Avliden dansk sambo, svensk eller dansk rätt?

Hej, Min sambo har dött och jag ska skriva bouppteckningen. Vi bodde här i Sverige men hon var dansk medborgare. Jag och hennes familj (som bor Danmark) har olika uppfattningar kring om det är danska eller svenska regler som gäller för bouppteckningen. Vad gäller? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är de svenska eller de danska reglerna som ska tillämpas vid bouppteckningen efter din avlidne sambo. 

Det internationella regelverket kring arv och testamente

Jag vill börja med att varna för att regelverket kan verka lite snårigt, men jag kommer att presentera en tydlig slutsats i slutet av mitt svar. Som huvudregeln inom EU gäller den så kallade arvsförordningen på arv- och testamentesförfaranden, vilken är EU-lagstiftning som skapats för att samordna förfarandet i EU. Däremot finns det nordiska samarbeten som får verkan parallellt, samt att Danmark är en medlemsstat i EU men inte är faktiskt bunden av arvsförordningen genom ett undantag som de fått igenom vid lagstiftningsförfarandet i EU. 

Av art. 75.1 arvsförordningen framgår att förordningen inte påverkar tillämpningen av internationella konventioner som medlemsstater i EU varit bundna av sedan tidigare och som reglerar successionsrättsliga frågor (arvs- och testamentesfrågor). För Sveriges del gäller det dels Haagkonventionen, och dels 1934 års nordiska arvskonvention (hädanefter NAK) som blir aktuell för er. 

Er situation

Vid internationella förfaranden måste man vara noga med att dela upp frågorna om materiell rätt och processuell rätt. Med materiell rätt menas här de regler som tillämpas på själva arvet, alltså vem som har rätt till vad och så vidare. Med processuella rätt menas reglerna för själva förfarandet, alltså vilket lands rätt som ska tillämpas på den rättsliga processen kring arvsskiftet. 

Enligt NAK finns det en tydlig huvudregel i art. 1 gällande de materiella reglerna för arvet. Om en medborgare i ett nordiskt land har hemvist i ett annat nordiskt land gäller lagen i hemvist-landet, så vida man inte bott i landet mindre än fem år. Om din sambo har bott i Sverige mer än fem år är alltså huvudregeln att svensk rätt ska tillämpas i de materiella frågorna. Om din sambo bott i Sverige mindre än fem år kan de danska arvingarna yrka på att dansk rätt ska tillämpas istället, men detta måste ske inom sex månader från dödsfallet eller, om arvsskiftet äger rum senare än sex månader, senast vid tidpunkten för arvsskiftet. 

Gällande de processuella reglerna, alltså reglerna för hur det ska gå till med boutredning etc. är huvudregeln för detta ännu tydligare. Boutredning, bodelning och arvskifte ska enligt huvudregeln i art. 19 NAK ske i enlighet med lagen i landet där den avlidne hade sin hemvist vid sin död. 

Slutsatsen av detta blir att det svenska regelverket ska tillämpas i ditt fall. Jag skulle dock råda dig att hålla löpande kontakt med Skatteverket som kan bistå dig med hjälp i frågor som rör bouppteckningen och förfarandet i övrigt. Det administrativa förfarandet mellan länderna är nämligen något som man bör ta hjälp med för att det ska bli korrekt även för den danska sidan så att säga. 

Om du skulle ha några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”