Fördelning av kostnader efter separation

2020-06-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan Jag och sambo står inför en separation.Vi har köpt ett hus tillsammans och står 50/50 på lånen. Hon vill bo kvar i huset och så småningom vill hon att sin nya kärlek ska flytta in. Fram tills att vi hittat en lösning funderar vi på att vi i huset olika veckor för barnens skull och om det eventuellt blir en försäljning så måste vi också vara "särbos" en period.Min fråga är vad som gäller med ekonomin?Under tiden som vi har varit tillsammans har vi haft gemensam ekonomi. Jag har betydligt högre lön än henne och har därför betalat en större del. Nu bör vi inte längre är ett par men förmodligen behöver behålla huset en period framåt menar jag att ekonomin bör delas 50/50 medans hon säger att det ska regleras efter våra löner. Vad är det som gäller? Vi har två barn ihop och när det gäller kostnader för dom så är det självklart att vi ska dela lika. Men allt det andra..lån, försäkring, el etc.Vi leasar även en bil tillsammans..kan man "skriva över" den på någon utav oss?
|Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Kostnaderna för husetUtgångspunkten är att så länge ni äger lika stor del av huset ska kostnaderna regleras på samma sätt. Detta är utgångspunkten för all samägd egendom – därmed också fastigheter - så länge ingenting annat har avtalats er emellan (1 § samäganderättslagen). Du har med andra ord ingen skyldighet att stå för en större del av kostnaderna med anledning av att du har bättre ekonomi än din sambo.LeasingbilenGällande den leasade bilen bör det inte vara något problem att "skriva över" bilen helt och hållet på den ena av er, men ni bör givetvis höra med företaget ni leasat bilen ifrån kring detaljerna. Jag vet exempelvis att vissa leasingföretag tar ut en avgift vid ändringar i kontraktet. Dessa villkor hittar du i leasingvillkoren eller genom att kontakta företaget ni leasat bilen av.Lycka till och varmt välkommen att återkomma till oss om du har några ytterligare frågor.Vänligen,

Vilken egendom ingår i bodelning mellan sambor?

2020-06-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambos, men skall separera. Det mesta som har införskaffats har skett under våran tid tillsammans och för gemensamt bruk. Hur ingår privat aktiebolag vid separering. Har läst om dold samäganderätt. När kan man tillämpa denna "lag" . Det är bara en av oss som äger allt. Har förhållandets längd någon betydelse.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras, se 8 § sambolagen (SamboL). I en bodelning förledas sambornas samboegendom mellan samborna. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, se 3 § SamboL. Vad som menas med bostad och bohag regleras i 5 och 6 §§ SamboL. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Sådan egendom som endast användas av en sambo ingår inte. Inte heller föremål för fritidsändamål omfattas enligt 7§ SamboLEftersom att aktiebolaget varken faller under gemensam bostad eller bohag utgör det inte samboegendom och ingår därför inte i bodelningen. Om dold samäganderättFör att dold samäganderätt ska anses föreligga måste tre kriterier vara uppfyllda. Dessa är: Att den ena parten i eget namn köper egendom som är avsedd att nyttjas av båda parter, att båda parterna bidrar ekonomiskt till förvärvet, och att det finns en uttrycklig eller i alla fall en underförstådd överenskommelse om att köpet sker för båda parternas räkning och att ägandet ska vara gemensamt. Principen om dold samäganderätt tillämpas framförallt när det gäller fastigheter som köpts under samboförhållandet. Hur länge ni varit sambor spelar ingen roll för vilken egendom som ingår vid bodelningen.Mvh

Är man ansvarig för sin sambos skulder?

2020-06-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har vid årsskiftet blivit sambo med min pojkvän i hans hus. Jag är skriven här och betalar hyra varje månad enligt ök. Framåt är tanken att jag ska köpa in mig i huset så vi äger 50/50. Min fråga är; nu när jag är skriven här kan jag bli betalningsskyldig för hans eventuella skulder, lån etc som jag inte känner till? Jag har tidigare varit i tron om att man "äger varandras" betalnings ansvar bara om man är gifta med varandra, men fick höra att fallet inte är så? Skulle behöva veta vad som faktiskt gäller,
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Sedan årsskiftet bor du och din pojkvän tillsammans i hans hus och du är numera även skriven på den ifrågavarande adressen. Framgent har ni för avsikt att låta dig förvärva en andel i fastigheten motsvarande hälften av denna. Med anledning av din nya folkbokföringsadress undrar du huruvida du skulle kunna bli delansvarig för din sambos eventuella skuldförbindelser. Jag bedömer ditt ärende som tämligen oproblematiskt varför den fortsatta framställningen inte kommer att rendera i någon längre textmassa. Och den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av din faktiska fråga är: Sambolagen (SamboL).Utsökningsbalken (UB).Du nämnde även äktenskap i din ärendebeskrivning varför jag även kort kommer att beröra den huvudsakliga lagstiftningen på det här området, vilket är äktenskapsbalken (ÄktB). För att knyta an till din faktiska fråga – Vad gäller avseende sambors ansvar för varandras skulder?Inledningsvis ska det sägas att inte ens makar inom ramen för ett bestående äktenskap är ansvariga för varandras skulder, vilket är en vanlig missuppfattning bland folk i allmänhet. Äktenskapet vilar i stor utsträckning på två bärande principer, vilka är principen om särförvaltning (1 kap. 3 § ÄktB) och likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Den förra principen är den mest intressanta i det här sammanhanget och denna innebär att vardera maken råder över sin egendom och ensamt svarar för sina skulder. Särförvaltningen betyder vidare att det inte föreligger någon egendomsgemenskap, vilket gör att vardera maken själv kan bestämma över sina tillgångar och godtyckligt avyttra och/eller skänka bort dessa. Inom ramen för ett samboförhållande råder i mångt och mycket också en slags särförvaltning även om detta inte uttryckligen framgår av lagtexten. Det nyss anförda innebär således att du inte är ansvarig för din sambos eventuella skulder om du inte explicit har åtagit dig ett sådant ansvar gentemot borgenären (fordringsägaren, långivaren). Däremot ska följande noteras. Om samboförhållandet skulle upphöra kan dock din sambos skulder i samband med bodelningen komma att betalas ur (avräknas från) samboegendomen om den aktuella krediten togs i syfte att finansiera densamma (13 § 1 st. SamboL). Den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom, men endast under förutsättning att denna har förvärvats för gemensam användning, vilket torde innebära att det aktuella huset inte utgör samboegendom eftersom din sambo såvitt jag förstår ägde det långt innan ni träffades (3 § SamboL). Om skulden inte skulle vara hänförlig till någon samboegendom, exempelvis ett eventuellt upptaget bolån avseende huset, ska din sambo vid en förestående separation i första hand reglera skulden själv. Endast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan av honom ägd egendom kan din sambo i ett sådant läge lösa täckning genom samboegendomen för den kvarvarande delen av den aktuella skulden (13 § 2 st. SamboL). Märk väl att om din sambo skulle bli insolvent (hamna på obestånd, bli konkursmässig) föreligger en lagstadgad presumtion (ett antagande) enligt vilken all lös egendom i er gemensamma besittning kommer att anses tillhöra honom om det inte kan göras sannolikt att ni är samägare till egendomen eller att den faktiskt tillhör dig (4 kap. 19 § 1 st. UB). Med insolvens menas för övrigt att gäldenären (den skuldsatte) inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Det nu sagda brukar framförallt aktualiseras vid en utmätningssituation. Sammanfattning och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande konstateras. Du och din sambo råder över er respektive egendom och ni ansvarar inte för varandras skulder. Det är bara den gemensamma bostaden och det tillhörande bohaget som utgör samboegendom varför likvida medel, värdepapper och annat lösöre (typ bilar, båtar, konst och annat dylikt) inte ska hälftendelas vid en bodelning. Och kom ihåg att samboegendomen måste ha införskaffats för gemensam användning för att kunna bli föremål för ovanstående. Vidare är det bara ur just samboegendomen som din partner kan täcka eventuella skulder och detta är endast möjligt i samband med en bodelning. Inte under samboförhållandets existens. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Vad ska vi tänka på när vi som sambor gemensamt köper fastighet men bara en betalar kontantinsats?

2020-06-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo letar ett hus att köpa. Jag undrar vad vi ska tänka på då jag kommer stå för kontantinsatsen och kostnad av lagfart. Detta ska ju då stå med i avtalen för husköpet, är det något som mäklaren fixar ? Vad är det som ska stå med för att jag ska ha rätten till min del om huset säljs ? Hur fördelas ägande procenten när ena personen står för kontantinsats?Sen ska vi också skriva ett samboavtal, är det några speciella punkter eller andra avtal vi ska ha i åtanke? Tacksamma för alla tips vi kan få :)
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga ska du och din sambo köpa en fastighet. Du kommer att stå för kontantinsatsen och för lagfartskostnaden. Du undrar vad som ska stå med i köpeavtalet för att du ska ha rätten till din del om fastigheten säljs. Du undrar även om det är något speciellt ni ska ha med i ett samboavtal.Då ni är sambor regleras det i sambolagen om vad som gäller för det fall att samboförhållandet upphör. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig med varandra ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom en bodelning, om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Till samboegendom räknas bland annat sambors gemensamma bostad om den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I ert fall innebär det att om ert samboförhållande i framtiden upphör ska fastighetens värde (efter avdrag för skulder) fördelas er emellan. Det tas ingen hänsyn till vem som betalt för lagfarten, vem som betalt kontantinsatsen eller vem som betalt fastigheten. Även om en av er betalt för hela fastigheten ska dess värde ändå fördelas er emellan.Min rekommendation i ert fall är att ni upprättar ett skuldebrev mellan dig och din sambo enligt vilket han blir skyldig dig en viss summa (exempelvis det du betalt i kontantinsats). Det går att göra skuldebrevet villkorat innebärande att det går att skriva in som villkor att skuldebrevet förfaller först när fastigheten säljs eller när ert samboförhållande upphör. På det viset garanterar du att du har rätt att få tillbaka den kontantinsats du lagt in. Därutöver bör ni skriva ett samboavtal enligt vilket ni avtalar om att bodelning inte ska ske om ert samboförhållande upphör. Det bör dock uppmärksammas att det i det fallet är viktigt att ni vid köpet av fastigheten skriver in så ni äger hälften var. Om samboförhållandet upphör kommer ni ändå att äga halva fastigheten var och vid försäljning kommer ni att ha rätt till halva vinsten utifrån er ägarandel (hälften var). Därutöver kommer du samtidigt att ha rätt att få tillbaka den kontantinsats du lagt in genom att du har ett skuldebrev. Det är viktigt att ni upprättar ett samboavtal, i annat fall finns det en risk att din sambo kan få dra av för den skuld han har till dig innan fördelningen av egendomen sker.Sammanfattningsvis:- Se till att ägandet av fastigheten fördelas 50/50. - Skriv ett samboavtal om att det inte ska ske någon bodelning om samboförhållandet upphör. - Skriv ett skuldebrev med hur mycket din sambo är skyldig dig. Skuldebrevet kan villkoras med att du endast har rätt att begära in betalning för skulden om samboförhållandet upphör, eller om fastigheten säljs.Det kan vara en god idé att anlita en jurist för att få hjälp med upprättande av skuldebrev och samboavtal. Det är inget mäklaren kommer att vara behjälplig med. Om ni är intresserade av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När räknas man som sambo ?

2020-06-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Räknas två personer som är skrivna på olika adresser som sambo vid dödsfall ??Vår jurist påstår att man kan vara sambo på olika sätt ??Vad menar han med det , för mig är man bara sambo om man under en längre tid är skriven på samma adress ??Detta gäller min son och hans flickvän/särbo som bott på olika adresser under deras förhållande.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt så undrar du när man räknas som sambo.Enligt Sambolagen 1 § är definitionen av sambo två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med gemensamt hushåll menas att man har ett samarbete i vardagligt föremål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Enligt lagen finns det alltså inget krav att man måste vara skriven på samma adress, utan det är avgörande är om man bor tillsammans, och man lever i ett parförhållande samt att man delar kostnader och hushållsarbete i hemmet. Det betyder att man kan vara sambo även om man inte varit folkbokförda på samma adress.Men har din son och hans flickvän bott på olika adresser – och inte bott tillsammans – så kan de enligt min mening vara svårt att uppfylla definitionen av sambo. Det ska även sägas att ett samboförhållande upphör om ena personen avlider. ( Sambolagen 2 §) Hoppas du fick svar på din fråga.

Har före detta sambo rätt till halva handpenningen som jag betalade?

2020-06-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min FD sambo och jag är oense ,Vi har sålt huset jag har betalat hela handpenningen han vill ha 50% av den .Det tycker jag är osjäligt vi har bara haft huset i 2 år varit sambos i 5
Filippa Nielsen Norelind |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum och antagandenSom jag förstår det har ni varit sambos i 5 år, men införskaffade huset för 2 år sedan. Jag utgår även från att ni inte har skrivit något samboavtal, då detta gör att ni får bestämma vem som ska få vad av er egendom själva och inte efter en lag. Samboskap regleras i Sambolagen (2003:376). Bodelning När ett samboskap upphör (och det inte är för att parterna gifter sig med varandra) skall bodelning ske av samboegendom om en av samborna begär det, denna begäran måste göras inom ett år från att förhållandet tog slut (8 § Sambolagen). Din före detta sambo har begärt bodelning antar jag eftersom han vill att ni skall dela på handpenningen. SamboegendomEgendom räknas endast som samboegendom om den köptes under tiden man var sambos samt att det skulle vara för gemensam användning (3 § Sambolagen). Undantag från detta är så kallad enskild egendom (4 § Sambolagen), och om det finns ett samboavtal (9 § Sambolagen). I detta fallet har ni varit sambos i 5 år, ni har köpt detta huset för 2 år sedan. På grund av omständigheterna kommer jag anta att huset köptes i syfte att ni skulle bo där tillsammans. I sådana fall kommer huset att falla in under samboegendomen som erat gemensamma boende. Fördelning av samboegendomVärdet på samboegendomen, alltså er gemensamma bostad och bohag som införskaffats efter ni blev sambos, skall efter avdrag av skulder delas lika mellan er (14 § Sambolagen). Det spelar därmed ingen roll vem som har betalat för huset utan som före detta sambos har man rätt till hälften var. SammanfattningDu kommer alltså inte kunna få mer än halva värdet av handpenningen om ni inte har ett samboavtal mellan er sen innan. Därmed har din före detta sambo rätt till det han begär. Däremot bör en bodelning göras för att få ut summan som ni skall dela på. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till hyresrätten när sambos separerar?

2020-06-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo bor i en hyresrätt och ska separera, min sambo står på kontraktet men vi införskaffade hyresrätten för gemensamt bruk. Dock skrev vi ett samboavtal där vi båda skrev under att vid en eventuell separation så har jag rätt till hyresrätten. Vad gäller då? Gäller samboavtalet trots att det är min sambo som står på kontraktet? Tacksam för svar!
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL).Om bostaden är införskaffad med syftet att vara gemensam bostad, är utgångspunkten vid bodelning att den som har störst behov av lägenheten får bo kvar (16 § andra stycket SamboL). Vems behov som är störst kan till exempel avgöras genom att någon av er har vårdnaden av ett barn.Sambolagen kan avtalas bort genom samboavtalBestämmelserna i sambolagen kan avtalas bort genom samboavtal (9 § SamboL). Som jag förstår det har du och din partner kommit överens om att du ska få bo kvar i lägenheten vid en separation, och att detta finns nedskrivet i ett samboavtal. Därmed har du rätt att bo kvar i lägenheten, trots att din partner står på hyreskontraktet. Dock, om det är skäligt kan din partner trots samboavtalet ha rätt att bo kvar i bostaden. Det krävs dock synnerliga skäl för att det ska ske och endast i undantagsfall.Viktigt att samboavtalet är upprättat så att det är giltigtEtt samboavtal måste vara skriftligt och vara undertecknat av båda parter för att det ska vara giltigt (9 § SamboL). Detta är de enda krav på ett samboavtal för att det ska gälla.Hoppas att du har fått svar din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Hur undviker man att egendomen delas lika vid en samboseparation?

2020-06-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo bor nu i en hyresrätt men funderar på att köpa hus. Jag kommer att stå för hela kontantinsatsen samt lånet på huset och tänkte att om jag flyttar in själv i huset under 2 månaders tid under uppsägningstiden av lägenheten, undgår vi då samboavtalet att hon skulle få halva huset vid seperation? Eller hur länge behöver man stå ensam skriven på en adress för att detta inte ska gälla?Tacksam för svar.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamboegendomEftersom ni är sambor blir sambolagen tillämplig. Om ni väljer att köpa ett hus avsett för gemensam användning räknas huset som s.k. "samboegendom", oavsett vem som betalar lånet/kontantinsatsen (3, 5 §§ SamboL). Även om du bor ensam i huset under en period på två månader anses rimligen fortfarande huset införskaffat för gemensam användning. Det avgörande för om huset anses som samboegendom är om avsikten med husköpet varit att ni båda ska använda huset som gemensam bostad, vilket jag tolkar är fallet. Genom att huset räknas som samboegendom innebär det att halva huset som huvudregel ska delas lika mellan er vid en eventuell separation (14 § SamboL). I vissa fall kan dock bodelningen justeras om det skulle anses orättvist att huset ska delas lika (15 § SamboL). En sådan jämkning görs dock endast i undantagsfall.SamboavtalGenom ett samboavtal kan man avtala bort ovan nämnda huvudregel, och i avtalet istället ange att huset ska tillfalla dig vid en eventuell separation. Om ni redan upprättat ett samboavtal går det även bra att ändra i denna nu i efterhand. Tänk på att samboavtalet måste vara skriftligt och ska undertecknas av er båda (9 § SamboL). SammanfattningEnligt sambolagens bestämmelser gäller alltså som huvudregel att huset ska delas lika mellan er i det fall ni skulle separera. Trots jämkningsregeln är det säkrast att du och din sambo upprättar ett samboavtal där det anges att huset, i sin helhet eller delvis, ska tillfalla dig. Vill ni ha hjälp att skriva ett nytt samboavtal eller att ändra i ett gammalt kan jag rekommendera er att anlita någon av Lawlines jurister, vilket ni kan göra här. Med vänliga hälsningar,