Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?

2020-10-13 i Underhåll
FRÅGA |Jag undrar om man har en 19 åring som jobbar deltid och pluggar ska slippa betala hemma ? .Jag är ensamstående och arbetslös?
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du är förälder och vårdnadshavare till en nittonåring som fortfarande studerar och jobbar deltid. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa Föräldrarbalken. Underhållningsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Det framgår dock i din fråga att barnet fortfarande studerar och föräldrarna är underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). Kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st FB). SammanfattningOm personen är nitton år och studerar på det vis som enligt ovannämnda bestämmelser räknas som skolgång, är föräldrarna försörjningsskyldiga fram tills att personen fyller tjugoett år. Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Storlek på underhållsbidrag

2020-09-30 i Underhåll
FRÅGA |Vi är skilda och har två tonåringar. Båda barnen står skrivna hos mig, dock har ena barnet nu sovit hos sin pappa mer än hos mig sista halvåret. Han betalade underhåll för båda barnen fram till sonen började vara där mer då fick han givetvis behålla dom pengarna. Nu vägrar han att betala för sitt andra barn för han tycker det går jämnt ut. Han tjänar väldigt bra. Jag tjänar extremt lite. Vad är det som gäller i det läget? Han påstår nu att jag ska betala underhåll för sonen och att han ska betala mindre för dottern. Behöver hjälp i denna fråga. Han har strulat med betalning i 2 års tid. Mycket tjat har det krävts och många fula ord har jag fått höra. Han har ny sambo bör jag tillägga så hans kostnader minskar ju då iom en till vuxen i hemmet.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsskyldigheten för föräldrar regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Där regleras att föräldrar ska ansvara för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.Var och en av föräldrarna ska efter förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll. En förälder ska fullgöra sin underhållskyldighet till barnet genom att betala underhållsbidrag, om förälder inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållet ska också fullgöras genom underhållsbidrag om vårdnaden är gemensam med barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern. Det viktiga för att avgöra var ett barn varaktigt bor är inte var det är skrivet, utan var det faktiskt uppehåller sig. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.Utifrån din fråga verkar det som att du inte varaktigt bor tillsammans med din son för tillfället. Därför ska du alltså betala underhållsbidrag för att fullgöra din underhållsskyldighet gentemot honom. Genom avtal kan du och din man själva komma överens om ett skäligt underhållsbidrag. På samma sätt ska din f.d. make betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot din dotter. Ni kan få hjälp att komma fram till ett skäligt belopp genom ett verktyg på försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Där tas bl.a. hänsyn till hur stor inkomst du respektive din f.d. make har samt de behov dina barn har.Om ni inte kan komma överens går det att vända sig till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Det är en möjlighet för att försöka hitta en gemensam lösning utan att gå till domstol. Ett sådant samtal kostar inget.Kommer ni trots ett samarbetsavtal ännu inte överens kan ni vända er till Tingsrätten. Då kan det vara bra att kontakta ett juridiskt ombud. På lawline.se/boka kan du boka tid men en jurist som kan hjälpa dig vid eventuell talan vid Tingsrätten, eller om du vill höra dig mer om dina möjligheter.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldighet efter 18-års ålder

2020-09-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vi har en son som flyttade hemifrån för ett halvår sen och fyller 18 år om en månad. Vi har sedan han flyttade hemifrån stöttat honom med pengar till mat m.m. Min fråga är om vi enligt lagen är skyldiga att betala till honom även efter att han fyllt 18 år? Han valde själv att flytta tillsammans med sin flickvän och han går fortfarande på gymnasiet.
Emil Wellander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De lagbestämmelser som är tillämpliga i ditt fall finns i föräldrabalken (1949:381) (FB) då frågan gäller underhåll av barn.I 7 kap. 1§ 1 st. FB sägs det att barnets föräldrar ska svara för underhåll åt barnet i den mån det är rimligt utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska situation. Det kallas att ni har en underhållsskyldighet och innebär att föräldrar vanligtvis ska stå för mat, boende, kläder o.s.v. Denna underhållsskyldighet ska bestämmas utifrån barnets egna inkomster, exempelvis om er son har ett jobb, och även tillgångar samt din sons sociala förmåner. Vidare framgår det av 7 kap. 1§ 2 st. FB att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton, d.v.s om en månad i ert fall. Om er son går i skola, exempelvis gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning efter arton fyllda år, är ni dock underhållsskyldiga under hela studietiden. Ni är dock inte underhållsskyldiga om studierna pågår längre än att ert barn fyllt tjugoett år.Slutligen ställs det alltså inga krav på er föräldrar gällande att ni ska betala boende eller andra kostnader som er son ådrar sig om han väljer att flytta hemifrån om de vore oskäliga. Eftersom ni fortfarande är underhållsskyldiga så kan ni alltså inte slippa helt att stå för er sons behov, så länge kostnaderna är rimliga.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?

2020-09-18 i Underhåll
FRÅGA |HejJag har 3 barn från ett tidigare förhållande. Jag har aldrig begärt en krona ifrån varken från barnbidrag eller deras mamma. De har bott i största del växelvis bortsett från en kortare period för vår yngsta och då betalade jag underhåll för henne. Vår äldsta son bodde hos oss på heltid under 3 år, gymnasieåren och då bad jag aldrig om underhåll, för att inte de två andra ska bli drabbade. Nu vill den yngsta bo hos sin mamma igen på heltid och nu begär hon underhåll igen. Kan jag begära underhåll retroaktivt för de 3 åren fast jag inte begärt underhåll? Och hur går jag vidare?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bidrag och underhåll finns främst i 7 kap föräldrabalken (FB). Jag utgår i din fråga ifrån att alla barnen var under 18 år när underhållsfrågan var relevant.Om rätten till underhållsbidragHuvudregeln för underhåll är att föräldrarna sinsemellan tar del utefter deras respektive förmåga (7 kap 1 § FB). En förälder blir underhållsskyldig om barnet, trots gemensam vårdnad, bor varaktigt hos den andra föräldern som i ert fall (7 kap 2 § FB). Underhållsbidraget fastställs antingen genom ett avtal mellan föräldrarna eller genom en dom.Det finns möjlighet att retroaktivt väcka talan för att få underhållsbidrag. Denna tid får dock inte sträcka sig längre tillbaka än tre år före dagen då talan väcks, om inte den bidragsskyldige medger det (7 kap 8 § FB). Vad detta innebär i praktiken är att du kan ha rätt till underhållsbidrag för att din äldsta son bodde hos dig, men bara om tiden är inom tre år tillbaka från nu (förutsatt att du skulle väcka talan idag). Om hela tiden ditt barn bodde hos dig faller in före den 18 september 2017 kan du inte längre väcka talan för att få pengarna om inte barnets mamma går med på det. All tid efter det datumet då underhållsskyldighet kan komma på fråga kan du kräva barnbidrag för.Hade ni redan kommit fram till att mamman skulle betala underhåll men hon ändå inte gjort det gäller istället att du kan väcka talan i fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen (7 kap 9 § FB). Eftersom du skriver att du inte begärt underhåll tidigare antar jag att detta inte är fallet.Hur stort är underhållsbidraget?Underhållsbidragets storlek beror på vilka ekonomiska förutsättningar respektive förälder har. Detta gäller i ännu större utsträckning vid retroaktivt underhållsbidrag (NJA 1991 s. 503). Om mamman till barnen har svag ekonomi och det skulle vara oskäligt betungande för henne att betala hela summan kan domstolen bestämma att du har rätt till en mindre mängd pengar. Det finns ingen specifik gräns på vad som betraktas vara oskäligt betungande, utan det måste göras en helhetsbedömning av domstol utifrån det enskilda fallet.Vem har rätt till barnbidraget?Huvudregeln för gemensam vårdnad är att barnbidraget ska lämnas med hälften till vardera föräldern (16 kap 5 § socialförsäkringsbalken). Om ett barn bott varaktigt hos ena föräldern som i ditt fall har du rätt till hela barnbidraget, men det krävs att du anmäler boendesituationen (16 kap 6 § socialförsäkringsbalken). Detsamma gäller vid växelvis boende. Om mamman fått barnbidrag för barn som inte bott hos henne och insett att hon inte borde haft rätt till barnbidraget så kan hon bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan (12 § lag om allmänna barnbidrag). Det finns tyvärr ingen regel som ger dig möjlighet att kräva ut barnbidraget retroaktivt. Om mamman till era gemensamma barn i dagsläget får ut hela barnbidraget kan du anmäla er gemensamma vårdnad och på så sätt få halva bidraget i framtiden.Hur går du vidare?Om du haft ett barn boende hos endast dig och inte sin mamma under de senaste 3 åren kan du ha rätt till retroaktivt underhållsbidrag.Det bästa du kan göra är att prata med barnets mamma och informera henne om dina rättigheter. Förhoppningsvis kan ni komma överens om ett belopp ni båda är nöjda med. Om detta inte fungerar kan du stämma henne vid tingsrätten för att få ut pengarna.Om det krävs att du tar frågan till domstol står en större mängd pengar på spel för både dig och motparten i form av rättegångskostnader. I så fall rekommenderar jag att du anlitar en professionell jurist. De kan också hjälpa dig försöka avgöra vad som är ett skäligt belopp samt utforma en stämningsansökan. Om du är intresserad av att prata med någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se så återkommer vi med en offert.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vid följdfrågor kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se.Vänligen,

Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?

2020-10-08 i Underhåll
FRÅGA |Kan kommunen verkligen kräva att min sambos förskoleavgift ska baseras på både hans och min inkomst? Enligt kommunen ska han uppge även min inkomst så att avgiften blir baserad på hushållets totala inkomst. Men vad jag vet så har jag inget som helst ekonomiskt ansvar eller skyldigheter gentemot mitt bonusbarn? Så hur kan dom då kräva att min inkomst ska räknas in och påverka avgiften så att den blir dyrare för min sambo? Vi har dessutom inte gemensam ekonomi. Tacksam för svar!
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket stöd kommunen har för att beräkna avgiften till förskolan på bådas inkomst när det endast är din sambo som är vårdnadshavare till barnet.För att besvara frågan kan man söka svar i skollagen (SL) och i förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (förordning om statsbidrag).Kommunen får ta ut en avgift för plats i förskola (8 kap. 16 § och 8 kap. 20 § SL). I lagen står att avgiften ska vara skälig. Alla kommuner använder sig av något som kallas för maxtaxa. Att kommunerna använder just maxtaxa är ett villkor för att kunna få statsbidrag för bland annat förskola. Ett villkor för att få statsbidrag är att avgiften för förskolan beräknas på en procentsats för hushållets avgiftsgrundade inkomst per månad (3 § första punkten förordning om statsbidrag). Man kan också läsa att hushållet definieras som ensamstående och makar (4 § förordning om statsbidrag). Med makar räknar man här också ett par som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress (4 § andra stycket förordning om statsbidrag).Vill man läsa mer om hur lagstiftaren har resonerat om just varför man beräknar på hela hushållets inkomst så kan man göra det i propositionen Maxtaxa och allmän förskola. En proposition är ungefär som ett förslag till en ny lag eller reglering, och där man kan läsa om hur lagstiftaren tyckt och tänkt i frågan.Huvuddragen i propositionen kan summeras som att lagstiftaren utgår från att om det finns två personer med inkomst i hemmet så är över lag den finansiella bördan lättare på föräldern, även om man inte har gemensam ekonomi. Man kanske delar på hyreskostnader, vatten, el eller mat till exempel. På det sättet så anser man att föräldern kan betala en högre avgift eftersom man antagligen har lite mer inkomst att röra sig med. Vilket ju också stämmer om man som sambos lever med en delad ekonomi.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

2020-09-29 i Underhåll
FRÅGA |Min 16 åriga dotter vill bo hos sin morfar, som bor långt ifrån min adress. Får hon det och då självklart även gå i gymnasie där? Båda föräldrars medgivande finns.
|Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Regler om föräldrars skyldigheter finns i föräldrabalken (1949:381).UnderhållsskyldighetFöräldrarna till ett barn är gemensamt underhållsskyldiga för barnet till dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola/gymnasium efter 18-årsdagen gäller underhållsskyldigheten till dess att skolgången upphör, dock längst intill dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 §). Underhållsskyldigheten uppfylls ofta "automatiskt" om barnet bor hemma hos sina föräldrar, men om barnet inte gör det måste föräldrarna fullgöra underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Vid beräknandet av storleken av bidraget ska hänsyn tas till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 §).I ert fallDet är helt okej för er dotter att flytta till sin morfar om hon vill det. Eftersom hon bara är 16 år måste ni som föräldrar dock uppfylla er underhållsskyldighet genom att ge underhållsbidrag till er dotter tills dess att hon gått klart gymnasiet. Bidraget kan fastställas av er sinsemellan, så länge barnets behov blir tillsett. Hoppas ni fick svar på er fråga!

Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig

2020-09-21 i Underhåll
FRÅGA |Jag är frånskild och har ter barn 15-14-9.jag studerar csn och får pengarna 8500 kr månad.Min man har vårdnadshavre .jag bor hos min kompis. måste jag betala underhållsstöd och hur?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn. Underhållsskyldigheten regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). I de bestämmelserna regleras att föräldrar ska ansvara för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som huvudregel är en förälder underhållsskyldig fram tills barnet fyller 18 år, men skyldigheten kan gälla fram till 21 så länge som barnet går i skolan (grundskola eller gymnasieskola).Var och en av föräldrarna ska efter förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll. En förälder ska fullgöra sin underhållskyldighet till barnet genom att betala underhållsbidrag, om förälder inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållet ska också fullgöras genom underhållsbidrag om vårdnaden är gemensam med barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.Utifrån din fråga verkar det som att du inte varaktigt bor tillsammans med dina barn. Därför ska du alltså betala underhållsbidrag för att fullgöra din underhållsskyldighet. Genom avtal kan du och din man själva komma överens om ett skäligt underhållsbidrag. Ni kan få hjälp att komma fram till ett skäligt belopp genom ett verktyg på försäkringskassans hemsida, som du hittar här.Om ni inte kan komma överens går det att vända sig till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Det är en möjlighet för att försöka hitta en gemensam lösning utan att gå till domstol. Ett sådant samtal kostar inget.Kommer ni trots ett samarbetsavtal ännu inte överens kan ni vända er till Tingsrätten. Då kan det vara bra att kontakta ett juridiskt ombud. På lawline.se/boka kan du boka tid med en jurist som kan hjälpa dig vid eventuell talan vid Tingsrätten, eller om du vill höra dig mer om dina möjligheter.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

2020-09-10 i Underhåll
FRÅGA |Om jag upphör att betala underhåll efter 18 vad händer då?
Suana Tafic |Föräldrar har en underhållningsskyldighet enligt föräldrabalken och utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans är underhållsskyldiga för barnet efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till barnets behov (7 kap. 1 § första stycket FB). Regler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) och det är där vi kan hitta svaret på din fråga. Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, (7:1 2 st FB) men kan i vissa undantagsfall fortlöpa till och med då barnet fyllt 21 år. För att detta undantag ska vara aktuellt ska dock barnet gå i skolan, vilket i 7 kap. 1 § andra stycket FB definieras som grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Universitet eller högskolestudier räknas alltså inte in under begreppet "skola." Om ditt barn är 18 år gammalt och undantaget ovannämnt inte är uppfyllt så betyder det alltså att det inte blir någon juridisk påföljd för dig om du slutar att betala underhåll till ditt barn. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Allt gott,