FrågaFAMILJERÄTTFaderskap19/09/2019

Hur kan jag få vårdnad och umgänge med mina barn?

hej

Jag fick under våren reda på att jag blivit pappa till tvillingar. de var då 4 månader gamla och efter ytterligare några månader har jag nu äntligen fått träffa pojkarna. någon vårdnad har jag inte blivit erbjuden.

hur kan jag göra för att få stå som vårdnadshavare till barnen och hur kan jag få bli garanterad umgänge?

jag vill vara en så stor del av deras uppväxt som det bara går

Lawline svarar

Hej!

Jag ska reda ut föräldraskapsreglerna här nedan. Lagen som aktualiseras är föräldrabalken (FB).

Om modern är gift med en man vid barnets födelse ska han ses som barnets far (1 kap 1 § FB). I de fall modern inte är gift med den biologiska fadern får barnet ingen juridisk fader per automatik.

Om du önskar få ditt faderskap fastställt görs det genom bekräftelse av socialnämnden, eller genom en dom (1 kap 3 § FB). Du blir då inte bara biologisk fader utan också fader i juridisk mening. Av juridiskt föräldraskap följer att du har möjlighet att ansöka om vårdnad. Om du har vårdnad om barnen spelar du en viktig roll i barnens liv, eftersom du både har rätt och är skyldig att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap 11 § FB).

Vårdnad:

Om modern inte är gift när barnet föds har hon ensam vårdnad om barnet (6 kap 3 § FB). I lagen uttrycks att om en förälder har ensam vårdnad om barnet kan rätten, på talan av båda föräldrarna, besluta om gemensam vårdnad ( 6 kap 4 § FB). Det är under förutsättningen att det anses förenligt med barnets bästa. Som jag har antytt behöver föräldrarna ansöka gemensamt om vårdnaden i det fall jag nu beskrivit.

Det finns ett ännu enklare sätt att ansöka om vårdnad på, och det är att slå ihop faderskapsansökan och ansökan om vårdnad i en registrering. Registreringen görs av Skatteverket när ansökan har inskickats av båda föräldrarna till socialnämnden (6 kap 4 § andra stycket FB). Det innebär att ansökan även här måste skickas in av föräldrar i samförstånd.

Om en förälder ensam har vårdnaden och den andra föräldern vill ha gemensam vårdnad kan vårdnaden även fastställas genom dom (6 kap 5 § första stycket FB). Det blir aktuellt i de fall vårdnadshavaren motsätter sig gemensam vårdnad (jfr 6 kap 5 § andra stycket FB). Rätten beslutar då beaktande huruvida föräldrarna kan samarbeta och om gemensam vårdnad är förenligt med barnets bästa.

Det är inte nödvändigt att ha vårdnaden om sitt barn. Det finns andra sätt att lösa situationen på, t.ex genom att blir umgängesförälder.

Umgänge:

Barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar (6 kap 15 § första stycket FB). Förädrar har ingen motsvarande rättighet i förhållande till sina barn. Barnets föräldrar har ansvar att så långt det är möjligt se till att barnet får umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap 15 § andra stycket FB).

Om du vill umgås med dina barn kan du föra talan i domstol i syfte att rätten ska besluta om umgänge med dina barn (6 kap 15 a § FB). Det är också möjligt att avtala med vårdnadshavaren (gissar att barnens moder är vårdnadshavare) om rätt till umgänge. Socialnämnden måste godkänna avtalet (6 kap 15 a § tredje stycket FB).

Kom ihåg att första steget är att få ditt faderskap fastslaget. När du är juridisk förälder följer möjlighet till vårdnad och umgänge.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Om du vill ha ytterligare råd går det bra att kontakta någon av Lawlines jurister här.

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000