Ingår bostadskostnad i underhållsbidrag?

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag har en 17-årig dotter som valt att bo hos sin andra förälder, vilken jag är skild ifrån. Jag har förstått att föräldrar är försörjningsskyldiga tills dottern är 21 år så länge hon går i gymnasium eller annan grundutbildning. Vi föräldrar delar på alla rörliga kostnader för henne, men den andre föräldern kräver att jag också ska betala hens kostnader relaterat till bostadsrätten som del av avgift, ränta på lån, hemförsäkring etc. Jag har också egen bostadsrätt och har sedan skilsmässan kommunicerat att min dotter också kan bo hos mig när eller om hon vill. Vi föräldrar har löneinkomster på liknande nivå. Är det verkligen rimligt att jag ska stå för delar av den andre förälderns bostadsrättskostnader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).

Utredning

Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn upp till 18 års ålder eller, om barnet ännu går i skolan efter 18 års ålder, upp till 21 års ålder. Underhållsskyldighetens omfattning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, samt med hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner. När ett barns behov ska bedömas används typiskt sett schablonbelopp beroende på barnets ålder som fastställs utifrån det rådande prisbasbeloppet (se sidan 14 i detta dokument). Schablonbeloppet är avsett att täcka kostnader för grundläggande behov såsom livsmedel, hygienartiklar, husgeråd, med mera. För ett barn över 13 års ålder var schablonen för 2020 3745 kronor per månad. Kostnader för boende är enligt min uppfattning inte inräknat i schablonbeloppet, men tas inte heller upp på sådant som inte ingår. Schablonbeloppet måste dock justeras i varje enskilt fall utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets eventuella särskilda utgifter som är hänförliga till individuella förhållanden på barnets sida. Ett barn som yrkar underhållsbidrag av en förälder har bevisbördan för sitt påstående om förälderns förmåga att utge underhållsbidrag.

I 7 kap. 2 § FB fastslås att en förälder som inte varaktigt bor med sitt barn ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala så kallat underhållsbidrag till barnet samt att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Eftersom underhållsbidrag är ett sätt att fullgöra underhållsskyldighet ska enligt min uppfattning underhållsbidragets omfattning bestämmas på samma sätt som underhållsskyldighetens omfattning, se ovan.

Enligt min uppfattning kan du inte anses skyldig att räkna med en andel av din före detta makes boendekostnader i ditt underhållsbidrag. Detta baserar jag på att bostadskostnader inte nämns som en sådan faktor som anses inräknad i schablonbeloppet men inte heller nämns som en sådan kostnad som kan läggas till schablonbeloppet. Det skulle te sig märkligt att inte ta med boendekostnad i schablonbeloppet med tanke på hur självklart behovet av en bostad är, vilket leder till slutsatsen att boendekostnaden som huvudregel måste anses vara något som ska bäras av föräldrarna. Sannolikt baseras detta i det faktum att föräldrarna själva måste ha en bostad och att föräldrarna därför inte har en specifik skyldighet att ersätta barnet för bostadskostnader.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att inte godta din före detta makes begäran om ett ökat underhållsbidrag baserat på bostadskostnader såvida inte det underhållsbidrag du eventuellt genom avtal utger är mycket förmånligt. Förutsatt att det underhållsbidrag du utger kan sägas ligga inom ett normalt spann är det sannolikt bäst för dig att hålla fast vid detta och låta din dotter, eventuellt företrädd av din före detta make, väcka talan om att underhållsbidraget ska höjas. I den situationen skulle ett skäligt belopp fastställas genom dom.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96583)