Det går inte att gifta sig på distans i Sverige

Hej! Jag är svensk medborgare och bor i Sverige och min pojkvän bor i E l Salvador och är Salvadoransk. Vi har alltså ett distansförhållande och planerar att gifta oss på distans om det går. Vi vill leva ihop och gör allt vi kan för att det ska bli verklighet av det. Vilka hinder har vi framför oss rent juridiskt? Vad behövs för att det ska gälla i Sverige med tanke på att vi vill bo här i Sverige?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har uppfattat din fråga så är du en svensk medborgare bosatt i Sverige. Du har en pojkvän med enbart salvadoranskt medborgarskap och han är bosatt i El Salvador. Du och din pojkvän vill nu gifta er med varandra. Det du undrar är om ni kan gifta er på distans och om det inte är möjligt vad ni annars behöver beakta juridiskt. Nedan kommer jag att besvara din fråga. 

Det går inte att gifta sig på distans

Regler om att gifta sig finns i äktenskapsbalken. Då man gifter sig så heter det juridiskt att man ingår äktenskap. De två personer som ingår äktenskapet med varandra blir makar (1 kap. 1 § ÄktB). För att ingå ett äktenskap behöver det ske en så kallad vigsel (4 kap. 1 § ÄktB). Vid vigseln så måste du och din pojkvän vara närvarande samtidigt (4 kap. 2 § 1 st ÄktB). Det innebär alltså att det inte är möjligt för dig och din pojkvän att gifta er på distans eftersom vigseln i sådana fall är ogiltig (4 kap. 2 § 2 st ÄktB). I vissa fall kan ändå regeringen godkänna en vigsel som egentligen är ogiltig (4 kap. 2 § 3 st ÄktB). Den möjligheten kan dessvärre bara bli aktuell i sällsynta undantagsfall. 

Andra regler för vigsel

Förutom regeln på att samtidigt närvara på vigseln finns vissa andra regler gällande vigsel i Sverige. Under din och din pojkväns eventuella vigsel behöver det finnas två stycken vittnen närvarande (4 kap. 1 § ÄktB). Under vigseln ska det finnas en vigselförrättare. På vigselförrättarens förfrågan ska ni båda var för sig ge till känna att ni samtycker till äktenskapet varefter vigselförrättaren ska förklara er makar (4 kap. 2 § ÄktB). Före vigseln behöver även Skatteverket ha gjort en prövning av om det föreligger något hinder mot att du och din pojkvän ingår äktenskap (3 kap. 1 § ÄktB). 

Möjligheter för din pojkvän att komma till Sverige

Eftersom du och din pojkvän inte har möjlighet att gifta er på distans men ni väldigt gärna vill gifta er så är ni eventuellt intresserade av vilka möjligheter ni faktiskt har att gifta er. Ett alternativ är att din pojkvän kommer till Sverige och har en vigsel där både du och din pojkvän är på plats samtidigt. För att din pojkvän som bor i El Salvador och inte har svenskt medborgarskap ska kunna komma till Sverige finns vissa regler som ni behöver beakta. 

Regler angående att få resa in och vistas i Sverige utan svenskt medborgarskap regleras i utlänningslagen. För att få resa in och vistas i Sverige behöver din pojkvän ha ett pass (2 kap. 1 § UtlL). Förutom pass måste din pojkvän även ha ett uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning (2 kap. 4 § UtlL). Det finns flera olika förutsättningar för att beviljas ett uppehållstillstånd (5 kap. UtlL). Den kanske bästa möjligheten din pojkvän har för att bli beviljad ett uppehållstillstånd är att han har för avsikt att ingå ett äktenskap med dig som är bosatt i Sverige. En förutsättning är då att ert förhållande framstår som seriöst och att inte särskilda skäl talar mot att tillståndet ges (5 kap. 3 a § 1 p. a UtlL). En annan förutsättning för att din pojkvän ska beviljas uppehållstillstånd är att du kan försörja både dig och din pojkvän och att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard (5 kap. 3 b § UtlL). Undantag till kravet på att du försörjer din pojkvän finns ändå bland annat om ni har ett väletablerat förhållande eller om det finns några särskilda skäl för det (5 kap. 3 d § 3 p. och 3 f § UtlL). 

Det är viktigt att notera att det finns väldigt många olika förutsättningar för att bli beviljad uppehållstillstånd utöver de jag har nämnt. Det är även viktigt att tänka på att din pojkvän behöver ansöka om och bli beviljad ett uppehållstillstånd före han reser in i landet (5 kap. 18 § 1 st UtlL). Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket (5 kap. 20 § UtlL). 

Gifta er utomlands

Ett annat alternativ som du och din pojkvän har är att gifta er i ett annat land än Sverige. I sådana fall kan din pojkvän under liknande förutsättningar som under rubriken ovan bli beviljad ett uppehållstillstånd. Om ni är makar ställs ändå inget krav på att ert förhållande ska framstå som seriöst och att inte särskilda skäl talar emot att tillståndet ges. Det ni sedan behöver göra för att ert äktenskap ska vara registrerat i Sverige är att ansöka om registrering av ert äktenskap hos Skatteverket. Ni behöver då visa upp ett intyg på vigseln i form av vigselhandlingen. Vigselhandlingen kan vara i original eller bestyrkt kopia. Det kan även vara bra att ge en kopia på din pojkväns pass till Skatteverket. 

För att ni ska kunna gifta er i ett annat land behöver du och din pojkvän få rätt att komma in i och vistas i det landet. Ni behöver även ingå ert äktenskap i enlighet med det lands regler som ni befinner er i. För att Skatteverket sedan ska registrera ert äktenskap i Sverige finns vissa ytterligare regler. Regler om detta finns i lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. I huvudregel ska ett äktenskap som ingåtts utanför Sverige vara giltigt även i Sverige så länge det också är giltigt i det land som äktenskapet ingicks i (1 kap. 7 §). I vissa fall erkänns ändå inte ett äktenskap som ingåtts i ett annat land i Sverige. Så är fallet i följande alternativa fall (1 kap. 8 a §):

1. Om du eller din pojkvän var under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående. 

2. Om det vid tidpunkten då ni ingick äktenskapet fanns ett annat hinder mot äktenskapet enligt svensk lag. 

3. Om det är sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång. 

4. Om du och din pojkvän inte närvarade samtidigt vid äktenskapets ingående. 

Sammanfattning

Det är inte möjligt för dig och din pojkvän att gifta er på distans och få ert äktenskap registrerat i Sverige. Om ni skulle göra det så är inte ert äktenskap giltigt. En lösning på problemet är att din pojkvän kommer till Sverige. Eftersom ni har planer på att gifta er så har din pojkvän möjlighet att bli beviljad uppehållstillstånd vilket är en förutsättning för att han ska få komma in i Sverige. En annan möjlighet är att ni gifter er i ett annat land och sedan ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Därefter har ni möjlighet att ansöka om registrering av ert äktenskap i Sverige. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”