Storlek på underhållsbidrag

2020-09-30 i Underhåll
FRÅGA |Vi är skilda och har två tonåringar. Båda barnen står skrivna hos mig, dock har ena barnet nu sovit hos sin pappa mer än hos mig sista halvåret. Han betalade underhåll för båda barnen fram till sonen började vara där mer då fick han givetvis behålla dom pengarna. Nu vägrar han att betala för sitt andra barn för han tycker det går jämnt ut. Han tjänar väldigt bra. Jag tjänar extremt lite. Vad är det som gäller i det läget? Han påstår nu att jag ska betala underhåll för sonen och att han ska betala mindre för dottern. Behöver hjälp i denna fråga. Han har strulat med betalning i 2 års tid. Mycket tjat har det krävts och många fula ord har jag fått höra. Han har ny sambo bör jag tillägga så hans kostnader minskar ju då iom en till vuxen i hemmet.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsskyldigheten för föräldrar regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Där regleras att föräldrar ska ansvara för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.Var och en av föräldrarna ska efter förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll. En förälder ska fullgöra sin underhållskyldighet till barnet genom att betala underhållsbidrag, om förälder inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållet ska också fullgöras genom underhållsbidrag om vårdnaden är gemensam med barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern. Det viktiga för att avgöra var ett barn varaktigt bor är inte var det är skrivet, utan var det faktiskt uppehåller sig. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.Utifrån din fråga verkar det som att du inte varaktigt bor tillsammans med din son för tillfället. Därför ska du alltså betala underhållsbidrag för att fullgöra din underhållsskyldighet gentemot honom. Genom avtal kan du och din man själva komma överens om ett skäligt underhållsbidrag. På samma sätt ska din f.d. make betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot din dotter. Ni kan få hjälp att komma fram till ett skäligt belopp genom ett verktyg på försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Där tas bl.a. hänsyn till hur stor inkomst du respektive din f.d. make har samt de behov dina barn har.Om ni inte kan komma överens går det att vända sig till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Det är en möjlighet för att försöka hitta en gemensam lösning utan att gå till domstol. Ett sådant samtal kostar inget.Kommer ni trots ett samarbetsavtal ännu inte överens kan ni vända er till Tingsrätten. Då kan det vara bra att kontakta ett juridiskt ombud. På lawline.se/boka kan du boka tid men en jurist som kan hjälpa dig vid eventuell talan vid Tingsrätten, eller om du vill höra dig mer om dina möjligheter.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet efter 18-års ålder

2020-09-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vi har en son som flyttade hemifrån för ett halvår sen och fyller 18 år om en månad. Vi har sedan han flyttade hemifrån stöttat honom med pengar till mat m.m. Min fråga är om vi enligt lagen är skyldiga att betala till honom även efter att han fyllt 18 år? Han valde själv att flytta tillsammans med sin flickvän och han går fortfarande på gymnasiet.
Emil Wellander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De lagbestämmelser som är tillämpliga i ditt fall finns i föräldrabalken (1949:381) (FB) då frågan gäller underhåll av barn.I 7 kap. 1§ 1 st. FB sägs det att barnets föräldrar ska svara för underhåll åt barnet i den mån det är rimligt utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska situation. Det kallas att ni har en underhållsskyldighet och innebär att föräldrar vanligtvis ska stå för mat, boende, kläder o.s.v. Denna underhållsskyldighet ska bestämmas utifrån barnets egna inkomster, exempelvis om er son har ett jobb, och även tillgångar samt din sons sociala förmåner. Vidare framgår det av 7 kap. 1§ 2 st. FB att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton, d.v.s om en månad i ert fall. Om er son går i skola, exempelvis gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning efter arton fyllda år, är ni dock underhållsskyldiga under hela studietiden. Ni är dock inte underhållsskyldiga om studierna pågår längre än att ert barn fyllt tjugoett år.Slutligen ställs det alltså inga krav på er föräldrar gällande att ni ska betala boende eller andra kostnader som er son ådrar sig om han väljer att flytta hemifrån om de vore oskäliga. Eftersom ni fortfarande är underhållsskyldiga så kan ni alltså inte slippa helt att stå för er sons behov, så länge kostnaderna är rimliga.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?

2020-09-18 i Underhåll
FRÅGA |HejJag har 3 barn från ett tidigare förhållande. Jag har aldrig begärt en krona ifrån varken från barnbidrag eller deras mamma. De har bott i största del växelvis bortsett från en kortare period för vår yngsta och då betalade jag underhåll för henne. Vår äldsta son bodde hos oss på heltid under 3 år, gymnasieåren och då bad jag aldrig om underhåll, för att inte de två andra ska bli drabbade. Nu vill den yngsta bo hos sin mamma igen på heltid och nu begär hon underhåll igen. Kan jag begära underhåll retroaktivt för de 3 åren fast jag inte begärt underhåll? Och hur går jag vidare?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bidrag och underhåll finns främst i 7 kap föräldrabalken (FB). Jag utgår i din fråga ifrån att alla barnen var under 18 år när underhållsfrågan var relevant.Om rätten till underhållsbidragHuvudregeln för underhåll är att föräldrarna sinsemellan tar del utefter deras respektive förmåga (7 kap 1 § FB). En förälder blir underhållsskyldig om barnet, trots gemensam vårdnad, bor varaktigt hos den andra föräldern som i ert fall (7 kap 2 § FB). Underhållsbidraget fastställs antingen genom ett avtal mellan föräldrarna eller genom en dom.Det finns möjlighet att retroaktivt väcka talan för att få underhållsbidrag. Denna tid får dock inte sträcka sig längre tillbaka än tre år före dagen då talan väcks, om inte den bidragsskyldige medger det (7 kap 8 § FB). Vad detta innebär i praktiken är att du kan ha rätt till underhållsbidrag för att din äldsta son bodde hos dig, men bara om tiden är inom tre år tillbaka från nu (förutsatt att du skulle väcka talan idag). Om hela tiden ditt barn bodde hos dig faller in före den 18 september 2017 kan du inte längre väcka talan för att få pengarna om inte barnets mamma går med på det. All tid efter det datumet då underhållsskyldighet kan komma på fråga kan du kräva barnbidrag för.Hade ni redan kommit fram till att mamman skulle betala underhåll men hon ändå inte gjort det gäller istället att du kan väcka talan i fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen (7 kap 9 § FB). Eftersom du skriver att du inte begärt underhåll tidigare antar jag att detta inte är fallet.Hur stort är underhållsbidraget?Underhållsbidragets storlek beror på vilka ekonomiska förutsättningar respektive förälder har. Detta gäller i ännu större utsträckning vid retroaktivt underhållsbidrag (NJA 1991 s. 503). Om mamman till barnen har svag ekonomi och det skulle vara oskäligt betungande för henne att betala hela summan kan domstolen bestämma att du har rätt till en mindre mängd pengar. Det finns ingen specifik gräns på vad som betraktas vara oskäligt betungande, utan det måste göras en helhetsbedömning av domstol utifrån det enskilda fallet.Vem har rätt till barnbidraget?Huvudregeln för gemensam vårdnad är att barnbidraget ska lämnas med hälften till vardera föräldern (16 kap 5 § socialförsäkringsbalken). Om ett barn bott varaktigt hos ena föräldern som i ditt fall har du rätt till hela barnbidraget, men det krävs att du anmäler boendesituationen (16 kap 6 § socialförsäkringsbalken). Detsamma gäller vid växelvis boende. Om mamman fått barnbidrag för barn som inte bott hos henne och insett att hon inte borde haft rätt till barnbidraget så kan hon bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan (12 § lag om allmänna barnbidrag). Det finns tyvärr ingen regel som ger dig möjlighet att kräva ut barnbidraget retroaktivt. Om mamman till era gemensamma barn i dagsläget får ut hela barnbidraget kan du anmäla er gemensamma vårdnad och på så sätt få halva bidraget i framtiden.Hur går du vidare?Om du haft ett barn boende hos endast dig och inte sin mamma under de senaste 3 åren kan du ha rätt till retroaktivt underhållsbidrag.Det bästa du kan göra är att prata med barnets mamma och informera henne om dina rättigheter. Förhoppningsvis kan ni komma överens om ett belopp ni båda är nöjda med. Om detta inte fungerar kan du stämma henne vid tingsrätten för att få ut pengarna.Om det krävs att du tar frågan till domstol står en större mängd pengar på spel för både dig och motparten i form av rättegångskostnader. I så fall rekommenderar jag att du anlitar en professionell jurist. De kan också hjälpa dig försöka avgöra vad som är ett skäligt belopp samt utforma en stämningsansökan. Om du är intresserad av att prata med någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se så återkommer vi med en offert.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vid följdfrågor kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se.Vänligen,

Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

2020-09-09 i Underhåll
FRÅGA |Hur länge kan man kräva underhållsstöd retroaktivt? Barn har 18 års då mamma till barn vill underhållsstöd i 5 års tillbaka. Är det 3 eller 5 års?Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så vill ditt barns mamma kräva dig på underhållsbidrag retroaktivt. Du använder dig av ordet underhållsstöd, men underhållsstöd är någonting som försäkringskassan kan betala ut om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det. Gällande underhållsstöd är det andra regler som gäller än kring underhållsbidrag. Därav är det viktigt att du ställer en ny fråga om jag har missuppfattat dig eftersom svaret då påverkas.Regler kring underhållsbidrag hittar du i föräldrabalken (FB).Svar:Du kan aldrig bli tvingad av en domstol att betala underhållsbidrag mer än tre år tillbaka i tiden från och med dagen då talan väcktes, men om du vill kan du givetvis frivilligt betala längre tillbaka än så.RättsutredningUnderhållsbidrag är något som du och mamman till ditt barn antingen kan avtala om eller så kan domstolen fastställa underhållsbidraget (7 kap. 2§ FB). Om du och mamman kommer överens tillsammans genom ett avtal så kan du välja att betala underhållsbidrag fem år tillbaka i tiden, om du gå med på det. Däremot så kan en domstol enbart fastställa att du ska betala underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden räknat från och med den dagen som talan väcktes i domstol (7 kap. 8§ FB).Om ni avgör frågan i domstol så kommer domstolen att ta hänsyn till din ekonomiska situation och betalningsförmåga i deras bedömning. Det innebär att domstolen inte kommer att fastställa att du ska betala underhållsbidrag retroaktivt för tre år tillbaka i tiden om domstolen anser det vara oskäligt betungande för din ekonomi. Huvudregeln är däremot att fullt underhållsbidrag ska medges.Utöver detta så kan det vara bra att veta att din underhållsskyldighet som förälder upphör då barnet fyller 18 år, om barnet inte fortfarande går i skolan då (7 kap. 1§ 2 st FB). Om barnet fortfarande går i grundskola, gymnasium eller likvärdig grundutbildning så är du som förälder underhållsskyldig så länge skolgången pågår, men som längst till och med att barnet fyller 21 år (7 kap. 1§ 2 st FB).Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

2020-09-29 i Underhåll
FRÅGA |Min 16 åriga dotter vill bo hos sin morfar, som bor långt ifrån min adress. Får hon det och då självklart även gå i gymnasie där? Båda föräldrars medgivande finns.
|Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Regler om föräldrars skyldigheter finns i föräldrabalken (1949:381).UnderhållsskyldighetFöräldrarna till ett barn är gemensamt underhållsskyldiga för barnet till dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola/gymnasium efter 18-årsdagen gäller underhållsskyldigheten till dess att skolgången upphör, dock längst intill dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 §). Underhållsskyldigheten uppfylls ofta "automatiskt" om barnet bor hemma hos sina föräldrar, men om barnet inte gör det måste föräldrarna fullgöra underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Vid beräknandet av storleken av bidraget ska hänsyn tas till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 §).I ert fallDet är helt okej för er dotter att flytta till sin morfar om hon vill det. Eftersom hon bara är 16 år måste ni som föräldrar dock uppfylla er underhållsskyldighet genom att ge underhållsbidrag till er dotter tills dess att hon gått klart gymnasiet. Bidraget kan fastställas av er sinsemellan, så länge barnets behov blir tillsett. Hoppas ni fick svar på er fråga!

Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig

2020-09-21 i Underhåll
FRÅGA |Jag är frånskild och har ter barn 15-14-9.jag studerar csn och får pengarna 8500 kr månad.Min man har vårdnadshavre .jag bor hos min kompis. måste jag betala underhållsstöd och hur?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn. Underhållsskyldigheten regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). I de bestämmelserna regleras att föräldrar ska ansvara för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som huvudregel är en förälder underhållsskyldig fram tills barnet fyller 18 år, men skyldigheten kan gälla fram till 21 så länge som barnet går i skolan (grundskola eller gymnasieskola).Var och en av föräldrarna ska efter förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll. En förälder ska fullgöra sin underhållskyldighet till barnet genom att betala underhållsbidrag, om förälder inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållet ska också fullgöras genom underhållsbidrag om vårdnaden är gemensam med barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.Utifrån din fråga verkar det som att du inte varaktigt bor tillsammans med dina barn. Därför ska du alltså betala underhållsbidrag för att fullgöra din underhållsskyldighet. Genom avtal kan du och din man själva komma överens om ett skäligt underhållsbidrag. Ni kan få hjälp att komma fram till ett skäligt belopp genom ett verktyg på försäkringskassans hemsida, som du hittar här.Om ni inte kan komma överens går det att vända sig till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Det är en möjlighet för att försöka hitta en gemensam lösning utan att gå till domstol. Ett sådant samtal kostar inget.Kommer ni trots ett samarbetsavtal ännu inte överens kan ni vända er till Tingsrätten. Då kan det vara bra att kontakta ett juridiskt ombud. På lawline.se/boka kan du boka tid med en jurist som kan hjälpa dig vid eventuell talan vid Tingsrätten, eller om du vill höra dig mer om dina möjligheter.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

2020-09-10 i Underhåll
FRÅGA |Om jag upphör att betala underhåll efter 18 vad händer då?
Suana Tafic |Föräldrar har en underhållningsskyldighet enligt föräldrabalken och utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans är underhållsskyldiga för barnet efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till barnets behov (7 kap. 1 § första stycket FB). Regler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) och det är där vi kan hitta svaret på din fråga. Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, (7:1 2 st FB) men kan i vissa undantagsfall fortlöpa till och med då barnet fyllt 21 år. För att detta undantag ska vara aktuellt ska dock barnet gå i skolan, vilket i 7 kap. 1 § andra stycket FB definieras som grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Universitet eller högskolestudier räknas alltså inte in under begreppet "skola." Om ditt barn är 18 år gammalt och undantaget ovannämnt inte är uppfyllt så betyder det alltså att det inte blir någon juridisk påföljd för dig om du slutar att betala underhåll till ditt barn. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Allt gott,

Kräva underhåll retroaktivt

2020-09-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan kräva underhåll från min sons fader mellan 2011 och 2017? Anledningen är för barnets far nu kräver mig på underhåll helt plötsligt (barnet bor numer hos sin far sedan 2017). Från år 2011 bodde vårt barn hos mig stadigvarande och inget underhåll betalades av fader. Kan jag i efterhand kräva underhåll under dessa 6 år som han inte betalade mig ett enda öre? Det är även frågan om umgängessabotage mellan mig som moder och sonen. Det är en invecklad fråga som är svår att sammanfatta kort. Jag förstår föräldrabalken och dess innebörd. Frågan gäller väl egentligen om jag i efterhand (med bevis) kan kräva fader på obetalt underhåll?
Oscar Rudén |Underhåll för barn retroaktivtHej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln i 7 kap 2 § föräldrabalken ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet betala underhållsbidrag. Detta kan antingen ske genom dom eller avtal. Bidragets storlek avgörs bland annat då av förälderns inkomst, bostadskostnader och barnets ålder (7 kap 1 § FB). Enligt 7 kap 8 § FB får en domstol inte fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut för en tid längre bak än tre år innan talan om bidrag väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta retroaktivt. Som huvudregel ska detta bidrag medges fullt ut, den underhållsskyldige ska alltså betala hela den sammanlagda kostnaden. Detta gäller dock bara om det inte anses vara oskäligt betungande för den underhållsskyldige sett till dennes ekonomiska förhållanden och betalningsmöjlighet. Vad innebär detta för dig – Detta innebär att du kanske kan kräva underhåll för året 2017 men inte mer då man enbart har rätt till 3 års retroaktivt underhåll. Enda sättet att få underhåll för tidigare år än 2017 är om barnets pappa i så fall beviljar detta, vilket inte är troligt. Det är även den ekonomiska situationen hos fadern som avgör hur stor del av underhållet han ska betala. Hoppas det var svar på din fråga!