Kvarsittningsrätt och kostnadsfördelning vid äktenskapsskillnad - Vad gäller?

2021-08-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min fru, utan barn, äger en 3:a tillsammans (hälften var, båda har varsin halva av lånet) och ska nu skilja oss.Sista 1.5 månaderna har jag flyttat ut och hyrt ett rum i en annan lägenhet, som jag betalar för.Jag tycker att hon ska betala hyra och räntekostnaderna för den trean vi äger gemensamt medan hon bor där.Hon anser dock att jag ska betala halva min räntekostnad (dvs hon betalar räntan för sin del av lånet, men hon vill att jag ska betala halva räntan för min del av lånet).Jag anser att hon bör stå för alla räntekostnader eftersom hon är den enda som får nyttja lägenheten.Nu har hon hotat med att använda kvarsittningsrätt. Gällande kvarsittningsrätt tror jag det väger till hennes fördel att jag redan har börjat hyra ett annat rum, medan det bör väga till min fördel att hennes inkomst är ungefär dubbelt så hög som min.Vi avser att sälja lägenheten inom några månader så detta kommer i så fall bara att gälla i några månader.Jag har tre frågor:1) Vem bör betala vilka kostnader?2) Vem skulle vinna kvarsittnigsrätten?3) Om hon vinner kvarsittningsrätten, vad kommer jag att behöva betala för avseende vår gemensamma lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är äktenskapsbalken (ÄktB). Dessa kommer att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Allmänna hållpunkter

I 14 kap. 7 § 1 st. ÄktB anges att i mål om äktenskapsskillnad får domstolen, för tiden till dess att frågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yrkande av någon av makarna bestämma vem av makarna som ska ha rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad, dock längst för tiden till dess att bodelning har skett och förordna om skyldighet för den ena maken att utge bidrag till den andra makens underhåll. Vidare sägs i lagparagrafens andra stycke att domstolen också i ett sådant mål får, för tiden till dess att skillnadsfrågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, på yrkande av någon av makarna förbjuda makarna att besöka varandra.

Vem bör betala vilka kostnader och vem skulle tilldelas kvarsittningsrätten?

Det finns inga entydiga svar på den här typen av frågor. Inledningsvis ska noteras att det alltid står er fritt att självmant reglera vad som ska gälla, alltså fram till dess att bodelningen har ägt rum. En domstol (en tingsrätt som första instans) prövar i regel endast frågan om kvarsittningsrätt om någon av makarna yrkar att så ske. I domstol kommer prövningen då att göras utifrån en skälighets- och behovsbedömning varför utfallet också kommer att variera från fall till fall. Den av er som bedöms ha bäst behov av bostaden kommer med andra ord att beviljas kvarsittningsrätten. Omständigheter av stor betydelse är naturligtvis barn och makarnas ekonomiska situation, men även hälsotillstånd, närhet till arbete och annat dylikt kan beaktas när ett ärende om kvarsittningsrätt ska avgöras. Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det dock svårt att kunna göra en adekvat bedömning av den uppkomna situationen, vilket du säkert förstår. Det ska vidare tilläggas att antalet vägledande domstolsavgöranden är få på det här området varför rättsläget också är något oklart. Mycket måste därför lämnas därhän och får istället hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal.

Om din hustru skulle beviljas kvarsittningsrätt, vad gäller då i kostnadshänseende för dig?

Högsta domstolen (HD) har uttalat att förordnande om kvarsittningsrätt för ena maken i en bostad som tillhör den andra maken, helt eller delvis, kan medföra skyldighet för den förstnämnda maken att utge ersättning för nyttjandet. I rättsfallet NJA 2006 s. 206, vilket i och för sig gällde sambor, anförde HD att samma principer bör gälla även för makar vad avser skyldighet att betala ersättning för nyttjande av den andra partens bostad från separationen fram till bodelningen, vilket stöds av förarbetena, se prop. 1986/87:1 s. 41 och 102. Till skillnad från ditt eget antagande kan det alltså förhålla sig på det viset att du istället för att enbart behöva betala pengar i underhåll kan vara berättigad till nyttjanderättsersättning av din hustru. HD har angett som princip att eventuell betalningsfri tid borde begränsas till ett par månader efter separationen eller att det till och med borde vara så att ersättning ska utgå redan samma dag som separationen äger rum, om inte makarna skulle ha enats om annat vill säga. Samtidigt har det i senare tillkommen hovrättspraxis gjorts gällande att den part som självmant flyttar från en gemensamt ägd bostadsrätt är betalningsskyldig till den andra kvarboende parten för bostadsrättens kostnader, jfr hovrättsfallet RH 2015:52 som gällde sambor, men domen kan enligt min mening också tillämpas på en äktenskapsskillnad, dvs. en skilsmässa. Ovanstående innebär att ni kan bli skyldiga att utge ersättning till varandra varför beloppen i ett sådant läge kan kvittas.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Mot bakgrund av HD:s praxis är min uppfattning är att någon form av nyttjanderättsersättning bör utgå till dig eftersom du äger halva bostadsrätten som numera till fullo disponeras av din hustru. När det sedan gäller övriga kostnader kopplade till bostaden blir dessa i praktiken en ren förhandlingsfråga er emellan. Ärendet löses med fördel genom en frivillig uppgörelse, allt för att undvika en oviss utgång i domstol.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på onsdag den 25/8 kl 10.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96475)