Föreligger underhållsskyldighet för manliga våldtäktsoffer?

2019-05-29 i Faderskap
FRÅGA
Undrar en sak teoretiskt sätt. Om en kvinna våldtar en man och blir gravid och föder barnet, kan hon då ange våldtäcksoffret som fader och på så satt tvinga honom att betala vårdnad för barnet? Är rätt så sjukt om detta stämmer men har sökt rundor några timmar nu och har bara hittat information som stöder detta.
SVAR

För att underhållsskyldighet ska komma på tal måste först ett fastställande av faderskap ske, enligt 2 kap. 1 § föräldrabalk (1949:381). Det finns ett starkt intresse för att barnet så långt som möjligt ska få känna till båda sina föräldrar och ha rätt till deras omvårdnad, enligt artikel 7 i FN:s barnkonvention.

Enligt 2 kap. 7 § FB kan dock socialnämndens utredning om fastställande av faderskap läggas ner om det

1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan

2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol

3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § till adoption av barnet, eller

4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Ovanstående betyder bl.a. att om mannen inte medverkar i fastställandet av faderskap, och kvinnan inte känner till mannen kan det bli omöjligt att fastställa faderskapet, och om det inte fastställs kan underhållsskyldighet inte infalla. Ett exempel på särskilda skäl, enligt punkt 4, som kan föranleda påfrestningar för modern är om fadern våldtagit kvinnan eller om barnet tillkommit genom incest. Som du ser i lagtexten finns det dock inget skydd för om mannen skulle vara den som blivit utsatt för våldtäkt, och det blir tyvärr en gråzon i det fallet.

Precis som du säger blir mannen underhållsskyldig om faderskapet fastställs, antingen genom dom eller avtal. Underhållsskyldighet regleras i 7 kap. FB. Det finns dock ingen regel i detta kapitel som ger ett uttryckligt skydd för våldtäktsoffer från att tvingas betala underhållsbidrag, utan sannolikt hade underhållsskyldigheten infallit ändå om faderskapets fastställs. I mitt svar utgår jag ifrån att han blir underhållsskyldig genom dom, eftersom jag förutsätter att han inte hade gått med på ett avtal. 7 kap. 10 § FB möjliggör rätten att jämka ett underhåll som redan är bestämt genom dom eller avtal, om ändring i förhållandena föranleder det. Detta innebär att omständigheter som var kända eller kunnat förutses vid domen inte kan föranleda jämkning, utan det måste röra sig om nya omständigheter (prop. 1978/79:12, s. 116).

Sammanfattningsvis finns det dessvärre inget tydligt skydd i regelverken för den situation du beskriver, och troligen beror det på att det är en tämligen ovanlig situation och att lagstiftaren inte prioriterat det scenariot. Det återstår att se om Högsta domstolen avgör i ett sådant fall i framtiden och hur de hade valt att göra, eller om lagstiftaren prioriterar frågan och utformar reglerna om fastställandet av faderskap på ett sätt som även skyddar manliga våldtäktsoffer.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll