Hur fungerar underhållsbidrag?

2019-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Spelar det någon roll för beräkningen av underhållsstöd, om den förälder som barnet bor hos, har stor förmögenhet, eller är det bara inkomster och utgifter per månad som utgör beräkningsunderlag ?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsstöd eller underhållsbidrag?När jag läser din fråga så utgår jag ifrån att du menar underhållsbidrag. Skillnaden mellan de två formerna av ersättning är:Underhållsstöd betalas av staten (när man inte kan få underhållsbidrag) och underhållsbidrag betalas av en förälder.Hur fungerar underhållsbidrag?Om vi säger att barnet bor hos dig, så är det barnets mamma som betalar underhållsbidrag för barnet. Detta innebär att båda föräldrar tar del av försörjningen för sitt barn och tanken är att kostnaderna skall fördelas rättvist mellan föräldrarna. Underhållsbidrag regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel. FördelningenSjälva fördelningen räknas ut som du nämnde, genom att beakta föräldrarnas inkomster jämte utgifter.Den föräldern som har mest "till godo" efter det att alla övriga utgifter är betalda (överskott), står för den större delen av barnets underhåll. Exempel:Om barnet bor hos dig och du har störst överskott, så ska du stå för en större del av underhållet för barnet. Men mamman till barnet kommer fortfarande att betala underhållsbidrag till dig i relation till hennes ekonomiska förmåga och barnets behov.Jag hoppas att detta har hjälpt till att förklara lite hur det är tänkt med underhållsbidrag och hur det räknas ut. Om du vill få en mer precis beräkning av vad båda föräldrarna kommer behöva betala, så kan jag rekommendera att testa Försäkringskassans beräkningshjälp. Den kan du hitta här. Med vänliga hälsningar,

Krav för underhållsstöd

2019-07-12 i Underhåll
FRÅGA |Om man är särbo men ses dagligen och delar på kostnader för barnet. Ska den som barnet inte är skriven hos betala underhåll?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Som jag tolkat frågan så vill du veta när den andra maken har underhållningsskyldighet.Underhållningsskyldigheten kan uppstå på två sätt enligt 7:2 FB.inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, ellerhar vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Att barnet är folkbokförd på en viss adress har ingen speciell betydelse gällande skyldigheten att betala underhållsstöd. Det som krävs är att barnet inte bor alternerande hos båda föräldrarna utan endast bor med en av dom. I och med att ni ses dagligen och delar på kostnaden kan det innebära att din särbo uppfyller sin underhållningsskyldighet på den vägen. Enligt 7:4 FB får avdrag göras för var dag den underhållsskyldige föräldern spenderar med barnet. Om det är daglig kontakt innebär det troligen att ingen är skyldig stöd. Hoppas det besvarade din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet efter 18-årsdagen

2019-07-10 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag har en 18årig dotter som varit placerad på behandlingshem/i fosterhem de senaste åren och nu när hon fyllde 18 så har hon bestämt sig för att skriva ut sig och klara sig själv. Hon har pluggat på gymnasiet till och från under dessa år men jag vet inte hur hon kommer att göra nu. Min fråga är, är vi föräldrar underhållsskyldiga även fast hon gjort valet att lämna allt och flytta till den nuvarande pojkvännen?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av föräldrabalken (FB).Föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning är föräldrarna dock fortsatt underhållsskyldiga även efter 18-årsdagen, så länge barnet går i skolan eller som längst tills barnet fyller 21 år (7 kap 1 § 2 st FB).Vänligen

Underhåll till barn

2019-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Pappan till min dotter vill betala underhållet kontant varje månad. Han vill att vi ska mötas upp 1gång i månaden och när jag mottager pengarna ska jag skriva på en kvittens. Måste jag möta upp han och ta i mot underhåller kontant?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Det föreligger ett ansvar för betalning av barnbidrag trots att barnet är 18 år om denne går på gymnasium eller dylikt till den mån det är skäligt. Ifall barnet kommer gå vidare i sitt studerande kan föräldern bli skyldig att betala förlängd studiebidrag fram tills barnet fyller 21 år. Dock är det en skyldighet som man måste ansökan om och det nuvarande barnbidraget går inte automatiskt över till studiebidraget.Pengarna skall alltså inte gå direkt till dig utan genom myndigheter och Försäkringskassan, alltså har du ingen skyldighet att träffa din före detta för att få ditt barns underhållsbidrag.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Underhåll när barnet jobbar eller pluggar?

2019-07-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor gällande mina två barn som bor hos mamman på heltid.Fråga 1: har en dotter som fyllt 20 i april och väntar på att bli intagen till högskola, ska jag betala underhåll under den tiden som hon pluggar bara eller tills hon fyller 21 oavsett?Fråga 2: andra dotter får varje månad direkt av mig och under sommarlovet och hon jobbar hon fyllt 18 i april ska jag betala under sommaren och när hon jobbar?Tack på förhand
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i föräldrabalkens sjunde kapitel. Fråga 1 Eftersom din dotter har fyllt 20 år och gått ut gymnasiet, är du inte längre underhållsskyldig mot henne. Du är endast skyldig att betala underhåll till ett barn som är under 18 år, förutom då barnet går i gymnasiet - i så fall är du underhållsskyldig till dess att barnet tar studenten (7 kap. 1 § andra stycket).Fråga 2 Du nämner att din andra dotter har fyllt 18 år, vilket betyder att din underhållsskyldighet har upphört om hon inte går i gymnasiet. Om hon går i gymnasiet, ska du betala under sommaren också (7 kap. 1 § FB). Däremot påverkas storleken på ditt underhållsbidrag av hennes inkomst under sommaren eftersom underhållsbidraget är baserat på barnets behov (som såklart minskar om barnet har högre inkomster under en period). Beräkning av underhållsbidrag Formeln är följande: barnets behov x (den bidragsskyldiges ekonomiska överskott / båda föräldrarnas ekonomiska överskott) = bidraget till det barnet. >Föräldrarnas ekonomiska överskott beräknas såhär: förälderns månadsinkomst efter skatt med avdrag för sina egna levnadskostnader (10 % av prisbasbeloppet per månad) samt avdrag för en skälig boendekostnad (7 kap. 3 § FB). Om föräldern bor med någon annan får endast halva boendekostnaden göras avdrag med. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.>Barnets behov: kan räknas ut individuellt, baserat på just det barnet som bidraget är avsett för, eller genom att information hämtas från exempelvis Konsumentverkets beräkningar "Koll på pengarna". Även socialstyrelsens äldre riktlinjer kan ge vägledning: barn 13–18 år behöver 95 % (per år), vilket blir 3680 kr/mån. Sociala förmåner som studiebidrag/barnbidrag minskar barnets behov med samma summa som bidraget är på. Din dotters lön borde också här påverka storleken på ditt underhåll till henne som tidigare nämndes.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilka möjligheten finns det för mig att driva igenom ett högre underhållsbidrag?

2019-07-11 i Underhåll
FRÅGA |Mina två tonårskillar bor på heltid hos mig sen två år tillbaka.Pappan gifte sig och flyttade till en annan stad 35 mil bort. Träffar killarna någon enstaka dag ibland när det passar honom och har åkt på en semesterresa en vecka/år.Han betalar det lägsta underhållsbidraget trots att han har den tredubbla årsinkomsten jämfört med mig och att det ju är jag som driver runt hela pojkarnas vardag med allt vad det innebär. Han vägrar att göra beräkning via försäkringskassans rekommenderade app. Finns det någon chans för mig att driva igenom ett högre underhållsbidrag?
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Två föräldrar med två söner i tonåren. Den underhållsskyldiga betalar lägsta underhållsbidrag trots avsevärt högre årsinkomst än den andra föräldern. I det följande utreds vilka möjligheter det finns att driva igenom ett högre underhållsbidrag.Utredning - Allmänt om underhållsbidragFrågor om underhållsbidrag regleras i 7 kap. föräldrabalken, FB. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa (7 kap. 1 § 1 stycket FB). I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska svara proportionerligt enligt sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st FB). Underhållsskyldigheten fullgörs då barnens behov täcks om föräldern inte har eller har vårdnaden över barnen och barnen inte bor varaktigt hos den ena föräldern (7 kap. 2 § FB). Alltså är en förälder som inte varaktigt bor med barnet skyldig att betala underhåll. Motsatsvis innebär detta att den förälder som varaktigt bor tillsammans med barnet fullgör sin underhållsskyldig genom att bo tillsammans och ta hand om barnen i vardagen.Som ovan nämnd utgör föräldrarnas ekonomiska förmåga grunden för uträkningen av underhållsbidraget. Underhållsskyldigheten är beroende av föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det är den faktiska nettoinkomsten som man tar hänsyn till med hänsyn till vissa tillåtna avdrag. Exempel på tillåtna avdrag kan vara underhållsskyldiges boendekostnad om den är skälig (7 kap. 3 § 2 st FB) och levnadskostnader motsvarande 120 % av basbeloppet (2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken). Avdrag från den faktiska nettoinkomsten får även göras om underhållsskyldige har hemmavarande partner eller barn. Vad kan du göra nu?Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det ställs inga krav på formen på avtalet, det vill säga är avtal bindande även om det sluts muntligen. Dock sluts underhållsavtal i praktiken vanligen skriftligt samt med två vittnen. Detta med anledning av att det endast är ett skriftligt underhållsavtal som kan användas som exekutionstitel (3 kap. 19 § utsökningsbalken). Det kan användas för att indriva underhållsbidrag genom utmätning (7 kap. utsökningsbalken). Avtal Du och pappan kan avtala helt fritt om ifall underhållsbidrag ska utgå och hur stort det ska vara. Ett första steg kan därför vara att prata med honom och se om han kan tänka sig att ingå ett avtal om underhållsbidrag. Då väljer ni själva hur högt bidraget ska vara. Kommer ni inte överens kan domstolen fastställa hur högt underhållsbidraget ska vara. Domstol Om ni inte kommer överens kan du vända sig till domstolen så får rätten bestämma om du har rätt till underhållsbidrag och hur stort underhållsbidraget i så fall ska vara. Om du funderar på att ta fallet till domstol rekommenderar jag att du först rådgör med en praktiserande jurist. Du kan boka tid med en av Lawlines jurister direkt på http://lawline.se/boka.Kontakta försäkringskassan – eventuellt underhållsstöd Kort kan nämnas om underhållsstöd vilket regleras i 17-19 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om pappan skulle underlåta att betala underhållsbidrag kopplas ett parallellt system in och han blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på (17 kap. 2 § SFB). Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte. Det benämns underhållsstöd och du kan höra av dig till Försäkringskassan för mer information kring detta. Det kan bli aktuellt också om ni inte kommer överens om underhållsbidraget. Mer om detta kan du läsa genom att klicka på denna länk: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/kommuner/foraldraforsakring/underhallsstodHoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Hur mycket kan man maximalt bli skyldig att betala i underhållsbidrag?

2019-07-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min kille fick en dotter för 5 veckor sedan men en annan tjej. Nu den första tiden ska dottern bo med mamman o då kräver hon att han ska betala henne, de kom överens om en summa men nu räcker inte de pengarna säger hon o vill att han ska skicka mer pengar. Hennes uträkningar stämmer inte riktigt har vi kommit fram till men hur mycket mer pengar hon kräva mer av honom? Han betalar snart allt för sin dotter men får sällan träffa henne.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket din kille kan bli skyldig att betala i underhåll. I mitt svar kommer jag först att berätta vem som kan bli skyldig att betala underhåll för att sedan gå vidare till hur mycket man kan bli skyldig att betala och slutligen vad ni kan göra nu.Vem kan bli skyldig att betala underhåll?Tills att barnet fyller 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga.Den ena föräldern kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om:-föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller-föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans endast med den andra föräldern.Det avgörande för vem som ska betala underhåll är alltså vart barnen bor varaktigt. I frågan skriver du att barnet kommer att bo med mamman vilket gör din kille underhållsskyldig.Hur räknar man ut hur mycket man ska betala i underhåll?Inledningsvis ska sägas att prisbasbeloppet för 2019 är beräknat till 46 500 kr. Formeln för att räkna ut underhållsbidrag hittas i 7 kap 3 § föräldrabalken. Nedan beskrivs stegvis hur uträkningen går till.Steg 1. Räkna ut barnets behov.När barn är 0-6 år beräknas deras behov vara 65 % av prisbasbeloppet alltså räknas årskostnaden ut genom formeln 46 500 x 0.65 = 30 225 kr. Vilket innebär cirka 2518 kr per månad.Från detta belopp ska du:+ Plussa på individuella kostnader som barnet har (till exempel om barnet äter mediciner pga kronisk sjukdom)-Minus barnbidraget.Efter att du räknat ut barnets behov ska föräldrarnas förmåga räknas ut.2. Föräldrarnas förmågaGrundbeloppet är då nettoinkomsten. Från nettoinkomsten ska dras av:- Levnadskostnader. Det beräknas vara 120 % av prisbasbeloppet för ett år alltså 46 500 x 1.2 = 55 800 kr. Vilket innebär cirka 4 650 kr per månad.- Skälig boendekostnad räknas också av nettoinkomsten. En oskälig boendekostnad kan föreligga om familjen bor alltför stort i förhållande till familjens storlek eller att kostnaden är alltför hög.Denna uträkning gör man både för mamman och för pappan. Det som blir kvar av nettoinkomsten efter att levnadskostnader och boendekostnad dragits av är överskottet dom båda har varje månad.3. UnderhållsbidragetFör att få fram det slutgiltiga resultatet ska du använda denna formeln:Barnets behov x Bidragsskyldigs förälders överskott (din kille) / Föräldrarnas samlade överskott = Underhållsbidraget.Jag har inte tillräckligt mycket med information för att kunna räkna ut vad det skulle bli i just din killes fall. Det som kan sägas är att mamman inte kan begära att din kille ska betala hur mycket som helst utan det finns ett sätt att räkna ut underhållsbidraget.Vad kan ni göra nu?Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap 2 § föräldrabalken).Det ni kan göra är att försöka komma överens och upprätta ett avtal om underhållsbidraget. Då väljer ni själva hur högt bidraget ska vara. Kommer ni inte överens kan domstolen fastställa hur högt underhållsbidraget ska vara.Slutligen ska jag tipsa om försäkringskassans hemsida där ni kan beräkna hur stort underhållsbidraget ska vara. Försäkringskassans beräkningsverktyg går i princip efter samma mall som jag skrivit om under rubrik "hur man räknar ut hur mycket en person ska betala i underhåll". Du hittar beräkningsverktyget här!Hoppas du fått svar på din fråga!

Ska föräldrar betala hyran till 18-åring?

2019-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag fyllde nyss 18 år gammal och nu ska få CSN direkt till mig själv. Jag får ca 3500 vilket ingår inackorderingsbidrag.Jag bor själv i Sverige och mina föräldrar bor i Storbritannien. När jag var 17 år jobbade jag 20 timmar i veckan för att bli självständig eftersom jag hade en väldig svår relation med mina föräldrar. Jag har inte fått pengar från mina föräldrar i flera månader och mitt CSN gick direkt till dom för att betala hyra.Jag har ett år kvar i gymnasiet och hade en lärare berätta att sina föräldrar måste hjälpa barn under 21 eller 20 som går i gymnasiet. Mina föräldrar säger nu att jag behöver betala min egen hyra med CSN.Så är det jag eller mina föräldrar som behöver betala hyran?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Föräldrar har en underhållsskyldighet för sina barn. I denna skyldighet ingår b. la att svara för mat, boende och kläder (7 kap. 1 § första stycket föräldrabalk). Underhållsskyldigheten gäller tills man fyllt 18 år eller 21 år om man går kvar i gymnasiet (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalk). Alltså ska dina föräldrar betala hyran så länge du går i gymnasiet.