Har barn rätt till både underhållsstöd och underhållsbidrag?

2019-07-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag gick isär från mitt ex för två år sedan. Vi har tre barn tillsammans. Varav bara en som bor hemma nu. De andra har flyttat ut. Dottern är 15 år och jag har ensam vårdnad över henne. Till en början funkade allt bra med underhåll. Han betalade underhållsstöd, hennes mobil och gav henne en liten månadspeng. Sedan en antal månader sedan drog han in på mobilen och hennes månadspeng och betalar nu bara underhållsstöd till mig. Vet att han tjänar mycket mer än mig. Men tycker att han inte ska betala mer. Vilket jag anser då vår dotter är femton. Hon har dyra fritidsintressen så som ridning, precis tagit mopedkörkort, en tonårsdotter kostar en hel del. Finns det möjlighet till hjälp med underhållsbidrag? För nu har jag tröttnat på att säga till om att detta inte räcker.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsbidrag och underhållsstödBarnets rätt till underhållsbidrag löper parallellt med rätten till underhållsstöd. Det belopp som en försörjningsskyldig förälder betalar ut i underhållsstöd avräknas dock från underhållsbidraget, det vill säga att en skyldighet att betala underhållsbidrag jämte underhållsstöd endast inträder när underhållsbidraget utgör ett högre värde än underhållsstödet (7 kap. 2 a § föräldrabalken (FB)). Underhållsbidragets storlekUnderhållsbidragets storlek beräknas utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Behovsdelen tar sin utgångspunkt i schabloner utifrån barnets ålder som därefter justeras efter faktiska tilläggskostnad som ej har beaktats i schablonbeloppet. Med föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga avses att det är förvärvsförmågan som utgör utgångspunkten, vilket medför att betalningsskyldigheten sträcker sig till den förvärvsinkomst som vore möjlig att erhålla men som en underhållsskyldig förälder utan godtagbar anledning underlåter att nyttja. Om en förälder har en god ekonomi kan barnet ha rätt till ett så kallat standardtillägg för att kunna göra anspråk på motsvarande standard som föräldern har. Standardtillägg blir bara aktuellt i de fall barnet faktiskt kan tillgodogöra så standardtillägget, vilket ökar i takt med barnets ålder, även om även yngre barn kan ges rätt till standardtillägg (NJA 1985 s. 781 och NJA 1995 s. 297). Underhållsbidragets storlek kan bestämmas antingen att föräldrarna själva genom avtal kommer överens eller att domstol via dom fastställer underhållsbidraget (7 kap. 2 § andra stycket FB). En förälder kan bli skyldig att betala ut retroaktivt underhållsbidrag tre år från dess att talan väcks om denne under perioden inte uppfyllt sin underhållsskyldighet och beloppet inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige (7 kap. 8 § FB och NJA 1991 s. 503).SammanfattningÄven om underhållsstöd betalas ut kan barnets rätt till underhåll även omfatta rätt till underhållsbidrag. Att den andre föräldern har bättre ekonomisk förmåga kan ligga till grund för att denne blir skyldig att betala ett högre belopp för att barnet ska ges samma standard som föräldern. Det tycks alltså kunna föreligga förutsättningar för att barnet även ska ha rätt till underhållsbidrag jämte underhållsstödet.För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn när de har flyttat hemifrån?

2019-07-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag frågade och fick svar om underhåll till min 18åriga dotter. Men jag undrar nu, om hon har valt att flytta hemifrån och ändå går i skolan, är vi ändå underhållsskyldiga? Är vi det även som nu när det är sommarlov? Hur räknar man på vad man är skyldig att betala?Hur ska vi göra för att få information om att hon faktiskt är i skolan?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör underhåll av barn, blir föräldrabalken (FB) tillämplig för att utreda din fråga. Föräldrar och vårdnadshavare ska svara för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt (rimligt) med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrars underhållsskyldighet bestäms också utifrån barnets egna tillgångar och inkomster, samt sociala förmåner. Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år. Men om barnet går i skolan och är 18 år, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men som längst till dess att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grund- och gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning, enligt 7 kap. 1 § FB. Dock kan inga krav ställas på föräldrar, att de ska betala för ett annat boende eller andra omkostnader, som barnet ådrar sig, om de inte vill eller har ekonomisk möjlighet till det. Sammanfattningsvis har ni som föräldrar en underhållsskyldighet för ert barn till dess att denne är 18 år, eller går i skolan tills denne är 21 år. Dock gäller inte denna underhållsskyldighet för er om ert barn väljer att flytta hemifrån vid 18 års ålder och fortfarande går i skolan. Hoppas ni fick svar på er fråga, annars är det bara att ni hör av er till oss på Lawline igen!Vänligen,

Underhåll när barnet jobbar eller pluggar?

2019-07-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor gällande mina två barn som bor hos mamman på heltid.Fråga 1: har en dotter som fyllt 20 i april och väntar på att bli intagen till högskola, ska jag betala underhåll under den tiden som hon pluggar bara eller tills hon fyller 21 oavsett?Fråga 2: andra dotter får varje månad direkt av mig och under sommarlovet och hon jobbar hon fyllt 18 i april ska jag betala under sommaren och när hon jobbar?Tack på förhand
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i föräldrabalkens sjunde kapitel. Fråga 1 Eftersom din dotter har fyllt 20 år och gått ut gymnasiet, är du inte längre underhållsskyldig mot henne. Du är endast skyldig att betala underhåll till ett barn som är under 18 år, förutom då barnet går i gymnasiet - i så fall är du underhållsskyldig till dess att barnet tar studenten (7 kap. 1 § andra stycket).Fråga 2 Du nämner att din andra dotter har fyllt 18 år, vilket betyder att din underhållsskyldighet har upphört om hon inte går i gymnasiet. Om hon går i gymnasiet, ska du betala under sommaren också (7 kap. 1 § FB). Däremot påverkas storleken på ditt underhållsbidrag av hennes inkomst under sommaren eftersom underhållsbidraget är baserat på barnets behov (som såklart minskar om barnet har högre inkomster under en period). Beräkning av underhållsbidrag Formeln är följande: barnets behov x (den bidragsskyldiges ekonomiska överskott / båda föräldrarnas ekonomiska överskott) = bidraget till det barnet. >Föräldrarnas ekonomiska överskott beräknas såhär: förälderns månadsinkomst efter skatt med avdrag för sina egna levnadskostnader (10 % av prisbasbeloppet per månad) samt avdrag för en skälig boendekostnad (7 kap. 3 § FB). Om föräldern bor med någon annan får endast halva boendekostnaden göras avdrag med. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.>Barnets behov: kan räknas ut individuellt, baserat på just det barnet som bidraget är avsett för, eller genom att information hämtas från exempelvis Konsumentverkets beräkningar "Koll på pengarna". Även socialstyrelsens äldre riktlinjer kan ge vägledning: barn 13–18 år behöver 95 % (per år), vilket blir 3680 kr/mån. Sociala förmåner som studiebidrag/barnbidrag minskar barnets behov med samma summa som bidraget är på. Din dotters lön borde också här påverka storleken på ditt underhåll till henne som tidigare nämndes.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilka möjligheten finns det för mig att driva igenom ett högre underhållsbidrag?

2019-07-11 i Underhåll
FRÅGA |Mina två tonårskillar bor på heltid hos mig sen två år tillbaka.Pappan gifte sig och flyttade till en annan stad 35 mil bort. Träffar killarna någon enstaka dag ibland när det passar honom och har åkt på en semesterresa en vecka/år.Han betalar det lägsta underhållsbidraget trots att han har den tredubbla årsinkomsten jämfört med mig och att det ju är jag som driver runt hela pojkarnas vardag med allt vad det innebär. Han vägrar att göra beräkning via försäkringskassans rekommenderade app. Finns det någon chans för mig att driva igenom ett högre underhållsbidrag?
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Två föräldrar med två söner i tonåren. Den underhållsskyldiga betalar lägsta underhållsbidrag trots avsevärt högre årsinkomst än den andra föräldern. I det följande utreds vilka möjligheter det finns att driva igenom ett högre underhållsbidrag.Utredning - Allmänt om underhållsbidragFrågor om underhållsbidrag regleras i 7 kap. föräldrabalken, FB. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa (7 kap. 1 § 1 stycket FB). I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska svara proportionerligt enligt sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st FB). Underhållsskyldigheten fullgörs då barnens behov täcks om föräldern inte har eller har vårdnaden över barnen och barnen inte bor varaktigt hos den ena föräldern (7 kap. 2 § FB). Alltså är en förälder som inte varaktigt bor med barnet skyldig att betala underhåll. Motsatsvis innebär detta att den förälder som varaktigt bor tillsammans med barnet fullgör sin underhållsskyldig genom att bo tillsammans och ta hand om barnen i vardagen.Som ovan nämnd utgör föräldrarnas ekonomiska förmåga grunden för uträkningen av underhållsbidraget. Underhållsskyldigheten är beroende av föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det är den faktiska nettoinkomsten som man tar hänsyn till med hänsyn till vissa tillåtna avdrag. Exempel på tillåtna avdrag kan vara underhållsskyldiges boendekostnad om den är skälig (7 kap. 3 § 2 st FB) och levnadskostnader motsvarande 120 % av basbeloppet (2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken). Avdrag från den faktiska nettoinkomsten får även göras om underhållsskyldige har hemmavarande partner eller barn. Vad kan du göra nu?Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det ställs inga krav på formen på avtalet, det vill säga är avtal bindande även om det sluts muntligen. Dock sluts underhållsavtal i praktiken vanligen skriftligt samt med två vittnen. Detta med anledning av att det endast är ett skriftligt underhållsavtal som kan användas som exekutionstitel (3 kap. 19 § utsökningsbalken). Det kan användas för att indriva underhållsbidrag genom utmätning (7 kap. utsökningsbalken). Avtal Du och pappan kan avtala helt fritt om ifall underhållsbidrag ska utgå och hur stort det ska vara. Ett första steg kan därför vara att prata med honom och se om han kan tänka sig att ingå ett avtal om underhållsbidrag. Då väljer ni själva hur högt bidraget ska vara. Kommer ni inte överens kan domstolen fastställa hur högt underhållsbidraget ska vara. Domstol Om ni inte kommer överens kan du vända sig till domstolen så får rätten bestämma om du har rätt till underhållsbidrag och hur stort underhållsbidraget i så fall ska vara. Om du funderar på att ta fallet till domstol rekommenderar jag att du först rådgör med en praktiserande jurist. Du kan boka tid med en av Lawlines jurister direkt på http://lawline.se/boka.Kontakta försäkringskassan – eventuellt underhållsstöd Kort kan nämnas om underhållsstöd vilket regleras i 17-19 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om pappan skulle underlåta att betala underhållsbidrag kopplas ett parallellt system in och han blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på (17 kap. 2 § SFB). Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte. Det benämns underhållsstöd och du kan höra av dig till Försäkringskassan för mer information kring detta. Det kan bli aktuellt också om ni inte kommer överens om underhållsbidraget. Mer om detta kan du läsa genom att klicka på denna länk: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/kommuner/foraldraforsakring/underhallsstodHoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Blir man ersättningsskyldig om man får reda på att man är far till ett vuxet barn?

2019-07-27 i Underhåll
FRÅGA |Om jag gör ett faderskapstest och det visar sig att jag är fader till ett barn som är 30 år gammalt kan jag då bli ersättnings skyldig till Försäkringskassan?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i Föräldrabalken(FB).Om det finns särskilda skäl så som att du undandragit dig från att pröva faderskapet trots att du haft skäl att tro att du kan vara fadern kan du bli ersättningsskyldig till den man som felaktigt varit registrerad som fader(FB 7:18). Skyldigheten att betala underhållsbidrag preskriberas dock efter fem år så du är inte skyldig att betala för ditt vuxna barn(FB 7:9). Du är alltså inte skyldig att betala till Försäkringskassan eller den som eventuellt felaktigt registrerats som fader. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur fungerar underhållsbidrag?

2019-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Spelar det någon roll för beräkningen av underhållsstöd, om den förälder som barnet bor hos, har stor förmögenhet, eller är det bara inkomster och utgifter per månad som utgör beräkningsunderlag ?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsstöd eller underhållsbidrag?När jag läser din fråga så utgår jag ifrån att du menar underhållsbidrag. Skillnaden mellan de två formerna av ersättning är:Underhållsstöd betalas av staten (när man inte kan få underhållsbidrag) och underhållsbidrag betalas av en förälder.Hur fungerar underhållsbidrag?Om vi säger att barnet bor hos dig, så är det barnets mamma som betalar underhållsbidrag för barnet. Detta innebär att båda föräldrar tar del av försörjningen för sitt barn och tanken är att kostnaderna skall fördelas rättvist mellan föräldrarna. Underhållsbidrag regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel. FördelningenSjälva fördelningen räknas ut som du nämnde, genom att beakta föräldrarnas inkomster jämte utgifter.Den föräldern som har mest "till godo" efter det att alla övriga utgifter är betalda (överskott), står för den större delen av barnets underhåll. Exempel:Om barnet bor hos dig och du har störst överskott, så ska du stå för en större del av underhållet för barnet. Men mamman till barnet kommer fortfarande att betala underhållsbidrag till dig i relation till hennes ekonomiska förmåga och barnets behov.Jag hoppas att detta har hjälpt till att förklara lite hur det är tänkt med underhållsbidrag och hur det räknas ut. Om du vill få en mer precis beräkning av vad båda föräldrarna kommer behöva betala, så kan jag rekommendera att testa Försäkringskassans beräkningshjälp. Den kan du hitta här. Med vänliga hälsningar,

Krav för underhållsstöd

2019-07-12 i Underhåll
FRÅGA |Om man är särbo men ses dagligen och delar på kostnader för barnet. Ska den som barnet inte är skriven hos betala underhåll?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Som jag tolkat frågan så vill du veta när den andra maken har underhållningsskyldighet.Underhållningsskyldigheten kan uppstå på två sätt enligt 7:2 FB.inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, ellerhar vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Att barnet är folkbokförd på en viss adress har ingen speciell betydelse gällande skyldigheten att betala underhållsstöd. Det som krävs är att barnet inte bor alternerande hos båda föräldrarna utan endast bor med en av dom. I och med att ni ses dagligen och delar på kostnaden kan det innebära att din särbo uppfyller sin underhållningsskyldighet på den vägen. Enligt 7:4 FB får avdrag göras för var dag den underhållsskyldige föräldern spenderar med barnet. Om det är daglig kontakt innebär det troligen att ingen är skyldig stöd. Hoppas det besvarade din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet efter 18-årsdagen

2019-07-10 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag har en 18årig dotter som varit placerad på behandlingshem/i fosterhem de senaste åren och nu när hon fyllde 18 så har hon bestämt sig för att skriva ut sig och klara sig själv. Hon har pluggat på gymnasiet till och från under dessa år men jag vet inte hur hon kommer att göra nu. Min fråga är, är vi föräldrar underhållsskyldiga även fast hon gjort valet att lämna allt och flytta till den nuvarande pojkvännen?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av föräldrabalken (FB).Föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning är föräldrarna dock fortsatt underhållsskyldiga även efter 18-årsdagen, så länge barnet går i skolan eller som längst tills barnet fyller 21 år (7 kap 1 § 2 st FB).Vänligen