Upphävande av faderskap

2018-09-30 i Faderskap
FRÅGA |Min man var gift med en kvinna från ett afrikanskt land och fick 2 söner med henne. Den äldre sonen föddes alldeles för tidigt för att kunna vara min mans son, men han var ung och kär och förträngde detta. Då barnen växte upp såg man tydliga likheter mellan den yngre pojken och pappan, medan den äldre inte hade några som helst europeiska drag.Nu har det uppkommit konflikter mellan den äldre pojken (nu 33 år gammal) och min man och han ville nu låta DNA-testa pojken. Då har pojken ringt sin mor, som nu efter alla år erkänner att pappan till pojken bor kvar i Afrika. Måste DNA-prov tas, eller räcker det med att mamman erkänner? Hur går vi vidare med upphävandet av faderskapet? Tacksam för svar.
Andrea Gicic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldraskap finns i Föräldrabalken (FB). FaderskapspresumtionI Sverige har vi en faderskapspresumtion som innebär att den man som är gift med modern vid barnets födelse är pappa till barnet, 1 kap. 1 § FB. Jag har uppfattat det som att er man var gift med mamman när barnet föddes och därför presumeras att er make är pappa till barnet. Väckande av talan om hävande av faderskap Man kan däremot bryta denna presumtion genom mål om hävande av faderskap. Enligt 3 kap. 1–2 §§ FB kan enbart pappan och barnet väcka en talan om hävande av faderskap. Vidare ska talan enligt 3 kap. 3 § FB väckas i den ort där barnet har sin hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol (tingsrätt där barnet har sin hemvist) ska talan istället väckas vid Stockholms tingsrätt. Förutsättningar för att faderskapet ska hävasFör att ett faderskap ska kunna hävas måste man göra det sannolikt att man inte är pappa till barnet. Detta görs i enlighet med 1 kap. 2 § FB där det framgår att förutsättningarna för att häva ett faderskap är: (1) det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under den tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnets har avlats av den andre, (2) det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller (3) barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat. I ert fall då modern har bekräftat att en annan man är pappa till barnet kan 1 kap. 2 § st. 2 FB aktualiseras, där framgår att om en annan man än mannan i äktenskapet skriftligen bekräftar att han är far till barnet hävs er makes faderskap. Däremot krävs att er make, modern och barnet själv skriftligen godkänner bekräftelsen framför två vittnen. Såklart kan detta vara problematiskt då mannen bor i Afrika, men ni ska i vart fall veta att det är ett alternativ.Angående DNA-prov Vid en utredning om hävande av faderskap kan rätten på begäran av någon av parterna i mål om att häva faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att säkerställa och få ett giltigt prov som varit övervakat, 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Ett DNA-prov måste således inte tas, om inte varken er make eller barnet yrkar det i rätten. Däremot är DNA-prov ett av de viktigaste bevismedlen vid mål om faderskap. Vad er make kan göra nu är att väcka talan om hävande av faderskap genom att skicka en stämningsansökan till den relevanta tingsrätten. En blankett för stämningsansökan hittar du här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

kan man häva ett faderskap?

2018-09-08 i Faderskap
FRÅGA |Om båda partner vill, går det då att under graviditeten eller till och med före, att ena partnern (i detta fall pappan) avsäga sig faderskapet? Jag vill oerhört gärna ha barn men har ingen partner. En bekant till mig kan hjälpa mig med detta men vill inte ha någon ytterligare delaktighet efter befruktningen. Finns det något sätt vi kan lösa detta på?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är en komplex situation när det gäller barn och för att förstå varför lagen ser ut som den gör är det bra att veta att vår lagstiftning är fullt fokuserat på barnets rätt, inte föräldrarnas. Alla regler är därför konstruerade för vad som anses vara bäst för ett barn. Grundprincipen är att om ett barn kan ha två föräldrar så ska den ha det. Om dessutom dessa två föräldrarna båda är lämpliga som vårdnadshavare (inte brukar våld mot barnet exempelvis), så ska vårdnaden mellan föräldrarna vara gemensam. Jag kommer nu förklara de lagregler som finns kring faderskap. Principen om barnets bästa Som jag inledningsvis diskuterade så är lagen fokuserad på barnets bästa. Barnets bästa är en grundläggande princip. Av den följer att det inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern. Om barnet far illa hos ena föräldern är det ett väldigt starkt incitament till att denne föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Man främjar kontinuitet i barnens liv vid en vårdnadstvist exempelvis, på det vis att man inte vill "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och egen trygghet. Man beaktar även att varje barn har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna. I din situation så är det den sistnämnda delen av barnets bästa som också ligger grund till motiven kring varför man inte kan häva ett faderskap. Grundidén är att moderskapet och faderskapet ska vara det biologiska. Om man vet vem den biologiska fadern är så ska det faderskapet fastställas, för att det är i barnets bästa intresse. Om man inte vet vem den biologiska fadern är så kommer socialtjänsten få i uppdrag att utreda vem fadern kan vara.(6 kap. 2 a § Föräldrabalken)Häva faderskapet Det finns en möjlighet i Föräldrabalken att upphäva faderskapet och det är endast om man inte är den biologiska fadern. Att man blivit fastställd som fader men kan genom exempelvis DNA prov bevisa att man inte är fadern. Då har man rätt att få sitt faderskap upphävt. Vårdnaden för barnetBeträffande vårdnaden så står barnet från födseln under vårdnaden av modern ensamt om föräldrarna inte är gifta. Notera att man skiljer på föräldraskap och vårdnadskap. Din vän, som är biologisk förälder, kommer om det är känt eller kan bevisas av socialtjänsten att registreras som fader, det innebär dock inte att han kommer bli vårdnadshavare om ingen begär det. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan man tvinga en man att utföra faderskapstest/genetiskt test?

2018-09-03 i Faderskap
FRÅGA |Min man var sjöman. För 54 år sedan var han tillsammans med en kvinna 17 år gammal en gång i i Finland. De hade ingen kontakt men plötsligt fick han ett brev där hon sa att hon fött en flicka mycket för tidigt. Hon skickade uppgifter om barnet och födelsevikt. Min man gick till en läkare i Tyskland och frågade om han kunde vara far då barnet vägde lika mycket som ett fullgånget barn. Läkaren konstaterade att det var omöjligt med den födelsevikten. Han har tyvärr inte brevet kvar från henne. Min man skickade svaret till mamman och efter det hörde hon aldrig av sig. Nu 53 år senare söker dottern fram på internet genom vår son min man. Dottern är inte uppväxt med mamman utan bott hos sina morföräldrar hela tiden. Mamman har bott i flera olika länder, varit gift 2 ggr men är nu änka och bor i England. Mamman har inte fått några fler barn. Vid samtal med dottern säger hon att hon har aldrig bott med mamman och bara träffat henne några gånger då hon varit på besök i Finland. 2001 i samband med att dottern mist en son i cancer 20 år gammal, berättar mamman att dottern har en pappa som är tysk sjöman. Nu 2018 berättar hon vad han heter och visar ett kort på min man tillsammans med tre andra kompisar från den båt han var på antar han. Var kortet kom ifrån har han ingen aning om. Nu till min fråga: Kan dottern tvinga min man till faderskaps test efter 53 år. Om han är far blir han skyldig finska staten underhåll eller är det presskiberat.
Soroosh Parsa |Dottern kan ansöka om att fastställa faderskap i tingsrätten i den ort där din man var folkbokförd 1 november förra året. Dottern kan ha rätt att väcka talan även i finsk domstol. I detta avseende får jag dock hänvisa er till finsk jurist för ett garanterat svar.Om dottern yrkar att tingsrätten ska låta genomföra ett genetiskt test på din man, t.ex. DNA-test, så får din man tillfälle att yttra sig genom att ange hans inställning till yrkandet. Din man behöver alltså visa omständigheter som med visst mått av styrka talar för att han inte är far till dottern, om dotterns utsaga bedöms vara trovärdig. Detta har sin grund i att den enskildes rätt att få veta vem ens pappa är väger oftast tyngre än en mans rätt att inte tåla tvingande ingripanden från staten. Jag säger "oftast", därför att undantag t.ex. får göras för när en man riskerar att lida nämnvärda men. Detta får avgöras från fall till fall av domstolen, men undantaget låter sig tillämpas sällan.Domstolen kommer i princip att tvinga din man att genomföra testet om han inte kan visa på någon omständighet som talar för att han kommer lida nämnvärt men av att testet utförs. Uttrycket "nämnvärt men" har inte närmare preciserats. I annat fall kommer han tvingas genomföra genetiskt test om dotterns förklaring till varför han är hennes pappa är någorlunda trovärdig. Frågor rörande underhållsskyldighet och underhållets storlek avgörs enligt finsk rätt om det är finska staten som framställer krav mot din man. Även här får jag hänvisa er till finsk jurist. Frågan om preskription bedöms också enligt finsk rätt. Det bedöms sannolikt inte som preskriberat eftersom preskriptionstiden inte kan anses ha börjat löpa då din man inte har blivit förklarad pappa än.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?

2018-08-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej, det är så att min pappa har anlitat en advokatfirma som har tvingat mig att genomgå ett faderskapstest. Jag är idag 21 år gammal och har inte träffat honom sen jag var 4-5 å, eller haft någon form av kontakt med honom. Nu har allting gått till domstolen och jag ska göra en blodsundersökning. I grunderna som advokaten har skrivit så har min pappa ljugit om allt som står i texten. Under tiden som jag fått hem alla dessa brev så har det tärt extremt mycket psykiskt på mig. Jag har aldrig fått något av honom under hela mitt liv, och dessa brev fick mig även att säga emot min mamma och ifrågasätta henne. Enligt henne och resten av min släkt så är han min pappa 100%, men det jag undrar är om jag sedan kan stämma/anmäla honom efter att testet är genomfört? Testet kommer att visa att han är min biologiska pappa, men han har ljugit om min mamma, vilket utgör förtal, samt förstört mitt psyke. Finns det ens ett skäl till att vilja göra ett sådant test efter ca 15 år? Vad har man för rätt till sina föräldrar, ärver man något? För det känns som att det är vad han möjligtvis oroar sig över, inte för att jag någonsin skulle ta emot något från denna individ. Tack på förhand
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill börja med att beklaga din jobbiga situation, och ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Så som jag tolkar din fråga, undrar du om din pappa har rätt att genomföra ett faderskapstest efter 15 år, om det är möjligt att anmäla honom för förtal gentemot din mor samt psykisk misshandel gentemot dig. Vidare undrar du om du har rätt att ärva något från din far. För att du ska få svar på alla dina frågor, kommer jag dela upp mina svar i respektive fråga. 1. När har man rätt att genomföra ett faderskapstest? Det är inte möjligt att framtvinga någon att göra ett DNA-prov om inte samtycke finns från den personen, vilket också framgår i en av Sveriges grundlag (2 kap. 6§ regeringsformen). Det är alltså ingen som kan tvinga dig till att genomföra testet om du inte vill. Om det i domstolen har bestämts att du ska genomföra testet, har det antagits att det varit med ditt samtycke. Om så inte är fallet, kan du överklaga beslutet och få det ändrat till att inte genomföra testet. 2. Är det möjligt att anmäla din far för förtal samt psykisk misshandel? Förtal " Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal" (5 kap. 1§ brottsbalken "BrB"). Detta innebär att din far ska ha haft uppsåt att utsätta din mor för andras missaktning, antingen genom att peka ut henne som brottsling eller som klandervärd i sitt levnadssätt. Det spelar ingen roll om informationen som man lämnar ut är riktig eller oriktig – så länge den är menad att skada personen inför andra människor. Psykisk misshandel Psykisk misshandel kan utföras på många olika sätt. Det kan exempelvis ske genom hot, vilket skulle kunna innebära olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Jag tänker också att en psykisk misshandel kan innebära att någon hotar om att utföra något brottsligt mot någon och på så sätt får personen att göra något eller underlåta att göra något vilket innebär olaga tvång (4 kap. 4 § BrB). Att upprepat kränka någon, telefon- eller sms-terra någon eller på annat sätt psykiskt förtrycka en person kan också innebära brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Vad som i dagligt tal kallas psykisk misshandel omfattas inte av det juridiska begreppet misshandel (då det krävs fysiskt våld) men de handlingar som ingår i en psykisk misshandel kan utgöra ett flertal andra olika brott.Att du tycker det är jobbigt att utföra ett faderskapstest då din far inte har varit delaktig i ditt liv, utgör inget sådant brott. Du kan dessvärre inte anmäla honom för detta. 3. Har barn rätt att ärva sina föräldrar? Barn som ska ärva sina föräldrar kallas bröstarvingar. Bröstarvingar har företräde framför andra personer vad gäller arv (2 kap. 1§ ärvdabalken). Oavsett om din far inte skulle testamentera någonting till dig, så har du rätt till din laglott (7 kap. 1§ ärvdabalken). Detta innebär att hälften av din arvslott utgör din laglott. Exempelvis, om du har 2 andra syskon, då ska din faders arv fördelas lika på alla syskon. Om din pappa exempelvis har testamenterar bort sitt arv till en förening eller liknande, och det inte finns något kvar att dela mellan syskonen, så har alla syskon rätt till sin laglott (alltså hälften av det originala arvet som skulle tillfalla varje syskon om det inte hade blivit testamenterat till föreningen). Ni syskon får därför ut eran laglott, och resterande arv tillkommer föreningen, trots att hela arvet var testamenterat till föreningen. Med andra ord, så ärver du din far vare sig du vill eller inte. Sedan är det ditt eget val att ta emot ditt arv eller avstå från det. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap

2018-09-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag är 42 år och för 43 år sedan hade min mamma sexuellt umgänge med 2 bröder, inte samtidigt men inom loppet av någon vecka. Resultatet av detta blev då jag. De var i rätten för att fastställa vem av dom det var men på den tiden visade blodprovet bara att det var någon av de 2 och ytterligare prover behövdes.De uteblev från allt de blev kallade till och min mamma orkade inte driva detta vidare.Jag har själv gjort ett försök till att ta kontakt med dem för många år sedan, det slutade med att de gick upp i rök och jag la ner.Nu vet jag att en av dem har avlidit för 2 månader sen och jag skulle verkligen vilja ha detta utrett, både för min egen skull men framför allt för mina 3 söners skull. Hur ska jag gå tillväga?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Möjligheten till fastställande av faderskapetOm du vill få faderskapet fastställt behöver en talan väckas om fastställande av faderskap. Den talan ska väckas i domstol av barnet, vilket är du i det här fallet (föräldrabalken 3 kap 5 §). Att utreda vem som är far görs då genom ett DNA-prov. Som jag förstår dig var båda männen ovilliga till att delta i en faderskapsutredning. Domstolen kan dock besluta att ett DNA-prov ska tas i sådana här fall, trots att det strider mot mannens vilja, enligt 1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.Det är också möjligt att det går att utreda den brodern som är avliden. Rättsmedicinalverket kan göra släktutredningar för att utreda faderskap gällande avlidna personer. Finns det några sparade prover från den brodern som avlidit kan till exempel dessa användas. För att få använda sig av dessa krävs det dock även i denna situation att en domstol först beslutar om det.Om fastställande av faderskap sker så är du arvsberättigadFastställs någon av bröderna som din far är du vad man inom arvsrätten i juridiken kallar för en bröstarvinge. Som bröstarvinge har du rätt att ärva din far när han går bort. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vem kan begära att ett faderskapstest genomförs?

2018-09-04 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag assisterar en väninna i undran om en kille kan begära faderskapstest bara för att han fått för sig att han är pappa till ett barn. Dom har inte haft något förhållande av något slag, inte ens sexuellt. Men han påvisar om att han ska kräva ett faderskapstest. Min väninna tycker att detta är väldigt jobbigt!
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap finns i föräldrabalken. För att ett faderskapstest ska kunna framtvingas måste talan om fastställande av faderskap, en positiv faderskapstalan, föras i domstol. En sådan talan kan endast föras av barnet, alternativt av modern eller socialnämnden i barnets ställe (3 kap. 5 §). Mannen du nämner kan alltså inte begära ett faderskapstest. Om det råder oklarhet om vem som är barnets far har socialnämnden en skyldighet att utreda det (2 kap. 1 §), innebärandes att de kan komma att föra talan och begära att faderskapstester genomförs, men eftersom din väninna inte har haft ett förhållande med mannen tror jag inte det kommer vara aktuellt att ett faderskapstest genomförs med honom.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Begära faderskapsutredning efter flera år

2018-09-01 i Faderskap
FRÅGA |Mitt barn född -2011 har fader okänd. Nu skulle jag vilja kolla en person...men hur gör jag efter så lång tid ?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Faderskap regleras i föräldrabalkens (FB) tre första kapitel.Socialnämnden i staden där barnet har sin hemvist är skyldig att utreda faderskapet om du inte var gift vid tidpunkten för barnets födsel (2 kap. 1, 2 och 6 §§ FB). Vid en sådan utredning ska socialnämnden inhämta upplysningar från dig och andra som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen.Socialnämnden i din stad kan väcka talan om fastställande av faderskap hos den förvaltningsrätt där barnet har sin hemvist (3 kap. 5 § andra stycket FB). Det finns ingen lagstadgad tidsbegränsning på detta. Kontakta därför socialnämnden för att se över möjligheterna till att inleda en utredning om faderskap.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Vad kan en man göra om han inte vill bli pappa?

2018-08-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Om graviditeten inte är önskvärd från pappan och han inte vill bli pappa , vad har han för rättigheter då? Kan kvinnan i detta fall bara ska på huvudet och säga att hon tänker behålla barnet? Parterna är ej tillsamman och har aldrig varit mer än en lek i sänghalmen och trots p- stav blev kvinnan gravid. Har även kommit fram att hon har gjort en abort på sjukhuset men som inte tog enligt kvinnan. Frågan är; vad kan mannen/ pappan göra i denna situation, han vill verkligen inte bli pappa. Tacksam för snabbt svar
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som ger mannen rätten över en annan människa och dennes kropp. Tvärtom är den grundläggande tanken enligt motiven till nuvarande abortlagen att en kvinna har en principiell rätt att själv välja om hon vill fullfölja en graviditet eller avbryta den.Det finns ingenting att göra för mannen även om han är av uppfattningen att det aldrig varit ett seriöst förhållande. Det går heller inte att giltigt avtala om att kvinnan inte ska bli gravid och sedermera hävda att hon brutit mot avtalet genom att bli gravid och/eller fullfölja graviditeten. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas, det finns däremot undantag som innebär att otillbörliga avtal inte är giltiga. Sådana avtal är de som strider mot lag eller goda seder. Som jämförelse kan hänvisas till ett rättsfall i vilket ett par hade avtalat om abort mot viss ersättning vilket sedan prövades i domstol. Domstolen ogillade i fallet talan därför att avtalet stred mot goda seder (RH 2004:41).Mitt råd till mannen som inte vill bli pappa är att prata med kvinnan i fråga. Det är det enda han kan göra. Rent juridiskt finns det ingen väg att gå.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,