Vad kan jag göra om min arbetsgivare vägrar betala ut min lön?

2021-02-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Det handlar om att min chef på jobbet vägrade att betala ut min lön från november månad, han sa hela tiden att han kommer betala ut nästa månad o nästa igen och till slutet sa han att han ska betala ut min lön från november i februari månad. Det är inte oki för har nu väntat sen november månad. Jag har anställningsavtal med mig och mina timmar som bevis. Han gjorde detsamma med två personal på jobbet innan. Va är bäst att göra?
Noa Shasavar |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal är bindande för dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Att betala ut lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter. Enligt 4 § Lag (1982:80) om anställningsskydd begår arbetsgivaren ett avtalsbrott om han inte betalar ut lön och arbetstagaren kan dessutom frånträda sin anställning utan uppsägningstid.Arbetstagare med utebliven lön har en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar, denna fordran förfaller dagen som lönen skulle ha betalats ut till dig. Vid förfallen fordran finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM kan då begära att din arbetsgivare ska betala ut din lön. Om ansökan om betalningsföreläggande och hur detta går till kan du läsa närmare om på KFM:s hemsida.Jag råder dig dessutom att ta reda på varför din arbetsgivare inte betalar ut din lön. Att en arbetsgivare inte betalar ut lön under en längre period kan vara ett tecken på ekonomiska problem. Om det är fallet finns det möjlighet att ansöka om att företaget sätts i konkurs. I sådana fall är det bra att agera snabbt då arbetstagare som mest kan få betalt för tre månaders utebliven lön vid konkurs, s.k. statlig lönegaranti. Du kan läsa mer om ansökan om konkurs och statlig lönegaranti på KFM:s hemsida.Om du är med i en facklig organisation råder jag dig att kontakta dem och be om hjälp då de är väldigt erfarna inom detta område och kan ge dig råd om hur du ska hantera situationen.Om du har ytterligare frågor eller tycker att något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Förtur vid vikariat

2021-02-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag ansökte till fast tjänst men min kollega fick det. Jag fick en vikarierande position för 5 månader på den tjänst som min kollega fick. Nu har hon sagt upp sig och undrar om jag har företräde på att få den fasttjänst som jag vikarerar nu.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har någon förtur till en tillsvidareanställning som blir ledig på den arbetsplats där du har din vikarietjänst. Reglerna om anställningsskydd och vilka rättigheter du har som arbetstagare hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS).Vad säger lagen - Som vikarie har du ingen automatisk förtur till tillsvidaretjänster som blir lediga. LAS innehåller dock en regel som ger vissa personer en förtur till nyanställningar. I LAS 25 § framgår att någon som haft tidsbegränsade anställningar, exempelvis vikariat, i mer än 12 månader hos arbetsgivaren under en treårsperiod har en förtur till nyanställningar. LAS 25 § är till för att en arbetsgivare inte ska kunna hävda att det råder arbetsbrist på arbetsplatsen, säga upp alla anställda, och sedan anställda nya personer. I övrigt har arbetsgivare i regel stor frihet att välja vilka de vill ge tillsvidareanställningar. Din arbetsgivare ska dock göra information om lediga tillsvidareanställningar tillgängligt på arbetsplatsen, så att de som är tidsbegränsat anställda kan ta del av den (LAS 6 f §). Arbetsgivaren måste dock inte tillfråga sina tidsbegränsat anställda om de är intresserade av att söka anställningen, utan det räcker att informationen görs tillgänglig genom exempelvis ett anslag. Vad innebär detta för dig – Det kan därför i din situation att konstatera att förtur för vikariat blir först aktuellt om man har jobbat som vikarie i 12 månader under en tre års period. Detta har inte skett då du anger själv att du varit vikarie i 5 månader endast. Någon förtur föreligger därför inte. Hoppas att de var svar på din fråga!

Vad kan man som anställd göra när man inte får sina avtalade timmar?

2021-01-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan. På mitt avtal med jobbet står det i kontraktet att jag får minst 4 timmar i veckan. Har inte fått någon timme alls i snart 2 veckor. Bryter inte min chef avtalet och är det inte olagligt?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är ja, din chef bryter mot ert avtal. Arbetsgivaren ska uppfylla sin del av avtaletDin situation regleras i Avtalslagen (AvtL) och hör till huvudregeln - avtal ska hållas (1 § AvtL). Oavsett utformningen på avtalet så gäller de villkor ni ställt upp. Detta innebär att har ni avtalat om 4h arbetstid per vecka måste din arbetsgivare och även du uppfylla detta. Har ni kommit överens om annat går det självklart bra. Din arbetsgivare bryter alltså mot ert avtal och det utgör avtalsbrott. Vad kan du göra?Till att börja med råder jag dig att vända dig till din arbetsgivare och informera om att du vill ha dem timmarna du har rätt till enligt ert avtal. Om du inte får något gehör bör du vända dig till din fackförening. Detta gäller även om du saknar kollektivavtal på arbetsplatsen. En fackförening har kunniga jurister och medel för att enklare påverka arbetsgivaren att frivilligt göra rätt för sig. Är du inte medlem i en fackförening kommer du tyvärr inte kunna ta hjälp av dem. Det sista alternativet är då att själv inleda en process i Arbetsdomstolen. Tyvärr är det både långdraget och kostsamt och du bör överväga om du vill göra detta då det gäller så pass få timmar. Jag kommer därför inte råda dig att göra detta. Prata med din arbetsgivareDet viktigaste du kan göra är att prata med din arbetsgivare och påvisa att du inte fått dina timmar. Ofta vill de flesta göra rätt för sig och din arbetsgivare kan självklart vilja rätta sitt fel utan att det behöver leda till en process. Ha gärna kontakt med din fackförening under tiden så att de kan ge tips och råd för just din situation. Även om du inte är medlem kan du få tips och råd. Med vänliga hälsningar,

Kan en arbetsgivare godtyckligt välja vem denne vill anställa i ett rekryteringsförfarande?

2021-01-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Ett flygbolag söker piloter, de har enbart krav på giltiga certifikat och erfarenhet fördelat på skall- och bör-krav enligt nedan.Fråga:Har bolaget rätt att ta personer som enbart uppfyller skallkraven framför personer som uppfyller både skallkrav och börkrav?Kravlista skall-kravThe CMDR shall at least have the following experience:(1) Minimum two years command experience from a multiengine turbine (turbo-prop or jet) aircraft operated in CAT in accordance with Commission regulation (EC) No. 965/2012(2) 2500 total flight hours total time,(3) 2000 flight hours on fixed wing aircraft, of which;(a) Minimum 800 flight hours are on multiengine aircraft or 500 flight hours as a co-pilot (COP) on a PC-24(b) Minimum 400 flight hours as PIC on multiengine HPA aircraft(c) Experience from operating IFR in winter conditions, minimum two winter seasons(d) Minimum 1 000 flight hours in multicrew concept(4) Approved MCC course or hold valid accreditaion for MCCKravlista bör-kravThe CMDR should at start of duty have the following experience:(1) 1000 flight hours in air ambulance operations, on fixed wing aircraft
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du undrar huruvida en arbetsgivare i samband med ett rekryteringsförfarande äger rätt att godtyckligt välja vem denne vill anställa och om olika kompetensnivå hos sökandena kan göra att arbetsgivaren blir skyldig att anställa den som objektivt sett framstår som mer lämpad för tjänsten. Jag kommer i den här utredningen att utgå ifrån att den potentiella arbetsgivaren är verksam inom den privata sektorn. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Diskrimineringslagen (DiskrL).Lagen om anställningsskydd (LAS).Några inledande hållpunkterInledningsvis kan det konstateras att en arbetsgivare med rättsliga medel inte kan tvingas att ta en viss person i sin tjänst och på samma sätt kan inte heller en arbetstagare med tvång åläggas att utföra arbete hos en viss arbetsgivare. Det är till och med så att en arbetssökande inte ens med processuella tvångsmedel kan framtvinga ett anställningsbeslut när denne kan påvisa att diskriminering har skett eller om han eller hon skulle ha företrädesrätt till återanställning (2 kap. 1 § 1 st. 2 p. DiskrL och 25 § LAS). I de två senare situationerna kan vederbörande naturligtvis vara berättigad till ekonomisk kompensation i form av diskrimineringsersättning respektive skadestånd, men att rättsligt kunna tilltvinga sig ett arbete hos en specifik arbetsgivare är inte möjligt. På den privata arbetsmarknaden råder en så kallad fri anställningsrätt, vilket i klartext innebär att det står arbetsgivaren fritt att diktera villkoren för en nyrekrytering och utifrån dessa sedan bestämma vilken kandidat som är bäst lämpad för den aktuella tjänsten. Meriter och tidigare erfarenheter brukar inte sällan väga tungt, men inom ramen för den helhetsbedömning som arbetsgivaren har rätt att göra kan hänsyn även tas till den personliga lämpligheten, vilket för övrigt torde vara mycket vanligt förekommande.Inskränkningar i den fria anställningsrättenInom den privata sektorn begränsas emellertid den fria anställningsrätten i förekommande fall och då främst genom diskrimineringslagen. Den nyss nämnda lagstiftningen gör det svårare för arbetsgivaren att fatta vilka anställningsbeslut som helst. När en arbetsgivare uppenbart bortser från en mer kvalificerad kandidat går det att argumentera för att det framstår som antagligt att det kan röra sig om en diskriminering av något slag (de sju diskrimineringsgrunder som erkänns i svensk framgår av 1 kap. 5 § DiskrL). Bevisbördeplaceringen är förmånlig för arbetssökanden i de här situationerna eftersom det är tillräckligt att den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad. Därefter går bevisbördan över på arbetsgivaren som då måste visa (styrka) att någon diskriminering inte har förekommit (6 kap. 3 § DiskrL). Begreppet "ger anledning att anta" är ett mycket lägre ställt beviskrav än det som gäller för arbetsgivaren, det vill säga "styrkt", vilket närmast kan likställas med att omständigheter som talar mot diskriminering ska vara fullt ut bevisade. Notera dock att en arbetsgivare har stor frihet att välja principer för dennes rekryteringsförfarande som avviker från vad som annars generellt är sedvanligt på arbetsmarknaden eller brukligt i en specifik bransch. Vidare kan, vilket redan har påpekats ovan, den fria anställningsrätten komma att inskränkas när en arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist eller en tidsbegränsat anställd som inte har fått en förlängning har företrädesrätt till återanställning (25 § LAS). Märk väl att en arbetsgivare likaledes kan behöva iaktta deltidsanställdas rätt till högre sysselsättning i samband med en nyrekrytering.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis och mot bakgrund av ovanstående är det min bedömning att arbetsgivaren, under förutsättning att någon diskriminering inte äger rum, har rätt att välja de piloter som uppfyller kraven som du benämner som "skall-krav" även fast de ifrågavarande kandidaterna eventuellt inte når upp i "bör-kraven". Det skönsmässiga spelutrymmet i rekryteringssammanhang inom den privata sektorn är för en arbetsgivare följaktligen ganska stort. Hade det däremot varit fråga om en statlig tjänst hade den fria anställningsrätten inte kunnat åberopas av arbetsgivaren eftersom det finns en grundlagsbestämmelse som stadgar att endast sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet får beaktas vid tjänstetillsättningar (se 12 kap. 5 § 2 st. regeringsformen och även 4 § lagen om offentlig anställning). Vid en statlig myndighet kan således en arbetssökande överklaga ett felaktigt anställningsbeslut, men det är dessvärre inte möjligt i den nu uppkomna situationen.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma utan lön efter hemkomst från ett riskområde när jag inte bär på Covid-19?

2021-02-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har varit i Sadafrika i nästan en månad.Kom hem och blev tillsagd av min arbetsgivare att göra ett covid test vilket jag inte motsatte mig mot.Fick svar efter mindre än 24 timmar att testet var negativt vilket jag meddelade min arbetsgivare.Han sa då att jag ska vara hemma ytterligare 4 dagar för att göra ett nytt test och invänta svar på det testet och sedan återgå i tjänst.Jag sa att jag står till förfogande att arbeta och vill därför ha betald lön när jag blir tillsagd att stanna hemma när jag är frisk och fri från Covid-19.Han meddelade då att "Enligt 2 kap. 1 § smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. bolagets uppfattning att en arbetstagare som inte följer UD:s reserekommendationer ett område som vid tidpunkten för avresa är av UD klassat som riskområde) med anle coronaviruset, inte kan anses uppfylla denna skyldighet. Arbetsgivaren har då rätt at hemkomsten arbetsbefria vederbörande för karantän med indragen lön."Facket anser att det inte är korrekt och tyckte jag skulle få detta bedömt av er då jag inte är medlem i facket, bara a-kassan.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är nyligen hemkommen från Sydafrika efter en månads bortavaro och inför din återgång i arbetet blev du ombedd att ta ett Covid-test, vilket du också gjorde. Trots att testresultatet var negativt meddelade din arbetsgivare att du var tvungen att stanna hemma i ytterligare fyra dagar för att därefter testa dig på nytt. Under den tiden anser bolaget, mot bakgrund av en specifik bestämmelse i smittskyddslagen, att någon ersättning inte ska utgå. Du har varit i kontakt med en av de arbetstagarorganisationer (fackförbund) som företräder arbetstagarna på din arbetsplats och organisationen menar att arbetsgivarens uppfattning i det här fallet är felaktig. Du kan emellertid inte få någon hjälp eftersom du inte är medlem i det ifrågavarande fackförbundet varför du nu har vänt dig till oss för att kunna få en andra bedömning. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Arbetsmiljölagen (AML).Socialförsäkringsbalken (SFB).Lagen om sjuklön (sjuklönelagen).Lagen om anställningsskydd (LAS).Några inledande hållpunkterInledningsvis kan det konstateras att arbetsgivaren har rätt att skönsmässigt leda och fördela arbetet inom ramen för dennes verksamhet. Arbetsledningsrätten framgår inte uttryckligen av någon arbetsrättslig lagstiftning, men den anses utgöra en allmän rättsprincip på arbetsrättens område och har också bekräftats i Arbetsdomstolens (AD) rättspraxis (arbetsledningsrätten kan dock inskränkas i vissa fall, se bland annat 29/29-principen och bastubadarprincipen samt rättsfallen AD 1929 nr 29, AD 1978 nr 89 och AD 2006 nr 12). Arbetsgivaren måste vidare göra en riskbedömning vid risk för smittspridning eftersom denne har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen (i förekommande fall är ansvaret till och med straffsanktionerat). Det betyder i klartext att arbetsgivaren i alla lägen är skyldig att säkerställa en för samtliga arbetstagare god arbetsmiljö och att sedvanliga arbetsuppgifter kan utföras utan risk för olycksfall och ohälsa (3 kap. 2 § AML). Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan arbetsgivaren besluta om särskilda åtgärder och/eller instruktioner, exempelvis för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen, och som arbetstagare är man då skyldig att följa arbetsgivarens föreskrifter. En arbetstagare som bryter mot dessa kan komma att skiljas från sin anställning eftersom ett sådant agerande stundtals kan vara ett brott mot anställningsavtalet och således utgöra saklig grund för uppsägning (7 § 1 st. LAS).Notis: AD är slutinstans i arbetsrättsliga mål och styr därför rättspraxis på arbetsrättens område.Kan arbetsgivaren tvinga dig att stanna hemma?Det korta svaret lyder: Ja, du kan bli tvingad att stanna hemma mot bakgrund av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och i syfte att förhindra potentiell smittspridning. Som arbetstagare är du, vilket som sagt redan har påpekats ovan, skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner och detta alldeles oavsett existensen av eventuella medicinska intyg och/eller om du själv anser att du är tillräckligt frisk. Det nu sagda får alltså ingen bäring på den rättsliga bedömningen avseende din rätt att få vistas på arbetsplatsen. Däremot är du berättigad till full lön om du på order av din arbetsgivare har blivit ombedd att stanna hemma trots att du bevisligen är frisk och står till arbetsgivarens förfogande.Det aktuella lagrummet (lagparagrafen) i smittskyddslagen som arbetsgivaren åberopar påverkar enligt min mening inte den arbetsrättsliga bedömningen. Du har naturligtvis, precis som alla andra, en skyldighet att följa de regler som framgår av smittskyddslagen och huruvida du, genom att resa till ett riskområde, har agerat vårdslöst (oaktsamt) i smittskyddslagens mening har jag svårt att uttala mig om. Ändamålen bakom lagstiftningen är dock inte på något sätt avsedda att bereda arbetsgivaren möjlighet att arbetsbefria en arbetstagare utan rätt till ersättning som någon sorts bestraffning. Det förtjänas för övrigt att säga att om du verkligen hade varit sjuk hade arbetsgivaren ändå varit tvungen att betala ut viss ersättning till dig. En arbetstagare har vid sjukdom rätt till sjuklön motsvarande 80 % av den genomsnittliga veckolönen och andra eventuella anställningsförmåner under de två första veckorna och sjuklönen ska då betalas av arbetsgivaren (1 och 6 §§ sjuklönelagen). Vid fortsatt sjukdom efter de två första veckorna tar dock Försäkringskassan över och via kassan kan arbetstagaren ansöka om sjukpenning, vilket är en ersättning som lämnas till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom (24 kap. 2 § SFB).Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Du är skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner varför du i det här fallet måste stanna hemma. Annars riskerar du att bli uppsagd eftersom brott mot ordningsföreskrifter på en arbetsplats kan utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS. Däremot är du rätt till lön och andra anställningsförmåner under hela den tid som du i friskt tillstånd har tvingats stanna hemma och detta oaktat om du skulle blivit arbetsbefriad, exempelvis om arbetets beskaffenhet omöjliggör arbete hemifrån.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person, företrädesvis en jurist, som hjälper dig att författa ett skriftligt yttrande (ett kravbrev) till din arbetsgivare. Önskar du vår hjälp är du som sagt varmt välkommen att återkomma till mig.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

2021-01-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Vad har arbetsgivaren för skyldigheter då en anställd tagit ett återfall i missbruk av narkotika på sin fritid och inte under arbetstid? Men har dock kvar narkotika klassade preparat i kroppen då denne jobbar. Den anställde har dokumenterad beroende sjukdom sedan tidigare
Oscar Rudén |Arbetsgivarens rehabiliteringsansvarHej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Inom arbetsrätten så har arbetsgivaren ett tämligen långtgående rehabiliteringsansvar för sina anställda. Regler om detta finner du främst i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt i Arbetsmiljölagen (AML). Arbetsgivarens rehabiliteringsansvarAlkoholism eller alkoholmissbruk eller annan form av missbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. Det är först när arbetsgivaren anser att missbruksproblemet påverkar arbetet negativt som deras rehabiliteringsskyldighet träder in. Rehabilitering kan ske i olika former såsom företagsvård, terapi, arbetsträning eller liknande stöd är vanligt. Tanken är att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga och komma tillbaka till sin arbetsplats. Helst ska rehabiliteringen ske snarast, så fort arbetsgivaren får kännedom om alkoholmissbruket. Det är arbetsgivarens ansvar att finansiera och planera in den rehabilitering som behövs för sina anställda. För att denna process ska fungera krävs det även att den anställde tackar ja till rehabilitering och erkänner sin sjukdom, medverkan från den anställde krävs således även. Det är sammanfattningsvis arbetsgivarens ansvar att erbjuda rehabilitering och arbetsanpassning till sina anställda vid behov (3 kap. 2a § 3 st AML).Hoppas att de var svar på din fråga!

Kan man bli tvingad till tjänstledighet om man förlorar sitt körkort tillfälligt?

2021-01-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Kan min chef tvinga mig till tjänstledigt pga jag blivit av med körkortet ?Jag tar mig till och från jobb men jobbar i service yrket och vi utgår med bil ut från firman. Jag har en månad kvar innan jag får tillbaka mitt körkort
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I första hand så är det så att din chef måste omplacera dig till andra arbetsuppgifter om det är så att ditt arbete kräver körkort. Om detta inte går måste arbetsgivaren även se till om det finns andra tjänster på annan ort som föreaget har, där du är kvalificerad för tjänsten- i sådana fall behöver arbetsgivaren erbjuda dig tjänst på den orten. Om du tackar nej till ett sådant arbete eller om det verkligen inte finns några arbetsuppgifter att omplacera dig till så kan arbetsgivaren säga att du inte står till dennes förfogan och därmed är du inte berättigad till lön förrens du kan stå till arbetsgivarens förfogande igen. Därmed är det alltså så att om du inte kan utföra ditt arbete på grund av att du förlorat ditt körkort så som du beskriver och din chef inte har några andra arbetsuppgifter att omplacera dig till, eller en tjänst på annan ort som du är kvalificerad till, då kan hen "tvinga" dig till tjänstledigt i och med att du inte står till din arbetsgivares förfogande och därmed inte har rätt till lön förrens du kan utföra arbetsuppgifter igen. Däremot så krävs det ju mycket av din arbetsgivare innan den får göra så, din chef kan inte direkt bara säga att du måste vara tjänstledig utan den måste undersöka varje möjlighet för att omplacera dig eller tillfälligt ge dig en annan tjänst. Om det känns som det inte går rätt till eller om chefen inte lyssnar på dig så rekommenderar jag dig starkt att koppla in facket. Om du ej är medlem i facket så kan du kontakta en advokat inom arbetsrätt istället som kan hjälpa dig att föra din talan. Om du inte har råd med detta för att du tjänar för lite (under 260 000 kr) så kan du ha rätt till rättshjälp för detta, vilket innebär att du om du är kvalificerad för rättshjälpen enbart behöver betala en viss procent av kostnaden för advokaten. Här kan du läsa mer om rättshjälp. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och önskar dig ett stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Polisanmäla arbetsgivare för utebliven lön

2021-01-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Kan jag polisanmäla min chef som inte betalar ut dom timmarna i månaden som står på mitt kontrakt?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen möjlighet att polisanmäla arbetsgivaren för utebliven lön, såvida inte arbetsgivaren har begått en brottslig gärning. Om din arbetsgivare inte har betalat ut lön, har du en fordran på arbetsgivaren. Om du är med i en facklig organisation bör du först och främst vända dig till fackförbundet som kan ge dig råd om hur du ska gå tillväga. Du kan i annat fall ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Du måste dock kunna visa att det föreligger ett avtal mellan dig och din arbetsgivare, att din fordran avser pengar och att den förfallit till betalning (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På så sätt kan KFM ålägga din arbetsgivare att betala ut din lön (lagen om betalningsföreläggande 2 §). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och blanketter för ansökan. Om du, trots att du har vänt dig till KFM, inte får betalt kan du ta ärendet vidare till domstol. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,