Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd samt om man kan begära underhållsbidrag retroaktivt

2020-12-17 i Underhåll
FRÅGA
Jag läste just en fråga om underhållsbidrag från 2017-09-25 besvarad av XX å ställer mig undrande till svaret.Till och börja med är underhållsstöd å underhållsbidrag inte samma sak!Underhållsstöd beviljas alltid hos Försäkringskassan å då på ettMinimibelopp....vill man ha mer anpassat till ex inkomster/behov måste det gå vid sidan om detta å betalas då ut direkt från den andra föräldrn...ex är det som fastslås i domstol då alltid kallat underhållsbidrag å inget försäkringskassan blandar sig i.Det enda FK betalar ut är underhåll.Jag letade efter svar på hur lång tid retroaktivt man kan behöra underhållsbidrag
SVAR

Hej och tack för att du återkommer med din fråga till oss på Lawline.

Såsom jag uppfattat din fråga är den för hur lång tid bakåt i tiden man kan begära ut underhållsbidrag.

Underhållsbidrag och underhållsstöd är inte samma sak

Du har helt rätt i att underhållsstöd och underhållsbidrag inte är samma sak. Ett underhållsbidrag utges av den förälder som ett barn inte bor med för att denne förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet vilken stadgas i 7:1 FB. Du har också helt rätt i att detta bidrag betalas ut av ena förälder till den andra föräldern direkt, och är anpassat efter omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. föräldrarnas inkomster och barns enskilda behov. Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom (FB 7:2 st. 2).

Underhållsstöd däremot, betalas ut direkt av försäkringskassan till barn vars föräldrar inte bor tillsammans enl. Socialförsäkringsbalken 17:2 och 18:2. Fullt underhållsstöd uppgår som högst till strax över 2000 kr och bestäms inte av föräldrarna själva och är inte behovsprövat mot boförälderns inkomster. Detta bidrag utgår inte om det kan antas att föräldern som barnet inte bor med betalar ett underhållsbidrag enl. föräldrabalkens regler, med belopp som uppgår till minst det belopp som hade utgått i underhållsstöd från försäkringskassan (SFB 18:9). Den förälder som ska betala underhållsbidrag enl. föräldrabalken, men istället låter försäkringskassan betala ut underhållsstöd till barnet, blir som huvudregel skyldig att återbetala detta till Försäkringskassan (SFB 19:2).

Du kan kräva underhållsbidrag retroaktivt men bara för tre år

Din fråga som du ville ha besvarad var ju dock för hur lång tid tillbaka i tiden man kan kräva ut ett underhållsbidrag. Enl. 7:8 FB får inte underhållsbidrag utan den bidragsskyldiges samtycke bifallas för längre tid tillbaka än tre år före dagen talan väcktes. Detta innebär att en domstol kan fastställa underhållsbidrag för förfluten tid, men maximalt för tre år.

Därefter gäller även begränsningen att den som begär ut underhållsbidrag för förfluten tid, måste kräva ut den inom fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen (7:9 st. 1 FB). Om du inte begär ut underhållsbidraget efter fem år fr.o.m. det datum som från början var förfallodatum, förlorar du alltså rätten till att begära ut bidraget.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär detta att du har helt rätt i att underhållsbidrag och underhållsstöd är två skilda sätt att se till att barnets behov uppfylls. Rätten att kräva ut underhållsbidrag retroaktivt finns, men den är begränsad till att gälla tre år bakåt i tiden, och du måste kräva ut bidraget inom fem år fr.o.m. förfallodatum.

Om du har vidare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline.

Allt gott!

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98506)