Utmätning av husvagn som används som stadigvarande bostad

2020-07-13 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Vill bara höra om kronofogden kan utmäta min husvagn då det är min stadigvarande bostad?Mvh
|Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingenting i lagen som uttryckligen hindrar Kronofogdemyndigheten från att utmäta en husvagn som används som stadigvarande bostad. Däremot kan en husvagn som används som bostad undantas från utmätning beroende på husvagnens ekonomiska värde. Nedan går jag mer i detalj igenom vad som gäller i ditt fall. Husvagn som använd som bostad kan undantas från utmätningHuvudregeln är att all egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta) kan utmätas (se 4 kap 17 § utsökningsbalken), om den inte kan undantas med hänsyn till gäldenärens behov (5 kap 1 § utsökningsbalken). Därtill får egendom inte utmätas om nyttan av utmätningen är så pass liten att utmätningen blir oförsvarlig (4 kap 3 § utsökningsbalken). Husvagn som används som bostad har inte ansetts kunna undantas med hänsyn till gäldenärens behov (se 5 kap 1 § 1 p utsökningsbalken, och RH 1993:77). Däremot har alla rätt till privat- och familjeliv enligt Europakonventionen artikel 8. Denna rätt fungerar i sig som något av ett hinder mot utmätning av bostäder, och har i praxis även ansetts omfatta husvagnar som används som bostad (RH 2019:23). Kronofogdemyndigheten ska alltså särskilt beakta att gäldenären riskerar att bli hemlös vid utmätning av en bostad, eller husvagn som används som bostad (NJA 2018 s 9 och RH 2019:23). Detta medför att det krävs att bostaden är av högre värden för att en utmätning ska anses vara försvarlig. När kan en husvagn som används som bostad undantas från utmätning?Något konkret gränsvärde för när utmätning av en husvagn som används som bostad är försvarlig finns inte i lag (4 kap 3 § utsökningsbalken). I praxis har däremot utmätning av en husvagn som används som bostad, värd 60 000 kr inte ansetts vara försvarlig (RH 2019:23). Eftersom det är det enda kända gränsvärdet vi för närvarande har att förhålla oss till är det värdet vi får utgå från. Alltså kan Kronofogden i princip utmäta din husvagn som används som bostad om den är värd mer än 60 000 kr. Är husvagnen däremot värd mindre är en utmätning av husvagnen inte försvarlig, och således bör den i så fall undantas från utmätning. Håll dock i åtanke att gränsvärdet endast fastställs i Hovrätten och därför kan variera en aning från fall till fall.SammanfattningEn husvagn som används som bostad kan utmätas så länge dess värde gör utmätningen försvarlig. Understiger värdet av husvagnen 60 000 kr är en utmätning inte försvarlig med hänsyn till risken för att gäldenären kan bli hemlös. Avgörande är alltså vad din husvagn är värd.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?

2020-06-29 i Utmätning
FRÅGA |Kan Kronofogden tvinga oss från vår hyresrätt? Vi har alltid skött betalningen, ligger inga betalningssäkrat där. Men vi har hög skuld på annat håll som vi inte kan betala längre.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Enligt 5 kap. 1 § 5 p. utsökningsbalken undantas hyresrätter från utmätning om den utgör eran bostad där ni stadigvarande bor eller om den behövs för förvärvsverksamhet. Det betyder att kronofogden inte kan tvinga er från eran hyresrätt. Ytterligare information som kan vara bra att veta är att eran egendom utmäts i en särskild ordning. Denna ordning anges i 4 kap. 3-7 §§ utsökningsbalken och är enligt följande:1. Kontanta medel – under förutsättning att dessa inte behövs för eran försörjning den närmsta månaden, ex. för mat, hyra, kläder och andra nödvändiga utgifter2. Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar3. Lön4. Fondandelar och aktier5. Övrig lös egendom – ex. bilar6. Fast egendomMed vänliga hälsningar,

Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

2020-06-18 i Utmätning
FRÅGA |Vår bostadsrätt är utmätt av kronofogden då jag har skulder. Kan jag ge min fru min halva av bostadsrätten i ett gåvobrev för att undkomma utmätningen trots att den redan är utmätt och ska säljas?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utmätning av bostadsrätter Utmätningsförfarandet regleras i utsökningsbalken (UB). Utmätningsförfarandet består av tre led, nämligen själva utmätningen, försäljning av utmätt egendom och redovisning av influtna medel. Vi måste titta i 4 kap. UB när det gäller som har samband med själva utmätningen.Grundförutsättningen för att egendom ska kunna utmätas är att egendomen tillhör gäldenären. I din fråga är det du som är gäldenären. En bostadsrätt räknas som lös egendom. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Vid utmätningen i ditt fall verkar det som att kronofogden bedömde att det framgick att bostadsrätten tillhörde dig och beslutade därför att utmäta den.Gåvobrev För att undvika att makars gemensamma egendom blir utmätta på grund av att den ena maken har skulder, kan den skuldsatta maken överlåta bostadsrätten på den andra maken. Detta kan ske, som du nämner, genom ett gåvobrev. Du som gäldenär behöver dock överlåta hela bostadsrätten på din fru och inte bara halva för att komma undan tvångsförsäljning. Om bostadsrätten samägs av två personer och den ena personen utsätts för ett exekutivt förfarande, ex utmätning, får kronofogden normalt sett sälja hela egendomen. Din fru får då endast sin andel av bostadsrätten i pengar efter utmätningen. Detta följer av indragningsregeln (se NJA 2015 s 72). FörfogandeförbudDin bostadsrätt har dock redan blivit föremål för utmätning och kronofogden har redan påbörjat försäljningsprocessen i ditt fall. Detta ställer till problem för dig. När utmätning har beslutats får gäldenären nämligen inte till skada för sökanden (den som du är skyldig pengar) överlåta den utmätta egendomen om inte kronofogden medger detta enligt 4 kap 29 § UB. Gäldenären ska underrättas skriftligen om utmätningen och förfogandeförbudet (6 kap. 9 § utsökningsförordningen).Sammanfattningsvis: Det verkar alltså utifrån hur jag tolkar din fråga som att ni dessvärre är för långt in i processen för att giltigt kunna överlåta bostadsrätten då utmätning av bostadsrätten då du bör ha fått en underrättelse om förfogandeförbud. Du skulle dock kunna få tillstånd av kronofogden, men jag bedömer den chansen som liten dessvärre. En överträdelse av förfogandeförbudet är brottsligt och kan polisanmälas av kronofogden eller sökanden. Hoppas mitt svar var till hjälp och lycka till!

Vem bär bevisbördan för äganderätt av egendom vid utmätning?

2020-06-07 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Jag bor hos mina föräldrar och undrar om kronofogden kan utmäta mina förädrars saker.Ni har svarat på denna fråga tidigare, fast jag vill ha ett förtydligande. Ni skrev:Eftersom du bor hos och tillsammans med dina föräldrar så blir även presumtionsregeln i 4 kap. 19 § 2 st. UB tillämplig. Om gäldenären (du) och annan än som avses i första stycket har lös egendom i sin gemensamma besittning, får egendomen eller andel däri utmätas endast om det framgår att egendomen eller andelen tillhör gäldenären. Det ligger alltså på kronofogden att bevisa att egendomen tillhör dig. Skulle det vara så att de hävdar att något tillhör dig som egentligen tillhör dina föräldrar så kan du motbevisa detta till exempel med hjälp av kvitton etc.Hur skall detta tolkas? Om det ligger på kronofogden att bevisa att x tillhör mig, varför skulle jag behöva motbevisa att x tillhör mig?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av regeln i 4 kap. 19 § 2 stycket UB framgår att egendom endast får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (det vill säga dig). Regeln ska tolkas som att kronofogden bär bevisbördan för att du äger den egendom de tänkt utmäta. Den tolkningen fastslås bland annat av Högsta domstolen i fallet NJA 1986 s. 334. Det underlättar ju dock såklart för dig om du kan styrka med kvitton eller liknande att dina föräldrar äger egendomen i fråga. Det är dock som sagt inget krav, eftersom det åligger kronofogden att bevisa att du äger egendomen. Sammanfattningsvis behöver du inte motbevisa att egendomen tillhör dig så länge inte kronofogden bevisat att du äger egendomen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?

2020-07-01 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Under senaste tiden har min mor blivit utmätt av kronofogden (KF). Under tiden som hon haft lite pengar så har min far (skiljda sedan 21 år tillbaka) hjälpt henne med saker, bl.a pengar och att låna henne en hundgård som hon kunnat ha sina hundar i medan hon har jobbat. Ingen visste vid tillfälle att mammas hus låg under auktion hos kronofogden och betalningen för fastigheten ska ha skett omkring 3 mars. Min mamma hör då av sig till oss i slutet av mars och berättar läget och att vi måste hämta allt som är vårt därifrån. Den 4 April var jag och mina bröder till huset för att hämta igen vår fars saker då överlåtelsen skulle ske den 8e. Hundgården låg då på en pall varpå vi lastade den i befintligt skick. Sedan ska det komma oss till känna att köparna bestrider detta då det ska ha stått i fastighetsbeskrivningen att hundgården medföljer och att det var dem som plockat ned den. Efter kontakt med kronofogden så förklarar de att en jurist uttalat sig om att en hundgård inte utgör fastighetstillbehör. Men trots detta så vill de att vi returnerar den. Jag har bestridit beslutet, varpå de förklarar att det inte går att bevisa att hundgården inte blev uppsatt medan min mor och far var gifta trots att de båda har barn med nya respektive, att min far aldrig varit skriven på den adressen som det gäller samt att min mor köpte huset med sin nya flera år efter det att de skiljde sig.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga föreligger det en tvist om hundgården som fanns på din mors fastighet. En jurist har enligt Kronofogden uttalat att hundgård inte utgör fastighetstillbehör. Fastighetstillbehör är bland annat byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § jordabalken). Det kan därför, enligt min mening, i vissa fall argumenteras för att en hundgård kan utgöra fastighetstillbehör. Till fastighetstillbehör räknas däremot inte transportabla skjul som kan flyttas från plats till plats. Då du skriver att den låg på en pall kan det eventuellt argumenteras för att den därför inte utgör fastighetstillbehör. Oavsett så har som jag förstår det Kronofogden uttalat att den inte bedömer hundgården som fastighetstillbehör.Kronofogden har däremot begärt att hundgården ska utmätas då det inte kan bevisas att den inte uppfördes medan din mor och far var gifta. Om hundgården inte är fastighetstillbehör räknas den som lös egendom. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den gäldenären (den betalningsskyldige) eller om hen ska anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § utsökningsbalken, UB). Gäldenären anses vara ägare till lös egendom som hen har i sin besittning om det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Om vi utgår från att hundgården ska räknas som lös egendom så ska din mamma anses som ägare till den eftersom den varit i hennes besittning. För att den då inte ska utmätas måste det framgå att den tillhör din pappa. Det ligger således på din pappa att bevisa att hundgården är hans,då den fanns i din mammas besittning. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen krävs det för att äganderättspresumtionen ska brytas att det är styrkt att egendomen inte tillhör din mamma. Det innebär att även om vissa omständigheter skulle tala till förmån för din pappas anspråk men att hans rätt inte kan anses styrkt får egendomen utmätas. Att det ska vara styrkt är ett förhållandevis högt beviskrav. Tyvärr kan jag inte ge ett besked om exakt vad din pappa kan åberopa för att visa att han är ägare till hundgården. Exempel på sådant som kan åberopas är kvitto för inköp, fotografier när din pappa haft den någon annanstans, vittnen m.m. För det fall att ni väljer att gå till domstol angående hundgården kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder er. Om så är aktuellt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur kan utmätning se ut som?

2020-06-25 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag undrar en sak om man inte har råd att betala en skuld hos Klarna, vad händer tillslut när det går så långt att den kommer in till Kronofogden?Kommer kronofogden komma till huset jag bor i och göra utmätning? Det är min sambo som äger huset.
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte kan betala en skuld så kan du drabbas av utmätning av din egendom och utmätning av din lön. I sista hand kan du drabbas av konkurs. Utmätning av egendomNär kronofogden ska utmäta din egendom kommer de i första hand välja egendom som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad eller förlust för dig som gäldenär, 4 kap. 3 § utsökningsbalken (UB).Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, 4 kap. 17 § UB. Din partner behöver göra sannolikt att egendom som är i huset tillhör denne för att egendomen inte ska utmätas, 4 kap. 19 § UB. LöneutmätningKronofogden kan utmäta din lön. Det betyder att kronofogden bestämmer ett visst belopp som ska dras från din lön varje månad och pengarna som kronofogden tar går till att betala skulden, 7 kap. 1 § UB. KonkursDet yttersta konsekvensen som kan drabba sig är konkurs. Konkurs innebär att ett "konkursbo" lett av en förvaltare tar över i princip alla dina tillgångar. Dessa säljer sedan konskutsboet för att betala av skulden, 1 kap. 1 § konkurslagen (KL). Under en konkurs kan inte du göra samma saker som annars. De tillgångar konkursboet tar kan du inte göra något med. Du får i princip inte heller gå in i avtal, 3 kap.1 § KL. Hoppas du har fått svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med betalningsanspråk och insolvens är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänlig hälsning/

Hur får man betalt för en faktura när man har en dom som fastställer en rätt till betalning, om den betalningsskyldige inte har några pengar?

2020-06-14 i Utmätning
FRÅGA |Privatperson vägrat betala flera fakturor till företag "för att hen inte har pengar". 5 siffriga belopp. Ärendet vidare inkasso, kronofogden och ev till domstol om det inte betalas. Min fråga är, hur ska pengarna för fakturorna betalas om domstolen då dömer privatpersonen skyldig till obetalda fakturor men hen inte har pengar att betala med?? Vad händer då? Hur går företaget sina pengar hen är skyldig.
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att ärendet redan har gått vidare genom både inkasso och kronofogden – samt att det möjligtvis blir aktuellt med prövning av ärendet hos en domstol. Reglerna om verkställande av betalningsskyldighet hittar vi i Utsökningsbalken (UB).BetalningsföreläggandeOm en person inte betalar trots ett inkassokrav kan man gå vidare och fastställa skulden, detta kan göras antingen genom en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller genom stämning vid tingsrätten.Om din ansökan om betalningsföreläggande går igenom får du ett utslag (ett beslut) av Kronofogden – denna utgör en exekutionstitel som sedan kan ligga till grund för utmätning.Om privatpersonen istället motsätter sig kravet, så måste du väcka talan om fullgörelse i tingsrätten som därefter utreder huruvida personen ska betala eller inte – om domstolen fastställer att privatpersonen är skyldig att betala fakturorna, utgör denna domen en exekutionstitel som därefter kan ligga till grund för utmätning. UtmätningDen som har en dom eller ett utslag som innebär en rätt till betalning, d.v.s. en exekutionstitel, kan vända sig till Kronofogden för verkställighet (3 kap. 1 § UB). För att Kronofogden ska kunna verkställa domen måste företaget ansöka om verkställighet hos Kronofogden (2 kap. 1 § UB) – detta kan göras genom denna blankett.När ansökan har gått igenom kan Kronofogden göra en utmätning på privatpersonen – detta innebär att Kronofogden verkställer tingsrättens dom genom att ta privatpersonens egendom i anspråk och sälja den för att betala skulden (4 kap. 1 § och 4 kap. 2 § UB). Egendom som kan utmätas är banktillgodohavande, lön, aktier, lös egendom, bostad, skepp och flygplan – från detta undantas dock kläder, enklare smycken, möbler samt specialutrustning för en funktionsnedsättning (5 kap. 1 § UB).Vad man utmäter beror på hur stor skulden är och vilket behov den enskilde har samt vilka tillgångar som finns att utmäta.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Utmätning när ena maken har skuld

2020-05-12 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag har gjort en dålig affär och fått en skuld på ca1000000. Jag undrar nu om min fru blir tvungen att vara med och betala denna skuld och kan de tvinga oss att sälja vår lägenhet som vi står för båda två.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt kan en make aldrig bli betalningsansvarig för den andre makens skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att ena makens egendom eller lön inte får utmätas för att betala den andres skulder. Om utmätning skulle bli aktuell kan din fru däremot påverkas när ni äger egendom tillsammans. Gällande samägd bostadsrätt: Huvudregeln är att bostadsrätter undantas från utmätning om bostadsrätten tjänar som gäldenärens stadigvarande bostad (alltså om ni bor permanent i bostadsrätten). En bostadsrätt får dock utmätas i vissa fall, t.ex. om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning, se 5 kap. 1 § p. 6 utsökningsbalken (UB). Detta innebär att er bostadsrätt kan utmätas om den t.ex. är väldigt stor i förhållande till ert behov. Om bostadsrätten utmäts Om bostadsrätten skulle utmätas för ena makens skuld är det bara den makens andel som omfattas av utmätningen. Detta innebär dock inte att inte hela bostadsrätten får säljas, utan tvärtom får bostadsrätten säljas i sin helhet, och övriga delägare får då tillbaka sin andel i pengar, se 8 kap. 8 § UB. I ditt fall skulle det innebära att bostadsrätten säljs och din fru får sin andel (hälften av vad försäljningen uppgår till förutsatt att ni äger lika delar). Hoppas att svaret var till någon hjälp! Mvh