Kan man hemlighålla vem pappan är?

2018-07-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag och min f d sambo har två barn tillsammans, nu A respektive B år gamla. Vi är separerade sedan flera år och hon har nyligen avslutat ett förhållande. Jag vet att hon har längtat efter ett tredje barn. Hon är nu X år men har genom undersökning fått reda på att det rent medicinskt inte finns några hinder för henne att bli gravid igen. Nu har hon ställt mig en fråga gällande om jag kan tänka mig att bli pappa till ett tredje barn även om vi inte är tillsammans? Jag är betydligt äldre än hon, Z år, så chanserna kanske inte är så stora. Jag blev helt ställd av hennes fråga, samtidigt som jag blev lite stolt att hon frågar mig så uppkommer det ju självklart en mängd frågor. Till saken hör att vi har ett bra förhållande och stöttar varandra när det gäller våra nuvarande barn t ex. Hon säger att hon inte kommer att kräva något underhåll från mig vilket förmodligen innebär att fadern rent juridiskt kommer att vara okänd. Hon säger också att "självklart kommer ingen att få reda på att det är mitt barn". De rent känslomässiga frågorna måste jag själv hantera men hur kommer det att se ut juridiskt? Vilka scenarier kan uppstå? Vilket läge kommer jag att vara i? Spontant tänkte jag först säga nej till hennes förslag/fråga men det här är inte lätt. Tacksam om ni kan ge mig någon form av juridiskt råd. Vilka "fällor" finns?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FaderskapSocialnämden är skyldig att ta reda på vem pappan är och att se till att faderskap fastställs för barn som har hemvist i Sverige. Det görs av kommunen där barnet är folkbokfört (2 kap 1 och 2 §§ föräldrabalken). Din f.d. sambo kommer alltså behöva uppge vem pappan till barnet är annars kommer en utredning påbörjas, vilket är helt onödigt då hon kommer att veta att du är far till barnet. Barnets bästaI alla frågor som rör kontakten mellan barn och föräldrar bedöms de utifrån barnets bästa. Det är barnet som har rätt till en kontakt med båda sina föräldrar. Inte föräldern som har rätt att träffa barnet. Därför finns kravet på att uppge vem som är pappa till barnet. Det är för barnets skull. Barnet har rätt till två föräldrar. Begreppet "barnets bästa" är en av den viktigaste pelarna i FN:s barnkonvention som Sverige skrivit under och finns även infört i svensk lagstiftning i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Det är domstolen som avgör frågor rörande barn och bedömer vad som är barnets bästa.UnderhållsbidragDomstolen bestämmer om underhållsbidrag. Ett barn har inte rätt till underhållsstöd, om barnets mor är boförälder och hon uppenbarligen utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till barnet fastställt. (4 § lagen om underhållsstöd.) En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet (7 kap. 2 § föräldrabalken). Du kommer alltså vara skyldig att betala underhållsbidrag till barnet även om barnets mamma säger att du inte behöver göra det. SammanfattningSammanfattningsvis kan ni inte sluta några avtal då du inte blir pappa till barnet eftersom barnet har laglig rätt till en far. Enligt lag ska du ska anges som far på födelsebeviset, du ska betala underhåll till barnet och barnet här rätt till umgänge med dig. Det går inte att hålla ditt faderskap hemligt och andra kommer få reda på det även om det inte är vad du och din f.d. sambo önskar.Jag avråder dig starkt ifrån att gå med på hennes förslag för barnets skull, om det inte är så att du skulle vilja vara en del av barnets liv. Ni båda behöver tänka på vad som är bäst för barnet och även för era andra två barn i ett sånt här senario. Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen

Vem har rätt att begära DNA-prov för att fastställa faderskap?

2018-07-12 i Faderskap
FRÅGA |Om två vuxna personer kommer överens angående privat donation av manligt attribut och skrivit kontrakt gällande framtida åtaganden vem har då rätten att utkräva dna test för faställande av biologiska föräldrar?.Mvh C.R.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga rör s.k. positiv faderskapstalan vilken bara kan föras av barnet, modern eller socialnämnden (3 kap. 5 § Föräldrabalken). Om man vill fastställa faderskap ska talan väckas av barnet, men mamman kan föra barnets talan och begära utredning. Därutöver är socialnämnden skyldig att utreda vem som är pappa till barnet och kan därför också begära DNA-prov (2 kap. 1 § Föräldrabalken). Däremot har inte den eventuella pappan någon rätt att begära DNA-prov.Detta innebär kortfattat att om mamman (eller barnet via mamman) begär en utredning kan det begäras att DNA-prov lämnas. Om socialnämnden utreder vem som är pappa kan även nämnden begära att sådant prov lämnas. I faderskapsmål kan rätten på yrkande av någon av parterna besluta att DNA-prov ska tas bland annat för att fastställa om mannen det förs talan mot är pappa eller ej (1 § Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har en fader som inte önskar vara fader skyldigheter gentemot barnet?

2018-06-30 i Faderskap
FRÅGA |Jag är gravid och inte tillsammans med pappan. Han vill absolut inte ha med barnet att göra eller stå på något papper. Hur blir det då?Om han skrivs på papperet som pappa, vilka skyldigheter och rättigheter får han då enligt lag?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFaderskap:Modern till ett barn blir vid födseln automatiskt förälder till barnet. Detsamma gäller fadern i det fall modern och fadern är gifta. Är de inte gifta krävs att faderskapet bekräftas. En bekräftelse görs skriftligen av fadern och ska bevittnas av två utomstående personer. Bekräftelsen måste sedan också skriftligen godkännas av socialnämnden och modern. Se 1 kap. 4 § föräldrabalken. När ett barn föds och fadern inte automatiskt blir fader är socialtjänsten skyldig att starta en utredning. Ett barn har rätt till sitt biologiska ursprung, försörjning och arv och kan också ha ett medicinskt och psykologiskt intresse av att ha koll på sin bakgrund. Det är alltså viktigt att fastställa vem fadern är. Se 2 kap. 1 § föräldrabalken. Socialtjänsten arbetar för att se till att detta efterföljs och man kan som fader där med inte säga att man inte vill. I det fall faderskapet för ditt barm ännu inte är fastställt och fadern inte heller vill att det ska bli fastställt rekommenderar jag att du tar kontakt med socialnämnden i din kommun. De är som sagt skyldiga att utreda och fastställa vem som är fadern.Underhållsskyldighet:När faderskapet är fastställt är han som fader till barnet skyldig att medverka i viss mån. Som moder är man dels förälder, dels vårdnadshavare. Är modern inte gift med fadern krävs det att modern och fadern gemensamt ansöker/ registrerar eller anmäler gemensam vårdnad. Se 6 kap. 3 och 4 §§ föräldrabalken. Görs inte detta får du som moder ensam vårdnad om barnet. Ensam vårdnad innebär att du ensam har det rättsliga ansvaret för barnet och där med får ta alla beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Som vårdnadshavare är du också skyldig att tillgodose alla behov som barnet har. Se 6 kap. 11 § föräldrabalken.Fadern hamnar inte helt utan ansvar. Som förälder är man skyldig att till sitt barn ge underhåll, detta oavsett om man är en del av barnets liv eller inte. Underhållsbidrag ska ges efter vad som är skäligt utifrån barnets behov och föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga. Om din ekonomi är sämre än faderns kan fadern komma att behöva betala något mer. Underhållsbidrag betalas till den dag barnet fyller 18 år. Om barnet efter detta fortfarande går i skolan kan underhållsskyldighet pågå längre, dock längst tills dess att barnet fyllt 21 år. Se 7 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken. Fadern är alltså skyldig att betala för barnets underhåll. Ni kan tillsammans komma överens och skriva ett avtal på detta. Om det inte är möjligt att komma överens kan du hos närmsta belägna tingsrätt ansöka om att underhållsbidrag från fadern ska beslutas genom dom. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om pappan till mitt barn hittas, fastställs och ansöker om ändring i vårdnaden eller vill ha umgänge med barnet?

2018-06-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag fick en son för 6 veckor sedan, tyvärr vet jag inte vem pappan är och det pågår en faderskapsutredning! Om pappan till barnet skulle hittas och han kanske vill ha vårdnad, vad händer då? Hur tidigt kan han kräva vårdnad? Det är ingen person jag känner och har bara träffat en gång, skulle inte känna mig trygg med att lämna bort sonen till någon jag inte känner! Kan man neka vårdnad helt och hållet och han isåfall får umgänge när jag är med? Med vänlig hälsning!
Beatrice Krig |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. De aktuella reglerna om vårdnad, umgänge och boende för barn finns i föräldrabalkens (FB) 6 kapitel. Precis som du redan är medveten om har du i nuläget ensam vårdnaden om barnet. Det är bara i de fall som mamman är gift med en man som denne presumeras vara pappa till barnet och därför också blir vårdnadshavare samtidigt som mamman blir det, FB 1 kap. 1 § och FB 6 kap. 3 §. Att väcka talan om vårdnad av barn och rättens utredningsskyldighet Det finns ingen gräns på hur tidigt han kan ansöka om att ändra vårdnaden så att den blir gemensam eller ensamt hans vårdnad, utan det som krävs är helt enkelt att det fastställts att han är förälder till barnet. Om han vill ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad kan han i egenskap av förälder till barnet väcka talan om detta, FB 6 kap. 5 § 1 st FB 6 kap. 5 § 3 st. Rätten har en officialplikt inom ärenden som rör barns vårdnad, boende och umgänge vilket innebär att de har en utredningsskyldighet i dessa frågor, FB 6 kap. 19 §. Rätten kan komma att kalla till en muntlig förberedelse som syftar till att ta ärendet ett steg närmare en lösning. Under en sådan muntlig förberedelse ska bägge parternas viljor och inställning försöka klargöras. Rätten vill helst också se om föräldrarna kanske kan delta i samarbetssamtal i kommunen och komma överens med varandra om frågor rörande barnet utan att det måste hållas en huvudförhandling i rätten. Om det verkar omöjligt att komma överens kommer rätten antagligen att begära att socialnämnden eller något annat organ upprättar en vårdnadsutredning och invänta dess resultat innan en huvudförhandling hålls där vårdnads- och umgängesfrågorna kan utredas. Föräldrarnas samarbetsförmåga och barnets bästa När rätten fattar beslut i dessa ärenden har de olika saker att förhålla sig till och en av de viktigaste sakerna är föräldrarnas samarbetsförmåga. Den är väldigt viktig och det är alltså att föredra att göra ansträngningar för att kunna kommunicera med den andra föräldern om barnets förehavanden och komma överens om lösningar, även om det kan vara svårt ibland. Det enda läget då rätten inte får besluta om gemensam vårdnad är när båda föräldrarna motsätter sig det. Så även om en vill yrka på ensam vårdnad anses det väldigt viktigt att vilja främja umgänge med den andra föräldern. En förälder som är alltför negativt inställd till någon kontakt alls med den andra föräldern kan anses "umgängessabotera", vilket brukar betraktas som negativt. Barnets bästa är det som ska vara avgörande i alla frågor avseende barns vårdnad, boende och umgänge, FB 6 kap. 2 a §. När rätten ser till barnets bästa ska de särskilt beakta risken för att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller på annat sätt far illa. De ska även särskilt iaktta (?) barnets behov av en nära och god kontakt med bägge föräldrarna, och här kommer alltså återigen samarbetsförmågan föräldrarna emellan in. Den är viktig eftersom det finns en stark utgångspunkt som menar att det är väldigt viktigt för barnet att få veta vilka sina föräldrar är samt umgås med dem regelbundet så att en god relation an upprätthållas. Hänsyn till andra saker som rättvisa mellan föräldrarna eller någon förälders behov av kontakt med barnet kommer alltså möjligen att beaktas men är inte avgörande för vad rätten kommer att besluta. Barnet har rätt till umgänge med båda sina föräldrar Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som hen inte bor tillsammans med. Bägge föräldrarna har ett ansvar att se till att umgänget tillgodoses så långt det är möjligt, FB 6 kap. 15 §. Den förälder som vill ha umgänge med sitt barn väcker talan om det och även socialnämnden kan föra en sådan talan, FB 6 kap. 15 a §. Om rätten anser att barnet har ett behov av ett umgängesstöd vid umgänge med den andra föräldern kan de besluta om att socialnämnden ska utse en sådan person. Det krävs dock att barnet verkligen anses ha ett sådant behov, FB 6 kap. 15 c §. Sammanfattningsvis kan den som fastställts som pappa till barnet väcka talan om ändring i vårdnaden (så att den blir gemensam, eller att han ensamt har vårdnaden), FB 6 kap. 5 § 1 st och 3 st. Då kallas ni till en muntlig förberedelse genom vilken rätten vill klargöra era viljor och inställningar, och försöka få er att istället komma överens om detta på egen hand eller med hjälp av kommunens möjlighet till samarbetssamtal. Om det inte skulle gå att komma överens görs antagligen en vårdnadsutredning som kan ta en 3-4 månader, innan en huvudförhandling hålls. Du kan absolut yrka att du ensam ska ha vårdnaden om barnet och att du ska vara med när de umgås. Det är dock barnets bästa i bägge dessa frågor som kommer att vara avgörande för rättens beslut. Det anses överlag viktigt att barnet har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, samtidigt som rätten också gör en riskanalys för att se om barnet riskerar att fara illa, FB 6 kap. 2 a §. Om barnet bedöms ha behov av ett umgängesstöd kommer rätten bestämma att socialnämnden ska utse en sådan person, men då måste barnet ha ett reellt behov av det, FB 6 kap. 15 c §. Samarbetsförmåga är oerhört viktigt, så även om du vill yrka ensam vårdnad är det viktigt att du är positiv till att barnet får träffa sin pappa och att göra mycket för att komma överens med denna pappa till barnet. En förälder som inte är särskilt samarbetsvillig kan riskera att fråntas vårdnaden. Tänk på att det inte är säkert att pappan hittas. I fall där det anses utsiktslöst att hitta pappan tillåts socialnämnden lägga ner en påbörjad faderskapsutredning, FB 2 kap. 7 §. Även om pappan hittas är det inte alls säkert att detta behöver gå till en huvudförhandling i rätten. Kanske kan ni komma överens utan en sådan inblandning av rätten. Det går nämligen att avtala om gemensam eller ensam vårdnad, och ett sådant avtal blir giltigt om det är skriftligt, ni båda har undertecknat det och socialnämnden godkänt det, FB 6 kap. 6 §. Jag hoppas det går bra med allt. Med vänlig hälsning,

Skyldighet att medverka vid faderskapsutredning

2018-07-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Mannen jag är gravid med vägrar och vill inte bli pappa igen. Han vill VERKLIGEN inte stå på något papper. Om jag berättar för min barnmorska att jag har inget val än att ljuga för familjrrätten om ovetandet om vem fadern är, har hon tystnadsplikt då? Jag får säga jag var utomlands och inte vet vem fadern är. Min fråga är då, om jag berättar detta för min barnmorska kan hon bli tvungen att berätta det för familjerätten om de kontaktar henne när barnet fötts och faderskapet ska bestämmas?(Det är svårt att sitta och ljuga för sin barnmorska och låta så oansvarig att man blivit gravid på semestern och inte ens vet vem pappan är. Vill gärna kunna prata och vara ärlig mot någon.)Jättetacksam för råd.
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. Socialnämnden är skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken. Vid utredningen ska socialnämnden inhämta upplysningar från mamman och även från andra personer som kan tänkas ha uppgifter av betydelse för utredningen, se 2 kap. 4 § föräldrabalken. Modern har dock ingen skyldighet att medverka i utredningen. Som utgångspunkt är det moderns uppgifter som ligger till grund för utredningen, men socialnämnden har även rätt att inhämta uppgifter från andra personer om moderns uppgifter inte är tillräckliga. Modern har dock ingen skyldighet att medverka i utredningen.Barnmorskan omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att hon kan inte göras skyldig till att medverka i utredningen. Du riskerar dock att inte få rätt till underhållsstöd om du inte medverkar i utredningen, se 18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen

Kan man häva faderskap?

2018-07-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag och min "son" har inte haft kontakt på över 11 år. Nu har jag fått reda på att jag troligen inte är far till grabben. Han är 19 år idag. Kan man ansöka om att häva faderskapet? Jag förstår att om jag är biologisk far så går det inte att häva.
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! För att få svar på frågan så får kika in i Föräldrabalken (FB). Situationen kan variera beroende på hur faderskapet kom till, och jag ska därför redogöra för två olika scenarier. Faderskap kan hävas om du kan bevisa att du inte är barnets biologiska pappa Det antas automatiskt att du är pappan till barnet, om du och mamman till barnet var gifta när barnet föddes (FB 1 kap 1 §). Faderskapet kan dock hävas om du kan visa på att du inte är pappan till barnet (FB 3 kap 1 §). Detta kan ske på ett par olika sätt, t.ex. genom ett DNA-test (FB 1 kap 2 §). Om någon av parterna skulle vägra att medverka till att ett sådant test genomförs, får talan väckas vid domstol. Domstolen kan nämligen besluta om att ett DNA-test ska genomföras även om en part skulle sätta sig emot det. Faderskapet kommer dock inte att hävas om det visar sig att du är pappan, vilket du redan har förstått. Väcka talan kan du göra i den ort där din son bor (FB 3 kap 3 § första stycket). Rätten kan förklara en faderskapsbekräftelse ogiltig Ett faderskap kan dessutom bekräftas genom en s.k. "faderskapsbekräftelse", vilket bland annat kan göras om du och mamman inte var gifta vid födseln. Detta innebär att du skriver under på att du är pappan till barnet. Skulle det vid ett senare tillfälle visa sig att du inte är pappan, så kan rätten förklara faderskapsbekräftelsen ogiltig (FB 1 kap 4 §). Även här skulle ett DNA-test kunna användas. Väcka talan gör du även i detta fall i den ort där din son bor (FB 3 kap 3 § andra stycket). Sammanfattning och råd Faderskapet kan hävas, men för att göra detta så måste du bevisa att du inte är barnets biologiska pappa. Det bästa vore givetvis om alla inblandade frivilligt gick med på att göra ett DNA-test. Därför råder jag dig först och främst till att försöka ta kontakt med barnet och föreslå att ni gör ett DNA-test. Du kan sedan väcka talan om att häva faderskapet i domstol. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp med ärendet rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra jurister på info@lawline.se. Du får givetvis gärna ställa en ny fråga om du hellre skulle vilja det. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hävande av faderskap vid insemination

2018-06-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag har fått reda på efter 30 år att den jag trott var min pappa inte är det. Jag och min tvillingbror kom till genom insemation med hjälp av en spermadonator. Då den jag alltid trott var min pappa aldrig har varit som en pappa för mig eller min bror undrar jag om vi kan avsäga oss hans juridiska faderskap?
marika lampers |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Som jag förstår dig så undrar du om det går att häva faderskapet vad gäller den man som inte var spermadonator, men som är din/er fader i juridisk mening. I det här fallet blir då föräldrabalken (FB) tillämplig. Först och främst kan det belysas att, för att överhuvudtaget häva faderskap, krävs det att du har en fader i juridisk mening. Som jag tolkar dig så tycks så vara fallet med den pappa du vuxit upp med, och det verkar således som att den mannen enligt 1 kap. 6 § FB är att anse som din fader (om han samtyckte till den inseminationen. Skulle han inte ha samtyckt till inseminationen blir fallet däremot annorlunda, eftersom mannen då aldrig varit fader i juridisk mening). Barn kan väcka talan om att en viss man inte är barnets fader (Se 3 kap. 2 § FB), men för att faderskapet sedan ska hävas krävs det att förutsättningarna härför är uppfyllda enligt 1 kap. 2 § FB. I den bestämmelsen beskrivs det att rätten förklarar mannen inte vara fader till barnet i tre situationer. Dock tycks det inte finnas någon anledning att häva faderskapet med stöd av denna bestämmelse i ditt fall, eftersom den bestämmelsen främst tar sikte på situationer när modern haft samlag med annan under tiden då barnet beräknas ha kommit till. Det vill säga i sådana situationer när det kan göras sannolikt att barnen kommit till på annat sätt än genom inseminationen som fadern samtyckt till. Har ni alltså med största sannolikhet tillkommit genom en insemination som er juridiska fader samtyckt till, finns det inte möjlighet för hävande av faderskapet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att vända dig till oss igen om du har ytterligare funderingar! Med vänlig hälsning,

Skyldighet att medverka vid faderskapsutredning?

2018-06-27 i Faderskap
FRÅGA |Jag visste inte att jag var gravid när jag redan var i v22. Den jag dejtade då var två stycken vid samma tidpunkt och jag åt p piller. Nu ett år senare vill familjerätten öppna upp fallet om faderskapsutredning VEM som är pappan till mitt barn. Kan dom kräva dna prov på dom här männen och kräva att jag säger vilka dom är utan mitt samtycke? Det blev nerlagt som okänd när han föddes! Sedan har min psykolog andra uppgifter om fallet men hon har väll sekretess som hon inte får bryta mot? HON vet vilka dom här männen är och massa jag har berättat i förtroende till henne när jag var gravid... Blir jätteorolig
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring faderskap regleras i föräldrabalken (FB). Faderskapsutredning och skyldighet att medverkaOm fadern till barnet inte kan fastställas i samband med födseln är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och fastställa faderskapet (2 kap. 1 § FB). Vid utredningen ska socialnämnden ska inhämta upplysningar från mamman och även från andra personer som kan tänkas har uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § FB). Som utgångspunkt är det moderns uppgifter som ligger till grund för utredningen, men socialnämnden har även rätt att inhämta uppgifter från andra personer om moderns uppgifter inte är tillräckliga. Modern har dock ingen skyldighet att medverka i utredningen. Om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet på grund av socialnämndens utredning, bör socialnämnden ge den som antas vara far till barnet tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). Socialnämnden ska också verka för att blodprov tas på modern, barnet och den potentiella fadern till barnet (2 kap. 6 § FB). Det är endast under vissa särskilda omständigheter som socialnämnden får lägga ned faderskapsutredningen, t.ex. om det skulle visa sig vara omöjligt för socialnämnden att få de uppgifter som behövs för bedömning av faderskapsfrågan (2 kap. 7 § p. 1 FB). Sammanfattning Socialnämnden har en utredningsskyldighet angående att fastställa faderskapet. Du har ingen skyldighet att medverka i socialnämndens utredning och lämna uppgifter. Om du inte medverkar riskerar du dock att inte få rätt till underhållsstöd (18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken). Om socialnämnden kommer fram till en potentiell fader genom deras utredning ska de verka för att blodprov ska tas på fadern, men de har ingen möjlighet att kräva att blodprov ska tas. Det stämmer också som du säger att din psykolog har tystnadsplikt och får inte lämna uppgifter om dig utan ditt samtycke. En psykolog får endast i undantagsfall bryta mot sekretessen vilket är om t.ex. det finns misstanke om att ett barn far illa eller det handlar om brott som ger minst 1 års fängelse. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,