Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto

2021-04-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Min sambo hade tappat sitt bankkort och id så han var tvungen och skaffa nya men under tiden skickade han över sin tjänste pension till mig.Men då drar kronofogden 23 000kr utav det och vägrar göra något oavsett om vi säger att det inte var mina pengar. Får dom verkligen göra såhär?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan

I detta fall vill två oberoende parter komma åt samma egendom. Fordringsägaren vill få betalt för sin fordran genom att utmäta pengarna, medan din sambo vill få tillbaka sina deponerade pengar. Frågan blir därför vem som har bäst rätt till pengarna.

Utmätning av pengar på banken

Lös egendom, såsom pengar på banken, får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Därmed har fordringsägaren bevisbördan för att pengarna tillhör dig. Att vara kontohavare är vanligen tillräcklig bevisning för att medlen ska anses tillhör dig som betalningsskyldig (jfr NJA 1998 s. 275 och NJA 2009 s. 500).

Däremot kan din sambo invända och hävda bättre rätt till pengarna. Din sambo som äger pengarna, har vid utmätning hos dig som besittare rätt till egendomen framför fordringsägaren, om egendomen kan identifieras (s.k. separationsrätt). Det krävs alltså att pengarna är bibehållen sin identitet. Det ska vara möjligt att peka ut vilka pengar som tillhör din sambo. Om egendomen inte kan identifieras finns det en risk att din sambo har förlorat äganderätten till pengarna (se mer om detta nedan).

Kan pengarna identifieras?

Om pengarna som överfördes till ditt bankkonto blandades med medel som tillhörde dig som kontohavare kan pengarna inte längre identifieras. Identitetskravet kan inte anses vara uppfyllt när sammanblandning skett. Det är inte möjligt att peka ut vilka pengar som tillhör din sambo när de blandats med andra medel på kontot. Om bankkontot däremot var tomt (och därmed har sammanblandning varit utesluten) har din sambo bäst rätt till sina pengar eftersom dessa kan identifieras (jfr NJA 2009 s. 500). Kronofogden har i så fall inte rätt att utmäta din sambos pengar, för dina skulder.

Vad gäller om pengarna har sammanblandats med andra medel?

Att mottagna pengar blandats samman så att de inte längre kan individualiseras hindrar inte att sambon kan ha rätt till sina pengar enligt lagen om redovisningsmedel.

I detta fall har du mottagit pengar med redovisningsskyldighet i förhållande till din sambo eftersom pengarna endast skulle deponeras på kontot tillfälligt. Du har med andra ord mottagit medel med redovisningsskyldighet för annan. Din sambo kan ha bättre rätt till pengarna om dessa fanns omedelbart tillgängligt för avskiljande och ett sådant avskiljande skulle kunnat ske utan dröjsmål. Med "omedelbart tillgänglig för avskiljande" avses bl.a. medel på ett bankkonto. Därtill att du haft för avsikt att avskilja pengarna, dvs. att du tänkt placera pengarna på ett specifikt bankkonto för detta ändamål eller förvara pengarna i t.ex. ett kuvert eller kassaskrin, för att undvika sammanblandning.

Vad som avses med "utan dröjsmål" får avgöras i det enskilda fallet. Vanligtvis inträffar dröjsmål när det gått 3–4 dagar (se t.ex. NJA 1999 s. 812 och NJA 2012 s. 391). Till exempel har pengar som tagits i beslag för utmätning några timmar efter mottagandet ansetts vara omedelbart tillgängliga för avskiljande och därför inte kunnat utmätas (se NJA 1989 s. 768).

Om du hade för avsikt att avskilja pengarna och kronofogden beslagtog pengarna innan det hunnit passera 3–4 dagar, finns det möjlighet att sambon har bättre rätt till pengarna. Om pengarna däremot inte hade avskilts inom 3–4 dagar är det mer troligt att äganderätten gått förlorad och att utmätning kunnat göras på korrekt väg. Din sambo har i så fall en fordran på dig.

Vad kan din sambo göra?

I första hand bör din sambo kontakta kronofogden för att begära att utmätningsbeslutet ska upphöra om denne anser sig ha bättre rätt till pengarna enligt vad som ovan beskrivits. I andra hand kan din sambo vid domstol begära att utmätningsbeslutet ska upphöra på grund av att denne har bättre rätt till pengarna enligt vad som ovan beskrivits.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96402)