Utmätning-sambor

min fråga är: jag har en skuld sedan personlig konkurs hos kronofogden, har flyttat ihop med en tjej långt efter min konkurs, som hon inte har med att göra alls. kan man då göra utmätning på min sambos tillgångar ? och hur blir det om min sambo skulle vilja köpa en dyr tv på avbetalning ??? kan kronofogden bara komma och ta den då och inte är min tv ?

Lawline svarar

Hej!Tillämplig lag är utsökningsbalken (1981:774), UB, och lagen finner Du på www.lagen.nu. Reglerna om utmätning finns i 4 kap UB.Tanken är givetvis att det är gäldenärens (den som är skyldig pengar) egendom som ska utmätas, se 4 kap. 17 § UB. När det gäller gifta och sambor gäller dock lite speciella regler, vilka finns i 4 kap. 19 § UB. Där framgår att när sammanboende gifta och sambor har lös egendom i sin gemensamma besittning, ska gäldenären anses som ägare till egendomen, "om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan". När det gäller invändningen om samäganderätt är det inte tillräckligt med enbart ett påstående om samäganderätt för att bryta presumtionen, utan ytterligare någon omständighet som talar för samäganderätt måste föreligga, t.ex. en faktura som upptar båda makarna som köpare eller att ett belopp ungefärligen motsvarande köpesumman tagits ut från konto som disponerades av båda samborna eller från konton som de disponerade var för sig, eller att båda makarna haft faktiska inkomster i förening med att egendomen typiskt sett brukar anskaffas för gemensamt bruk.Det finns alltså en risk att Kronofogden presumerar att all egendom i Ert gemensamma hem tillhör Dig och mäter ut den även om den tillhör Din sambo. Därefter är det upp till Er att bevisa att så inte är fallet. Därför är det bra om Ni sparar kontoutdrag och kvitton så att Ni verkligen kan visa att det är Din sambos egendom.Lycka till!Med vänlig hälsning

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo