Kan jag äga min bostadsrätt själv om jag gifter mig?

2021-03-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag äger ett bostads rätt och ville gifta mig , kan jag behålla den själv?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De regler som blir aktuella för att besvara din fråga finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som att du äger en bostadsrätt som du vill ska förbli din även fast du ingår ett äktenskap. GiftorättsgodsSom utgångspunkt gäller att all egendom som du och din framtida make/maka äger är så kallad giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Det innebär att egendomen ingår i bodelningen vid en eventuell separation.Det skulle alltså innebära att om du gifter dig och sedan skiljer dig, så kommer bostadsrätten som huvudregel att ingå i bodelningen (10 kap 1 § ÄktB). Principiellt sett kommer då hälften av värdet av bostadsrätten tillfalla dig och andra hälften kommer tillfalla din make/maka.Enskild egendomFör att undvika att bostadsrätten ingår i en eventuell bodelning krävs att egendomen är så kallad enskild egendom (7 kap 2 § och 10 kap 1 § ÄktB). Det görs förslagsvis genom att ni upprättar ett äktenskapsförord. ÄktenskapsförordDet finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Ett äktenskapsförord måste:vara skriftligt,undertecknat av båda makarna ochregistreras hos Skatteverket (7 kap 3 § och 16 kap 1 § ÄktB).RådGenom ett äktenskapsförordet kan ni alltså reglera vilka av makarnas ägodelar som kommer att ingå i en framtida bodelning, och vilka som inte ska göra det. Mitt råd är därför att göra bostadsrätten till enskild egendom genom att upprätta äktenskapsförord där det skrivs in att bostadsrätten ska vara just enskild egendom. På så sätt kommer du få behålla bostadsrätten vid en eventuell bodelning.Om du vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan du boka en tid hos en av våra jurister här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt?

2021-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |vilket är anledningarna till att en äktenskapsförord inte är giltig.which are the reasons why a äktenskapsförord is not valid.Tack så mycket
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och egenhändigt undertecknat av makarna (eller de blivande makarna). Vidare fordras att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket och det blir gällande från den dag det getts in till Skatteverket. Dessa grundkrav ska vara uppfyllda.Vidare kan ett äktenskapsförord helt eller delvis jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om ett villkor i ett äktenskapsförordet är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Jämkningsregeln ska dock tillämpas restriktivt. Utgångspunkten är att ingångna avtal ska hållas.Jag hoppas att du fick svar på fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Göra fastighet som make fått i arv till enskild egendom genom äktenskapsförord

2021-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och mina 2 systrar har ärvt ett fritidshus av våran fader. En syster är singel och den andra har ett äktenskapsförord som dikterar att arv är enskild egendom. Jag är gift och har inget äktenskapsförord men vi syskon vill hålla stugan i familjen. Min fru är med på detta. Vad kan jag och min fru skriva för dokument som gör detta arv till enskild egendom för mig i detta fallet?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods, enskild egendom och äktenskapsförordUtifrån din information tolkar jag det som att din far inte hade ett testamente eller dylikt som föreskrev att fritidshuset skulle bli enskild egendom för dig och dina syskon. Jag skulle i så fall rekommendera er att skriva ett äktenskapsförord eftersom det är på sådant sätt som s.k. giftorättsgods kan göras till enskild egendom, 7 kap 2 § 1 stycket 1 punkten och 7 kap. 3 § 1 stycket Äktenskapsbalken (1973:230) (ÄktB). Om ni inte skriver ett äktenskapsförord kommer alltså fritidsstugan från din far att fortsätta vara giftorättsgods och kommer således ingå i en framtida bodelning. Förutsättningar för ett giltigt äktenskapsförordFör att ett äktenskapsord ska vara giltigt krävs följande: att äktenskapsförordet är skriftligt, daterat samt undertecknat av både dig och din fru, 7 kap 3 § 2 stycket ÄktB. Vidare ska även äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, äktenskapsförordet börjar gälla från och med den dag då äktenskapsförordet lämnas in till Skatteverket, 7 kap 3 § 3 stycket ÄktB. SlutsatsDet finns diverse mallar till äktenskapsförord som går att tillförskaffa sig online bara genom att googla, jag skulle därmed rekommendera er att använda en sådan som ni sedan skickar in till Skatteverket. Om ni annars vill ha hjälp med att utforma ett eget äktenskapsförord kan ni vända er till våra betaltjänster så kan vi hjälpa er att utforma ett!I annat fall, att ni väljer att skriva ett själva, är det viktigt att äktenskapsförordet uppfyller formkraven och innehåller skrivelsen att den egendom som som du fått i arv eller gåva, utgör din enskilda egendom. Om ni vill att äktenskapsförordet enbart ska medföra att arvet i form av huset ska bli din enskilda egendom, kan ni i stället skriva något i stil med "fastigheten XXX som make X har ärvt från sin far utgör make X:s enskilda egendom". Det kan även vara smart att skriva till att framtida avkastning från huset, kanske vid en eventuell försäljning, även ska utgöra din enskilda egendom. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!MVH

Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

2021-02-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Återkoppling till ett tidigare lawline-svar ang fastighetsrätt 210219: Du skriver i ditt svar att ett äktenskapsförord måste skrivas där huset görs till enskild egendom Makarna har efter att huset byggdes skrivit ett nytt äktenskapsförord där all egendom som hustrun äger skall vara hennes enskilda egendom men här är inte huset specificerat, min fråga är räcker detta eller måste husbyggnaden specificeras
Karin Pihl |Hej! Tack för att du återigen vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att genom ett äktenskapsförord förordna hela sin egendom som enskild och inte endast delar av den (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det krävs ingen specifik formulering eller liknande för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt, och man kan därför inte säga att det krävs att huset specificeras. Man kan på så sätt i princip säga att det räcker med skrivelsen att all egendom hustrun äger ska vara hennes enskilda egendom. Det är med andra ord möjligt att formulera ett äktenskapsförord där all egendom ska vara enskild utan att specificera all denna egendom. Det kan vara bra att veta att om all egendom i ett äktenskap enskild ska inte en bodelning ske vid en eventuell skilsmässa (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vill man istället förordna delar av egendomen som enskild är det viktigt att man uttrycker sig tillräckligt specifikt, om inte så riskerar man att äktenskapsförordet blir ogiltigt i de delar där det är vagt formulerat.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ändra eller ogiltigförklara ett äktenskapsförord

2021-03-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag och min fru har varit tillsammans i 16 år men varit gifta i 6 år vi har 4 barn tillsammans och har tidigare skrivit äktanskapsbevis men hade inte skickat den till skatteverket föran ett år sedan den finns registrerad hos skatteverket nu.Jag undrar om hon kan begära ändring eller att den ska ogiltig förklaras utan mitt godkännande ?Om vi nångång i framtiden skulle skilja oss har hon rätt att kräva hälften av bodelningen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. ÄktenskapsförordHuvudregeln, när ett gift par skiljer sig, är att makarnas egendom delas lika mellan dem i och med att en bodelning genomförs (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det är makarnas giftorättsgods som ska delas mellan makarna (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det går dock att göra undantag från denna huvudregel genom att upprätta ett äktenskapsförord, precis som du och din fru har gjort (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord blir giltigt i och med att det lämnas in till skatteverket, förutsatt att äktenskapsförordet är både skriftligt och undertecknat av makarna. Ändra eller ogiltigförklara ett äktenskapsförordHuvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Detta innebär att det enbart under väldigt begränsade omständigheter är möjligt att göra ett undantag från denna huvudregel. Enligt lag så är det möjligt att jämka eller helt bortse från ett äktenskapsförord om avtalet skulle vara att betrakta som oskäligt. "Oskäligheten" kan relatera till avtalets innehåll, omständigheter som förelåg när avtalet ingicks, senare inträffade förhållanden eller andra omständigheter (12 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det är således möjligt att både ändra i ett äktenskapsförord samt att helt och hållet bortse från äktenskapsförordet vid en eventuellt skilsmässa. Eftersom huvudregeln är att avtal ska hållas så ska undantaget i 12 kap. 3 § äktenskapsbalken tillämpas väldigt restriktivt. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Kan min make ge bort egendom innan skilsmässa för att inte dela?

2021-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |SkilsmässaHej, min man och jag har nu gått över betänketiden för skilsmässan vid har en 1åring, vi ska nu lämna in skilsmässa efter betänkte tiden. Min fråga är: Vilka är mina rättigheter? Han har sin restaurang men bara för att jag inte ska ha rätt till den så skrev han sin syster på pappret som ägare och han står om suppleant vet inte vad det innebär. efter skilsmässan ska han ta över restaurangen från hans syster till sig.kan jag kräva något gällande restaurangen även efter skilsmässan? Vad har jag rätt till? Jag får barnets vårdnad 100%
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att du och din man står inför en bodelning och du undrar vilka rättigheter du har med tanke på att din man har ''gett bort'' egendom. I mitt svar kommer jag vidare att utgå ifrån att det inte föreligger något äktenskapsförord mellan dig och din man samt att restaurangen inte är enskild egendom. För att besvara frågan kommer äktenskapsbalken (ÄktB) att tillämpas.I samband med en skilsmässa ska bodelning skeEnligt huvudregeln ska bodelning ske när ett äktenskap blivit upplöst (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap blir upplöst vid bland annat skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). Bodelning ska vidare göras utifrån egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen (9 kap. 2 § ÄktB). Denna tidpunkt kallas den kritiska tidpunkten eller brytdagen. Det är alltså de tillgångar och skulder som finns på brytdagen som ska bli föremål för bodelning. Som beskrivits ovan är ditt och din makes giftorättsgods på brytdagen som ska delas (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till exempel på grund av äktenskapsförord är enskild eller arv/villkor med föreskrift att det ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte angett i frågan ifall restaurangen är enskild egendom eller arv med föreskrift att det ska vara enskild så utgår jag ifrån att den är giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen. Vid bodelning ska vidare era andelar i boet beräknas (11 kap. § 1 ÄktB). Vid beräkningen av era andelar ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det räcker till de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad skickades till domstolen (11 kap 2 § ÄktB och 9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Vad som återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjort för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet av denna beräkning ska sedan delas lika mellan dig och din man. Eftersom du har angett att din make har ''gett bort'' restaurangen till sin syster ska vi nu undersöka vad som gäller. Det finns skyddsregler för att förhindra att en make ger bort egendomSom ovan angivits ska resturangen bli föremål för bodelning. Men eftersom du har skrivit att din make har ''gett'' den i gåva till sin syster blir frågan när detta skedde. Gjordes denna värdeöverföring efter det att talan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen ska restaurangen ingå i bodelningen. Det finns dock fler skyddsregler till förmån för dig.Har din man utan ditt samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods ska din makes andel vid bodelning på grund äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde hade ingått i din mans giftorättsgods. Din makes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB).För att det ska betraktas som i inte obetydlig omfattning ska det handla om ett värde som i relation till restaurangen är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). I ditt fall bedömer jag det som att detta rekvisit är uppfyllt om det inte är så att din man har andra egendom där restaurangen är mindre än 10 % i relation till hans övriga tillgångar. En sista förutsättning för att restaurangen ska kunna delas mellan dig och din man är därmed att han har inom tre år innan ni ansökte om skilsmässa har gett bort den. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga!Vänligen,

Enskild egendom och giftorättsgods

2021-02-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har fått en tomt i gåva av mina föräldrar, med avsikten att min man och jag ska bygga hus tillsammans. För att finansiera husbygget behöver både min man och jag gå in som låntagare, och det är min man som har den högre inkomsten av oss båda. Jag önskar dock på något sätt säkra att jag får stå kvar som ägare av tomten, och hitta en lösning som gör att jag har möjlighet att ha kvar huset och tomten om vi skulle skilja oss. Samtidigt måste det så klart bli rättvist för min man också, så att han får en rimlig ekonomisk kompensation vid en eventuell skilsmässa. Hur ska jag gå till väga? Finns det något speciellt avtal för den här typen av situationer?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill ha huset och tomten vid ev. skilsmässa men även att du står som ägare till tomten om ni inte skiljer er. Du vill också att din man ska få rättvis kompensation för detta.Det finns inget speciellt avtal för din situation vilket innebär att man får se olika möjligheter och försöka göra det du tycker känns bäst. När jag svarar på din fråga kommer jag däremot att använda mig av äktenskapsbalken, ÄktB.Enskild egendomNär dina föräldrar gav dig tomten i gåva så hade de kunnat ge den med förbehåll för att den skulle vara din enskilda egendom. Detta hade inneburit att den är din och om du och din man skiljer er så är den inte giftorättsgods, och ska delas lika på, utan bara din.Om dina föräldrar har gett tomten till dig som enskild egendom så är ditt problem med tomten redan löst.ÄktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan ni skriva att tomten är din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan blivande makar eller makar. Glöm bara inte att ni måste uppfylla formkraven som anses i 3 §, bland annat att det ska upprättas skriftligen, annars så är äktenskapsförordet inte giltigt.ÖvertaganderättDet framgår inte från vad du skrivit men om två personer skiljer sig och de har gemensamma barn så kan personen som ska ha hand om barnen få övertaganderätt. Det innebär att den får bättre rätt till bostaden eftersom man ser till barnens behov av stabil bostad. Vid en bodelning så kan du, oberoende av om ni har barn, begära att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). Däremot är det ingen garanti på att du kommer få bostaden.Ser man att ni äger huset som giftorättsgods så ska det, som allt annat som är giftorättsgods, delas lika. Det innebär att om du vill behålla och bo kvar i huset så kommer din man att bli ekonomiskt kompenserad av dig för den del i huset du tar över från honom. Detta sker ena genom att du betalar rena pengar eller att han kompenseras av annat giftorättsgods som uppgår till samma värde.HusetI ett äktenskapsförord så säger man om ex huset är den ena makens enskilda egendom och inte att den har rätt att överta huset om skilsmässa blir aktuellt. Problemet blir alltså att ni ena får välja att skriva huset som ditt eller lita på att din övertaganderätt kommer vinna över din makes behov av bostaden. Såvitt jag vet så finns det inget sätt att i förhand avtala om att bostaden kommer tillfalla dig i skilsmässa, men är lite osäker.SamafattningGenom äktenskapsförord så kan ni garantera att tomten står som din enskilda egendom. Huset blir ett problem däremot och om du vill kolla på ytterligare möjligheter eller få dem utvecklade mer så rekommenderar jag att du bokar dit med en av våra jurister genom Lawlines hemsida för då kan du få mer information om du känner behov av det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste makar dela lika på bostaden vid skilsmässa?

2021-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag undrar bara om vad som gäller vid en skilsmässa. Låt säga att jag och min fru köper en bostad och vi betalar 50/50. Är det möjligt att skriva ett avtal (med en jurist) sinsemellan som friskriver parterna från en delning av 50%?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Makars egendom delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Det är giftorättsgodset som ska fördelas lika mellan makarna vid en eventuell äktenskapsskillnad. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7:1 ÄktB). För att egendom ska bli enskild måste det finnas någon form av handling som ger uttryck för detta t.ex. äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente (7:2 ÄktB). Finns det inget föreskrivet om egendomen som anger att den är enskild utgör det alltså en del av giftorättsgodset och ska fördelas lika mellan makarna.Hur kan man fördela egendomen genom äktenskapsförord (7:3 ÄktB)?I ett äktenskapsförord kan makar komma överens om att viss egendom som tillhör någon av dem ska utgöra dennes enskilda egendom, däremot kan man inte föreskriva att den ena makens egendom ska bli den andra makens enskilda egendom. Detta innebär att det inte är möjligt att genom äktenskapsförord bestämma att någon av er ska inneha mer än hälften av bostaden i enskild egendom. Ni skulle kunna göra en del av bostaden till någons enskilda egendom, beroende på vem av er som vill ha den större andelen, och låta resten utgöra giftorättsgods som ska fördelas lika mellan er.Kan man överlåta egendomen genom gåva (8:1 ÄktB)?För att göra den ena makens egendom till den andra makens enskilda egendom måste egendomen överlåtas genom en gåva. I samband med detta behöver man upprätta ett gåvobrev där det framgår att egendomen ska vara makens enskilda. Genom ett gåvobrev kan en make överlåta en andel i bostaden till den andra maken. SammanfattningNi skulle kunna upprätta en äktenskapsförord eller ett gåvobrev beroende på hur ni vill att bostaden ska fördelas. I ett äktenskapsförord kan ni föreskriva att en andel som någon av er äger ska vara enskild egendom, medan i ett gåvobrev kan en av er överlåta en andel till den andra med en föreskrift om det ska vara enskild egendom. Om du behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller gåvobrev är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!