Skillnad mellan äktenskap och samboskap

2010-12-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo har avtalat bort sambolagen och skrivit ett avtal gällande arv, etc. Det jag undrar är vad som är skillnaden om vi är sambo jämfört med om vi skulle vara gifta. T ex vad kan man inte avtala bort när man är sambo? Vilka fördelar skulle ett giftemål innebära? Har min sambos föräldrar några rättigheter om min sambo skulle gå bort vad gäller hus, etc? Vilka andra juridiska och ekonomiska fördelar skulle ett giftemål ha?
Lina Hjorter |Hej, Det finns flera juridiska skillnader mellan giftermål och samboskap. Sambor saknar t ex underhållsskyldighet. Sambor ärver inte heller varandra per automatik utan det krävs ett upprättat testamente. Makar ärver varandra med försteg framför gemensamma barn. Sambor kan inte avvärja ett laglottskrav från ett gemensamt barn, oavsett vad som angivits i testamente. Finns inga barn kan samborna däremot avtala om fri förfoganderätt i ett testamente. En annan skillnad är att det saknas giforättsgemenskap för sambor. Sambor delar istället samboegendom, vilket endast inkluderar bostad och egendom förvärvat för gemensamt bruk. Bostad och bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål undantas. Äktenskapsförord bli inte aktuellt för sambor, däremot kan ett sk samboavtal upprättas där samborna kan ange att sambolagen inte skall gälla eller att viss egendom skall undantas en eventuell framtida bodelning. Sambor kan däremot inte avtala generellt om att alla regler tillämpliga för makar även skall gälla ett enskilt samboförhållande. Problem rörande avtal mellan sambor och att exempelvis inkludera även bohag utanför samboegendomen kan uppstå då tidigare praxis visar att avtal av denna typ inte alltid godkänns. Avtalet torde bli tillämpligt såvida båda parter respekterar dess innehåll. Finns utomstående borgenärer och deras intressen åsidosätts genom avtalet kan avtalet dock bli ogiltigt. Med Vänlig Hälsning

Samboavtal

2009-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag o min flickvän vill köpa en bostadsrättslägenhet. Dock jag kan betala en del pengar vilket hon inte kan. Så hur går vi tillväga för att mina pengar förblir mina om vi tråkig nog skulle flytta isär om ett par år och samtidigt vill vi dela på lånekostnaden för det lån vi måste göra.
Martin Ågren |Hej.Ni måste göra två saker. Ni ska dels se till att Du formellt äger en större del av bostadsrätten i enlighet med Din kontantinsats (Ni skall alltså inte äga bostadsrätten till hälften vardera), och Ni ska dels upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal sätter sambolagens regler och lika bodelning av samboegendom ur spel (jämför äktenskapsförord). I samboavtalet ska Ni specificera att bostadsrätten inte skall omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen vilket gör att Nikommer att behålla Era respektive äganderätter efter en separation. Till skillnad från ett äktenskapsförord behöver ett samboavtal inte registreras vid en Tingsrätt. Om Ni vill dela på lånekostnaden gör Ni klokt i att båda står på lånet. Vid en eventuell separation kommer Ni att behålla Era respektive lån. Det är därför inte att rekommendera att endast ena parten står på lånet men båda delar på betalningen. Med vänlig hälsning

Vad utgör samboegendom?

2010-12-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger en del tillgångar i form av fastigheter samt bankmedel. Dessa blev min enskilda egendom genom äktenskapsförord samt bodelning med min f d man. Min nuvarande sambo (utan något samboavtal) flyttade till mitt hus för ett år sedan. Har han rätt till någon egendom om vi går skilda vägar? Har han rätt till samma egendom om vi gifter oss men sedan skiljer oss och han begär bodelning? Än så länge har vi inte köpt något gemensamt. Han betalar mig genom banköverföring för löpande utgifter.
|Hej, Vilken egendom som sambor har rätt till stadgas i sambolagen (2003:376) (SamboL) 3 §. Här sägs att sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen _förvärvats för gemensam användning_. Även om i vart fall en av fastigheterna kan utgöra sambornas gemensamma bostad (se SamboL 5 §) krävs att denna förvärvats för gemensam användning. Det uppställs alltså ett krav på att du antingen förvärvat fastigheterna strax innan ni blev sambor eller under samboförhållandet med syftet att du och just din nuvarande sambo ska bo där. Eftersom denna fastighet tillfallit dig senast genom ditt förra äktenskap ser jag det inte troligt att du förvärvat den för dig och din sambos gemensamma bruk. Min bedömning är att din sambo inte har någon rätt till någon av fastigheterna. Din sambo kan däremot ha rätt till bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Till bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och ”annat inre lösöre” som är avsett för det gemensamma hemmet (se SamboL 6 §). Detta gäller dock inte om egendomen används uteslutande för den ena sambons privata bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål (se SamboL 6 § andra meningen och 7 §). I princip kan sägas att saker som inhandlas på IKEA ofta utgör samboegendom medan saker på Intersport sällan utgör samboegendom. Dina tillgodohavanden på banken är alltså inte samboegendom. Det är viktigt att komma ihåg att bohaget inte behöver ha köpts gemensamt i den meningen att båda måste ha betalat för att den andra sambon ska ha rätt till halva värdet av egendomen. Det är tillräckligt att en soffa köpts för att användas i hemmet för att den ska utgöra samboegendom, detta oavsett om själva fastigheten ni bor på inte utgör samboegendom. Det finns inget krav på att ni som sambor måste genomföra en bodelning om ert förhållande skulle upphöra, dessutom är sambolagen till stor del dispositiv. Detta innebär att ni kan avtala om att ni avstår från att begära en bodelning om förhållandet skulle upphöra eller att ni ska undanta viss samboegendom från en eventuell bodelning. Detta ska undertecknas av både dig och din sambo. Om ett äktenskap upphör _ska_ bodelning genomföras. Ni kan alltså inte som i ett samboförhållande avtala om ni ska genomföra en bodelning eller ej (se äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB] 9 kap 1 §). Som makar har ni i princip rätt till hälften av den andra makens egendom, detta oavsett typen av egendom eller när denna förvärvades. Alltså har din make en rätt till värdet av hälften av dina fastigheter och dina bankmedel. Detta kan regleras genom äktenskapsförord som ska registreras hos tingsrätten (se ÄktB 7 kap 1-3 §§). Sammantaget kan alltså sägas att din sambo inte har rätt till någon fastighet eller tillgodohavandet på dina konton. Som sambor har ni ett mycket begränsat anspråk på varandras egendom men om ni gifter er och inte upprättar äktenskapsförord är detta anspråk mycket långtgående. mvh