Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

2020-12-25 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag har en myndig son. Han har fått sitt CSN indraget denna månad och pappan hävdar att han då inte behöver betala underhåll. Sonen går fortfarande på gymnasiet och beräknas vara klar till juni. Att sonen fick CSN indraget beror på frånvaro naturligtvis, men han går fortfarande i skolan, jag har kontakt med hans mentor.Hur fungerar det i dessa fall? Är pappan skyldig att betala underhåll eller inte? Känns ju väldigt konstigt att han då helt plötsligt slipper undan, medan jag fortfarande då behöver betala mat, boende mm. Det ska tilläggas att sonen är skriven hos mig och bor hos mig vilket han alltid gjort. Pengarna i sig är egentligen inget problem, jag tjänar rätt bra, men det är själva principen. Hur kan pappan helt plötsligt slippa ta sitt ansvar?Hur kan man rent juridiskt lösa detta? (Om det går).Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).

Utredning

Enligt 7 kap. 1 § FB ska föräldrar svara för underhåll åt sitt barn. Underhållsskyldigheten upphör vid barnets 18-årsdag eller, om barnet vid sin 18-årsdag fortfarande går i grund- eller gymnasieskola, under den tid barnet går i skolan, dock inte längre än till barnets 21-årsdag. Innan den nu gällande regeln trädde ikraft upphörde en förälders underhållsskyldighet slutgiltigt om ett avbrott i studierna skedde även om studierna senare återupptogs, något som ändrades med den nu gällande bestämmelsen. Avseende hur begreppet "går i skolan" ska tolkas får betydande oklarhet sägas föreligga. Förarbetena till lagen ger enligt min uppfattning ingen ledning avseende hur gränsen för vad som anses innebära att en skolgång faktiskt pågår ska dras, utan konstaterar enbart att skolgången kan avbrytas på ett sådant sätt att underhållsskyldigheten upphör. Det framstår som uppenbart att det är svårt att avgöra exakt när en elevs frånvaro från undervisning i skolan ska anses så omfattande att skolgången måste anses ha upphört. Enligt min preliminära uppfattning måste dock kravet rimligen ställas förhållandevis högt, med omfattande frånvaro under längre tid. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder som inte har vårdnaden om sitt barn och inte heller varaktigt bor tillsammans med det fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. I 7 kap. 12 § FB fastslås att talan om utfående av underhållsbidrag som huvudregel väcks i svarandens hemvists domstol.

I ditt nu aktuella fall bedömer jag det som osannolikt att din sons frånvaro är så omfattande att han inte kan sägas gå i skolan i lagens mening. Vad jag förstår krävs förhållandevis liten ogiltig frånvaro för att studiemedel från CSN ska dras in, vilket talar för detta. Såsom berörts är det dock svårt att säga något säkert eftersom rättsläget tycks vara oklart. Det kan dock konstateras att inget talar för att CSN:s satta gräns för ogiltig frånvaro ska gälla för bedömningen av om en elev anses gå i skolan enligt den ovan berörda bestämmelsen. Skulle din sons frånvaro vara mycket omfattande kan dock skolgången anses avbruten och under sådana omständigheter är varken du eller din sons far underhållsskyldiga gentemot er son förrän skolgången återupptas. Om du är övertygad om att skolgången inte kan anses avbruten och din sons far fortsatt vägrar fullgöra sin underhållsplikt ska talan om utfående av underhållsbidraget väckas i domstol i faderns hemort.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är, förutsatt att din sons frånvaro inte är alltför omfattande, att i första hand förklara för din sons far att han med all sannolikhet fortfarande skyldig att utge underhållsbidrag till er son. Du kan med fördel förklara innebörden av mitt svar för din sons far. Skulle han inte heller då visa sig vara samarbetsvillig rekommenderar jag att du kontaktar din kommunala familjerättsliga rådgivning eller faderns hemorts förvaltningsrätt för att ta frågan vidare. Du kan även i det skedet kontakta en juridisk rådgivare som kan hjälpa dig att driva saken, en tjänst som Lawline tillhandahåller via denna länk.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98506)