Generellt om skilsmässa och specifikt om gemensam bostad & försörjningsstöd

2020-05-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag har varit gift i 9 år och har ett barn som är snart 8. Nu ser jag att det funkar inte. Vi bor i en villa och har inte skrivit nån prenup innan vi gifte oss. Min man hade huset när vi gifte oss. Min fråga är om jag har nån rättigheter om vi skilja oss. Vad hände om jag vill inte dela huset eftersom jag anser att det är hans, kan jag får hjälp av honom?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag beklagar situationen men hoppas att det blir enklare för dig att i alla fall få juridiken klarlagd. 1. Tillämplig lag Vid skilsmässor är äktenskapsbalken (ÄktB) den lag som främst är aktuell (ÄktB 1:1). Eftersom du frågar om dina rättigheter generellt kommer jag beskriva dessa. Jag kommer gå in djupare på vad som gäller med huset då detta verkar vara en särskilt viktig fråga. Under rubrik 4 diskuterar jag vad som gäller med huset om du vill få svar på det direkt. 2. BetänketidOm ni skiljer er kommer s.k. Betänketid löpa i sex månader. Detta är eftersom ni har ett barn tillsammans som är under 16 år som jag antar båda eller iallafall någon av er har vårdnaden över (ÄktB 5:1). Betänketidens sex månader räknas antingen från då ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller från när din make meddelas av domstolen att du begärt skilsmässa. När betänketiden är över måste någon av er på nytt yrka på skilsmässa hos domstolen. Gör ni inte detta inom ett år från betänketidens början kommer skilsmässan läggas ned och då kommer en ny betänketid krävas om ni ansöker om skilsmässa igen (ÄktB 5:3). 3. FörsörjningsstödDu frågade om du kan få hjälp av din man. Utgångspunkten efter en skilsmässa är att man står för sin egna försörjning (ÄktB 6:7 1st). Det finns dock en möjlighet till stöd genom s.k. försörjningsstöd. Din rätt till försörjningsstöd beror på din förmåga att försörja dig själv och din mans förmåga att betala stödet. Oftast kan man bara få försörjningsstöd över en övergångsperiod, dvs den tid domstolen bedömer att man behöver för att kunna börja försörja sig själv, längre än 1-4 år är väldigt ovanligt (ÄktB 6:7 2st). Övergångsperioden kan t.ex. vara den tid som behövs för utbildning. Det finns en möjlighet att få stöd under en längre tid men då krävs att det är efter ett långvarigt äktenskap, 9 år är inte lite men med långvarigt menas upp mot 20 år. Även om det finns "synnerliga skäl" kan stöd i en längre period beviljas detta är ett högt ställt krav och tar sikte på bl.a. när en make varit hemma och tagit hand om familj medan den andra fokuserat på karriär (ÄktB 6:7 3st). Notera att alla andra eventuella bidrag kommer beaktas i frågan om du kan försörja dig själv eller inte. Även vad du erhåller vid bodelning kommer beaktas. Eftersom jag inte vet något om din eller din mans ekonomiska förhållanden kan jag inte svara på om jag tror att du kan få försörjningsstöd. 4. Bodelning Vid skilsmässa ska din och din mans egendom delas mellan er i en s.k. Bodelning (ÄktB 9:1). Här måste två begrepp förklaras, "giftorättsgods" och "enskild egendom". Giftorättsgods är det som ska ingå i en bodelning och utgångspunkten är att all er egendom är giftorättsgods (ÄktB 7:1 jämte 10:1). Det som inte är giftorättsgods är enskild egendom (ÄktB 7:1). Det finns flera sätt för något att bli enskild egendom, dessa regleras i ÄktB 7:2-3. Det vanligaste sättet är ett äktenskapsförord (prenup), annars krävs det i princip att du eller din man fått egendomen genom t.ex. gåva, arv eller testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom. Du bör därför försöka ta reda på om du eller din man har någon enskild egendom. Skulle t.ex. villan vara enskild egendom kommer den inte ingå i bodelningen. Innan jag går närmare in på hur självaste bodelningen går till vill jag nämna möjligheten till ett s.k. föravtal. Ett sådant innebär att ni avtalar om en kommande bodelning. Ni kan t.ex. avtala om att din man ska få behålla villan. Ett krav är att avtalet ska skapas "inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad" vilket betyder att ni måste ansöka om skilsmässa en kort tid efter ni avtalat om ni vill att de ska vara giltigt (ÄktB 9:13 1st). Eftersom detta är frivilligt att göra kan det komma att beaktas vid bedömning av om du har rätt till försörjningsstöd. Du bör dock kunna avtala med din man att han får behålla bostaden och att du får stöd i en period av honom. För att nu återgå till bodelningen. Bodelningen utgår från dagen då ni ansöker om äktenskapsskillnad. Det innebär att vad någon av er får/köper efter denna tidpunkt inte ingår (ÄktB 9:2 1st). Själva bodelningen sker dock inte förrän äktenskapen faktiskt upplöses, dvs när/om någon av er ansöker om det efter betänketiden (ÄktB 9:4). Som ovan nämnt ingår allt giftorättsgods i bodelningen (ÄktB 10:1). Dock får viss egendom undantas, detta regleras i ÄktB 10:2-3. Av störst intresse är att kläder och andra föremål som du/din man uteslutande använder till personligt bruk får undantas. Detta får dock endast ske i skälig omfattning vilket bedöms av era ekonomiska förhållanden och efter vad ni bidrar med till bodelningen (ÄktB 10:2). Bodelningen går sedan till på så vis att du och din man får göra avdrag av så mycket av er respektive egendom att det täcker era respektive skulder (ÄktB 11:2). Värdet av det som återstår räknas samman och delas lika mellan er (ÄktB 11:3). Därefter ska er faktiska egendom fördelas på dessa lotter, man har förtur till ens egna egendom (ÄktB 11:7). Nu kommer vi in på vad som specifikt gäller för villan, denna ingår ju som utgångspunkt i bodelningen. Eftersom ni bott i villan utgör den er "gemensamma bostad" (ÄktB 7:4 1st 1p). Den av er som mest behöver villan har rätt att få den som en del av sin lott. Eftersom din man äger villan krävs dessutom att det i övrigt är "skäligt", vilket ungefär betyder att man beaktar det ekonomiska värdet och affektionsvärdet (ÄktB 11:8). Den av er som tar villan måste ersätta den andra med pengar om det övriga giftorättsgodset inte räcker till (ÄktB 11:10). Det finns regler om att göra en omjustering av bodelningen om fördelningen blir orättvis med tanke på era ekonomiska förhållanden och äktenskapets längd, en s.k. Jämkning (ÄktB 12:1). Dock är dessa rätt ovanliga och du har inte berättat något som får mig att tro att det skulle vara relevant så jag går inte djupare in på det.Jag hoppas att du känner att du fått klarhet i dina rättigheter och skyldigheter. En lämplig lösning kan vara att skriva ett föravtal med din man. Genom ett sådant kan ni reglera vad som ska gälla med villan, stöd till dig och även andra frågor. Du är självklart varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Går det att göra min hustru lottlös i samband med en äktenskapsskillnad till förmån för vår gemensamma son? Och går det att säkerställa sonens fulla rätt till min kvarlåtenskap efter mitt frånfälle?

2020-04-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min ex-hustru och jag gifte oss i Thailand 2010. Giftermålet blev aldrig registrerat i Sverige. Vi flyttade till Sverige 2011 där vår son föddes 4 månader senare. Min hustru lämnade oss båda, far och son, för att "bli fri" samt för att slå sig ihop med en annan.Den här "annan" är arbetslös, tidigare frihetsberövad 2 månader för misshandel av sambo. Han förekommer 8 gånger i belastningsregistret och vill nu att min f.d. skiljer sig så att hon kan kräva ut sin hälft av den lägenhet vi äger tillsammans. Vi (jag) köpte den lilla lägenheten för 300.000 kronor och ville då att min "kära" fru skulle stå med som ägare 50/50. Möblemanget har inget värde då det är allt inhandlat på stadsmissionen och bilen har ett värde på 20.000. M.a.o. är det ett "fattigt" bo, som passar min son och mig genom att det ligger nära gossens skola och i skön natur där vi båda trivs.Min ålder ger nog skäl att misstänka att min bortgång blir tidigare än moderns.Jag söker därför råd genom er byrå hur jag kan gå tillväga för att säkerställa min (vår) sons äganderätt till fastigheten och de få kontanter som kan finnas efter min bortgång.Vore tacksam för de råd som ni kan erbjuda.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din hustru lever till dags dato på varsitt håll och såvitt jag förstår har hon för avsikt att skilja sig inom kort. Någon formell äktenskapsskillnad (skilsmässa) är dock inte genomförd ännu. Vidare har ni ett gemensamt barn (en son), en bostadsrätt och en bil. Övrigt lösöre uppskattar du till ett obetydligt värde. Äktenskapet ingicks i Thailand för ungefär tio år sedan, men detta registrerades aldrig i Sverige. Din ärendebeskrivning förtäljer dock inte riktigt huruvida din hustru är av thailändsk härkomst, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att så är fallet. Och givet din nuvarande ålder bedömer du själv att din egen bortgång kommer att inträffa innan din hustrus framtida frånfälle varför du skulle vilja säkerställa att hela din kvarlåtenskap tillfaller er son. Tillämplig lagstiftning i ditt ärende är: Ärvdabalken (ÄB).Sambolagen (SamboL).Äktenskapsbalken (ÄktB). Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL). Det i Thailand ingångna äktenskapet, äger det giltighet i Sverige trots den uteblivna registreringen hos Skatteverket?Det korta svaret lyder: Ja, ni är båda att betrakta som äkta makar enligt svensk rätt trots den uteblivna registreringen. Det nu sagda förutsätter emellertid att äktenskapet ingicks i enlighet med de former som gäller för ingående av äktenskap i Thailand. Annorlunda uttryckt: Utgångspunkten är helt enkelt att äktenskap som har ingåtts på ett rätt och riktigt sätt enligt främmande lands lagstiftning per automatik erkänns som giltiga även i Sverige (1 kap. 7 § IÄL). För ordningens skull vill jag dock nämna följande. Ett äktenskap i vilket någon av parterna var underårig vid vigseln eller som sannolikt har ingåtts under tvång eller där båda ej var samtidigt närvarande vid äktenskapets ingående är, trots att det eventuellt skulle vara lagligen ingånget enligt utländsk rätt, inte giltiga i Sverige (1 kap. 8 a § IÄL). Vidare får det inte råda några så kallade äktenskapshinder, vilket i mångt och mycket innebär att du och din hustru inte får vara släkt i rätt upp- och nedstigande led, vara helsyskon eller gifta på annat håll (2 kap. 3-4 §§ ÄktB). Men ingenting i din ärendebeskrivning tyder på att något av ovanstående kan göras gällande och utifrån den information som ges föreligger det enligt min mening ett giltigt svenskt äktenskap mellan dig och din hustru. Ni är således att betrakta som äkta makar, vilket är viktigt att få klarlagt eftersom detta får bäring på den rättsliga bedömningen i övrigt och huruvida du kan undanta viss egendom till förmån för er son. Notera dock att den uteblivna registreringen fordrar att den av er som vill åberopa äktenskapets giltighet har att svara för bevisningen. Äktenskapet måste med andra ord kunna styrkas, exempelvis genom ett utfärdat thailändskt vigselbevis. Det svenska äktenskapet mellan dig och din hustru, vad gäller?Av det ovan anförda står det klart att ni fortfarande är gifta, trots att ni bor på varsitt håll, eftersom ett äktenskap endast kan upplösas genom en domstols försorg och när domen sedermera har vunnit laga kraft, alltså när den inte längre går att överklaga med ordinära rättsmedel (5 kap. 6 § ÄktB). Äktenskapet vilar för övrigt i stor utsträckning på två bärande principer, vilka är principen om särförvaltning (1 kap. 3 § ÄktB) och likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Den förra innebär att vardera maken råder över sin egendom och ensamt svarar för sina skulder. Särförvaltningen innebär vidare att det inte föreligger någon egendomsgemenskap, vilket betyder att vardera maken själv bestämmer över sina tillgångar och godtyckligt kan avyttra och/eller skänka bort dessa. De så kallade rådighetsinskränkningarna i 7 kap. ÄktB kan dock i viss mån begränsa makarnas rätt att fritt förfoga över sin egendom. Likadelningsprincipen aktualiseras vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) och enligt denna ska nettoförmögenheten (tillgångarna minus skulderna) hälftendelas mellan makarna så att de efter upplösningen av äktenskapet får lotter till ett lika stort värde. Huvudregeln enligt ovan kan emellertid helt eller delvis sättas ur spel genom att viss egendom görs till enskild via ett äktenskapsförord. Giftorättsgods är all den egendom som en make har och som inte är enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgodset hänförs även kapitalinkomster såsom räntor på banktillgodohavanden, utdelning på delägarrätter (aktier, fonder), hyresintäkter från fastigheter och annat dylikt om inte detta särskilt har undantagits i ett äktenskapsförord eller i ett testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Vem av makarna som de facto äger den ifrågavarande egendomen är alltså oväsentligt så länge den inte är att betrakta som enskild. Men genom ett äktenskapsförord kan makar, eller blivande makar, avtala om att viss egendom ska vara undantagen från bodelningen vid en framtida äktenskapsskillnad. Denna blir då enskild (7 kap. 3 § ÄktB). Du nämner inget äktenskapsförord och enligt uppgift äger din hustru hälften av den ifrågavarande bostadsrätten. Av föregående stycken går det att utläsa att all egendom som ni gemensamt förfogar över och som inte är enskild (och därmed giftorättsgods) ska hälftendelas i samband med er kommande skilsmässa. Det gäller likaledes bilen, banktillgodohavanden och övrigt lösöre. Värt att påpeka är att även om du ensamt hade ägt hela bostadsrätten hade din hustru ändå varit berättigad till hälften varför hennes nuvarande andel i bostaden inte förändrar utgångsläget. Och detta är ett direkt resultat av avsaknaden av ett giltigt äktenskapsförord. Vad är ett testamente? Och kan det hjälpa dig något?Den som upprättar ett testamente benämns testator och rättshandlingen är ett slags förordnande om hur testators kvarlåtenskap ska fördelas efter dennes frånfälle. Testamentet ska, förutom att vara ett uttryck för testators yttersta vilja, upprätts skriftligen och i samtidig närvaro av två vittnen undertecknas av testator eller genom vittnenas försorg "vidkännas sin namnteckning" (10 kap. 1 § ÄB). Förenklat uttryckt: Vittnena ska genom sina underskrifter bekräfta att det är testator som har skrivit under testamentet. Märk väl att ett testamente alltså blir tillämpligt endast i samband testators (din) död. Inte vid en förestående äktenskapsskillnad. Äkta makar ärver före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om du av någon händelse skulle gå bort innan äktenskapet är upplöst får din hustru allt. Å andra sidan ärver barn i egenskap av bröstarvingar sina föräldrar varför er son framgent kommer att ärva din hustru den dagen hon går bort (2 kap. 1 § ÄB). Det hindrar dock inte henne från att fritt förfoga över den egendom som du lämnar efter dig, vilket hypotetiskt kan rendera i ett arv till ett värde av noll kronor för er son. Men i händelse av ett tidigt frånfälle för din del och innan äktenskapet är upplöst kan ett testamente fungera som ett tämligen fullgott skydd. Under förutsättning att formkraven enligt ovan har iakttagits vid upprättandet av ditt testamente kan din son åberopa detta gentemot dennes mor (din hustru). Och enligt principen om särförvaltning äger du alltså rätt att genom ett testamente uppta er son som testamentstagare till all din egendom. Men lägg dock märke till den så kallade basbeloppsregeln i ärvdabalken. Enligt denna finns det före ett testamente alltid en rätt för din hustru som efterlevande make att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Och vad skulle hända om ni mot förmodan inte skulle betraktas som äkta makar vid en rättslig prövning, exempelvis på grund av otillräckliga bevis eller på grund av någon av ogiltighetsreglerna i 1 kap. 8 a § IÄL? Kan det utgöra en fördel för dig?Det korta svaret lyder: Ja, delvis. Såvitt jag förstår har du och din hustru levt tillsammans i ungefär tio år. Och om ni inte skulle vara att anse som äkta makar enligt svensk rätt har ni i vart fall under motsvarande period levt under äktenskapsliknande förhållanden med ett gemensamt hushåll, vilket gör er båda till sambor enligt sambolagen (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör den dag ni flyttar isär (2 § 1 st. 2 p. SamboL) och när så sker ska en bodelning göras i vilken den så kallade samboegendomen ska hälftendelas (8 § SamboL). I ditt fall utgör samboegendomen bostadsrätten och det där tillhörande bohaget (såsom möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre) om allt detta har införskaffats för gemensam användning, vilket jag på uppfattar att så är fallet (3 och 6 §§ SamboL). Det innebär att resultatet i den här delen nästintill blir identiskt med utfallet i den tidigare beskrivna proceduren i samband med en äktenskapsskillnad. Däremot utgör varken likvida medel, bilen (under förutsättning att den är din) eller egendom avsedd för fritidsändamål samboegendom varför detta inte blir föremål för någon bodelning. Sambolagen är i stort sett dispositiv i sin helhet, vilket innebär att flertalet bestämmelser går att avtala bort genom upprättandet av ett samboavtal. Men att ni skulle ha träffat ett sådant är naturligtvis osannolikt eftersom ni från början aldrig hade tänkt att inleda ett samboförhållande. SAMMANFATTNING OCH YTTERLIGARE RÅDGIVNINGSammantaget kan följande konstateras. Utgångspunkten är att det i utlandet ingångna äktenskapet äger giltighet även i Sverige och detta trots att någon registrering inte gjordes hos Skatteverket efter hemkomsten från Thailand. Givet reglerna i äktenskapsbalken och i synnerhet med tanke på likadelningsprincipen, jämte avsaknaden av ett äktenskapsförord, är det enligt mitt förmenande inte möjligt att kunna göra din hustru helt lottlös till förmån för er son. Hon måste i så fall självmant samtycka till det genom att bostadsrätten och de aktuella kontanterna, via ett äktenskapsförord, görs till din enskilda egendom innan ni formellt går skilda vägar. I sådant läge skulle hela din kvarlåtenskap tillfalla er son i samband med din död eftersom din hustru då inte skulle kunna åberopa efterlevande makes arvsrätt. Ett testamente kan dock alltid upprättas av dig och du kan inom ramen för detta testamentera din egendom i enlighet med principen om särförvaltning och på så sätt kunna styra vad som ska hända med din kvarlåtenskap i händelse av en nära förestående bortgång. Men kom ihåg följande. 1. Testamentet äger inte någon som helst relevans vid en äktenskapsskillnad.2. Din hustru har alltid rätt att få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp. Och om ett giltigt äktenskap inte skulle anses föreligga vid en rättslig prövning är ni enligt min mening sambor och skulle därmed omfattas av sambolagens regelverk. Sammanfattningsvis är min bedömning att utgångsläget för din del framstår som smått bekymmersamt. I vart fall om den yttersta målsättningen är att göra din hustru lottlös för att kunna säkerställa din sons fulla rätt till hela din kvarlåtenskap. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare assistans alternativt ett ombud i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar och vi kan naturligtvis bistå dig om du önskar hjälp med upprättandet av vissa handlingar såsom bodelningsavtal, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal eller annat dylikt.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Egendom som ingår i en bodelning när ett äktenskap upplöses

2020-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Hur är det vid en skillsmässa?Min man ärvde pengar, vilka var skrivna till honom, inte till mig.Han har nu köpt Scooter och en sportbil för en del av de ärvda pengarna.Vid skillsmässan, är sportbilen och scooterna hans eller delar vi på det?Tacksam för svar!
Anna Månsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni delar på värdet av sportbilen och scootern vid en eventuell skilsmässa. Jag kommer därför redogöra för vilken egendom som ingår i en bodelning samt hur egendomen fördelas vid en eventuell skilsmässa.Egendom som ingår i en bodelning när äktenskap upplöses När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (9 kap. 1 § 1 st. ÄktB). Egendomen som ingår i bodelningen är allt ert giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är den ena makens enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Den avgörande frågan blir därför om pengarna som din make ärvt är hans enskilda egendom eller inte. Enskild egendom är:- egendom som genom äktenskapsförord är enskild,- egendom som någon av er fått i gåva och som är villkorad att den ska vara personens enskilda egendom,- egendom som någon av er fått genom testamente och som är villkorad att den ska vara personens enskilda egendom,- egendom som någon av er ärvt och där arvlåtaren genom testamente villkorat egendomen som enskild, eller- egendom som någon av er fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande (7 kap. 2 § punkt 1-5 ÄktB).Även egendom som träder i den enskilda egendomens ställe utgör enskilda egendom (7 kap. 2 § punkt 6 ÄktB). Om arvet utgör enskild egendomOm din make ärvt pengarna och det genom testamente villkorats att de ska vara hans enskilda egendom, så kommer arvet undantas vid en eventuell bodelning. Även egendom som man köper för den enskilda egendomen (träder i den enskilda egendomens ställe) blir också enskild. Det vill säga att även scootern och sportbilen blir enskild egendom. Ni kommer då inte dela på värdet av dem. Om arvet inte utgör enskild egendomOm arvet däremot inte är villkorat som enskild egendom genom testamente så utgör arvet, scootern och sportbilen giftorättsgods. Värdet kommer då att delas lika mellan er.SammanfattningOm arvet inte är villkorat som din makes enskilda egendom genom testamente så ska scootern och sportbilen tas med vid en framtida bodelning. Ni kommer då dela på det. Om arvet däremot är villkorat som din makes enskilda, så ska det inte tas med vid en framtida bodelning. Du kommer då inte kunna ta del av det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?

2020-03-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har varit gift med min man i 5 år, vi är gift med separering av tillgångar, jag har en 7 år gammal pojke men min make är inte hans far. Nu vill han skilja sig från mig och att jag lämnar hans hus om två månader. Jag vill veta om jag har rätt till något?
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För din fråga är äktenskapsbalken tillämplig (förkortas ÄktB). BodelningFörst och främst har du rätt till en bodelning. En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ni tillsammans eller någon av er skickade in en ansökan om skilsmässan (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vid bodelning så räknar man ihop summan av ert vardera giftorättsgods, gör avdrag för eventuella skulder ni vardera har och delar det som är kvar på hälften (11 kap. 2-3 § första stycket ÄktB). Vad ska ingå i bodelningen? Det är ert giftorättsgods som ska ingå i denna bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Du skriver att ni har separering av tillgångar, men så länge alla era tillgångar inte är enskild egendom så är det ändå giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Vad är giftorättsgods?Vad är då giftorättsgods? Jo, allt ni äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Alla tillgångar som inte är enskild egendom är giftorättsgods. En tillgång kan vara enskild av olika anledningar. Några exempel är att ni tillsammans har avtalat om det i ett äktenskapsförord, eller att någon av er fått tillgång som arv enligt testamente eller som gåva eller annan livförsäkring med villkor att detta ska vara enskild egendom. Du har alltså rätt till en bodelning där du i sin tur får rätt till hälften av ert giftorättsgods. Att ni har separerade tillgångar spelar ingen roll, så länge det inte betyder att ni bara har tillgångar som är enskild egendom. Vidare finns det även bestämmelser om att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag (innehåll i bostaden) har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott (11 kap. 8 § första stycket ÄktB). Anledningen till att jag tar upp detta är då du skriver att du har en son på 7 år och just barn är en motivering till att den ena parten ska kunna få behålla bostaden. Jag kan dock inte göra någon riktig bedömning i frågan eller genomföra någon bodelning. Jag rekommenderar dig istället att ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten eller åtminstone påtala för din man att bodelning ska genomföras. SammanfattningDu har rätt till att ni ska genomföra en bodelning, en sådan ska genomföras när ett äktenskap tar slut. Dessutom kan du ha en möjlighet att få er bostad avräknad på din lott i bodelningen och således bo kvar, det är dock absolut ingen garanterad rätt utan endast en möjlighet jag tog upp. Tillsist menar jag att en bodelningsförrättare kan vara behjälplig för er. Hoppas du fått ett någorlunda svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad ingår i giftorättsgods?

2020-05-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min pojkvän vill nu gifta sig i sommar. Jag har en hyresrätt, dyra smycken och sparpengar som jag sparat genom åren och kommer eventuellt ärva en del inom sin tid. Jag är även bra på att spara pengar, men inte pojkvännen. Om vi skulle skilja oss om 5 år, ingår dessa tillgångar som jag haft innan, det jag sparar efter och eventuella arv som giftorättsgods?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att lägga upp mitt svar på det sätt att jag först kort går igenom bodelning och vad som ingår i denne – sedan går jag igenom de olika egendomarna som du nämner i din fråga och redogör huruvida dessa utgör giftorättsgods samt hur man ska gå tillväga ifall man inte vill att dessa ska ingå vid en eventuell bodelning. Reglerna om äktenskap och dess upplösande hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Allmänt om bodelning och vad som ska ingåVid en skilsmässa ska en bodelning upprättas och makarnas egendom ska fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom anses vara giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § ÄktB bl.a:1. Egendom som genom äktenskapsförord är enskild2. Egendom som make har fått i gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom3. Egendom som make har fått genom ett testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom4. Egendom som en make ärvt och som enligt testamente ska vara enskild egendom Därutöver får man vid en bodelning ta undan kläder och andra föremål i skälig omfattning från bodelningen som ni har uteslutande till ert personliga bruk, detta kan exempelvis vara glasögon, parfym och smycken (10 kap. 2 § ÄktB).Framtida arv Arv anses utgöra giftorättsgods om det inte har getts med förbehållet att det ska vara din enskilda egendom och kommer därmed ingå i bodelningen. Om du inte vill att detta ska ingå i bodelningen krävs det att arvlåtaren genom ett testamente anger att arvet ska utgöra enskild egendom. Du kan också göra arv till enskild egendom efter att du har mottagit arvet genom att skriva ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB).HyresrättenHyresrätter anses också utgöra giftorättsgods, men hyresrätter har dock inget värde varför det inte finns något värde att dela på (12 kap. 65 § Jordabalken). Det går självklart att upprätta ett äktenskapsförord enligt vilket hyresrätten ska vara enskild egendom, men det får inte så stora effekter eftersom att bostaden tillfaller den av er som bäst behöver den oavsett om det är enskild egendom eller giftorättsgods (11 kap. 8 § första stycket ÄktB).Eftersom att hyresrätten inte har något värde, riskerar du dessutom att inte få någon kompensation ifall din framtida make anses ha större behov av bostaden.Dyra smyckenSom jag nämnde i början av svaret, så har man en möjlighet att i skälig omfattning ta undan personliga föremål från bodelningen (10 kap. 2 § ÄktB).Eftersom att du skriver "dyra smycken" antar jag att de har ett större ekonomiskt värde – i så fall kan det beroende på din framtida mans ekonomi anses att han missgynnas i en för hög grad om man undantar dessa från bodelningen och smyckena kommer därmed ingå i bodelningen.För att undvika att smyckena ska anses utgöra giftorättsgods och räknas med i bodelningen, krävs det att man genom ett äktenskapsförord gör smyckena till enskild egendom.SparpengarAll egendom som makar äger anses vara giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB) – detta innebär att även dina sparpengar utgör giftorättsgods och kommer ingå vid en eventuell bodelning. För att de sparade pengarna inte ska ingå i bodelningen krävs det att pengarna har blivit eller är enskild egendom. Även här vore det enklast att göra pengarna till enskild egendom genom ett äktenskapsförord.SammanfattningSamtliga typer av egendom som du nämner i din fråga är alltså giftorättsgods och kommer att ingå vid en bodelning – om inte egendomen görs om till enskild egendom genom äktenskapsförord eller testamente.Om du vill upprätta ett äktenskapsförord så kan du göra detta snabbt och enkelt via Lawlines avtalstjänst. Vad gäller testamente kan man även själv upprätta detta, men om du vill ha hjälp med att skriva det så kan du alltid boka tid med någon av våra duktiga jurister.Det blev ett lite längre svar men jag hoppas att jag besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Måste man dela med sig av kontoutdrag inför bodelningen?

2020-04-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min hustru har överraskande begärt skilsmässa. Jag misstänker starkt att hon utan min vetskap under flera års tid fört ut pengar till sitt hemland i östeuropa genom att under flera år löpande föra ut kontanter och/eller genom banköverföringar för att använda under och efter en skilsmässa.Tecken på detta är att hon efter skilsmässoansökan spenderat mycket stora pengar, bland annat köpt en bil och inrett en lägenhet. Pengar som jag inte visste att hon eller vi hade. I samband med bodelningen vill jag att all vår bankhistorik och kontohistorik ska bli transparent för att få klarhet i frågan. Detta var ju pengar som tillhörde även mig. Är det möjligt för mig att erhålla full transparens och för hur lång tid bakåt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett äktenskap upplöses genom bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Från detta datum fram till bodelningen har varje make en redovisnings- och upplysningsplikt (jfr 9 kap. 3 § ÄktB). Bestämmelsen innebär en ömsesidig redovisningsskyldighet, i syfte att främja en korrekt bedömning av bodelningsanspråk som kan resas vid bodelningen. Plikten gäller all egendom och omfattar både tillgångar och skulder. Som jag tolkar det har din fru spenderat stora summor efter ansökan om skilsmässan (däremot är bodelning ännu ej gjord). Hon har då en skyldighet att redovisa för sina tillgångar. Om inköpen har skett med hennes bankmedel och dessa inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord kan det innebära att det hon köpt efter ansökan om skilsmässa ska ingå i en bodelning (och även det hon har kvar på ev. utländska konton).I 11 kap. 4 § ÄktB finns det även regler som kan aktualiseras för det fall att en make utan den andre makens samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom. Som jag förstår är inte så aktuellt i ditt fall utan det handlar om att din fru eventuellt överfört pengar till konton hon har utomlands, för att hon ska ha mindre giftorättsgods att dela med sig av i bodelningen.I ert fall finns det en redovisnings- och upplysningsplikt (se ovan). Bestämmelsen innebär att ni båda måste redovisa för vilka tillgångar ni har och andra uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Kan ni inte komma överens, genom att din fru t.ex. vägrar att visa kontoutdrag, kan du begära en bodelningsförrättare (jfr 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren "tar över" och ska se till att bodelningen görs. Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att bouppteckning förrättas och varje make ska då uppge sina tillgångar och skulder. I det kan krävas att lämna ut kontoutdrag. Om man vägrar att lämna uppgifterna kan bodelningsförrättaren ansöka att domstolen förelägger att utlämnande av uppgifterna ska ske vid vite (dvs. att om man vägrar dela med sig av de uppgifter som krävs får man betala vite till staten) (17 kap. 5 § ÄktB)Du bör ha i åtanke att en bodelningsförrättare ska var opartisk och att dess uppgift är att tillse att bodelningen görs och att vederbörande även ska ha lön. Bodelningsförrättaren kommer varken att företräda dig eller din fru. Det kan i ditt fall därför vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig i bodelningen och som ser till ditt bästa. Om du är intresserad kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig med detta. En av våra jurister kan sköta kontakten med din fru och upprätta ett förslag till bodelning. Kan ni inte komma överens kan juristen även vara behjälplig med att ansöka om bodelningsförrättare. För kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att kontakta mig på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?

2020-03-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, min man och jag har varit gifta sedan 1989 och vi har inga äktenskapsförord och om vi skulle skilja oss nu har jag rätt till hälften då allt vi har med hus och hem? kan han hävda att våra bilar är hans för att han står på dem? En utav dem är en raritet, försäkringsvärdet är lite över 1 miljon den köptes 1999 men kostade inte det då, vad har jag rätt till? Värdet när vi köpte den eller vad vi skulle få nu?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur makars egendom ska fördelas mellan dem i samband med en skilsmässa hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).BodelningOm du och din man skiljer er så ska en bodelning ske - där er egendom delas upp mellan er (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det som ingår i denna bodelning är det som kallas makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB) – en makes egendom utgör giftorättsgods om den inte är att anse som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det framgår av din fråga att det inte finns något äktenskapsförord och att din make själv har köpt bilarna – dvs. inte fått dem genom gåva, arv eller testamente; jag kommer därmed utgå från att bilarna inte är att anse som enskild egendom (vad som utgör enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB). Bilarna utgör alltså giftorättsgods och ingår i bodelningen.En bodelning börjar med att man räknar ut hur mycket giftorättsgods var make äger (11 kap. 1 § ÄktB) – allt som din make äger tas upp på hans sida och det som du äger tas upp på din sida. När man har räknat ut giftorättsgodset får makarna räkna av sina skulder från sina andelar (11 kap. 2 § första stycket ÄktB) – det som återstår efter att man har räknat av skulderna, läggs samman och sedan delas det totala värdet av giftorättsgodset lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).Alltså kommer du ha rätt till hälften av värdet av det sammanlagda giftorättsgodset – detta inkluderar även din makes bilar så länge dem inte utgör enskild egendom.Värdering av egendomenAv lagen framgår det att det är egendomen och skulderna vid skilsmässoansökan som ligger till grund för fördelningen (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Värderingen sker alltså med utgångspunkt i de förhållanden som fanns vid skilsmässoansökan.Det vanliga är att egendomen värderas efter marknadsvärdet – dvs. det värde som egendomen får vid en hypotetisk försäljning och inte det värde som den köptes för. SammanfattningFör att sammanfatta kommer du vid en skilsmässa alltså ha rätt till hälften av värdet av det sammanlagda giftorättsgodset – hälften av värdet av hus och hem, men även hälften av bilarnas värde. Egendomen i som ingår i giftorättsgodset värderas till dess marknadsvärde, dvs. vad man skulle få vid en hypotetisk försäljning vid datumet för skilsmässoansökan.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få tillbaka min kontantinsats vid en skilsmässa?

2020-03-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas . Vi äger 50/50 av vår villa idag . Vid köpet hade jag med mig en kontantinsats på 158000 från en lägenhetsförsäljning. Vi skrev aldrig papper på det men de är insatta från mitt konto vilket syns tydligt . Visst har jag idag rätt att få tillbaka de pengarna när villan säljs? Måste jag gå den rättsliga vägen eller är det en självklarhet ?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga på ett konkret och lättförståeligt sätt så kommer jag inledningsvis berätta vad som sker med egendomen vid en skilsmässa. Efter det kommer jag nämna eventuella undantag som kan bli aktuella. Sist i mitt svar till dig kommer en sammanfattning. Vid en skilsmässa, så sker en bodelning där man delar upp all egendom som finns i äktenskapet. Det är reglerna kring bodelningen som vi kommer behöva titta på, och dessa finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är utgångspunkten vid en bodelning? När ett äktenskap upplöses och parterna genomgår en skilsmässa skall också makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som räknas in i makarnas egendom är det som kan ses som giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är alla tillgångar som de gifta makarna äger. UndantagDet finns dock ett undantag från det ovannämnda. Tillgångar som makarna har kan förutom giftorättsgods även vara enskild egendom. Enskild egendom innebär att makarna gemensamt har avtalat om egendomen genom ett äktenskapsförord, att tillgången skall vara en av parternas enskilda. Att egendomen skall vara en av parternas enskilda, innebär då att egendomen inte skall delas upp mellan parterna. Utan den part som har egendomen som dennes enskilda har ensamrätt till egendomen (7 kap. 2 § punkt. 1 ÄktB).Tillgångar och egendom kan också bli enskild egendom genom att någon av parterna har fått den genom testamente, som gåva eller livförsäkring. Viktigt är dock att det då måste stå som villkor i dokumentet (testamentet, gåvan eller livförsäkringen) att egendomen skall vara partens enskilda (7 kap. 2 § punkt. 2, 3 och 5 ÄktB).Men om det är så att det inte finns något sådant avtal som säger att egendomen/tillgången är någon parts enskilda, så är egendomen giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vilket innebär att egendomen skall delas på vid en bodelning. Sammanfattning (Har du rätt att få tillbaka din kontantinsats?)Då du säger i din fråga att det inte finns något papper om egendomen tolkar jag det som att det inte finns något som säger att kontantinsatsen är din enskilda. Därför kan du inte få tillbaka din kontoinsats, utan den skall räknas in i all er egendom och sedan delas jämt mellan er. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du några fler funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,