Kan Kronofogden utmäta min egendom för min partners skulder?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA
Jag har träffat en partner och vi funderar på att flytta ihop. Hen är dock försatt i personlig konkurs (egen begäran). Detta skedde för ca 1 år sedan. Om vi flyttar ihop så kommer vi att göra det i mitt hus som jag ägt sedan 2015, långt innan vi träffades. Jag äger även allt lösöre i huset. Det han tar med sig in i hushållet handlar om en fem år gammal tv. Jag har läst att utmätningen på hans lön kommer att bli högre eftersom min lön tas med i beräkningen om vi flyttar ihop men att jag, som inte har några problem med ekonomin, inte kan drabbas annat än att jag även tillsvidare får stå för alla utgifter som rör till exempel huset (vilket jag även gör nu som ensamhushåll). Min fråga är om Kronofogden kan utmäta mina ägodelar och min fastighet om vi väljer att flytta ihop även om hens ekonomiska problem startade innan vi träffades.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som är betalningsskyldig som inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig kan efter egen ansökan försättas i konkurs (1 kap. 2 § KL). Genom konkurs tas den betalningsskyldiges samlade tillgångar tvångsvis i anspråk för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för fordringsägarnas räkning av konkursboet (1 kap. 1 § KL). När beslut om konkurs har meddelats, får som huvudregel egendom som hör till konkursboet inte utmätas för fordran hos gäldenären (3 kap. 7 § KL).

Kan Kronofogden utmäta dina ägodelar (lös egendom)?

Huvudregeln för att lös egendom ska kunna utmätas är att egendomen ska tillhöra den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Det ska alltså framgå (vara utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige.

Det finns dock en presumtionsregel som gäller för sambor. Om den betalningsskyldige varaktigt sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden (sambor) och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige anses dock inte vara ägare till egendomen om det görs sannolikt att samborna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen om det framgår att egendomen tillhör den andre sambon eller någon annan (4 kap. 19 § UB).

Den lösa egendomen kommer därför att anses tillhöra den betalningsskyldige om inget annat visas. Du måste därför kunna styrka din äganderätt för att egendomen inte ska utmätas. Du kan till exempel visa upp en skriftlig handling där det framgår att du är ensam ägare, t.ex. ett testamente, en faktura, ett kvitto eller ett gåvobrev. Däremot kommer inte en köpehandling att vara ett tillräckligt starkt bevis om du vill styrka din äganderätt för något som du köpt efter att samboförhållandet ingåtts.

Kan Kronofogden utmäta den fasta egendomen?

Fast egendom får utmätas om den tillhör den betalningsskyldige. Det måste alltså framgå (vara utrett) att fastigheten tillhör den betalningsskyldige för att den ska kunna utmätas. Utmätning får ske om den betalningsskyldige har lagfart på egendomen, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Eftersom det inte kommer att finnas något som tyder på att den betalningsskyldige äger fastigheten kommer den inte heller att kunna utmätas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (565)
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning
2021-10-03 Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?

Alla besvarade frågor (96379)