Rättsverkningar av heminsemination

2019-07-02 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Min makes bror kan inte få egna barn. Nu har min make donerat sperma genom heminsemination och broderns fru är nu gravid. Vi är alla överens om detta. Finns det något avtal eller liknande som vi behöver upprätta? Tänker ex på arvsrätten och liknande. Då paret är gifta borde ju makens bror bli vårdnadshavare automatiskt. Vi kommer så småningom berätta för barnet om donationen. Är det något barnet kan kräva av min make?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör föräldraskap är det föräldrabalken (FB) som blir aktuell.

Vid donatorinsemination är den man som samtycker till inseminationen inte genetisk far till barnet, trots det fastställs faderskapet som huvudregel enligt de vanliga reglerna i föräldrabalken. Det innebär att om han är gift med barnets mor blir han rättslig fader. Han är då att anse som barnets far på grund av sitt samtycke.

Detta gäller dock endast under vissa förutsättningar. För barn som tillkommit genom en donatorinsemination anger FB 1 kap 8 § 2 st att en make som samtyckt till inseminationen med donerade spermier ska anses som far till barnet, men bara om barnet tillkommit genom en insemination som gått till enligt lagen om genetisk integritet, dvs den utförts vid ett offentligt finansierat sjukhus men överinseende av läkare. Alternativt om inseminationen har skett vid en behörig inrättning i utlandet. Detta innebär att om barnet tillkommit på ett sätt som inte uppfyller kraven i FB 1 kap 8 § 2 st, exempelvis genom en insemination hemma i egen regi, så kan en samtyckande make inte fastställas som barnets far genom bekräftelse eller dom. I dessa fall ska spermiedonatorn om möjligt fastställas som barnets far. Den samtyckande mannen får i dessa fall adoptera sin makas barn enligt FB 4 kap 6 §. Efter en adoption blir då den samtyckande mannen förälder till barnet enligt FB 4 kap 21 § och även då vårdnadshavare enligt FB 6 kap. 2 §. Detta säkrar även arvsrätten.

Det kan dock vara värt att påpeka att socialnämndens godkännande av en bekräftelse av faderskap förutsätter att parterna upplyser nämnden om omständigheterna vid barnets tillkomst. En bekräftelse av faderskap skulle alltså kunna göras av din makes bror, trots att ni inte uppnått förutsättningarna enligt FB 1 kap 8 § 2 st , dock går faderskapet då alltid att häva.

Barnet kan inte kräva något av din make då hans faderskap till barnet inte är fastställt, och han har således inga plikter gentemot barnet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (311)
2020-07-11 Kan man avsäga sig sitt faderskap?
2020-05-28 Faderskapspresumtion om befruktning sker innan skilsmässa och födsel efter
2020-05-23 Faderskapspresumtionen under betänketid och umgängesrätt
2020-05-20 Hur går jag tillväga för att få göra ett DNA-test och fastställa om jag är far till barnet?

Alla besvarade frågor (81800)