Måste kronofogden bevisa dold samäganderätt vid utmätning?

2021-03-18 i Utmätning
FRÅGA
Min syster har fast jobb, bra kredit och är ensam ägare på bostadsrätt. Maken har skulder på Kronofogden och bor hos henne och de har ett barn tillsammans. Jag har tre frågor. 1.) När det gäller dold samäganderätt, ska Kronofogden kunna bevisa att dold samäganderätt finnas ifall att Kronofogden vill utmäta bostaden för försäljning? 2.) I värsta fall att det blir försäljning av bostadsrätt, kan man omförhandla till exempel genom att maken försöker betala av skulder för att försäljningen inte kommer att ske? 3.) Är det Högsta Domstolen som avgör dold samäganderätt eller räcker det att Kronofogden bedömer att det finns dold samäganderätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara dina frågor en i taget och börjar med den första.

1) När det gäller dold samäganderätt, ska Kronofogden kunna bevisa att dold samäganderätt finns ifall att kronofogden vill utmäta bostaden för försäljning?

Jag tolkar din fråga som att du undrar om kronofogden måste bevisa dold samäganderätt för att kunna utmäta bostadsrätten.

Reglerna om utmätning av bostadsrätt

Utmätning finns reglerad i utsökningsbalken (UB). Reglerna om utmätning av lös egendom finns i 4 kap. UB. En bostadsrätt klassas som lös egendom. Det gör det eftersom en bostadsrätt inte utgör fast egendom. Fast egendom jord enligt 1 § jordabalken och allt som inte är det klassas som lös egendom.

Får kronofogden utmäta egendom som egentligen tillhör någon annan än den skuldsatte?

Huvudregeln för makar är att de bara svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Gällande utmätning får lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte), det framgår av 4 kap. 17 § UB. Det finns dock speciella regler när det kommer till egendom som två makar har i sin gemensamma besittning (sin gemensamma kontroll). Den speciella regeln för makar finns i 4 kap. 19 § UB. Där står det att om gäldenären (din systers make i detta fall) är gift så ska gäldenären anses vara ägare till egendomen som den har i gemensam besittning med maken. Det skulle innebära att din systers make presumeras (antas) vara ägare till din systers bostad eftersom han bor i den tillsammans med henne och de därmed har gemensam besittning. Med hjälp av det antagandet kan kronofogden utmäta bostadsrätten för makens skulder.

Antagandet i 4 kap. 19 § UB kan dock brytas på två sätt:

Om det görs sannolikt att de äger bostaden tillsammans, ellerom det görs sannolikt att egendomen tillhör den andre makens (din syster).

Det måste vara din syster eller hennes make som kan visa detta.

Angående första punkten så räcker det med att visa att bostadsrätten är samägd (om så skulle vara fallet) för att undvika att den utmäts för din systers makes skulder. Det innebär att även om kronofogden skulle kunna visa att det förelåg dold samäganderätt så skulle det alltså hindra dem från att utmäta bostaden.

Angående andra punkten så kan din syster och hennes make alltså bryta presumtionen, om att hennes make äger bostaden för att den finns i hans besittning, genom att visa att din syster är ensam ägare. Det borde lätt kunna visas genom köpehandlingarna. Det är alltså din syster och hennes make som har bevisbördan för att visa att bostadsrätten tillhör din syster och därmed inte hennes make. På så sätt kan kronofogden inte utmäta din systers lägenhet för hennes makes skulder.

Enda sättet för kronofogden att kunna utmäta din systers bostadsrätt

Kronofogden kan alltså i princip inte utmäta bostadsrätten. Det enda sättet en utmätning skulle kunna ske på är under speciella omständigheter. Låt säga att det faktiskt föreligger dold samäganderätt eller öppen samäganderätt. I det fallet äger din systers make en andel av bostadsrätten. Skulle kronofogden bestämma sig för att utmäta din systers makes andel av bostadsrätten gäller regeln i 8 kap. 8 § UB. Den regeln innebär att hela egendomen kan säljas, trots att gäldenären bara äger en andel, om någon inblandad kräver det. Dessa inblandade skulle kunna vara den som ansöker om utmätning, din syster eller hennes make.

Det skulle dock vara svårt för kronofogden att bevisa att det föreligger dold samäganderätt, det bevisas enklast av ägarna. För dold samäganderätt krävs:

att den dolda ägaren har bidragit ekonomiskt till förvärvet (typ i form av en kontantinsats), och,att egendomen köpts för gemensamt bruk.

Jag vet ju inte om dold samäganderätt föreligger mellan din syster och hennes make. Men enligt min uppfattning skulle det krävas att någon av dem vill bevisa att dold samäganderätt föreligger. Enligt regeln i 4 kap. 19 § UB så innebär ju ett samägande dessutom att kronofogden inte får utmäta egendomen. Det speciella förfarandet i 8 kap. 8 § UB tror jag alltså inte kan ske eftersom att din syster faktiskt äger lägenheten själv.

Skyddsregler

Oavsett om din systers make hade ägt en andel i bostaden så finns det skyddsregler mot utmätning av bostadsrätt. Man får nämligen undanta en bostadsrätt från utmätning om bostadsrätten fungerar som en bostad för gäldenären. I din systers fall fungerar bostadsrätten som bostad för hela familjen vilket talar för att den oavsett skulle undantas från utmätning (5 kap. 1 § punk 6 UB).

Sammanfattning

Kronofogden kan enligt 4 kap. 19 § UB anta att bostadsrätten tillhör din systers make eftersom han bor där tillsammans med din syster. Det finns två sätt att undvika det och det är att visa att de äger bostadsrätten gemensamt eller att enbart din syster äger den. I dessa två fall får inte kronofogden utmäta bostadsrätten för din systers makes skulder. Därför skulle kronofogden inte tjäna på att försöka visa att det föreligger dold samäganderätt.

2) I värsta fall att det blir försäljning av bostadsrätten, kan man omförhandla till exempel genom att maken försöker betala av skulder för att försäljningen inte kommer att ske?

Jag tolkar denna fråga som att du undrar om man han förhandla med kronofogden för att betala av skulder med annat än vad kronofogden vill utmäta.

Får kronofogden bestämma vilken egendom som får utmätas?

Kronofogden ska i första hand utmäta egendom som inte skapar olägenheter för gäldenären. Annars får utmätning ske av den egendom som kronofogden tycker är lämplig och som svarar mot skulden 4 kap. 3 § UB. Dock så finns ju egendom som kronofogden inte får utmäta (4 kap. 2 § UB). Egendomen som kronofogden inte får utmäta är exempelvis (som jag nämnde ovan) en bostadsrätt som gäldenären använder som bostad. I sådana fall får utmätning av bostadsrätten bara ske om den exempelvis skulle vara värd väldigt mycket pengar (5 kap. 1 § punkt 6 UB).

Kan man förhandla med kronofogden om vad som ska utmätas?

Det är kronofogden som bestämmer vad som ska utmätas utifrån hur stor skulden är och utifrån hur mycket egendomen är värd. I din systers fall har jag väldigt svårt att se att kronofogden skulle kunna utmäta din systers bostadsrätt. Även om kronofogden hade kunnat det så kan bostadsrätten undantas enligt 5 kap. 1 § UB. Om det har gått så långt att kronofogden vill utmäta så förutsätter jag att din systers make inte har pengar till att försöka betala av skulden, annars skulle ju utmätning inte behöva ske. Om pengar skulle dyka upp innan utmätning sker ser jag inget hinder mot att använda dessa pengar för att betala av skulden.

3) Är det högsta domstolen som avgör dold samäganderätt eller räcker det med att kronofogden bedömer att det finns dold samäganderätt?

Frågor som HD tar upp

Högsta domstolen (HD) har tidigare tagit upp frågor om dold samäganderätt. HD tar upp frågor som anses vara oklara och där det behövs rättslig vägledning. För att en fråga ska komma upp i HD krävs att frågan redan har prövats av tingsrätten och hovrätten och att HD anser att rättsläget måste utredas. Gällande dold samäganderätt har HD tidigare bestämt några bedömningspunkter som ska avgöra om det föreligger dold samäganderätt eller inte. Dessa bedömningspunkter tog jag upp ovan och innebär att den dolda samägaren måste ha bidragit ekonomiskt och de ska ha förvärvat egendomen för gemensamt bruk. Eftersom HD redan bestämt vilka omständigheter som ska finnas vid dold samäganderätt finns det sällan anledning för HD att avgöra frågan igen.

Kan kronofogden bedöma att dold samäganderätt föreligger?

Om kronofogden skulle hävda att det föreligger dold samäganderätt skulle de i regel förlora rätten att utmäta bostadsrätten som jag har skrivit ovan (4 kap. 19 § UB). Därför har kronofogden inget intresse av att bevisa att det föreligger dold samäganderätt. Om kronofogden skulle tjäna på att försöka visa dold samäganderätt så hade din syster kunnat försöka motbevisa det. Ytterst så är det tingsrätten som får avgöra saken.

Nu blev det ett väldigt långt svar men jag hoppas att du har fått hjälp!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (568)
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?

Alla besvarade frågor (96531)