Kan samägd bostadsrätt utmätas?

2021-04-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej jag har skuld hos kfm, har nu fått utmätning på vår brf, jag undrar följande, lägenheten är skriven på mig, men införskaffades tillsammans med min sambo för 16 år sedan. Det blev bara så att jag blev skriven på lägenheten. T ex bytte vi kök för 7 år sen som min sambo betalade. Har hon någon rätt att få ut sin ägardel från överskottet? Och i så fall hur begär man det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om din sambo kommer kunna ta del av köpeskillingen vid exekutiv försäljning av er bostadsrätt för dina skulder. Reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken, fortsättningsvis kallad UB.

Utmätning av samägd bostadsrätt

En bostadsrätt är lös egendom (1 kap. 1 § jordabalken), och lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Det finns vid utmätning en presumtionsregel som säger att gäldenären anses vara ägare till lös egendom som denne har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). När gäldenären är gift eller varaktigt sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden finns dock en bevislättnad vad gäller samägande, det räcker då att det görs sannolikt att gäldenären och den andre är samägare till egendomen (4 kap. 19 § UB). Här räcker det inte med bara ett påstående om samäganderätt utan någon ytterligare omständighet som talar för samäganderätt måste föreligga.

Samäganderätten kan även vara dold. Med detta avses att egendom kan vara samägd även om förvärvet av egendomen bara gjorts av den ena parten. HD har tillämpat en bevisregel som säger att samäganderätt presumeras under vissa förutsättningar. Det krävs då: (1) att en av makarna/samborna köpt egendom i sitt namn men för bådas gemensamma bruk, (2) att den andra maken/sambon ska ha bidragit till förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och (3) att parterna ska anses ha förutsatt att egendomen ska samägas.

Om samäganderätt kan göras sannolikt är utgångspunkten om inte annat är avtalat att andelarna i det samägda är lika stora för båda samägarna (1 § samäganderättslagen).

I utsökningsbalken finns även något som kallas för indragningsregeln som innebär att vid en utmätning av samägd egendom så kan hela egendomen säljas på exekutiv auktion oberoende av att den är samägd (8 kap. 8 § UB). HD fastslog i NJA 2015 s. 72 att denna indragningsregel gäller även för bostadsrätter.

Ditt fall

Du och din sambo har bott tillsammans i vart fall i 16 år vilket innebär att ni varaktigt sammanbott. Ni ska även bo "under äktenskapsliknande förhållanden" för att bevislättnadsregeln ska bli tillämplig. Som jag förstår din fråga lever ni en parrelation, och då är detta uppfyllt.

För att din sambo ska få ut sin andel av köpeskillingen vid exekutiv försäljning krävs då alltså att hon kan göra sannolikt att hon är samägare till bostadsrätten. Du skriver att lägenheten är införskaffad tillsammans med din sambo men skriven på dig. Jag tolkar det som att det inte finns en öppen samäganderätt mellan dig och din sambo utan att bostadsrätten är förvärvad i ditt namn. Utifrån din beskrivning förefaller det som bostadsrätten har förvärvats för ert gemensamma bruk och att syftet var att den skulle ägas av er gemensamt. Din sambo skulle då kunna visa på dold samäganderätt genom att till exempel visa att hon bidragit till köpeskillingen, att hon står på ett lån för bostadsrätten eller liknande. Att din sambo utfört en renovering av köket i bostadsrätten har ingen betydelse för den dolda samäganderätten då det är till själva förvärvet av bostadsrätten som hon måste ha lämnat ett ekonomiskt bidrag.

Även om din sambo gör sannolikt att hon är samägare kommer bostadsrätten enligt indragningsregeln utmätas och försäljas exekutivt. Då har din sambo dock rätt till den andel av köpeskillingen som motsvarar hennes andelsägande i bostadsrätten, vilket om inget annat har avtalats utgör hälften av bostadsrätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (568)
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?

Alla besvarade frågor (96522)