Egendom vid äktenskapsskillnad

2021-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har fått sjukförsäkringspengar utbetalt av min sjuk o liv försäkring. Ingår de pengarna vid en ev bodelning eller räknas de som personlig egendom. MVh
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närmare reglering avseende bodelning vid äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Bodelning och personlig egendomNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket 1 ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket 1 ÄktB). I bodelningen ska giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1–2 §§ ÄktB). Det innebär således att enskild egendom inte ska ingå i bodelningen.Vidare får varje make undanta personlig egendom från bodelningen. Det kan exempelvis vara kläder och personliga presenter (jfr 10 kap. 2 § ÄktB). Därutöver får ersättning för personskada och kränkning samt avkastning av egendomen undantas från bodelningen (10 kap. 2 a § första stycket 1 ÄktB). Ersättning för inkomstförlust eller för kostnader får dock endast tas undan i den mån ersättningen avser tiden efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes (10 kap. 2 a § första stycket 2 ÄktB). Det hävdas utgöra dubbel kompensation om maken även skulle fått undanta ersättning för inkomstförlust från bodelningen (jfr prop. 2006/07:32 s. 9).Omständigheterna i förevarande fallOm sjukförsäkringspengarna som du har fått utbetalt av din försäkring utgör giftorättsgods ska det som utgångspunkt ingå i bodelningen. Utgör det emellertid enskild egendom, exempelvis genom att ni har upprättat ett äktenskapsförord och föreskrivit att respektive makes egendom är enskild, ska det inte ingå i bodelningen.Därutöver kan sjukförsäkringspengarna undantas från bodelningen som personlig egendom om det avser ersättning för den tid efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätten. Avser det emellertid tiden före talan om äktenskapsskillnad väcktes, ska det ingå i bodelningen. Huruvida ersättningen från sjukförsäkringen ska ingå i bodelningen beror således på om det utgör enskild egendom eller om det avser inkomstersättning för tiden efter äktenskapsskillnad väcktes.Behöver du vidare vägledning i ditt ärende är du varmt välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå på info@lawline.se eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är egendom man tog med sig in i hushållet enskild egendom?

2021-05-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vid en skilsmässa. Det finns äktenskapsförord som gäller all enskild egendom, men min fråga är. Allt jag tog med mig in i hushållet, är det min enskilda egendom? Eller är det giftorätt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom och giftorättsgodsHuvudregeln är att all makens egendom är giftorättsgods så länge egendomen inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Vad som är enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § ÄktB: 1. egendom som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, 2. egendom som maken fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att det ska vara den mottagande makens enskilda, 3. egendom som maken fått genom testamente med villkoret om att det ska vara mottagarens enskilda egendom4. egendom som maken fått i arv och som enligt testamentet är mottagarens enskilda egendom5. egendom som maken fått genom förmånstagare till exempelvis en livförsäkring.Vidare föreskrivs i 7 kap. 3 § 1 stycket ÄktB, att makarna kan genom äktenskapsförord bestämma om egendom ska vara hans eller hennes enskilda egendom. I 7 kap. 3 § 2-3 stycket ÄktB, föreskrivs formkraven, äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna och sedan registreras hos Skatteverket. SammanfattningsvisSom jag förstår det har ni ett äktenskapsförord som föreskriver att all eran respektive egendom ska vara enskild egendom. I det fallet så är den egendom som du tog med dig in i hushållet din enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § 1 punkten ÄktB. Detsamma gäller om ert äktenskapsförord föreskriver exempelvis att din egendom du hade innan äktenskapets ingående ska vara din enskilda egendom. Om det är så att ni inte har ett äktenskapsförord som föreskriver att egendomen ska vara din enskilda, så kommer egendomen du tog med dig in i hushållet att utgöra giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. Det avgörande är alltså vad exakt ni har skrivit i äktenskapsförordet. Hoppas du fått svar på din fråga, Mvh

Jämkning vid bodelning

2021-05-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |1. Ett par har bott tillsammans i sex år varav fyra som gifta. Mannen har hög inkomst och har avsatt betydande belopp till en pensionsfond i hans namn. Skall pensionsfonden räknas in i giftorättsgodset? Äktenskapsförord finns inte.2. Skall giftorättsgodset fördelas 50-50 eller skall det jämkas med anledning av den korta äktenskapstiden? Mannen har från början betydligt större förmögenhet än hustrun.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om bodelning återfinns i äktenskapsbalken, som härefter kommer att benämnas som "ÄktB". Pensionsfonden: Som huvudregel räknas det privata pensionssparandet som giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen. Däremot finns det undantag från denna regel. Om det skulle vara så att det är oskäligt med hänsyn till makarnas respektive ekonomiska förhållanden kan det bli aktuellt med jämkning. Dvs. att pensionssparandet helt eller delvis undantas från bodelningen i de fall då den ena maken, precis som du nämner i din fråga, har en hög inkomst och har avsatt ett betydande belopp till en pensionsfond. (10 kap. 3 § 3 st ÄktB). Ska det jämkas med anledning av den korta äktenskapstiden? Den make som besitter en större förmögenhet kan påkalla jämkning vid äktenskap som varat kortare än fem år (12 kap. 1 § Äktb). Jämkningen ska då beräknas på femtedelar. Dvs. efter ett års äktenskap kommer ⅕ ingå i bodelningen osv. Som i exemplet ovan kommer då ⅘ att ingå i bodelningen eftersom makarna varit gifta i 4 år. Slutligen kan det således bli aktuellt med jämkning både med hänsyn till pensionssparandet och den större förmögenheten och även jämkning pga. större förmögenhet och kortare äktenskap. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Bodelning vid skilsmässa

2021-05-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man kommer att skilja oss och vi ska göra bodelning. Saken är han vill stanna i huset och vill ge mig pengar som är 50% av vad kommer att vara kvar(om det skulle säljas) i enlighet med utvärdering av huset i Mars. Min fråga är om huset kommer att bli såld mer än vad mäklaren har utvärderat det för(om vi kommer att sälja det) det kommer inte bli rättvis på min sida. Vad kan vi göra så det ska vara rättvis för oss båda? En annan fråga, jag har ett eget bankkonto där jag har sparat mina egna pengar och han har sitt. Jag har betydligt mer pengar i mitt än han och han vill att jag ska dela den till honom pga att vi är 50/50 på alla egendom så att säga. Har han rätt på mina egna pengar på mitt konto i detta fall? Tack på förhand.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning:När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄB) utgår man ifrån vilken egendomsförhållandena och skulderna som existerade den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. Värderingen av egendomen ska däremot göras så nära genomförandet av bodelningen som möjligt vilket följer av rättspraxis.Värderingen av egendomen ska enligt huvudregeln ske till marknadsvärdet, det vill säga vad ni skulle kunna få för egendomen om ni lade ut den till försäljning. Bankkontot:En makes eller makas egendom ska ingå i bodelningen i den mån det inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄB. Om ni exempelvis har ett äktenskapsförord som anger att ditt bankkonto är enskild egendom så ingår den inte, annars ska pengarna från båda era bankkonton räknas med. Det finns ett undantag från detta om ni har varit gifta i mindre än fem år. Då finns det en möjlighet att undanhålla en viss del av tillgångarna som du inte vill ska ingå bodelningen, 12 kap. 1 § ÄktB.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag skydda mina tillgångar från min mans särkullbarn om han dör före mig?

2021-05-30 i Bodelning
FRÅGA |Vi är ett gift par. Han är pensionär och jag jobbar heltid och tjänar x4 jämfört med hans pension.Han har barn sedan tidigare. ( särkullbarn).Hur kan jag kunna skydda mina pengar från hans vuxna barn om han dör förra mig. De får gärna ärva allt han äger, jag vill bara de inte ärva mig.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar till dig.Bodelning ska göras innan arvet fördelasNär någon av er en dag avlider ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § första stycket och 1 kap. 5 § ÄktB). Dör din man först kommer bodelningen att göras mellan dig och dödsboet efter honom.Bodelningen ska göras innan arvet efter din man kan fördelas (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den del av tillgångarna som tillfaller dödsboet vid bodelningen utgör det arv som hans särkullbarn sedan får dela på.I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som ni äger räknas som giftorättsgods, så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom räknas bara som enskild om den har blivit omvandlad till det genom ett villkor i samband med en gåva, ett äktenskapsförord, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Som utgångspunkt ska all er egendom därför ingå i bodelningen som giftorättsgods. Huvudregeln vid bodelningen är att giftorättsgodset läggs samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Skydda dina tillgångar genom att begära jämkning enligt 12 kap. 2 § i äktenskapsbalkenHur kan du då skydda dina tillgångar från att gå till dödsboet vid bodelningen? Jo, som efterlevande maka har du en ovillkorlig rätt att begära att "vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods", så kallad jämkning (12 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det medför att du får behålla all din egendom, medan all din mans egendom går till dödsboet och därmed särkullbarnen. Du kan också välja att behålla delar av ditt giftorättsgods och låta resten ingå i bodelningen (12 kap. 2 § första stycket ÄktB).Du behöver begära jämkningen senast vid tillfället för bodelningen. Särkullbarnen har inte någon möjlighet att förhindra jämkningen.SammanfattningDu kan skydda dina tillgångar från att ärvas av din mans särkullbarn genom att begära jämkning av bodelningen enligt 12 kap. 2 § i äktenskapsbalken. På så sätt får du behålla all din egendom, medan all din mans egendom går till hans dödsbo. Du kan också välja att behålla delar av din egendom och låta resten ingå i bodelningen. Särkullbarnen kommer inte att kunna förhindra jämkningen om du begär att den ska göras.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Vilka saker ingår i en bodelning?

2021-05-26 i Bodelning
FRÅGA |Hejsanjag och min man är gifta med äktenskapsförord. Nu ska vi skiljas. När vi flyttade ihop, avyttrade han en del av sina möbler annat och jag tog med mig det till boendet. Kan jag ta med mig allt jag hade med mig? De saker vi har införskaffat tillsammans, hur gör man med det?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalk (ÄktB).Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgodset är den egendom som ska bli föremål för bodelning vid äktenskapets upplösning. Giftorättsgodset definieras i äktenskapsbalken som den egendom som en make har och som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom definieras sedan uttömmande i den följande paragrafen, 7 kap. 2 § ÄktB. Egendom kan bli enskild på endera av sex olika sätt:1. Egendom som är enskild på grund av äktenskapsförord.2. Egendom som en make fått i gåva med föreskrift om att den ska vara enskild. Observera att det här inte får vara gåva från den andre maken. I så fall krävs äktenskapsförord. Villkoret om enskild egendom ska ha förelegat redan då gåvan överlämnades men det finns inte något särskilt krav på att villkoret ska vara i någon särskild form, exempelvis skriftligt. Det måste dock vara möjligt att visa att det fanns ett sådant villkor.3. Egendom som make erhållit genom testamente med föreskrift om enskild egendom.4. Egendom som make erhållit genom arv med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom.5. Egendom som make erhållit genom försäkring med villkor om enskild egendom.6. Egendom som trätt i stället för annan enskild egendom, så kallat substitut eller surrogategendom.Huvudregeln är alltså att all egendom som makarna har i äktenskapet är giftorättsgods om den inte är enskild egendom enligt någon av de sex ovan angivna punkterna. Det speciella med enskild egendom är således att den inte ska ingå i bodelningen till skillnad från giftorättsgodset som ska bli föremål för bodelning. Begreppet enskild egendom ska alltså inte förväxlas med att den ena maken äger något ensam, det vill säga det förmögenhetsrättsliga äganderättsbegreppet. En make kan äga något ensam och denna egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom på samma sätt som egendom kan ägas gemensamt och vara giftorättsgods eller enskild egendom. Som sagt är huvudregeln i äktenskapsbalken att det makarna äger är giftorättsgods om inte det visas att det är enskild egendom. Annorlunda uttryckt har den som påstår att egendom är enskild bevisbördan för detta. Det gör att det är angeläget när man skriver äktenskapsförord att detta är så preciserat att det i efterhand kan avgöras vad som är enskild egendom. Sammanfattningsvis är troligen det ni införskaffat tillsammans giftorättsgods och ska således delas lika mellan er. Om inte dina saker faller in under någon av de ovan redovisade sex punkterna är dessa saker också giftorättsgods och ska delas mellan er. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vad händer om jag blandar pengar som jag ärvt som enskild egendom på samma konto som mina andra pengar?

2021-05-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag kommer ärva ca 1,5 miljoner kronor som enskild egendom som jag har för avsikt att placera i aktier och fonder på ett ISK-konto. Jag har redan idag ca 1 miljon placerade på börsen och undrar hur de blir med den skilda egendomen om jag sätter in de ärvda pengarna på samma ISK-konto? Finns det risk för att den enskilda egendomen upphör att gälla då? Måste jag sätta in pengarna på ett separat konto och hålla dom åtskilda från mitt nuvarande kapital? Jag är idag singel och bor ensam. Hur kan allt detta påverkas om jag blir sambo i framtiden?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som kan hända med dina pengar kan bero på om du i framtiden ingår äktenskap eller väljer att leva som sambo.SamboEtt samboförhållande uppstår då två personer stadigvarande lever tillsammans i en parrelation, se 1 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör om någon av samborna avlider, eller om de flyttar isär alternativt ingår äktenskap, se 2 § sambolagen.Det som ingår som gemensam egendom i ett samboförhållande är den gemensamma bostaden och bohaget (de möbler som tillhör hemmet), se 3 § sambolagen. Dina pengar du har på kontot får du behålla som dina egna oavsett om de är ärvda som enskild egendom eller om du har sparat ihop dem. Om du i framtiden blir sambo kommer du få behålla pengarna vid en separation. Skulle du avlida ärver inte din sambo efter dig. Vill du att så ska ske måste du upprätta ett testamente där det framgår.För att undvika konflikter och missförstånd kan du vid ett eventuellt samboförhållande skriva ett samboavtal som beskriver hur ni vill att era tillgångar ska fördelas vid en separation.I ett samboavtal finns det inget krav på bodelning vid en separation, men den ena parten kan kräva det enligt 8 § sambolagen. Skulle det då visa sig att omständigheterna är sådana att din förmögenhet är betydligt större och att ni har haft en lång relation, finns det möjlighet för din partner att jämka bodelningen (du kan få lämna ifrån dig egendom om det är uppenbart skevt fördelat), se 15 § sambolagen.ÄktenskapOm du i framtiden gifter dig räknas normalt alla era tillgångar som giftorättsgods (gemensamma tillgångar), se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Detta gäller dock inte egendom som du har ärvt som enskild egendom. Det du måste tänka på är att avkastningen på din enskilda egendom räknas som er gemensamma (giftorättsgods), 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Därför måste du i det fallet skriva ett äktenskapsförord om vad som ska gälla för de pengarna.Till skillnad från sambos, ärver makar varandra, se 3 kap 1 § ärvdabalken.SammanblandningFör att svara på din fråga vad som gäller om du sätter in de pengarna som utgör enskild egendom på samma konto där du har dina sparade pengar, gör det ingen skillnad så länge du är sambo. Skulle du ingå äktenskap försvinner inte den enskilda egendomen utan rättshandling. Det vill säga att du skriver äktenskapsförord om att de ska vara gemensamma. Däremot kan det vara svårt att skilja pengarna åt. Du måste därför noga bokföra dem som separata även om de i praktiken är en summa på samma konto.SammanfattningSkulle du framöver bli sambo ingår inte dina pengar i en bodelning. Däremot är det klokt att skriva ett samboavtal som reglerar hur ni vill ha det i övrigt vid en eventuell separation. Vi på Lawline hjälper dig gärna med ett samboavtal.Vänligen,

Kan man skriva ett äktenskapsförord under ett äktenskap inför en eventuell skilsmässa?

2021-05-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min fru kommer att separera men kommer fortfarande vara gifta. Vi har gjort en bodelning under pågående äktenskap då jag kommer bo kvar i nuvarande bostad och min fru köper en ny. Planen är att nu skriva ett äktenskapsförord där enskilld egendom förblir egen när/om vi gör skiljsmässa längre fram.Vid en bouppdelning blir då nuvarande bostad min enskilda annars antar jag att en bouppdelning inte har någon verkan? Har det någon betydelse nä i tiden vi skriver äktenskapsförordet? Bouppdelningen är inte gjord ännu så vi kan välja att skriva äktenskapsförord innan eller efter.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bodelning under äktenskapSom du skriver har du och din fru gjort en bodelning under pågående äktenskap (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det kan göras för att klargöra ägandeförhållanden under äktenskapet. Om ni väljer att skilja er ska era respektive tillgångar och skulder upptecknas så som de var när ni ansökte om skilsmässa (9 kap. 7 § Äktenskapsbalken). Det här innebär att eftersom ni redan har gjort en bodelning och klargjort era ägodelar bör denna bodelning stå fast. D.v.s. att du äger den tidigare gemensamma bostaden och din fru den nya bostaden. Däremot så kan era egendomar och skulder ha förändrats under tiden som förflutit från det att ni gjorde bodelningen tills dess att ni ansöker om skilsmässa. Det kan därför vara bra att vara på den säkra sidan och upprätta ett äktenskapsförord som ni planerar att göra. Äktenskapsförord under äktenskapEtt äktenskapsförord kan upprättas när som under äktenskapet (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska delas mellan er, d.v.s. är giftorättsgods, och vilken som är er enskilda egendom (7 kap 1 § Äktenskapsbalken). Det kan alltså vara bra att upprätta ett äktenskapsförord även om ni redan gjort en bodelning ifall att ni kommer behöva genomföra ytterligare en bodelning vid skilsmässa. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, dateras, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet är giltigt från och med den dag det getts in till Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Sammanfattningsvis gäller den tidigare bodelningen mellan er. Däremot kan det vara bra att ändå upprätta ett äktenskapsförord ifall att ni behöver genomföra ytterligare en bodelning om ni ansöker om skilsmässa. Äktenskapsförord kan alltså upprättas när som helst i tiden och är giltigt från och med det att det blivit registrerat hos Skatteverket. Ni är varmt välkomna att boka tid med våra duktiga jurister om ni vill ha hjälp att formulera äktenskapsförordet. Med vänliga hälsningar,