Utmätning när ena maken har skuld

2020-05-12 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag har gjort en dålig affär och fått en skuld på ca1000000. Jag undrar nu om min fru blir tvungen att vara med och betala denna skuld och kan de tvinga oss att sälja vår lägenhet som vi står för båda två.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt kan en make aldrig bli betalningsansvarig för den andre makens skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att ena makens egendom eller lön inte får utmätas för att betala den andres skulder. Om utmätning skulle bli aktuell kan din fru däremot påverkas när ni äger egendom tillsammans. Gällande samägd bostadsrätt: Huvudregeln är att bostadsrätter undantas från utmätning om bostadsrätten tjänar som gäldenärens stadigvarande bostad (alltså om ni bor permanent i bostadsrätten). En bostadsrätt får dock utmätas i vissa fall, t.ex. om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning, se 5 kap. 1 § p. 6 utsökningsbalken (UB). Detta innebär att er bostadsrätt kan utmätas om den t.ex. är väldigt stor i förhållande till ert behov. Om bostadsrätten utmäts Om bostadsrätten skulle utmätas för ena makens skuld är det bara den makens andel som omfattas av utmätningen. Detta innebär dock inte att inte hela bostadsrätten får säljas, utan tvärtom får bostadsrätten säljas i sin helhet, och övriga delägare får då tillbaka sin andel i pengar, se 8 kap. 8 § UB. I ditt fall skulle det innebära att bostadsrätten säljs och din fru får sin andel (hälften av vad försäljningen uppgår till förutsatt att ni äger lika delar). Hoppas att svaret var till någon hjälp! Mvh

Överlåtelse av pengar och utmätning av dessa

2020-04-30 i Utmätning
FRÅGA |Jag önskar testamentera 200 000 kr till min bonus dotter. Tyvärr har hon hamnat hos kronofogden. Kan jag skriva ngt om överlåtelseförbud i testamentet. Vad innebär det?Mvh Ing-Marie
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill testamentera 200 000 kr till din bonusdotter och du undrar om ett överlåtelseförbud kan hindra att dessa pengar utmäts. Överlåtelseförbud innebär att mottagaren av egendomen inte kan sälja, byta eller ge bort egendomen. Med andra ord kommer mottagaren inte att kunna använda egendomen på ett helt valfritt sätt.Överlåtelseförbudet innebär även att Kronofogden inte kan utmäta egendomen, se 5 kap. 5 § Utsökningsbalken. För att egendomen ska omfattas av överlåtelseförbudet är det viktigt att tydligt ange det i testamentet. Det räcker inte med att skriva in exempelvis "egendomen får inte utmätas", utan det ska tydligt anges att det är fråga om överlåtelseförbud.Överlåtelseförbud används vanligtvis vid gåva eller testamentering av egendom, exempelvis smycken eller fastigheter. Denna typ av egendom är lätt att särskilja från annan egendom. Problematiken med överlåtelseförbud av pengar är att det är svårt för Kronofogden att veta vilka pengar som utgör en del av överlåtelseförbudet. Det är även svårt att veta hur mycket av pengarna som har spenderats. Rättsfallen som behandlar överlåtelseförbud av pengar är knapp, vilket gör att det inte finns mycket vägledning i hur den här situationen behandlas. I detta fall Jag är mycket tveksam till pengarna som du önskar att testamentera med överlåtelseförbud kommer att undantas från utmätning. Anledningen är att det blir svårt att avgöra vilka pengar som omfattas av överlåtelseförbudet. För att du ska få ytterligare klarhet i situationen rekommenderar jag dig att kontakta Kronofogdemyndigheten.Vänliga hälsningar,

Att medel ska hållas avskilda innebär att de inte får blandas med andra medel (5 kap 6 § UB)

2020-04-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Vår far har nyligen gått bort. Han var sjukpensionär och utmätt från kronofogden där han hade 250 000kr i skuld. Utöver detta har han flera andra inkassokrav. Totalt har han ungefär 2000kr på sitt bankkonto och inga andra tillgångar. Vi upptäckte att han har en försäkring som kommer att betala ut 60 000kr till dödsboet i form av begravningshjälp, och som kommer gå in på ovan nämnda konto med befintliga 2000kr.Vi har hittat en handbok på kronofogdens hemsida där vi i avsnitt 4, s.188-192 kan läsa om: "medel som tillfaller boet för begravning ska under vissa förutsättningar undantas från utmätning, 5 kap. 6 § 3 stycket UB. Sådana medel som tillfaller dödsbo på grund av en försäkring eller utfästelse från arbetsgivare får inte utmätas i den mån de inte överstiger ett prisbasbelopp; det är endast vad som överstiger som kan utmätas. Har medlen betalats ut är det skyddade mot utmätning endast om de hålls avskilda."Kan man hänvisa till ovan, för att kunna nyttja ett prisbasbelopp till begravningskostnader?Hur håller man medlen avskilda? Och vad innebär det?Tack för svar
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver så finns det möjlighet att undanta vissa medel från utmätning. Pengar för en begravning som tillfaller ett dödsbo på grund av t.ex. en försäkring får inte utmätas i den mån beloppet inte överstiger ett prisbasbelopp (5 kap 6 § utsökningsbalken). Hela beloppet på 60 000 kr som dödsboet får från försäkringen kan alltså inte undantas från utmätningen utan det är endast vad som motsvarar ett prisbasbelopp det år då er far gick bort. När väl pengarna betalats ut, gäller endast förbudet mot utmätning så länge pengarna hålls avskilda. Detta innebär att dödsboet inte får blanda pengarna med annan egendom. Det är alltså viktigt att pengarna ni får från försäkringen inte blandas med de 2000 kr som redan finns på kontot. Ni får inte ha försäkringspengarna och de 2000 kr på kontot samtidigt. Då räknas medlen inte som avskilda och förbudet mot utmätning gäller inte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Kan kronofogden utmäta ersättning som man fått från försäkringsbolaget?

2020-04-12 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta en ersättning som man fått från försäkringsbolag pga av en skada
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i utsökningsbalken(UB). Jag antar i frågan att det rör sig om en personskada. Kan utmätasLös egendom som pengar får utmätas från den skuldsatte(UB 4:17). Det finns dock undantag för egendom som behövs för gäldenärens underhåll till dess den skuldsatte får en annan inkomst(UB 5:11). Detta gäller t.ex om man behöver mat, hyra och alltså endast tills dess man får sin lön eller liknande ersättning vid nästa månad. Det finns skyddsreglerDet finns även en annan regel som skyddar ersättning för personskada i två år förutsatt att ersättningen hållits avskild från resten av personens pengar(5:7). För att vara avskilda så krävs det att pengarna är på ett separat konto där de inte blandas med andra pengar samt att eventuella inköp kan härledas till just ersättningen för personskada för att även inköpet ska skyddas. Det är alltså möjligt att utmäta ersättning som man fått från ett försäkringsbolag pga av en skada, men det finns ett skydd i två år om pengarna hålls avskilda. Vänligen,

Utmätning av arv

2020-05-06 i Utmätning
FRÅGA |Mina föräldrar har dött. Dom har två arvingar, mej och min bror. Testamente säger att jag endast får 25%, istället för 50%. Anledningen är att jag har stora skulder hos Kronofogden. Dessutom sitter jag frihetsberövad i Indonesien. Min fråga är om det finns någon möjlighet att påverka detta. Jag menar hur skall jag göra för att behålla dessa 25%en så att Kronofogden inte kan ta dem.
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Utsökningsbalken (UB) och dess reglering gällande kronofogdens rätt till utmätning av arv. Lagen hittar du https://lagen.nu/1981:774 . Jag tolkar det som att din fråga är om det finns någon möjlighet för dig att hindra att Kronofogden (KFM) utmäter din del av arvet från dina föräldrar, varvid det är vad jag kommer att svara på nedan. Inledningsvis ska nämnas att KFM endast får utmäta egendom om det finns ett sådant beslut, se 4 kap. 1 § UB som i sin tur hänvisar till 3 kap. UB. Enligt 4 kap. 2 § UB får KFM får KFM utmäta egendom, vilket inkluderar även arv. Egendomen får dock inte vara undantagen p.g.a annan bestämmelse i UB eller annan särskild föreskrift. I 5 kap. 5 § UB undantas egendom som som enligt föreskrift i testamente inte får överlåtas. Detta betyder att om dina föräldrar före sin bortgång skrivit i testamentet att din andel av arvet inte får överlåtas kan inte KFM utmäta arvet. För att summera det hela så har KFM rätt att - givetvis under förutsättning att det finns en verkställighet som avser betalningsskyldighet - utmäta egendom som tillhör dig. De 25 % av dina föräldrars arv som enligt testamentet ska tillfalla dig räknas som egendom, vilket betyder att KFM enligt huvudregeln har rätt att utmäta arvet. Ett sätt att hindra arv från att utmätas är genom att det i testamentet finns en särskild föreskrift om att arvet inte får överlåtas. Jag vet dock inte om dina föräldrar har lämnat en sådan föreskrift i testamentet eller ej - men det är en möjlighet att enligt lag hindra att arv an utmätas. Jag är inte medveten om någon annan möjlighet att hindra KFM från att utmäta egendom i form av arv. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Utmätning av aktier

2020-04-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej fogden söker mig för en fordran á 90 000 kr, jag äger aktierna i ett aktiebolag jag driver min verksamhet i. 1: Kan de förverka bolaget och aktierna? 2: Kan jag skänka bort aktierna? Vad för ansvar har i så fall den nya ägaren för bolagets ekonomi? 3: Om bolaget får problem drabbar det då den nya aktieägaren ansvarsmässigt?Hur kan jag förklara för den jag skänker aktierna till vad som gäller ansvarsmässigt, då denna person inte vill ta några risker om bolaget skulle hamna på obestånd.
Sebastian Kjellkvist |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline! Fråga 1: Huvudregeln är att all lös egendom den skuldsatte äger kan utmätas, 4 kap. 17 § UB, aktier utgör lös egendom. Utmätning får endast ske om utmätningen förväntas ge ett överskott som gör åtgärden försvarlig, enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken (UB). Av 5 kap. 1 § UB framgår att Kronofogden inte får utmäta pengar och exempelvis fordringar som gäldenären behöver för sin och sin familjs försörjning för den närmaste tiden, så kallat beneficium. Aktier är tillgångar och att sälja aktierna torde vara tillåtet om det skulle resultera i ett överskott. Av praxis, NJA 2004 s. 868, framgår även att när det gäller ett fåmansbolag kan aktier inte undantas som arbetsredskap enligt 5 kap. 1 § UB från utmätning, detta under förutsättningen att det har ett värde. Fråga 2: Om det ännu inte föreligger något beslut om utmätning har du möjlighet att överlåta dina tillgångar som du önskar. När du väl har överlåtit tillgången är du inte längre ägare och det finns ingen risk att tillgången utmäts av kronofogden, 4 kap 17 § UB. Har du inte längre några tillgångar så skulle du riskera att försättas i konkurs så kan nämligen konkursboet under vissa förutsättningar begära att otillbörliga rättshandlingar återvinns till konkursboet, det vill säga att de återgår om rekvisiten är uppfyllda och kan användas för att betala av dina skulder. Den grundläggande bestämmelsen om återvinning regleras i 4 kapitel, 5 § konkurslagen och frammåt.Fråga 2 & 3: I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, 1 kap 3 § 1 st aktiebolagslagen. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,

Om jag ger en gåva till en person med kronofogdeskulder, kan gåvan utmätas?

2020-04-14 i Utmätning
FRÅGA |Om jag ger en gåva till person med kronofogdeskulder, kan den utmätas?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till Utsökningsbalk (UB). Utgångspunkten är att all lös egendom som gäldenären (den som är skyldig någon pengar) äger eller ska anses äga kan utmätas (4 kapitlet 17 § UB). Lös egendom är allt som inte är fast egendom. Fast egendom är i sin tur mark, alltså fastigheter. Allt som inte är fastigheter eller sådant som tillhör fastigheten som till exempel byggnader, räknas därmed som lös egendom. Lös egendom kan till exempel vara prylar som tavlor, smycken eller elektronik men det kan också vara värdepapper och pengar. Enligt huvudregeln, att all lös egendom kan utmätas, innebär att om du ger en gåva i form av lös egendom till en person med kronofogdeskulder så kommer den skuldsatta personen äga denna gåva och därmed kommer gåvan kunna utmätas. Det finns dock ett sätt att ta sig runt denna bestämmelse. För att du ska kunna ge en gåva till en person med skulder hos kronofogden utan att denna gåva utmäts så krävs det att du skriver ett gåvobrev som du lämnar till personen i samband med gåvan. I gåvobrevet ska du skriva in ett överlåtelseförbud, alltså ett förbud för personen att sälja, ge bort eller byta bort gåvan. Om gåvobrevet visas upp vid utmätningen kan gåvan inte utmätas (5 kapitlet 5 § UB). SammanfattningFör att en gåva inte ska kunna utmätas krävs det att du tillsammans med gåvan ger ett gåvobrev som innehåller ett överlåtelseförbud. Hopps du fått svar på din fråga! Om du behöver hjälp att upprätta ett gåvobrev är du välkommen att boka en tid med någon av Lawlines jurister.

Kan Kronofogden gå in på mitt konto och dra av pengar för avbetala skulder?

2020-04-11 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden gå in på mitt konto och hämta pengar ?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätning av egendom regleras i utsökningsbalken (UB).I mitt kommer jag förklara vad som gäller när man har en pågående utmätning, dvs. har skulder som finns hos Kronofogden. Som även förutsätter att Kronofogden har undersökt om det finns tillgångar som är utmätningsbara och som kan antas inbringa pengar för att avbetala skulder (4 kap. 9 § UB). Innan egendom utmäts av Kronofogden har du som enskild person en rätt att bli underrättad om att utmätning av egendom som har ekonomiskt värde kommer att att ske (4 kap. 12 § UB). Undantaget från rätten till underrättelse är om Kronofogden anser att det finns en risk att du annars skulle undanskaffa tillgångar på ditt sparkonto eller om det är brådskande (4 kap. 12 § andra stycket UB). Med andra ord kan Kronofogden utan din kännedom - utmäta tillgångar på ditt sparkonto, utan att du blir underrättad detta. Men det kräver som sagts att det finns vissa skäl till det.Skulle Kronofogden utmäta tillgångar på ditt sparkonto, utan att du blir meddelad om det, har du rätt att begära en rättelse hos Kronofogden om du skulle anse att ett beslut som har fattats är felaktigt. Information om hur man går till väga finner du på deras hemsida, här: Sammanfattnings kan Kronfogden ta pengar på ditt sparkonto utan att du blir underrättad. Det finns flera olika skäl till det, som nämnts ovan (risk för att du skulle undanskaffa egendom eller om saken är brådskande, dvs. det är viktigt att skulderna som finns hos dem betalas av - genom utmätning av dina tillgångar), men också om du till exempel inte följt din avbetalningsplan. Mitt råd till dig är att du kontakta Kronfogden om du vill få mer detaljerad information om vad som gäller i ditt fall, samt hur mycket de har rätt att dra av från ditt sparkonto (hur mycket de har rätt att dra av har att göra med hur mycket skulder du har). Kontaktuppgifter till Kronofogden finner du här: Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,