagstadgad arvsrätt till sina fosterföräldrar. För att ett fosterbarn ska bli arvsberättigad krävs därför att ett testamente upprättas. Dödsbodelägare är efterlevande make, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ärvdabalken). Har din avlidne fosterförälder gjort dig till universell testamentstagare är du dödsbodelägare. I annat fall är du det inte.Den avlidnes syster är bara arvinge om den avlidne inte efterlämnat några barn, barnbarn eller föräldrar (2 kap. 1 och 2 §§ ärvdabalken). Om systern är den enda kvar i livet blir hon arvinge och därför också dödsbodelägare. Förrättningsman Nästan alla får utses till förrättningsmän. En person som har intresse i dödsboet får dock inte väljas till förrättningsman (Walin, Lind, Ärvdabalken en kommentar II, 2016, s. 157 f.).På Skatteverkets hemsida listas följande personer som otillåtna förrättningsman: En dödsbodelägare eller person som företräder en dödsbodelägare En efterarvinge (se RH 1995:77) En bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor (NJA 1925 s. 389) En särskild boutredningsman I din egenskap av fosterson ser jag inte att du skulle ha något direkt intresse i boet som gör dig olämplig att vara förrättningsman. Har du inte utsetts till bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor så ser jag inget hinder mot att du skulle kunna vara förrättningsman. Skulle det dock vara så att du av någon annan anledning har ett intresse i boet bör du inte åta dig ett sådant uppdrag. Sammanfattningsvis kan sägas att du inte är dödsbodelägare om inte du blivit utsedd till universell testamentstagare. Den avlidnes syster är dock dödsbodelägare eftersom hon är arvinge. Du kan utses till förrättningsman om du inte har något intresse i boet. Att du är fosterson gör inte att du har något intresse i boet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!Vänligen,

Vilka blir dödsbodelägare och får företräda boet?

2019-09-20 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vem får företräda dödsboet? Vilka är dödsbodelägare? Personen som dött har inga barn. 2 syskon.Föräldrarna och maken är döda.Den avlidna maken har 2 söner och 4 barnbarn.
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! När en person avlider bildas ett dödsbo och dödsbodelägarna är de som är arvsberättigade till personen/personerna. 18 kap 1 § ärvdabalken. En dödsbodelägare kan även vara en person som den avlidne har föreskrivit om i sitt testamente. Om personerna inte har något testamente som lägger till eller utesluter någon som egentligen skulle ärva borde dödsbodelägarna se ut på följande vis: (Det blir dödsbodelägare på båda sidorna då den avlidne makens arvingar får vänta till den andre maken avlider då makar ärver varandra med fri förfoganderätt, en skyddsregel) Personen du frågar om: de två syskonen blir dödsbodelägare på denna sidan då inga barn eller föräldrar är i livet. Personens avlidna make: de två sönerna blir dödsbodelägare. Företrädare för dödsboetSom huvudregel företräds boet av dödsbodelägarna, det går även att ge fullmakt till endast en av delägarna om så önskas. Om man inte kan komma överens eller har svårt att samarbeta kan man begära att en särskild boutredningsman utses och istället får företräda boet. För att dödsbodelägarna ska kunna företräda boet ihop krävs det att man är överens och samtliga ska kunna skriva under dokument. Ingen dödsbodelägare får ta avgörande beslut utan de andras vetskap eller samtycke.Med vänlig hälsning

Kan man byta boutredningsman?

2019-10-03 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej,Är det möjligt att få en av tingsrätten utsedd boutredningsman ersatt om man inte anser personen vara kompetent för uppdraget? Hur går man i sådant fall tillväga?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För din fråga är ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag. När boutredningsman ska tillsättas ska valet falla på en person som förväntas utföra uppdraget med den insikt som boets beskaffenhet kräver (19 kap. 3 § ÄB). Om man finner att boutredningsmannen inte är lämplig för uppdraget ska han entledigas om det begärs av någon vars rätt är beroende av utredningen. För att detta ska kunna göras gällande måste det vara fråga om något förhållande som visat på boutredningsmannens olämplighet. Exempel på när boutredningsman kan entledigas är om han varit vårdslös eller försumlig i förvaltningen. Även om det råder starka motsättningar mellan boutredningsmannen och förvaltarna till dödsboet kan entledigande bli aktuellt (19 kap. 5 § andra stycket). För att få prövat om entledigande av boutredningsmannen ska du vända dig till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist. Kontakta dem så kan de hjälpa dig vidare. Med vänliga hälsningar

Varför tillsätts en konkursförvaltare vid en konkurs av ett dödsbo och vem sak betala förvaltaren?

2019-09-27 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |När man satt ett dödsbo i konkurs, och tingsrätten godkänt det, varför tillsätts en konkursförvaltare när boutredning redan är gjord och vem ska då betala konkursförvaltaren?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!Angående den första frågan så förstår jag att det kan verka konstigt en konkursförvaltare ska behövas då boutredningen redan är gjord. En konkursförvaltare har dock fler uppgifter än att endast upprätta en förteckning över skulderna och tillgångarna i konkursboet. Till exempel så ska förvaltaren ta ställning till om hen ska driva talan om återvinning, se till att all egendom säljs så fort som möjligt på ett lämpligt sätt och upprätta ett utdelningsförslag. Utöver detta finns många fler regler och aspekter att ta hänsyn till. Sammantaget så anser lagstiftaren att detta är så pass komplicerat att det krävs en förvaltare som har särskilda kunskaper och färdigheter för att detta ska gå till på rätt sätt. Beträffande den andra frågan så ska kostnaderna för förvaltaren tas ur boet, se Konkurslagen 11 kap 1 § och 14 kap 1-2 §§. Med andra ord ur den avlidnes tillgångar. Räcker inte dessa tillgångar så betalar staten resten, se Konkurslagen 14 kap 2 §. Arvingarna behöver inte betala. Man ärver inte skulder. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Behöver man alltid förrätta en bouppteckning?

2019-09-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min mor dog som var änka efter min far. Hon har testamenterat all sin egendom till mig som är hennes endabarn. Arvet är skrivet som enskild egendom liksom avkastningen av densamma. Jag har även hennes fullmaktatt sköta hennes pengar på bank. Måste man ändå göra en bouppteckning ? Det borde väl räcka att skicka intestamentet till skatteverket.
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om bouppteckning regleras i 20 kap. ärvdabalken (ÄB). Behöver man alltid förrätta en bouppteckning?Bouppteckning ska alltid förrättas inom tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden (20 kap. 1 § ÄB). Det finns alltså ett krav på att förrätta en bouppteckning. Bouppteckningen ska inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till Skatteverket (20 kap. 8 § ÄB). Om en bouppteckning inte görs eller är ofullständig så får Skatteverket vid vite förelägga viss tid eller, där bouppteckning inte skett, förordna en lämplig person att föranstalta om det (20 kap. 9 § ÄB). Även här framgår kravet på att förrätta en bouppteckning. Det finns ett undantag till kravet på att upprätta en bouppteckning. Det är i situationer då den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt. I dessa situationer räcker det med att en dödsboanmälan görs till Skatteverket av socialnämnden (20 kap. 8a § ÄB). Vad innebär detta för dig?Som det framgått ovan finns det ett krav på att upprätta en bouppteckning. Om man inte gör det eller bouppteckningen är ofullständig kan Skatteverket vid vite förelägga viss tid att göra det. Gällande undantaget framgår det inte av din beskrivning om det rör sig om en sådan situation där din mors tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om så inte är fallet ska en bouppteckning upprättas. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Vänliga hälsningar,

Sålt egendom innan bouppteckningen

2019-09-18 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |har blivit kallad till en bouppteckning där jag vet att de sålt av allt lösöre, hur ska jag agera? Tacksam för svar
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! När en person dör bildas ett dödsbo. Tillgångar och skulder ska utredas sedan kan en bouppteckning upprättas. I bouppteckningen ska samtliga tillgångar och skulder antecknas såsom de var vid dödsfallet och endast dödsboet får förfoga över egendomen. Att sälja egendom innan bouppteckningen är färdig är definitivt inte ok. Man vill kartlägga allt, se till att de som har rätt till betalning/arv får det samt att ingen egendom undandragits. Dödsboet äger egendomen, inte arvingarna. I ditt fall påstår du att detta har skett innan bouppteckningen blivit klar, detta kan alltså i värsta fall leda till straffansvar. Bouppteckningen ska undertecknas på heder och samvete att uppgifterna stämmer och att inget utelämnats 20:6 2 st ÄB. Om egendom avyttrats och bouppteckningen skickas in till skatteverket för registrering skulle det i värsta fall kunna bli fråga om bedrägeri och förskingring. Men arvingarna/delägarna kan förpliktas återbära egendomen eller ersätta värdet 18:6 ÄB, 22:1 2 st ÄB. Du borde absolut anmäla detta om personerna inte för tillbaka egendomen eller ersätter egendomens värde. Detta kan ju även bli problematiskt om allt redan är sålt till olika personer. Ofta är en jurist inblandad när det är många dödsbodelägare, kan råda dig att först prata med denne om så är fallet eller kontakta en jurist på plats. En polisanmälan kan bli nödvändig. Med vänlig hälsning