Kan kronofogden göra en utmätning?

2008-04-24 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Vi är ett gift par och jag står som ägare av huset.Min fru har skulder hos kronofogden sen tidigare och allt som är i huset är mitt och bilen står på mig likaså huset. Kan kronofogden nu göra utmätning av det som är i huset eller på det som står i mitt namn? Jag tänkte sedan i mitt testamente skriva ifall jag dör skall hon äga allt.Hur gör vi snälla hjälp det brinner i knutarna och kronkalle står i faggorna.
Anna Uhr |Hej!Enligt lagen är var och en i ett äktenskap ansvarig för sina egna skulder. Du kan därför aldrig bli ansvarig för din frus skulder. Däremot finns det regler i utsökningsbalken som säger att ett gift par som bor tillsammans och har lös egendom ihop så kommer kronofogdemyndigheten anta att den egendomen tillhör den skuldsatte. För att motbevisa detta måste ni göra sannolikt att egendomen inte tillhör din fru. Detta kan ni göra genom att visa kvitton eller om du har bilder på egendomen från den tid då du och din fru inte var ihop osv.Vad gäller huset så är det fast egendom. Fast egendom utmäts bara om det framgår att det är den skuldsatte som äger egendomen. Så så länge du står på lagfarten är det inga problem med huset.Oavsett om du vill testamentera din egendom till din fru eller inte så är det inget som påverkar kronofogdemyndigheten i dagsläget.Det som är viktigt i dagsläget är att hitta bevis för att er lösa egendom, såsom möbler och dylikt, tillhör dig.Hälsningar

Utmätning för makes skuld

2008-03-18 i Utmätning
FRÅGA |jag undrar vad som händer om KFM gör en utmätning i vårt hushåll, för att min man inte betalat sina skulder. Kan det gå så långt att även jag blir utan vad det nu är de tar, bostad till exempel? Tar de av in lön också om de måste?
Caroline Davidsson |Hej!Utgångspunkten är att varje part i ett äktenskap svarar för sina skulder var för sig. Det finns dock en presumtionsregel i UB 4 kap. 19 § http://www.lagen.nu/1981:774#R31 som innebär att den egendom som finns i parets gemensamma besittning presumeras tillhöra gäldenären och kan alltså utmätas för dennes skuld. Du måste således bevisa att egendomen som finns i ert gemensamma hem tillhör dig för att inte KMF skall utmäta den för din makes skulder. För att kunna visa detta krävs som regel att du kan uppvisa tex. ett kvitto eller ett kontoutdrag som visar att du betalt egendomen.Vad gäller löneutmätningen behöver du inte oroa dig över att de skall ta din lön i anspråk. Som sagt så svarar varje make för sina egna skulder. Dock kommer KMF räkna ut ett förbehållsbelopp för din man, vilket är det belopp han får behålla av sin lön varje månad efter att de mätit ut en del av hans lön. För att räkna ut denna summa räknar de bland annat in vad du tjänar. Detta görs för att kunna räkna ut hur mycket din man behöver för att klara sig varje månad. Men de kommer alltså ej att mäta ut din lön för din makes skulder. Du kan läsa om löneutmätning http://www.lagen.nu/1981:774#K7 .Med vänlig hälsning

Utmätning av andel i samägd fastighet

2008-01-28 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta fastigheter där man som sambor står skriven för hälften var när den ena sambon har skatteskuld?
Rebecka Boholm |Hej!Bestämmelser om utmätning finns i Utsökningsbalken (UB http://www.lagen.nu/1981:774).Utmätning kan ske av en andel i viss egendom som tillhör flera personer. Under förutsättning att samäganderättslagen (SamägL http://www.lagen.nu/1904:48_s.1) är tillämplig kan kronofogdemyndigheten (KFM) förordna att hela egendomen skall säljas (se 8 kap 8 § UB). Samäganderättslagen är tillämplig när två eller flera tillsammans äger en fastighet (se 1 § SamägL). Det innebär alltså att den omständigheten att gäldenären endast är samägare till fastigheten inte utgör hinder för KFM att utmäta dennes andel i fastigheten för att täcka skulden. Däremot är det endast hälften av fastighetens värde, alltså gäldenärens andel, som kan tas i anspråk vid en eventuell försäljning av fastigheten på exekutiv auktion i enlighet med 8 kap 8 § UB. Du behåller givetvis värdet av din egen andel i fastigheten.Hinder mot försäljning på exekutiv auktion föreligger dock om en delägare visar synnerliga skäl för anstånd (se 8 kap 8 § UB som hänvisar till 6 § SamägL). Ett sådant synnerligt skäl kan exempelvis vara att delägaren på grund av dåligt konjunkturläge eller andra speciella förhållanden skulle göra en förlust vid försäljningen. Det ställs troligen ganska höga krav på att synnerliga skäl skall anses vara för handen. Några undantag från utmätning finns även i 5 kap UB. 5 kap 1 § UB omfattar både bostadsrätt och hyresrätt, men fastigheter är inte nämnda bland undantagen. Om fastigheten ägs med överlåtelseförbud, alltså förbud att sälja vidare vilket är en vanlig föreskrift i gåvor och testamenten, är undantaget från utmätning enligt 5 kap 5 § UB däremot tillämpligt.Sammanfattningsvis finns det dessvärre relativt stora möjligheter för KFM att utmäta din sambos andel i fastigheten för att täcka skulderna, så länge inte något undantag som jag nämnt ovan skulle vara tillämpligt.Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Skydda gåvor från föräldrar mot utmätning av sambo

2007-11-19 i Utmätning
FRÅGA |Jag är sambo med en som har skulder. Hur skall jag skydda mina tillgångar, möbler så inte jag får betala för hans skulder. Räcker det jag och mina föräldrar skiver ett gåvobrev att allt jag har i lägenheten har jag fått i gåva av dem eller måste någon myndighet/jurist kontaktas?
John Engholm |Hans skulder är hans egna. Problem uppstår först om kronofogdemyndigheten bestämmer sig för att utmäta hans tillgångar. Eftersom ni är sammanboende kommer man då utgå från att all egendom i det gemensamma hemmet tillhör din sambo. Då kan det precis som du säger vara bra med ett gåvobrev från dina föräldrar som tydligt visar vilken egendom som endast tillhör dig.

Utmätning av lön

2008-04-27 i Utmätning
FRÅGA |Om en privatperson har en skuld till kronofogdemyndigheten och företaget personen arbetar på gör en löneutmätning varje månad. Vad händer när företaget drar löneutmätningen, som framgår av lönebeskedet, men ej betalar in summan till kronofogdemyndigheten.. Vems skyldighet är det att pengarna kommer till kronofogden? Privatpersonen? eller Kronofogdemyndigheten? Tacksam för svar.
Anna Andersson |Hej,Utmätning av lön behandlas i Utsökningsbalkens (UB) 7:e kapitel. Om en arbetsgivare underlåter att betala in det innehållna beloppet kan kronofogdemyndigheten utmäta beloppet genast hos arbetsgivaren. Om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet döms denne till böter enligt UB 7 kap. 25 §.Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att betala ut det innehållna beloppet till kronofogdemyndigheten på det sätt och i den tid som myndigheten bestämmer. Med vänlig hälsning,

Utmätning av tredje mans egendom

2008-02-24 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Fogden kom med bärgare och tog med sig min kompis bil som stod parkerad på min parkering av anledningen att polisen uppgett att jag har bilen i min besittning.Detta är dock felaktigt då jag endast lånar bilen ibland medans ägaren tagit sitt körkort. Jag figurerar ingenstans med mitt namn. Har dom verkligen rätt att göra så här?
David Karlsson |Hej,Naturligtvis är huvudregeln att endast egendom som verkligen tillhör den som är gäldenär i ett exekutionsförfarande skall mätas ut.I syfte att förenkla utmätningsförfarandet finns det dock en regel som innebär att kronofogden kan mäta ut all egendom som gäldenären har i sin besittning, den s.k. besittningspresumtionen i UB 4 kap 18 §, som Du hittar http://lagen.nu/1981:774#K4P18 . Den egendom som gäldenären har i sin besittning anses således ägas av denne, så länge inte annat har visats. Denna regel har tillkommit i syfte att försvåra att skuldsatta personer skriver över egendom på andra, men reglerna kan tyvärr få negativa konsekvenser för personer som lånar ut egendom till personer som är föremål för utmätning.Du eller din kompis måste snarast möjligt kontakta kronofogden och bevisa att bilen inte tillhör dig. Detta bör dock inte innebära några problem - att visa registreringshandlingar och historik ur bilregistret bör räcka som bevis - särskilt som du inte tidigare har varit registrerad ägare till bilen.Med vänlig hälsning

Utmätning av skuld i samboförhållande

2007-11-27 i Utmätning
FRÅGA |Jag har stora skulder hos KFM. Finns det några omständigheter när min sambos lön och/eller annan egendom skulle kunna utmätas för mina skulder? Har det någon betydelse om mina skulder uppkommit före eller under vårt samboförhållande?
Mikael Karlsson |Hej!Till att börja med kan sägas att var och en ansvarar för sina egna skulder. Således kan endast en skuld utmätas ur den egendom som gäldenären (låntagaren) äger, att ni lever i ett samboförhållande förändrar inte detta. Din sambos egendom som han/hon själv äger kan alltså inte utmätas för dina skulder, såtillvida ni inte äger egendomen med samäganderätt. Definitionen samboegendom, d.v.s. ert gemensamma bohag och bostad, skall inte förväxlas med någon form av samägande. Det skall dock poängteras att det kan vara bra att spara kvitton och liknande i de fall det kan råda tvivel om vem som är ägare till egendomen. Enligt 19 § Utsökningsbalken skall nämligen sådan egendom som sambor har i sin gemensamma besittning och som på sannolika skäl kan anses innehas med samäganderätt också betraktas som sådan. Exempel på egendom där det kana vara bra att kunna styrka vem som är ägare är tv-apparater, datorer och dyl. Med vänliga hälsningar,

Utmätning av lön för makes skuld?

2007-11-24 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Min fråga är: Kan kronofogden ta från min frus lön för en skuld som jag har? Man ska göra en utmätning av min lön men frågar hur mycket min fru tjänar, vad hon har för resekostnader etc. Tilläggas skall att min fru inte har några skulder men är orolig för att kronofogden ska börja ta från hennes lön pga mina skulder. Vi bor i hyresrätt.Tackar i förskott för svar.DB
Jonas Öjelid |Hej,Din frus lön kan inte utmätas för Dina skulder. Anledningen till att kronofogden frågar om dessa uppgifter är att de behövs för att beräkna förbehållsbeloppet (det belopp som Du får behålla av din lön varje månad). Detta framgår av 7 kap 5 § i utsökningsbalken som Du hittar http://www.lagen.nu/1981:774#K7P5 .Vänliga hälsningar