Insemination av ensamstående enligt LGI - vad händer med faderskapet om kvinnan gifter sig med en man efter inseminationen men innan respektive efter födseln?

2019-07-10 i Faderskap
FRÅGA
En kvinna är gravid genom spermiedonation för ensamstående på klinik i Sverige.Hon gifter sig med en man innan barnet hinner födas.Hur blir det med vårdnaden för barnet?Hur blir det med vårdnaden om de gifter efter födseln?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har ställt upp ett scenario med två olika alternativa förutsättningar, som du vill veta de juridiska konsekvenserna av. Det handlar alltså om huruvida det gör någon skillnad, och i så fall vilken, om de gifter sig innan respektive efter födseln av barnet.

Frågan handlar alltså särskilt om faderskap och hur detta kan påverkas av tidpunkten för giftermålet. Det är nämligen genom faderskap som mannen kan få vårdnad över barnet. Det är därför jag kommer att besvara din fråga genom att redogöra för hur ett eventuellt faderskap påverkas av tidpunkten för giftermålet. De regelverk som är aktuella för besvarandet av din fråga är främst föräldrabalken (FB) och lagen om genetisk integritet m.m. (LGI). Jag utgår i besvarandet av min fråga att inseminationen utförts på en behörig klinik som följer reglerna i LGI.

Insemination av ensamstående
Som jag förstår situationen har kvinnan ifråga genomfört en så kallad insemination såsom det definieras i 6:1 LGI, alltså genom att spermierna förts in på konstlad väg. Jag förstår det även som att hon gjort detta som ensamstående vid tidpunkten för själva inseminationen, och alltså inte som gift, sambo eller part i ett registrerat partnerskap.

Om kvinnan hade varit gift vid tillfället för själva inseminationen hade makens samtycke krävts (6:1 b LGI). Om samtycke lämnats blir då maken barnets far när det föds (1:8 FB).

I denna situation är dock frågan om giftermål efter inseminationen men innan födseln, respektive efter födseln. För att få reda på svaret ska jag gå igenom de regler som gäller vid så kallad insemination av ensamstående.

Den största skillnaden mellan att vara gift respektive inte vid födseln är att det då en kvinna som är gift med en man föder, föreligger en faderskapspresumtion (se 1:1 FB). Där sägs att om modern är gift med en man ska denne anses som barnets far. Detta innebär att om paret gifter sig innan födseln (men efter inseminationen) kommer mannen att få vårdnad över barnet tillsammans med modern.

Denna presumtion kan dock brytas på flera sätt, som framgår av den efterföljande paragrafen 1:2 FB. Där stadgas att rätten ska förklara mannen i äktenskapet ej vara fader till barnet, bland annat om det på grund av barnets arvsanlag kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader. Detta innebär att om detta par är gift vid barnets födsel ska han förvisso presumeras som far, och får därför vårdnad över barnet tillsammans med modern. Dock så innebär denna andra paragraf att mannen, eller i framtiden barnet, kan väcka talan om upphävande av faderskap (se 3:1-2 FB). Domstolen ska då upphäva faderskapet eftersom han inte faktiskt är barnets far.

Om paret gifter sig först efter födseln finns inte ens någon faderskapspresumtion, och faderskap kan då i vissa fall istället fås genom bekräftelse eller dom. För detta fall finns det dock en tillämplig specialbestämmelse som gör det omöjligt för mannen att bli far genom bekräftelse eller dom. I 1:3 andra stycket FB stadgas nämligen att faderskap inte ska fastställas om kvinnan blev gravid genom insemination enligt LGI, och då var en ensamstående kvinna, samt att det är sannolikt att det var genom denna insemination som barnet kom till.

Sammanfattningsvis
Mot bakgrund av allt det sagda bör det till en början göra avgörande skillnad huruvida paret är gift vid födseln, respektive inte. Om paret är gift kommer alltså mannen att få vårdnad till barnet, genom sitt faderskap som kommer genom faderskapspresumtionen. Detta faderskap kan dock som sagt upphävas i framtiden genom talan om upphävande av faderskap, varpå både faderskapet och vårdnaden upphör.

Om paret önskar att mannen ska bli fader "permanent" och utan möjlighet till upphävande, kan paret fundera på adoption. Numer kan en man adoptera en ensamstående kvinnas barn, så att det blir deras gemensamma (4:6 andra stycket FB). Vid adoption blir den adopterande mannen barnets rättsliga far och barnets vårdnadshavare (4:21 FB).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (292)
2020-01-15 Är ett barns mor skyldig att uppge vem som är barnets far?
2019-12-31 Osäker på faderskap
2019-12-29 Hur ska jag göra för att bli arvinge då min fader är registrerad som okänd?
2019-12-21 Vad händer med mitt faderskap om jag DNA-testar mitt barn?

Alla besvarade frågor (76367)