Kan Kronofogden ta andras saker hemma hos mig vid utmätning?

2020-08-24 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden ta min särbos saker hen har hos mig vid en utmätning på mig?
Alexandra Madsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Problemet som kan uppstå när man förvarar någon annans egendom där man själv bor är att Kronofogden kan få det svårt att avgöra vilka saker som är dina och vilka som är särbons.Vad får Kronofogden utmäta?Det som Kronofogden får utmäta framgår främst i 4 kap. 4 kap. Utsökningsbalken (UB). Enligt turordningen är det först och främst kontanta medel, banktillgodohavanden och lön som utmäts för den skuldsatte (4 kap. 3 § UB). Skulle det inte finnas någon lön att utmäta kan myndigheten utmäta lös egendom (4 kap. 7 § UB).Vid en utmätning av din lön kommer Kronofogden direkt vända sig till arbetsgivaren som kommer dra av en summa från lönen varje månad och betalar till Kronofogden istället. Bestämmelserna kring utmätning av lön finns i 7 kap. 3 § UB där det framgår att arbetsgivaren ska hålla inne en del av din lön som sedan kommer betalas ut direkt till Kronofogden.Vidare kan egendom som din särbo har hos dig komma att bli aktuellt för en utmätning. Detta genom att Kronofogden kan utmäta egendom som du framgår som ägare till (4 kap. 17 § UB). I 4 kap. 18 § UB kan du anses vara ägare till lös egendom som finns i din besittning om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan. Det innebär att egendom som finns hemma hos dig förutsätts ägas av dig. Om du inte äger egendomen måste du eller särbon kunna bevisa det. Framgår det inte på något sätt att det är din särbos egendom kan detta alltså komma att utmätas för dina skulder i de fall Kronofogden väljer att utmäta egendomen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring utmätas?

2020-08-18 i Utmätning
FRÅGA |ja har skulder hos kfm o har en sjuko olyckfalls försäkring , ha fått diabetes så ja kan få ersättning där ifrån kan kfm utmäta dom
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som den försäkrade får (15 kap. 10 § första stycket FAL).Det finns dock ett undantag som innebär att en sjuk- eller olycksfallsförsäkring får utmätas om ett ersättningsbelopp som den försäkrade fått inte hålls avskilt efter utbetalningen (15 kap. 10 § andra stycket FAL). Det utbetalda beloppet från försäkringen får därför inte sammanblandas med dina övriga tillgångar.För att pengarna inte ska kunna utmätas måste avskiljande ske. Det ska vara möjligt att identifiera beloppet som kommer från försäkringen. För att hålla pengarna avskilda kan du skapa ett separat bankkonto för försäkringsersättningen. Att sätta in pengarna på ett vanligt privatkonto där du gör insättningar och uttag, räknas inte som avskiljande. Beloppet kan också avskiljas genom att du förvarar pengarna i ett kuvert.Det är viktigt att avskiljandet sker utan dröjsmål. Vad som avses med dröjsmål ska avgöras i det enskilda fallet. I vanliga fall bör avskiljande ske efter högst ett par dagar (3–4 dagar) för att dröjsmål inte ska ha inträffat.Trots att pengarna hålls avskilda kan även dessa utmätas efter en viss tid. När det gått två år efter att beloppet skulle betalas får även de avskilda pengarna utmätas. Det avskilda beloppet får dock inte utmätas om pengarna behövs för den försäkrades försörjning. Inte heller om pengarna behövs för att kunna fullgöra eventuell underhållsskyldighet (15 kap. 10 § andra stycket FAL).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?

2020-07-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Vad händer med min bostadsrätt som jag fick i gåva från min mamma med särskild villkor att denna inte får utmätas, överlåtas eller säljas efter att jag har dött? I fall jag har skulder skall bostadsrätten kunna utmätas efter min död? Kan jag testamentera bostadsrätten fritt?
|Hej!Ett överlåtelseförbud som villkor är en inskränkning i gåvomottagarens rätt att överlåta egendomen. Förbud mot överlåtelse (det vill säga gåva eller försäljning) och utmätning behandlas i stort på samma sätt. I allmänhet är överlåtelse- och utmätningsförbud giltiga mellan avtalsparterna. Sådana förbud är även giltiga gentemot mottagarens borgenärer (det vill säga sådana som mottagaren har en skuld till), under förutsättning att egendomen överläts genom en gåva (5 kap. 5 § utsökningsbalken (UB), se även NJA 1993 s. 468 och NJA 2017 s. 289). För att överlåtelseförbudet ska vara giltigt krävs det att det rör sig om en klar gåvotransaktion, det vill säga att egendomen gavs med gåvoavsikt i utbyte mot inget eller ett mindre vederlag (se NJA 2010 s. 390 och NJA 2008 s. 457). Under förutsättning att du förvärvade bostadsrätten genom en klar gåvotransaktion, innebär alltså förbudet att du inte får överlåta bostadsrätten och den kan inte heller utmätas för dina skulder. Detta gäller alltså också efter din död (5 kap. 5 § UB).Ett överlåtelseförbud begränsar inte din rätt att genom testamente förordna över bostadsrätten. Ett överlåtelseförbud är som sagt endast ett hinder mot att du under din livstid förfogar över egendomen genom försäljning, gåva, byte eller pantsättning. Inom familjerätten finns ett förbud mot fideikommiss, alltså ett förordnade som ser till att egendom stannar inom t.ex, viss släkt. Enligt regeln kan man därför endast testamentera till den som vid testatorns död är levande (9 kap. 2 § ÄB). Det gör att vid ett överlåtelseförbud är man endast hindrat att överlåta egendomen under sin livstid, förbudet inte kan gå i arv. Sammanfattningsvis kan du alltså testamentera bostadsrätten till vem du vill. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?

2020-07-28 i Utmätning
FRÅGA |Mitt barnbarn har skulder som gått till kronofogden. Hon är gift de har gemensamma barn med delad ekonomi. Kan kronofogden ta deras hus som de äger gemensamt.Tacksam för svar
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör utmätningsbar egendom kikar vi närmare på utsökningsbalken (UB) och då makarna samäger egendomen, samäganderättslagen (SamägandeL).Ja, även ett samägt hus kan utmätas för att täcka den ena makens skulderInledningsvis kan konstateras att hus endast utmäts i undantagsfall och i brist på annan utmätningsbar egendom då utmätning av bostad innebär en stor olägenhet, särskilt när det är barn med i bilden (4 kap. 3 andra stycket UB).Om huset likväl ska utmätas för att täcka den ena makens skulder och samäganderättslagen är tillämplig (vilket den inte är om makarna exempelvis fått huset genom testamente med överlåtelseförbud), så kan Kronofogdemyndigheten, på yrkande av exempelvis den som söker utmätning förordna om en försäljning av hela huset (8 kap. 8 § UB).Däremot går hälften av pengarna från försäljningen till den icke skuldsatte maken direkt vid försäljning, och ditt barnbarn skulle endast få pengar om det blir någonting över sedan dennes skulder har betalats av.Skulle ingen ansöka om att hela huset säljs kan endast ditt barnbarns del av huset säljas, men det anses oftast ofördelaktigt då en andel inte brukar kunna inbringa lika mycket pengar (8 kap. 9 § andra stycket UB).Generell men viktig tilläggsinformationBostäder utmäts som sagt endast i undantagsfall, och att det finns barn som bor i huset bör givetvis föranleda bedömningen att en eventuell utmätning av bostaden innebär stora olägenheter för vederbörande, i och för sig beroende på vilka boendemöjligheter makarna har i övrigt.Dessutom finns ett krav på att utmätningen måste vara proportionerlig den skuld den utmätta egendomen ska täcka för, varför det vanligtvis exempelvis inte anses vara proportionerligt eller försvarligt att utmäta ett hus för att täcka en skuld på endast några tusen kronor (4 kap. 3 § första stycket UB).Slutligen bör nämnas att en utmätning av huset kan skjutas upp antingen genom att någon av makarna kan påvisa att synnerliga skäl för anstånd föreligger på grund av sociala förhållanden (6 § SamägandeL) eller om någon ansöker om klyvning av fastigheten (7 § SamägandeL).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Kan min partner köpa bostad även om jag riskerar utmätning?

2020-08-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en fråga angående skulder, utmätning och bostad. Vi är ett gift par med ett barn. Nuvarande bostad är en hyresrätt. Jag är påväg mot en utmätning och förmodligen löneutmätning i framtiden då mina skulder har ökat och jag inte har möjligheter att bli av med dom. Men min partner vill köpa en bostad. Om min gifta partner köper en bostad/hus i sitt eget namn och står för lånet samt kontraktet kan bostaden utmätas eller liknande för att vi är ett gift par? Eller är det kört för oss båda att köpa ett hus nu när jag har skulder?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till utmätningar och regler kring dessa blir utsökningsbalken (UB) tillämplig lag.Som utgångspunkt utgår jag ifrån att du med hus/bostad menar fast egendom. Utmätning av fast egendom får endast ske om det framgår att den tillhör dig (gäldenären). Detta framgår av 4 kap 24 § UB. I de fall din partner ensam innehar lagfart, kan denna egendom alltså inte ingå i en utmätning för din skuld. Det framgår då att den inte tillhör dig. Om du däremot syftar på en bostadsrätt, räknas detta som lös egendom vilket påverkar tillämpningen av reglerna. Utgångspunkten blir att egendom som finns i er gemensamma besittning presumeras tillhöra dig som skuldsatt och kan då utmätas även om det står på din makes namn. Detta framgår av 4 kap 19 § UB.Undantag är dock om din make kan bevisa att bostaden endast tillhör honom, genom exempelvis avtal, köpekontrakt, kvitton etc. Han måste kunna göra det sannolikt att bostadsrätten endast är hans. Vidare rekommenderar jag dig att inte heller investera i bostaden eller på annat sätt bidra t ex ekonomiskt, då detta kan försvåra situationen och leda till att du också ses som ägare trots att bostadsrätten står på din partner. Sammanfattningsvis går det alltså att köpa bostad om denna står på din partner och det kan göras sannolikt att bostaden inte tillhör dig samt att du inte bidragit ex ekonomiskt till köpet. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan kronofogden utmäta lägenhet som står i makes namn?

2020-08-12 i Utmätning
FRÅGA |Jag planerar att köpa en bostadsrätt kontant från mina besparingar via överföringar till säljarens bankkonto. Jag är gift men vill att bostaden ska endast stå i mitt namn som ägare. Jag och min man bor tillsammans. Han har skuld hos Kronofogden. Kan Kronofogden utmätta lägenheten om det står bara i mitt namn som ägare?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Varje make svarar för sina egna skulder; observera emellertid presumtionsregelnMakar råder själva över sin egen egendom och svarar själva för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Noterbart är emellertid att egendom som finns i er gemensamma besittning antas vid en utmätning tillhöra din man. Detta är den så kallade presumtionsregeln. Egendomen i er gemensamma besittning, som bostadsrätten om din man bor där, antas således tillhöra honom och kan därmed bli föremål för utmätning för hans skuld (4 kap. 19 § utsökningsbalken).Du behöver bevisa att lägenheten är dinDet ovan nämnda är en presumtion (antagande), vilket innebär att du, för att egendomen inte ska utmätas, kan och ska bevisa att bostadsrätten de facto tillhör dig och inte din man. Det att lägenheten står på ditt namn tyder på att den är din och inte ska utmätas för din mans skulder, observera emellertid dold samäganderätt nedan.För att utmätning inte ska kunna ske krävs således att du kan bevisa att bostadsrätten tillhör dig och inte din man. Det är viktigt med tydliga bevis på att bostadsrätten de facto är din. Detta genom bevis så som ovan nämnt, att lägenheten står i ditt namn, men även i form av avtal, kvitto et cetera.Dold samäganderätt får inte föreliggaDin man bör inte bidra ekonomiskt till bostadsrätten eftersom det då skulle kunna uppstå ett fall av dold samäganderätt, vilket innebär att även om din man inte står som ägare på bostadsrätten den ändå anses tillhöra honom. Fenomenet dold samäganderätt har växt fram genom ett antal domar från Högsta domstolen varigenom de bestämt att dold samäganderätt funnits i den gemensamma bostaden. Detta gäller makar och sambor. Villkoren som enligt flera rättsfall behöver vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga är följande:- Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk- Dolda ägaren i fråga ska ha bidragit ekonomiskt till köpet- Båda parterna ska ha förstått att syftet var att egendomen ska vara samägdHoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Utmätning av sambos egendom

2020-07-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag bor hos min tjej i hennes hus. Jag har skulder hos kronofogden, och undrar om dom kan utmäta hennes saker i huset om jag skulle skriva mig hos henne?Jag har inte ekonomi att betala något för mitt boende och äger heller knappt några saker.Så jag undrar om KF kan komma o mäta ut egendom i hennes hus om jag skulle skriva mig hos henne? Mvh
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan gäller samboende och utmätning vilket innebär att sambolagen (SamboL) samt utsökningsbalken (UB) är tillämpliga lagar. Egendom som förvärvats för gemensamt brukGemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk klassas som samboegendom (3 § SamboL). Det här betyder att egendom som din tjej införskaffat innan ni blivit sambor inte således är samboegendom och ska därmed i regel inte utmätas för dina skulder. Det är nämligen endast egendom som tillhör gäldenären, det vill säga den betalningsskyldige, som kan vara föremål för utmätning (4 kap. 17 § UB). Egendom i den skuldsattes besittning antas tillhöra denneDet som emellertid kan ställa till det nämnda är reglerna om utmätning. När ni bor ihop kan det bli problematiskt för kronofogden att avgöra vilken egendom som tillhör respektive sambo. Mot bakgrund av detta finns det en presumtionsregel i UB som reglerar hur kronofogden går till väga när de utmäter egendom. Som utgångspunkt vid utmätningsförfarandet gäller att allt som gäldenären besitter även förutsätts ägas av denne (4 kap. 18 § första stycket UB). Eftersom ni bor med varandra tillämpas även en presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB. Regeln innebär att det som finns i er gemensamma bostad, det vill säga även hennes egendom, antas tillhöra dig. Detta förutsatt att din tjej inte kan bevisa att egendomen de facto är hennes. Att egendomen tillhör den skuldsatte är således en presumtion som den rätte ägaren, din tjej, i sin tur är tvungen att göra invändning mot, för att egendomen inte ska utmätas för dina skulder. Förutsatt att hon kan bevisa att egendomen är hennes enskilda kan de inte utmäta egendomen och vice versa. Det måste framgå att egendomen inte är den skuldsattesVad som gäller är således att din tjej är tvungen att bevisa att hon de facto är ägare till egendomen och att egendomen således inte kan utmätas. Att framföra bevisning om detta är inte alltid helt lätt. Något som emellertid fungerar bra som ägandebevis är till exempel ett kvitto som visar att det är hon som köpt egendomen. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden göra utmätning i en lägenhet som de står skrivna på?

2020-07-21 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden göra utmätning i min lägenhet om mina vänner skriver sig hos mig? De har ärenden hos kronofogden.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om dina saker i din lägenhet kan riskeras att utmätas om dina skuldsatta vänner skriver sig i din lägenhet. För att svara på din fråga kommer jag redogöra för vilken egendom som får utmätas. Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB). Vilken egendom får utmätas?Lös egendom får utmätas och främst ska sådan egendom utmätas som beräknas medföra minsta möjliga kostnad för utmätning. Dessutom ska egendomen ha ett marknadsvärde och kan användas för att betala den förfallna skulden (4 kapitlet. 3 § UB). Om dina vänner skriver sig i din lägenhet får kronofogden bereda sig tillträde i syfte av att utmäta egendom som tillhör gäldenären (4 kapitlet. 17 § UB). Om ni bor tillsammans kan det vara så att ni har egendomen i gemensam besittning, i så fall kan egendomen utmätas för motsvarande vilken andel din vän har i egendomen. SlutsatsUtmätningen kommer alltså ske i din lägenhet om dina vänner skriver sig där. Din egendomen som du har i lägenheten kan inte utmätas, men det kan vara besvärligt att ha kronofogden springandes hemma. Hoppas du fick svar på din fråga, mvh