Ska ett äldre återkallat testamente tas upp i bouppteckningen?

Om en testator väljer att upphäva ett testamente och skriva ett nytt med annan förmånstagare skall då det gamla ogiltiga testamentet tas upp i bouppteckningen vid testators bortgång och i så fall varför.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB). Din ärendebeskrivning är dock ganska kortfattad, men samtidigt och såvitt jag kan bedöma, i vart fall utifrån ovanstående, torde ditt ärende å andra sidan inte vara särskilt svårutrett. 

Enligt 20 kap. 5 § 1 st. ÄB gäller att om det efter den avlidne finns ett testamente eller, om denne var gift, äktenskapsförord angående förmögenhetsordningen ska det tas upp i bouppteckningen eller i bestyrkt avskrift fogas därvid såsom en bilaga. Men bestämmelsen tar, av tämligen förklarliga skäl, endast sikte på giltiga handlingar. 

Och i 10 kap. 5 § 1 st. ÄB sägs, på något ålderdomlig svenska, att har testator i den ordning som gäller för testamentes upprättande återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller eljest otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja är förordnandet utan verkan.

Det sistnämnda är viktigt. Vid en återkallelse blir det testamentariska förordnandet alltså ”utan verkan”, dvs. ogiltigt, varför det, mot bakgrund av ovanstående, inte ska tas upp i bouppteckningen. I förevarande fall är det istället det senast upprättade testamentet som ska beaktas efter testators frånfälle och när dennes kvarlåtenskap ska fördelas. 

När det gäller bevisbördans placering (i händelse av en tvist) kan följande anföras. Högsta domstolen (HD) har uttalat att utgångspunkten är att testamentstagaren bär bevisbördan och därmed måste visa att en återkallad testamentshandling ska äga fortsatt giltighet. I avgörandet NJA 2017 s. 362 framhöll HD att testamentstagaren har bevisbördan för sådana omständigheter som har betydelse för att en sönderriven testamentshandling inte ska anses utgöra en återkallelse. Vidare bekräftade domstolen att det emellertid är tillräckligt att vederbörande kan göra detta ”övervägande sannolikt”, vilket är ett lägre beviskrav än det sedvanliga för tvistemålen gällande beviskravet ”styrkt”. 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis och som svar på din faktiska (och enda) fråga kan sägas att det äldre och numera ogiltiga testamentet är en rättslig nullitet, dvs. en icke-fråga, varför det inte heller ska tas upp i bouppteckningen. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”