Utmätning av fastighet, fritidsfastighet, bilar och lön

2021-03-12 i Utmätning
FRÅGA
Min faster är 60 år och har varit gift i 20 år med sin man Mattias utan något gemensamt barn. Mattias har en son sedan tidigare äktenskap. Mattias har tydligen gått i borgen för sin son vid ett nystartat företag som nu har gått i konkurs. Förra veckan hade banken begärt att Mattias ska betala sitt borgensåtagande om 400 000kr. Hon och Mattias bor i en bostadsrättslägenhet som de äger med lika stora delar. Bostadsrätten är värd 4 Mkr och är belånad för ca 1 Mkr. De har en boendekostnad om 8000 kr i månaden, räntor och amorteringar inräknat. 
Mattias äger tillsammans med sin syster en fritidsfastighet värd ungefär 1 Mkr som gåva av sina föräldrar. Gåvobrevet innehåller en föreskrift att fastigheten varken får säljas eller belånas så länge någon av föräldrarna är i livet. Deras mor lever fortfarande.Min faster och Mattias har varsin bil värda ca 100 000 kr styck eftersom att båda reser mycket i tjänsterna de har. Båda har bra inkomster, ca 50 000 kr var i månaden före skatt. Kan bostadsrätten utmätas trots att min faster äger hälften av den? Om den går att utmäta, vad händer i så fall efter utmätningen? Ska pengarna fördelas rättvist eller ska endast Mattias gå miste om sin andel?2. Kan fritidsfastigheten utmätas trots att Mattias syster äger hälften av den?
3. Kan någon av eller båda bilarna utmätas trots att båda parterna behöver ha varsin bil för att kunna arbeta?4. Kan Kronofogdemyndigheten göra utmätning av min fasters och/eller Mattias lön?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom den betalningsskyldige gått i borgen för sin son, svarar han också för skulden som om den vore hans egen (10 kap. 9 § HB).

Kan bostadsrätten utmätas trots att min faster äger hälften av den?

En bostadsrätt är lös egendom. Huvudregeln är att lös egendom kan utmätas om det framgår (dvs. är utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige. Lös egendom kan också utmätas om den betalningsskyldige anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Om den betalningsskyldige är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige är anses dock inte vara ägare till egendomen om det kan göras sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller kan den betalningsskyldige anses vara ägare om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan (4 kap. 19 § UB).

Huvudregeln är därför att hela bostadsrätten kan utmätas för Mattias skulder. Den kan däremot inte utmätas om det kan bevisas att Mattias samäger bostaden med sin maka (din faster).

En bostadsrätt till lägenhet kan också undantas från utmätning i vissa fall. En bostadsrätt till lägenhet som är den betalningsskyldiges stadigvarande bostad kan undantas såvida den betalningsskyldige inte försummade fordringsägarna vid köp av bostadsrätten. Bostadsrättens kan inte heller undantas om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning (5 kap. 1 § UB).

Det ska dock poängteras att den betalningsskyldiges bostad är vanligen det sista alternativet vid utmätning. Anledningen är att den betalningsskyldige ska kunna ha ett boende. Därmed kommer annan egendom att prioriteras före den betalningsskyldiges bostad.

Vid utmätning tas det inte hänsyn till att den betalningsskyldige har svårigheter att skaffa en annan bostad på orten. Efter utmätningen har den betalningsskyldige inte en fordran som är föremål för indrivning.

Kan fritidsfastigheten utmätas trots att Mattias syster äger hälften av den?

En fritidsfastighet är fast egendom. Fast egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (dvs. att det är bevisat). Har den betalningsskyldige lagfart på egendomen, får utmätning ske såvida det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Eftersom Mattias och hans syster fått fastigheten i gåva med föreskrift om att egendomen inte får överlåtas så kan den inte heller utmätas (5 kap. 5 § UB).

Kan någon av eller båda bilarna utmätas trots att båda parterna behöver ha varsin bil för att kunna arbeta?

Som beskrivits ovan kommer båda bilarna presumeras tillhöra den betalningsskyldige och därmed utmätas. Däremot kan den betalningsskyldiges maka framföra bevis för att undvika utmätning av hennes bil.

En personbil kan undantas från utmätning om det anses vara utrustning som behövs för den betalningsskyldiges förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning eller i övrigt behövs för hans försörjning. Dock endast till ett skäligt värde (5 kap. 1 § UB). Om den betalningsskyldige är beroende av bilen för sin försörjning kan bilen undantas utmätning, t.ex. om det inte finns andra kommunikationssätt. Däremot ska en bil som anses ha ett högre värde än vad som kan anses skäligt utmätas med förbehåll. Den betalningsskyldige får då köpa en billigare bil för att kunna ta sig till arbetet eller utföra sitt arbete (5 kap. 4 § UB). I rättspraxis har bilar värda 16 000 kr och 35 000 kr varit för högt. Ett rimligt värde på en bil ser ut att ligga på 12 000 till 15 000 kr. En bil värd 100 000 kr anses därför inte ha ett skäligt värde.

Kan Kronofogdemyndigheten göra utmätning av min fasters och/eller Mattias lön?

Lön som innestår hos arbetsgivaren får utmätas genom att arbetsgivaren åläggs att innehålla och betala ut en viss del av lönen till kronofogdemyndigheten. Utmätning av lön skall ske endast om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB). Löneutmätning kan därför bli aktuellt hos den betalningsskyldige.

Vid beräkning av vad den betalningsskyldige får behålla kommer viss hänsyn tas till makans inkomster och vissa utgifter. Däremot kan inte Kronofogden utmäta lönen hos den betalningsskyldiges maka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96421)