Undantag från utmätning

2009-12-01 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Hur ska beneficiereglerna användas?Vilka principiella riktlinjer kan man skönja i materialet för gränsdragningen mellan fredad och icke-fredad egendom?
Ulrika Lundgren |Hej, tack för din fråga!Reglerna om beneficium är aktuella då det är fråga om utmätning av egendom enligt bestämmelserna i Utsökningsbalken, UB. Som huvudregel gäller att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, eller att den ska anses tillhöra denne. Detta anges i 4 kap. 17 § UB, se https://lagen.nu/1981:774#K4P17S1. Gällande fast egendom får utmätning ske om det framgår att denna egendom tillhör gäldenären, 4 kap. 24 § UB, se https://lagen.nu/1981:774#K4P24S1. Beneficiereglerna undantar viss egendom från utmätning, trots att egendomen egentligen anses tillhöra gäldenären. Vilken egendom som kan undantas från utmätning framgår av 5 kap. UB, se https://lagen.nu/1981:774#K5. Här sägs att undantag från utmätning kan ske på grund av hänsyn till gäldenären själv eller till dennes familj. Undantag kan också aktualiseras gällande föremål av särskild beskaffenhet, detta kan då exempelvis röra sig om föremål som inte får överlåtas till någon annan på grund av föreskrift vid gåva eller testamente. Enligt 5 kap. 14 § UB, https://lagen.nu/1981:774#K5P14S1 , är det upp till gäldenären själv att lämna de uppgifter som Kronofogden behöver för att kunna ta beslut om vilken egendom som ska undantas från utmätning. Generellt sett gäller att lyxiga och dyrare föremål inte kan undantas från utmätning. Dock kan detta ändå bli fallet då gäldenären är i behov av den aktuella egendomen i sin förvärvsverksamhet. Föremål av mycket personlig karaktär blir heller inte föremål för utmätning. I vissa fall kan även egendom man använder sig av i hobby- eller idrottssammanhang anses vara av sådan personlig karaktär att de undantas. Nämnas kan även att det i flera rättsfall har framkommit att tv-apparater ansetts falla under bestämmelserna i 5 kap. UB och därmed undgått utmätning medan det för att en bil ska undantas har krävts att denna har använts i förvärvsverksamhet. Vänliga hälsningar,

Bil undantagen utmätning

2009-09-29 i Utmätning
FRÅGA |kan kronofogden ta en bil värde ca 15tusen ,man har utmätning på lön,tvungen att ha bil i jobb,skuld är till kronofogden på ca 14tusen,mvh
Natalie Lindgren |Hej,Vid utmätning kan normalt viss egendom undantas. En bil kan undantas om du behöver den i dit jobb eller för att ta dig till jobbet om det inte är möjligt att ta sig dit via kollektivtrafiken. Detta gäller dock med förbehållet att bilen inte får vara värd så mycket att den ändå bör säljas så att du för köpeskillingen kan köpa en billigare bil (jfr 5:1 punkt 2 och 5:4 utsökningsbalken se https://lagen.nu/1981:774#K5). Med reservation för att gränsen för hur dyr bilen måste vara för att den i alla fall ska ingå i utmätningen kan ha ändrats, bör den gå runt 60 % av basbeloppet vilket utgör ungefär 25700 kr. Med vänlig hälsning

Utmätning av makas lön

2009-05-12 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har en del skulder o tänker gifta mig o nu är min fråga kan kronofogden gå in o mäta ut LöN på min maka om så är fallet kan man skydda den på något vis efter som det inte är hennes skulder
Anders Svensson |Hej!Om du gifter dig behöver din maka inte vara rädd för att kronfogden ska mäta ut hennes lön. Skulderna är personliga och hänför sig till dig som gäldenär. Enligt 4:17 i Utsökningsbalken får lös egendom (dvs. pengar, möbler m.m.) mätas ut om det framgår att egendomen tillhör gäldenären.Dock modifieras denna regel något av 4:18 och 4:19 UB. I dessa står det att gäldenären ska anses vara ägare till den egendom som påträffas i hans besittning (4:18) eller om han är gift har i gemensam besittning med sin fru (4:19). För dig kommer antagligen 4:19 orsaka mest problem. Det är nämligen så att om du och din fru flyttar ihop och kronofogden därefter riktar en utmätning mot dig, så kan det finnas risk för att de även tar din frus lösa egendom för dina skulder. Vad som ankommer på dig är då är att bevisa genom kvitton m.m. att egendomen är din frus privata. Om du klarar att göra det sannolikt att det förhåller sig på detta sätt kan kronofogden inte utmäta egendomen.Det finns dessutom egendom som uttryckligen i lagen undantas från utmätning. Dessa undantag finns till för att gäldenären även efter en utmätning ska kunna leva ett drägligt liv. Undantagen finner du i kapitel 5 UB. Mvh

utmätning vilken egendom tillhör vem

2009-04-26 i Utmätning
FRÅGA |kan min bil som jag äger sedan 8år tas i utmätning av kronofogden för att min man har skatteskulder äktenskapsförord finns registrerat 1985 jag har även kvitto på att jag köpt bilen
Klas Eklund |Hej Vid utmätning skall kronofogdemyndigheten avgöra vad som tillhör din man och som därmed kan mätas ut. Enligt utsökningsbalken 4 kap 17§ skall det vara styrkt (se här https://lagen.nu/1981:774) dvs det skall framgå att det är din mans egendom. Det är som sagt inte helt lätt att bevisa varför egendom med stöd av 4 kap 18 samt 19§§ (samma lag )i vissa fall presumeras vara din mans egendom. I 18§ sägs det att all egendom som är i din mans besittning (med det menas ungefär kontroll) presumeras vara hans. I 19§ sägs det att det som gifta har i sin gemensamma besittning på samma sätt presumeras vara hans.I ditt fall så har du kvitto och ett äktenskapsförord som jag antar då pekar ut bilen som din varför det hela inte borde bli ett problem när det gäller bilen. är det så att bilen är din enskilda egendom (vilket då står särskilt uttryckt i äktenskapsförordet kan den inte utmätas).Det är även av vikt om du står på bilen som ägare.lycka till!Med vänlig hälsning

Utmätning av fastighet

2009-10-28 i Utmätning
FRÅGA |Hej.... Min far vill ge mig en sommarfastighet i Norrland som gåva eller tidigt arv... saken är den att jag har lite skulder hos kronofogden som jag betar av sakta men säkert...Kan fastigheten komma att utmätas?Finns det något sätt att \"låsa\" fastigheten... som tillexempel en bil... jag kan äga en bil om den är belånad och har kreditlåsning...värdet på fastigheten är inte mycket alls men. Den har funnits med mej sen 25 år och har ett affektionsvärde som är betydligt högre än fastigheten....Vad kan vi göra?Mvh
Andreas Vinqvist |Enligt 5 kap. 5 § Utsökningsbalken, se https://lagen.nu/1981:774#K5, får en gåva med föreskrift om försäljningsförbud, inte utmätas. Vad angår överlåtelseförbud vid testamente och gåva är de princip giltiga. Överlåtelseförbud beträffande just fast egendom omfattar även förbud att pantsätta fastigheten, vilket följer av NJA 1993 s. 529.Din pappa kan således ge fastigheten till dig med föreskrift om att den inte får säljas eller överlåtas. Vänligen,

Utmätning för en skuld som bestrids

2009-06-14 i Utmätning
FRÅGA |Kan en person skicka faktutor på ej utförda arbeten, och senare gå vidare till kronofogden med dessa?Vi har fått fakturor på arbeten som ej utförts och bestridit dessa, men nu har det hamnat hod KFM.mvh
Dennis Andreev |Hej!Av 1 § avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218) anses framgå att s.k. negativ avtalsbildning inte är tillåten i Sverige. Det innebär att man inte kan skicka fakturor eller varor till någon och sedan hävda att man har ingått avtal med denne, eftersom han inte har protesterat eller skickat tillbaka varorna e.d. Om den som skickar fakturor till dig verkligen inte har utfört något arbete för dig (han menar kanske att han har gjort det) så kan du naturligtvis inte bli betalningsskyldig för dem.Enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (se https://lagen.nu/1990:746) kan vanliga fordringar – t.ex. fakturor – läggas till grund för ett förfarande hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att din motpart kan skicka de aktuella fakturorna till Kronofogden och begära s.k. betalningsföreläggande hos dig (detta är ett första steg mot utmätning). Kronofogden gör själva inte någon prövning av om fakturorna är äkta och avser verkligen utfört arbete osv.; istället ska myndigheten underrätta gäldenären (i det här fallet dig) om att man har mottagit en ansökan om betalningsföreläggande som avser en viss skuld (25 § samma lag). Skulle du få en sådan underrättelse kan du skriftligen bestrida ansökan (31 §); i ett sådant läge måste Kronofogden enligt 33 § vända sig till sökanden (alltså den som skickat fakturorna) och fråga om han vill lämna över målet till tingsrätten. Här kan alltså din motpart välja att antingen låta bli att göra något – och då händer ingenting mer – eller att låta överlämna ärendet till tingsrätten, i vilket fall det blir fråga om en vanlig civil process.Innebörden av allt detta är att ingen direkt kan kräva att Kronofogden gör en utmätning för en skuld som du menar inte finns och att den enda konsekvensen här kan bli en vanlig civil rättegång, där du kan få bevisa att fakturorna inte avser verkligen utfört arbete (om det nu verkligen är så).MVH

Utmätning av makas skuld

2009-04-28 i Utmätning
FRÅGA |Min maka kommer att drabbas av en skatteskuld som hon ej kan betala. Kan jag drabbas? T.ex att man vid en utmätning tar egendom som finns i boet. Jag äger bl.a maskiner till betydande belopp.
Erik Svensson |Hej!Skulder är personliga även för gifta. Huvudregeln vid utmätning av lös egendom är att det måste framgå att egendomen tillhör gäldenären, se UB 4 kap. 17 §. Det är kronofogden som har bevisbördan för att så är fallet.När det gäller gifta finns det dock en presumtionsregel i UB 4 kap. 19 §. Den innebär att egendom som de gifta har i sin gemensamma besittning (exempelvis egendom som finns i det gemensamma hemmet) anses tillhöra gäldenären. Presumtionen kan dock brytas om det görs sannolikt att egendomen ägs tillsammans av de gifta, i så fall kan bara den del som tillhör gäldenären (din maka) utmätas. Vidare bryts presumtionen om det framgår att egendomen tillhör endast dig och då kan utmätning inte ske. För att visa att samäganderätt eller ensam äganderätt för dig föreligger kan du exempelvis åberopa kvitton, avtal, uttag från bankkonto med mera.Utsökningsbalken (UB) hittar du https://lagen.nu/1981:774.Med vänlig hälsning

Utmätning av personskada

2009-03-17 i Utmätning
FRÅGA |Kan en olycksfallsförsäkring utmätas om olyckan skedde för 2 år sedan? Patientförsäkring har också trätt i kraft.
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 5 kap. 7 § Utsökningsbalken https://lagen.nu/1981:774 får skadestånd som tillkommer en person på grund av personskada inte utmätas om ersättningen inte betalats ut. Svaret på din fråga är alltså beroende på huruvida du har fått ut pengarna eller inte. Har försäkringsbolaget betalat ut pengarna till dig så kan de utmätas, medans pengarna inte kan utmätas i fall då försäkringsbolaget inte har utgett dom. Med vänliga hälsningar