Underhållsskyldighet vid gemensam vårdnad och växelvis boende

2020-12-11 i Underhåll
FRÅGA
HejGemensam vårdnad, växelvis boende varannan vecka och jag har alltid betalat hela fritidsavgiften och dagisplats. Nu har jag fått en eftertaxering på fritidsavgiften då jag har betalat för lite. Jag kontaktade då fadern angående detta då jag inte ens har haft dottern på fritids mina veckor pga avslutad tjänst. Jag står på platsen och räkningen kommer till mig, jag valde att inte säga upp platsen då han hade fått ansöka för egen räkning och för att underlätta. Har jag någon chans att få honom att betala rent juridiskt? Han betalar inget till mig då vi har varannan vecka men hänvisar till att jag tidigare har fått hela barnbidraget. Är detta rätt, vad har jag för möjligheter?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga för att få pappan till ert barn att betala fritidsavgiften och förskoleavgiften (dagisplatsen). Du undrar även om han har rätt att hänvisa till att du tidigare fått hela barnbidraget.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller.

Fritidsavgiften och förskoleavgiften

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att ditt barn ska gå på fritids och förskola, 8 kap 16 § skollagen. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomster och familjens storlek. När föräldrar med gemensam vårdnad inte bor tillsammans kan vissa kommuner erbjuda en delad faktura som skickas hem till vardera föräldern. Andra kommuner kan tyvärr inte erbjuda detta. När en kommun inte kan erbjuda delad faktura skickas den hem till den förälder som barnet är folkbokförda hos.

Föräldrars underhållsskyldighet

Reglerna kring underhåll för barn finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att barnets föräldrar ska stå för skälig underhåll för barnet med hänsyn till barnets behov och efter sin förmåga. Barnets grundläggande behov ska uppfyllas, men om föräldrarna har en god ekonomi ska barnet också ha rätt att ta del av samma standard, 7 kap. 1 § FB.

För att det skall föreligga förutsättningar för att kräva en förälder att betala underhållsbidrag krävs, i fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, 7 kap. 2 § FB. Växelvis boende föreligger när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar. Eftersom du beskriver att barnet bor växelvis hos både dig och pappan, föreligger ingen underhållsskyldighet för någon av er. Ni anses uppfylla den genom att barnet bor och kostar ungefär lika mycket hos er båda.

Har en förälder avsevärt högre inkomst än den andra kan man trots växelvis boende behöva betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Denna slutsats kom domstolen fram till i rättsfallet NJA 2013 s. 955. Domstolen kan i en sådan situation döma att den mer förmögna föräldern ska betala ut underhållsbidrag, trots att denne inte är skyldig att betala underhållsbidrag enligt det ovan nämnda, 7 kap. 6 § FB.

Vad gäller i din situation?

Eftersom du beskriver att du och barnets pappa inte kan komma överens om att dela på avgiften sinsemellan är mitt råd att du vänder dig till din kommun för att ta reda på om det finns möjlighet att dela upp fakturan. Om denna möjlighet inte föreligger är ni båda ansvariga för de kostnader som uppstår på grund av barnet. Hänsyn bör dock tas till era inkomster, vilka andra kostnader du och barnets pappa betalar samt vem som får barnbidraget. Om någon av er har en mycket högre inkomst än den andra kan fritidsavgiften och förskoleavgiften ingå i ett eventuellt underhållsbidrag. Om du har låga inkomster kan du även ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?